Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Daňové přiznání fyzických osob za rok 2020 (vyplňované v roce 2021)

|

Kdo má povinnost podat přiznání k dani z příjmu fyzických osob? Odpověď bychom našli v § 38g zákona o daních z příjmů. Např. musí ho podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené anebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. DP je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztratu (výdaje přesáhnou příjmy). Výjimkou jsou zaměstnanci, kterí v roce 2020 pracovali pouze pro jednoho zaměstnavatele anebo pro více zaměstnavatelů postupně a u všech zaměstnavatelů podepsali prohlášení k dani - namísto daňového přiznání mohou požádat posledního zaměstnavatele o roční zúčtování záloh

 

Termín pro podání daňového přiznání v roce 2021  

 • nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, letos do 1. 4. 2021 (pokud FO podává přiznání sama za sebe)
 • nejpozději do 4 měsíců po uplynutí zdaňovacího období, letos do 3.5.2021 (jen pro ty, kteří podávají daňové přiznání elektronicky)
 • do 1. 7. 2021 zpracovává-li DP pro FO daňový poradce nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem prodlžuje se lhůta do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období

 

Způsob podání DPFO za rok 2020

 • Ručně – znamená formulář vyplnit ručně nebo na počítači a na příslušný FÚ doručit osobně nebo poštou.
 • Podat elektronicky – znamená odeslat datovou schránkou nebo elektronicky podepsat a odeslat na finanční správu (pokud máte zřízenou datovou schránku je vaší povinností odevzdat daňové přiznání prostřednictvím datové schránky).
 • Podává se na finanční úřad – územní pracoviště místně příslušné poplatníkovi.
 • Vyplněné daňové přiznání včetně všech příloh si okopírujte a na finančním úřadě Vám kopii razítkem potvrdí.

Solidární zvýšení daně

DP je povinen podat i poplatník, u něhož se daň z příjmů zvyšuje o solidární zvýšení daně podle § 16a ZDP. Ten, kdo si od 1. 1. 2020 vydělává více než 4násobek průměrné mzdy měsíčně je povinen platit solidární daň. Tato solidární daň se v daňovém přiznání uvádí na řádek 59. Pokud jste vydělali za rok 2020 více než 1 720 080 Kč (35.835*48) musíte odvést solidární daň.

Výpočet solidární daně:
Celkové příjmy ze závislé a samostatné činnosti – 1 720 080 Kč = výsledek * 7% daň
 

FO může dosahovat těchto příjmů

Příjmy lze kombinovat. V daňovém přiznání musíme zohlednit veškeré příjmy – tedy dílčí základy z těchto příjmů tvoří celkový základ daně. Podle těchto příjmů vyplňuje FO přílohy k DP.
Zaměstnanec – nově DP na dvě stránky. Jestliže poplatník podává daňové přiznání pouze z důvodu souběhu dvou zaměstnaneckých poměrů, postačí vyplnit DP v rozsahu jednoho listu (pokud si zaměstnanec podává daňové přiznání, musí doložit potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele).
Podnikatel – vyplňuje navíc Přílohu č. 1 (OSVČ zde uvede své roční příjmy a výdaje - uplatní skutečné nebo výdaje procentem z příjmů)
Poplatník s příjmem z pronájmu nebo ostatních příjmů – vyplní Přílohu č. 2
Poplatník s příjmy ze zahraničí s metodou zamezení dvojího zdanění zápočtem – vyplní Přílohu č. 3

Záhlaví tiskopisu

Daňové identifikační číslo vyplníme pouze, pokud nám bylo přiděleno.
Řádek 03 – rozhodneme o typu daňového přiznání (Řádné daňové přiznání – DP podané v zákonem stanovené lhůtě. Opravné daňové přiznání – poplatník opravuje ještě do lhůty původně podaného daňového přiznání. Dodatečné daňové přiznání – poplatník podává, pokud zjistí, že jeho daňová povinnost je jiná, než jak jím byla přiznána. Lhůta je do konce následujícího měsíce ve kterém byla odlišnost zjištěna.).      
Řádek 04 – při podání řádného DP se tento řádek nevyplňuje.
Řádek 05 – údaj, zda DP zpracovával daňový poradce
Řádek 05a – vyplňují ti poplatníci, kteří musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem (podmínky pro tuto povinnost naleznete v článku Účetní uzávěrka).

Údaje o poplatníkovi – 1. oddíl

- osobní údaje poplatníka
Řádek 11 – číslo pasu vyplňují pouze cizinci
Řádek 29 – v tomto poli uvedou kód státu ti, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR, nicméně mají daňovou povinnost z příjmů ze zdrojů ČR (nerezidenti)

Dílčí základ daně, základ daně, ztráta – 2. oddíl

V tomto oddíle vypočteme celkový základ daně.
Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§6) – vyplňují zaměstnanci
Řádek 31 – sečteme veškeré příjmy od všech zaměstnavatelů, kteří nám sráželi zálohy na daň z příjmů. Ty zjistíme z potvrzení o zdanitelných příjmech, které nám zaměstnavatel vydal.
Řádek 32 – v témže dokumentu od zaměstnavatele nalezneme i částky odvedeného pojistného. Tyto částky od všech zaměstnavatelů také sečteme.
Na řádku 34 nám vyjde dílčí základ daně podle § 6 ZDP – tedy součet řádku 31 a řádku 32.

