Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Účetní rozvaha

|

Související dokumenty ke stažení

Účetní rozvaha plný rozsah Stáhnout

Rozvaha, neboli také bilance poskytuje informace o aktivech (majetku účetní jednotky) a pasivech (zdrojích krytí majetku). Aktiva a pasiva musí být vždy v rovnováze (musí se sobě rovnat).

Rozvahu může účetní jednotka sestavovat několikrát ročně, aby zjistila, jaké druhy majetku a v jakém složení vlastní nebo jaký je poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Účetní jednotka musí rozvahu sestavit k okamžiku jejího vzniku (zahajovací rozvaha) a na konci každého účetního období.

Rozvaha je také nedílnou součástí účetní závěrky. Její sestavení upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícím v soustavě podvojného účetnictví (§ 3 až 19).

Rozvaha by měla obsahovat tyto náležitosti:

 • Datum, ke kterému je rozvaha sestavena
 • V jakých jednotkách je rozvaha sestavena a v jaké měně (v případě, že je rozvaha součástí účetní závěrky, sestavuje se v celých tisících Kč)
 • Označení účetní jednotky
 • Dodržení pořadí struktury majetku – nejprve dlouhodobý majetek, potom oběžný
 • Dodržení pořadí zdrojů krytí majetku – nejprve vlastní kapitál, potom cizí
 • Celkový součet aktiv a pasiv

Uspořádání a označování položek rozvahy je stanoveno v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Jednotlivé položky se označují velkými písmeny, římskými číslicemi a arabskými číslicemi.

Příklad: Zjednodušená rozvaha

Aktiva                                Rozvaha k 1. 1. 2011 (v tis. Kč)                                      Pasiva

Dlouhodobý majetek:                             1 205

Vlastní kapitál:                                       1 685

-  Dlouhodobý nehmotný majetek               55

-  Základní kapitál                                  1 250

-  Dlouhodobý hmotný majetek             1 150

-  Rezervní fond                                          20

Oběžná aktiva:                                       1 570

-  Výsledek hospodaření běžného roku     415

-  Zásoby                                                680

Cizí zdroje:                                             1 090

-  Pohledávky                                            350

-  Dodavatelé                                             440

-  Krátkodobý finanční majetek                540

-  Bankovní úvěr                                        650

Celkem aktiva                              2 775

Celkem pasiva                               2 775


Inzerce ∇

Z tohoto příkladu můžeme vidět, že výše oběžného majetku převyšuje hodnotu dlouhodobého majetku. Účetní jednotka financuje svůj majetek více z vlastních zdrojů než z cizích.

V rozvaze můžeme najít účty 0. až 4. účtové třídy – tyto účty proto nazýváme rozvahovými účty. Účty výsledkové (nákladové a výnosové) v rozvaze přímo nenajdeme. Jsou tam zastoupeny výsledkem hospodaření, který buď zvyšuje zdroje krytí majetku (pak mluvíme o zisku), nebo zdroje krytí majetku naopak snižuje (jedná se o ztrátu).

Účetní operace mají vliv na složení rozvahy. Po zaúčtování každé účetní operace by měly být aktiva a pasiva v rovnováze. Příklady:

 • zakladatel vložil při vzniku společnosti do podniku automobil
  • zvýší se dlouhodobý hmotný majetek (aktiva)
  • zvýší se základní kapitál (pasiva)
 • přijatá faktura za materiál, převzetí materiálu na sklad
  • zvýší se oběžný majetek (aktiva)
  • zvýší se závazky – cizí kapitál (pasiva)
 • zaplacení závazku za dodavatelem z běžného účtu
  • sníží se oběžný majetek – zůstatek na bankovním účtu (aktiva)
  • sníží se závazek za dodavatelem – cizí kapitál (pasiva)
 • vydání faktury odběrateli za prodej výrobků, vyskladnění výrobků
  • sníží se stav výrobků na skladě – oběžný majetek (aktiva)
  • zvýší se pohledávka za odběratelem – oběžný majetek (aktiva)

Aktiva

Aktiva představují majetek účetní jednotky. Součástí aktiv jsou i opravné položky a oprávky k odpisovanému majetku. Tyto položky snižují hodnotu majetku.

