Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Daňové přiznání fyzických osob za rok 2017 (vyplňované v roce 2018)

|

Zpracovat daňové přiznání za rok 2017 můžete skrze tento online formulář »

Termín podání daňového přiznání pro rok 2017:

 • do 2.4.2018 (pokud FO podává přiznání sama za sebe)
 • do 2.7.2018 (zpracovává-li DP pro FO daňový poradce – správci daně musí být předána plná moc do termínu 2.4.2018)

Příjmy upravuje zákon o daních z příjmu.

Způsob podání DPFO za rok 2017:

 • Ručně – znamená formulář vyplnit ručně do formuláře nebo na počítači a na příslušný FÚ doručit osobně nebo poštou.
 • Podat elektronicky – znamená odeslat datovou schránkou nebo se zaručeným elektronickým podpisem.

Solidární zvýšení daně

Ten, kdo si od 1.1.2017 vydělává více než 4-násobek průměrné mzdy měsíčně je povinen platit solidární daň. Tato solidární daň se v daňovém přiznání uvádí na řádek 59. Průměrná mzda za rok 2017 činila 28 232 Kč. Pokud jste vydělali za rok 2017 více než 1 355 136 (roční průměrná mzda*4) musíte odvést solidární daň.

Výpočet solidární daně:
Celkové příjmy – 1 355 136 = výsledek * 7%
 

FO může dosahovat těchto příjmů

Příjmy lze i kombinovat. V daňovém přiznání musíme zohlednit veškeré příjmy – tedy dílčí základy z těchto příjmů tvoří celkový základ daně. Podle těchto příjmů vyplňuje FO přílohy k DP.
Zaměstnanec – nově DP na dvě stránky. Jestliže si poplatník podává daňové přiznání pouze z důvodu souběhu dvou zaměstnaneckých poměrů, postačí vyplnit DP v rozsahu jednoho listu. (Pokud si zaměstnanec podává daňové přiznání, musí doložit potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele).
Podnikatel – vyplňuje navíc Přílohu č. 1
Poplatník s příjmem z pronájmu nebo ostatních příjmů – vyplní Přílohu č. 2
Poplatník s příjmy ze zahraničí s metodou zamezení dvojího zdanění zápočtem – vyplní Přílohu č. 3

 

Inzerce ∇

Záhlaví tiskopisu

Daňové identifikační číslo vyplníme pouze, pokud nám bylo přiděleno.
Řádek 03 – rozhodneme o typu daňového přiznání (Řádné daňové přiznání – DP podané v zákonem stanovené lhůtě. Opravné daňové přiznání – poplatník opravuje ještě do lhůty původně podaného daňového přiznání. Dodatečné daňové přiznání – poplatník podává, pokud zjistí, že jeho daňová povinnost je jiná, než jak jím byla přiznána. Lhůta je do konce následujícího měsíce ve kterém byla odlišnost zjištěna.).      
Řádek 04 – při podání řádného DP se tento řádek nevyplňuje.
Řádek 05 – údaj, zda DP zpracovával daňový poradce
Řádek 05a – vyplňují ti poplatníci, kteří musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem (podmínky pro tuto povinnost naleznete v článku Účetní uzávěrka).
Údaje o poplatníkovi – 1. oddíl
- osobní údaje poplatníka
Řádek 11 – číslo pasu vyplňují pouze cizinci
Řádek 29 – v tomto poli uvedou kód státu ti, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR, nicméně mají daňovou povinnost z příjmů ze zdrojů ČR (nerezidenti)
Dílčí základ daně, základ daně, ztráta – 2. oddíl
V tomto oddíle vypočteme celkový základ daně.
Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§6) – vyplňují zaměstnanci
Řádek 31 – sečteme veškeré příjmy od zaměstnavatelů, kteří nám sráželi zálohy na daň z příjmů. Ty zjistíme z potvrzení o zdanitelných příjmech, které nám zaměstnavatel vydal.
Řádek 32 – v témže dokumentu od zaměstnavatele nalezneme i částky odvedeného pojistného. Tyto částky od všech zaměstnavatelů také sečteme a také je najdeme na potvrzení o zdanitelných příjmech.
Na řádku 34 nám vyjde dílčí základ daně podle §6 – tedy součet řádku 31 a řádku 32.

Dílčí základy daně z příjmů FO

Do jednotlivých řádků této části uvedeme údaje z části základu daně od zaměstnavatele a údaje z Přílohy č. 1 (pro podnikatele) a z Přílohy č. 2 (příjmy z pronájmu a ostatních příjmů) – při použití interaktivních formulářů se nám tato část vyplní automaticky.
Na řádku 45 vyjde základ daně jako souhrn všech dílčích základů daně s odečtením ztráty (případnou ztrátu, vzniklou v letech  2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 a kterou si chceme za rok 2017 odečíst, uvedeme na řádku 44).
 

Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky – 3. oddíl
Odčitatelné položky od základu daně:

 

 • ř. 46 - hodnota darů, darování krve, atd. - vyplníme na základě potvrzení od příslušné instituce
 • ř. 47 - odečet úroků - potvrzení o výši, kterou si lze odečíst nám zašle finanční instituce. Odečíst si můžeme úroky z hypotéky nebo z úvěru stavebního spoření.
 • ř. 48 - penzijní připojištění
 • ř. 49 - soukromé životní pojištění
 • ř. 50 - odborové příspěvky - pokud přispíváme do odborů, dostaneme potvrzení o zaplacených příspěvcích, které si můžeme odečíst ze základu daně
 • ř. 51 - úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - např. rekvalifikační kurzy
 • ř. 52 - zákon o daních z příjmů v § 34 odst. 4 umožňuje od základu daně odečíst 100% výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období, při realizaci projektů výzkumu a vývoje
 • ř. 52a - můžeme si odečíst výdaje (náklady) na podporu dalšího vzdělávání.

Na řádek 54 sečteme řádky 46 až 53 a na řádek 55 vyčíslíme základ daně snížený o nezdanitelné částky ř. 45 - ř. 54 (interaktivní formulář opět vypočte sám). Takto očištěný základ daně se zaokrouhluje na celá sta Kč dolů. (řádek 56).

V řádku 57 vyčíslíme daň (15%) ř. 56 * 0,15. Daň se zaokrouhluje na celé Kč nahoru (řádek 60, 4. oddíl)
Řádek 59 – tento řádek obnáší vyplnění informace ohledně solidární daně.

Daňové slevy – 5. oddíl

 • Na poplatníka – 24 840 Kč za rok. Tento nárok se nekrátí. Pokud v průběhu roku vznikne, tak uplatníme vždy v plné výši.
 • Na manželku (manžela)– lze uplatnit, pokud poplatník žije v domácnosti s manželkou (manželem), jejíž příjem nepřesáhl za rok 68 000 Kč. Nárok na slevu je 24 840 Kč za rok. Údaje o manželce se vyplní do tabulky č. 1. Nárok se může zvyšovat podle dalších skutečností (např. je-li manželka držitelem ZTP/P nebo studentem). Příklady příjmů, které se do sumy 68 000 Kč počítají:
  • o všechny hrubé příjmy od zaměstnavatele, z nájmu, z podnikání,
  • o nemocenská,
  • o ošetřování člena rodiny,
  • o podpora v nezaměstnanosti,
  • o peněžitá pomoc v mateřství.
 • Pro studenty – soustavná příprava na budoucí povolání studiem – 4 020 Kč ročně (335 Kč měsíčně)
 • Pro zdravotně postižené –Za 1. a 2. stupeň invalidity lze odečíst částku 2 520 Kč za rok (210 Kč za měsíc). Za 3. stupeň odečítáme 5 040 Kč ročně (420 Kč měsíčně). Poplatník s průkazem ZTP/P může čerpat slevu na dani ve výši 16 140 Kč ročně (1 345 Kč měsíčně).
 • Na děti – údaje o dětech se vyplňují do tabulky č. 2. Daňové zvýhodnění činí 13 404 Kč za rok (1 117 Kč za měsíc) pro jedno dítě, pro druhé je to 19 404 Kč (1617 Kč za měsíc) a pro třetí a více dětí 24 204 Kč (2017 měsíčně). Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v měsíci ve kterém se dítě narodilo. Částku opět navyšuje (stejně jako u manželky) skutečnost, pokud je dítě držitelem ZTP/P.
 • Školkovné - Rodiče si mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte ve školce nebo předškolním zařízení, ve kterých budou mít umístěné své dítě = školkovné. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od výše minimální mzdy. Za rok 2017 bude tedy možnost uplatnění slevy ve výši 11 000 Kč.
 • EET sleva – do řádku 69b) daňového přiznání můžete vyplnit slevu v souvislosti se zavedením povinného elektronického evidování tržeb až do výše 5 tis. Kč. Maximální sleva záleží na rozdílu mezi 15 procenty dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Slevu můžete uplatnit pouze za zdaňovací období, ve kterém jste poprvé zaevidovali tržbu, kterou jste měli povinnost podle zákona o EET evidovat.

Součet slev odečteme od vypočítané daně a vepíšeme do řádku 71.

Rozdíl ve slevách na dani z příjmu mezi roky 2016 a 2017

V tabulce níže vidíte vyčíslené hodnoty slev za rok 2016 a 2017.