Dílčí základy daně z příjmů FO

Do jednotlivých řádků této části uvedeme údaje z části základu daně od zaměstnavatele a údaje z Přílohy č. 1 (pro podnikatele) a z Přílohy č. 2 (příjmy z pronájmu a ostatní příjmy) – při použití interaktivních formulářů se nám tato část vyplní automaticky.
Na řádku 45 vyjde základ daně jako souhrn všech dílčích základů daně s odečtením ztráty (případnou ztrátu, kterou si chceme odečíst, uvedeme na řádku 44).
 

Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky – 3. oddíl

 • ř. 46 - hodnota darů, darování krve, atd. - vyplníme na základě potvrzení od příslušné instituce
 • ř. 47 - odečet úroků - potvrzení o výši, kterou si lze odečíst nám zašle finanční instituce. Odečíst si můžeme úroky z hypotéky nebo z úvěru stavebního spoření.
 • ř. 48 - penzijní připojištění
 • ř. 49 - soukromé životní pojištění
 • ř. 50 - odborové příspěvky - pokud přispíváme do odborů, dostaneme potvrzení o zaplacených příspěvcích, které si můžeme odečíst ze základu daně
 • ř. 51 - úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - např. rekvalifikační kurzy
 • ř. 52 - zákon o daních z příjmů v § 34 odst. 4 umožňuje od základu daně odečíst 100% výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období, při realizaci projektů výzkumu a vývoje
 • ř. 52a - můžeme si odečíst výdaje (náklady) na podporu dalšího vzdělávání.

Na řádku 54 sečteme řádky 46 až 53 a na řádek 55 vyčíslíme základ daně snížený o nezdanitelné částky ř. 45 - ř. 54 (interaktivní formulář opět vypočte sám). Takto očištěný základ daně se zaokrouhluje na celá sta Kč dolů (řádek 56).

V řádku 57 vyčíslíme daň (15% ze ZD) ř. 56 * 0,15. 

Daň celkem, ztráta – 4. oddíl

 • Řádek 58 = vyčíslena daň z ř. 57
 • Řádek 59 – tento řádek obnáší vyplnění informace ohledně solidární daně. Daň se zaokrouhluje na celé Kč nahoru (řádek 60)

Inzerce ∇

 

Daňové slevy a daňové zvýhodnění – 5. oddíl

 • Na poplatníka – 24 840 Kč za rok. Tento nárok se nekrátí. Pokud v průběhu roku vznikne, tak uplatníme vždy v plné výši.
 • Na manželku (manžela) – lze uplatnit, pokud poplatník žije v domácnosti s manželkou (manželem), jejíž příjem nepřesáhl za rok 68 000 Kč. Nárok na slevu je 24 840 Kč za rok. Údaje o manželce se vyplní do tabulky č. 1. Nárok se může zvyšovat podle dalších skutečností (např. je-li manželka držitelem ZTP/P nebo studentem). Příklady příjmů, které se do sumy 68 000 Kč počítají:
  • všechny hrubé příjmy od zaměstnavatele, z nájmu, z podnikání,
  • nemocenská,
  • ošetřování člena rodiny,
  • podpora v nezaměstnanosti,
  • peněžitá pomoc v mateřství.
 • Pro studenty – soustavná příprava na budoucí povolání studiem – 4 020 Kč ročně (335 Kč měsíčně)
 • Pro zdravotně postižené – za 1. a 2. stupeň invalidity lze odečíst částku 2 520 Kč za rok (210 Kč za měsíc). Za 3. stupeň odečítáme 5 040 Kč ročně (420 Kč měsíčně). Poplatník s průkazem ZTP/P může čerpat slevu na dani ve výši 16 140 Kč ročně (1 345 Kč měsíčně).
 • Na děti – údaje o dětech se vyplňují do tabulky č. 2. Daňové zvýhodnění činí 15 204 Kč za rok (1 267 Kč za měsíc) pro jedno dítě, pro druhé je to 19 404 Kč (1617 Kč za měsíc) a pro třetí a více dětí 24 204 Kč (2017 měsíčně). Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v měsíci ve kterém se dítě narodilo. Částku opět navyšuje (stejně jako u manželky) skutečnost, pokud je dítě držitelem ZTP/P.
 • Školkovné - Rodiče si mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění dítěte ve školce nebo předškolním zařízení, ve kterých budou mít umístěné své dítě = školkovné. Výdaj za stravu není považován za výdaj za umístění dítěte. Výše slevy se odvozuje od výše minimální mzdy. Za rok 2020 bude tedy možnost uplatnění slevy ve výši 14 600 Kč.
 • EET sleva – do řádku 69b) daňového přiznání můžete vyplnit slevu v souvislosti se zavedením povinného elektronického evidování tržeb až do výše 5 tis. Kč. Maximální sleva záleží na rozdílu mezi 15 procenty dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Slevu můžete uplatnit pouze za zdaňovací období, ve kterém jste poprvé zaevidovali tržbu, kterou jste měli povinnost podle zákona o EET evidovat.