Rozvaha má v případě aktiv sloupce brutto (vstupní hodnota majetku), korekce (součet oprávek a opravných položek, které se vztahují k tomuto druhu majetku), netto (rozdíl hodnot sloupců brutto a korekce) a hodnotu položky minulého účetního období v netto podobě. Údaj hodnoty z minulého účetního období slouží ke srovnání s běžným účetním obdobím.

Položky, které mají nulový konečný zůstatek v běžném i minulém účetním období, se v rozvaze neuvádí.

Aktiva se v rozvaze uvádějí v tomto pořadí a struktuře:

 • pohledávky za upsaný základní kapitál
 • dlouhodobý majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek
  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý finanční majetek
 • oběžná aktiva
  • zásoby
  • dlouhodobé pohledávky (datum splatnosti delší než 1 rok)
  • krátkodobé pohledávky (splatnost do 1 roku)
  • krátkodobý finanční majetek
 • časové rozlišení (náklady příštích období, komplexní náklady příštích období a příjmy příštích období)

Pasiva

Pasiva představují zdroje krytí majetku účetní jednotky. Rozvaha má v případě pasiv pouze sloupce brutto a hodnotu položky minulého účetního období (tato hodnota slouží ke srovnání s běžným účetním obdobím).

Pasiva se v rozvaze uvádí v tomto pořadí a struktuře:

 • vlastní kapitál
  • základní kapitál
  • kapitálové fondy
  • rezervní fondy, nedělitelné fondy a ostatní fondy ze zisku
  • výsledek hospodaření minulých let
  • výsledek hospodaření běžného účetního období (zisk nebo ztráta)
 • cizí zdroje
  • rezervy
  • dlouhodobé závazky (datum splatnosti delší než 1 rok)
  • krátkodobé závazky (splatnost do 1 roku)
  • bankovní úvěry a výpomoci
 • časové rozlišení (výdaje příštích období, výnosy příštích období)

Jestliže má účetní jednotka povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí sestavovat účetní závěrku (a tudíž i rozvahu) v plném rozsahu. Akciové společnosti mají tuto povinnost vždy. Tyto účetní jednotky sestavují rozvahu podle Přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2002 Sb.

Účetní jednotky, které mohou sestavovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu, musí zahrnout do rozvahy pouze položky označené velkými písmeny a římskými číslicemi.


Autor: Jana Fučíková

Inzerce ∇Přečtěte si také

 Kalkulačka na výpočet stravného u zahraniční cesty Kalkulačka na výpočet stravného u zahraniční cesty

14. 10. 2015, Tomáš Vojta Kalkulačka na výpočet částky hrazené zaměstnanci na zahraniční cesty - stravné a kapesné 2015. Kalkulačka počítá na základě zákonem stanovených hodnot... celý článek


 Kalkulačka: úrok z prodlení nezaplacené daně Kalkulačka: úrok z prodlení nezaplacené daně

07. 09. 2015, Tomáš Vojta, Marie Bohdalová Úrok z prodlení opožděné zaplacení daně státu - kalkulačka 2015... celý článek


Dotazy & Diskuze k tomuto článku (7)

 1. [ 1] Petra Nováková 29.03.2012, 12:05

  Chtěla bych se zeptat, zda na fin.úřad podávat rozvahu a výsledovku v tisících. Děkuji

 1. [ 2] Renata 31.03.2012, 19:38

  Ano, na tyto dokumenty vyplňujete v tis. Kč.

 1. [ 3] Petra Doležalová 01.05.2014, 19:00

  Pokud nakupuji dlouhodobý majetek, částky do rozvahy se zapisují s nebo bez DPH?

 1. [ 4] Ing. Marie Bohdalová 03.05.2014, 18:24

  Dobrý den, pokud nejste plátce DPH, tak s DPH. Pokud jste plátce DPH, tak DPH zapíšete do rozvahy na účet 343

 1. [ 5] Fantomas 16.10.2014, 08:12

  chválím Marušku ;-)

 1. [ 6] jira 24.04.2015, 16:00

  když mám budovu v osobním vlastnictví musím dělat odpisy

 1. [ 7] Věra Sabolíková 18.05.2016, 20:50

  Dotaz ? Pobočný spolek, který vede účetnictví ve zjednoduš. rozsahu, zveřejňuje ve spolkovém rejstříku Rozvahu a Přílohu k účetní závěrce v Kč nebo v tis.Kč. Děkuji za odpověď.

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetni-rozvaha&idc=55

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.