Sleva na dani na:

r. 2017

r. 2016

Poplatníka

24 840,-

24 840,-

Starobní důchodce

24 840,-

24 840,-

Manželku/manžela

24 840,-

24 840,-

Částečný invalidní důchod

 2 520,-

 2 520,-

Plný invalidní důchod

 5 040,-

 5 040,-

Studenta

4 020,-

 4 020,-

Daňové zvýhodnění 1. dítě

13 404,-

13 404,-

Daňové zvýhodnění 2. dítě

19 404,-

17 004,-

Daňové zvýhodnění 3. dítě a více

24 204,-

20 604,-

Daňové zvýhodnění ZTP /P 1. dítě

26 808,-

26 808,-

Daňové zvýhodnění ZTP/P 2. dítě

38 808,-

34 008,-

Daňové zvýhodnění ZTP/P 3. dítě a více

48 408,-

41 208,-

 

V 7. oddíle se dostáváme k vyčíslení již zaplacených záloh na daně – opět zjistíme z dokladu Potvrzení od zaměstnavatele nebo z odvedených záloh čtvrtletních či pololetních. Porovnáním řádku 71 a řádků, kde vyčíslíme skutečně zaplacené zálohy, zjistíme buďto povinnost doplatit nebo to, že jsme na zálohách přeplatili. Tento konečný výsledek vyčíslíme v řádku 91. 

K daňovému přiznání je potřeba přiložit

 • Potvrzení zaměstnavatele
 • Potvrzení o studiu dětí (při slevě na děti)
 • Potvrzení spořitelny nebo banky o zaplacených úrocích (při odčitatelné položce)
 • Potvrzení o platbách na soukromé životní pojištění
 • Potvrzení o zaplacení příspěvků na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění
 • Darovací smlouvy, atd.
 • Potvrzení o zaplaceném školkovném

Nezapomeňte

 • Pokud Vám vyšel výsledek daňového přiznání jako přeplatek na dani, je nutné o jeho vrácení požádat vyplněním žádosti na poslední straně tiskopisu ve spodní části.
 • Vždy je třeba vlastnoručně podepsat tiskopis přiznání a také případnou žádost o vrácení přeplatku na dani.

A v závěru se zmíníme o sazbách na pokutu, pokud byste daňové přiznání za rok 2017 podali opožděně:

 • 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně.
 • 0,05% stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanoveného daňového odpočtu.
 • 0,01% stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daňové ztráty.

Pro výpočet pokuty můžete využít naší informační kalkulačku na výpočet pokut za pozdní podání daňového přiznání.

 

Zpracovat daňové přiznání za rok 2017 můžete skrze tento online formulář »

 

Sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ za rok 2017

 

Související interaktivní formuláře za sociální a zdravotní pojištění OSVČ za rok 2017 ke stažení

Sociální pojištění
Vstup do eportálu k elektronickému vyplnění podání sociálního pojištění      Vstupte »
Zdravotní pojištění
OSVČ přehled 2017 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2017 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Stáhnout
OSVČ přehled 2017 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout
OSVČ přehled 2017 - Revírní bratrská pokladna Stáhnout
OSVČ přehled 2017 - Oborová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2017 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout

Nelze PDF otevřít?
Pro správnou funkčnost si PDF dokument stáhněte k sobě do počítače (klikněte pravým tlačítkem myši a dejte Uložit odkaz jako...) poté si PDF otevřete v programu Acrobat Reader. Pokud si PDF otevřete pouze v internetovém prohlížeči, nebude vám fungovat.

Autor: Uctovani.net

Inzerce ∇Dotazy & Diskuze k tomuto článku (3)

 1. [ 1] Kateřina Vocetková 21.02.2018, 14:07

  V roce 2017 jsem do 30.6.2017 podnikala a pak jsem byla zaměstnána v Kanadě. Musím podávat daně v Kanadě i v Česku

 1. [ 2] Helihel 26.03.2018, 21:54

  Dobrý den všem, ráda bych Vás tímto poprosila o vyplnění krátkého dotazníku na téma "Daňová a celní správa v ČR z pohledu veřejnosti". Výsledky průzkumu využiji jako podklad pro vypracování návrhů a doporučení ve vztahu k budoucímu vývoji Finanční a Celní správy ČR, kterými se zabývám ve své diplomové práci s názvem "Sjednocení daňové a celní správy v České republice". Máte-li pár minut čas, vyjádřete mi, prosím, svůj názor zde: https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/danova-a-celni-sprava-z-pohl/ Děkuji Vám. H. Hudcová

 1. [ 3] Ariane 26.11.2018, 10:34

  Dobrý deň, madam a pane Jednotlivci Írsko, Švajčiarsko, Kanada, Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion Mayotte, po celom svete Ponúkam vám úver vo výške 5000 € až 15.000.000 € všetkým ľuďom, záujem je 3% pre akúkoľvek požadovanú sumu. Robím to v teréne -Finančný úver - Hypotéka - Investičný úver - Auto úver - Konsolidačný dlh - splácanie úveru - Osobný úver - Zostali ste Ak skutočne potrebujete úver, skúste ma kontaktovať. Som vám k dispozícii pre všetky vaše finančné problémy. Pre viac informácií nás kontaktujte na našej e-mailovej adrese: O.credor@protonmail.ch alebo Tel (WHATSAPP): + 33 7 53 23 09 17.

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Danove-priznani-fyzickych-osob-za-rok-2017-vyplnovane-v-roce-2018-&idc=327

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.