Součet slev odečteme od vypočítané daně a vepíšeme do řádku 71. Pokud vám vyjde záporné číslo, napíšete do řádku 71 nulu. 

Aktuální slevy na dani platné v roce 2020


Sleva na dani na:

částka

Poplatníka

24 840,-

Manželku/manžela

24 840,-

Částečný invalidní důchod

 2 520,-

Plný invalidní důchod

 5 040,-

Studenta

4 020,-

Daňové zvýhodnění 1. dítě

15 204,-

Daňové zvýhodnění 2. dítě

19 404,-

Daňové zvýhodnění 3. dítě a více

24 204,-

Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než vyčíslena daňová povinnost, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, max. výše je 60 300 Kč ročně.

V 7. oddíle se dostáváme k vyčíslení již zaplacených záloh na daň – opět zjistíme z dokladu Potvrzení od zaměstnavatele nebo z odvedených záloh čtvrtletních či pololetních. Porovnáním daňové povinnosti na řádku 74 a řádků 84, kde vyčíslíme skutečně zaplacené zálohy v průběhu zdaňovacího období, zjistíme buďto povinnost doplatit daň nebo to, že jsme na zálohách přeplatili. Tento konečný výsledek vyčíslíme v řádku 91. Daň je splatná ve lhůte pro podání daňového přiznání. Nevznikne-li ve zdaňoovacím období daňová povinnost, poplatník sdělí tuto skutečnost správci daně a to ve lhůte pro podání daňového přiznání.

K daňovému přiznání je potřeba přiložit

 • Potvrzení zaměstnavatele
 • Potvrzení o studiu dětí (při slevě na děti)
 • Potvrzení spořitelny nebo banky o zaplacených úrocích (při odčitatelné položce)
 • Potvrzení o platbách na soukromé životní pojištění
 • Potvrzení o zaplacení příspěvků na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění
 • Potvrzení o daru nebo darovací smlouva
 • Potvrzení o zaplaceném školkovném

Nezapomeňte

 • Pokud Vám vyšel výsledek daňového přiznání jako přeplatek na dani, je nutné o jeho vrácení požádat vyplněním žádosti na poslední straně tiskopisu ve spodní části.
 • Vždy je třeba vlastnoručně podepsat tiskopis přiznání a také případnou žádost o vrácení přeplatku na dani.
 • V případě, že podnikáte jako OSVČ nezapomeňte také odevzdat přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a také na okresní správu sociálního zabezpečení.

A v závěru se zmíníme o sazbách na pokutu, pokud byste daňové přiznání za rok 2020 podali opožděně:

 • 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně.
 • 0,05% stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanoveného daňového odpočtu.
 • 0,01% stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daňové ztráty.

Pro výpočet pokuty můžete využít naší informační kalkulačku na výpočet pokut za pozdní podání daňového přiznání.

 


 

Sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ za rok 2020

 

Související interaktivní formuláře za sociální a zdravotní pojištění OSVČ za rok 2020 ke stažení

Daňové přiznání
Elektronické vyplnení přiznání na portále finanční správy ČR
tiskopis daňového přiznání fyzických osob
     Vstupte »
Sociální pojištění
Vstup do eportálu k elektronickému vyplnění podání sociálního pojištění      Vstupte »
Zdravotní pojištění
OSVČ přehled 2020 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Revírní bratrská pokladna Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Oborová zdravotní pojišťovna Stáhnout
OSVČ přehled 2020 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Stáhnout

Nelze PDF otevřít?
Je nutné PDF dokument stáhnout k sobě do počítače (klikněte pravým tlačítkem myši a dejte Uložit odkaz jako...) poté si PDF otevřete v programu Acrobat Reader a můžete si v něm upravovat . Pokud si PDF otevřete pouze v internetovém prohlížeči, nebude vám fungovat.

Autor: Uctovani.net

Inzerce ∇


Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

 1. [ 1] MilanzBrna 19.04.2021, 23:45

  Dobrý den, je nás 8 vlastníků/ dědiců zemědělských pozemků pronajatých družstvu. V souvislosti s plánovanou výstavbou záložní smyčky pro dodávku el energie nám bylo na katastru zaevidováno břemeno které umožní stavbu a údržbu nové linky vvn což má značný vliv na obdělatelnost a celistvost pozemku protože na něm bude nĕkolik vysokých ocelových stožárů vyžadujících bezpečnostní zóny atd. Jako bolestné jsme obdrželi jednorázovou částku na hotovosti která má být osvobozená od daně ale má být uvedena v nějaké patřičné kolonce v dańovém přiznáni pro 2020. Nejsme schopni takovou kolonku na formuláři nalézt a tak se scprosbou o pomoc obracíme na vás. Védĕli by jste kam takovou částku napsat? Děkuji za všechny, Milan

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Danove-priznani-fyzickych-osob-za-rok-2020-vyplnovane-v-roce-2021-&idc=439

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.