Pasiva

Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá ze dvou hledisek:

a)      z hlediska konkrétního druhu majetku, s nimž podnik hospodaří
b)      z hlediska zdrojů, z jakých byl majetek pořízen
 
Majetek uspořádaný podle toho, z jakých finančním zdrojů byl pořízen, se nazývá pasiva (zahrnují zejména vlastní kapitál podnikatele, úvěry a závazky.)
 
Zjednodušená struktura rozvahy:
 
AKTIVA                                                                                                                        PASIVA

I.Dlouhodobý majetek                                             I.Vlastní zdroje (= vlastní kapitál)
1.Dlouhodobý hmotný majetek                             1. Základní kapitál
2.Dlouhodobý nehmotný majetek                         2. Hospodářský výsledek
 
II.Oběžný majetek                                                   II. Cizí zdroje
 1. Zásoby                                                               1.Úvěry
-           materiál                                                             2. Ostatní závazky
-           zboží                                                                   - dodavatelům
-           výrobky                                                               - zaměstnancům
2.Peněžní prostředky                                               - ostatním subjektům ( fin.úřadu, zdrav.
-     pokladna a ceniny                                                pojišťovnám, správě sociální zabezp..)
-     bankovní účty
3.Pohledávky
 
 

Charakteristika kapitálových účtů a dlouhodobých závazků, ocenění

Závazkům je vyhrazena 4. účtová třída, kde se soustřeďují rozvahové pasivní účty.
Účty 4. třídy zahrnují z cizích zdrojů pouze ty zdroje financování, které mají dlouhodobý charakter.
Vlastní zdroje (vlastní kapitál podniku).

Cizí zdroje dlouhodobé:

 • Rezervy – účtová skupina 45
 • Dlouhodobé bankovní úvěry – účtová skupina 46
 • Dlouhodobé závazky (např. Dlouhodobé půjčky, dlouhodobé závazky z pronájmu) – účtová skupina 47

Právní formy podnikání:

Podnikatelské subjekty lze rozdělit na:
 1. obchodní společnosti
 2. družstva
 3. podniky jednotlivců (FO)
Obchodní společnosti se rozdělují na:
a)      kapitálové (a.s., s.r.o.)
b)      osobní (v.o.s.)
c)      komanditní společnosti (přechodní forma mezi kapitálovými a osobními spol.)

Základní kapitál

ZK představuje složku vlastního kapitálu. Souhrn všech peněžních prostředků a nepeněžních vkladů vložených do podniku a zapsaných do obchodního rejstříku. Na účtu 411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411 se účtuje při vzniku společnosti, dále při zvýšení a snížení tohoto kapitálu.
ZK vytvářejí při založení podniku povinně kapitálové společnosti a družstva, předepsaná minimální výše.
 

Založení a vznik společnosti

Společnost musí sestavit zahajovací rozvahu a otevřít uce knihy.
V aktivech zahajovací rozvahy bude vložený majetek a případně pohledávka za upsaný nesplacený kapitál.
V pasivech zahajovací rozvahy bude ZK ve výši zapsané v OR.
 
 
Př.na založení obchodní spol.
 
AKTIVA                                                       PASIVA
021 Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 – stavby                           4 000 000,-                 411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411 – ZK        5 000 000,-
221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 – bankovní účty                 500 000,-
 
součet AKTIV                       5 000 000,-                 součet pasiv    5 000 000,-
 
účtování – otevření uce knih:


Inzerce ∇

Zvýšení ZK

Schvaluje vrcholný orgán. Změny musí být zapsány do OR.
 
419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419 – změny ZK – podává se žádost při zápisu do OR. Potvrzení o změně..
 
 
a) dalšími vklady stávajících nebo nových společníků
zvýšení ZK novými peněžitými vklady je přípustné jen tehdy, jestliže dosavadní peněžité vklady byly zcela splaceny.
Zvýšení ZK nepeněžitými vklady je možné i za situace, kdy dosavadní peněžité vklady ještě nejsou splaceny.
 
1. Zápis do OR (zvýšení)                                                       419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419 / 411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411
2. Pohledávka za upsaný kapitál (zvýšení ZK)                  353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353 / 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
3. Splacení dalších vkladů                                                    221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
 
b) přesunem z již existujících vlastních zdrojů společnosti, nejčastěji z nerozděleného zisku minulých let (vlastní kapitál se nezvyšuje)
 
Př.
 
1. pohledávky za upsaný vlastní kapitál                    353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353 / 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
5. zápis zvýšení ZK do OR                                            419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419 / 411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411
6. doplatek druhých 50% od p.Chupa                        221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
7. doplatek druhých 50% od ing.Janáse                   221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 / 353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
 

Snížení ZK

Když je společnost ztrátová.
Společnost může snižovat ZK na základě rozhodnutí valné hromady. S nížení lze provést pouze za podmínek, že neklesne jeho výše pod zákonem stanovou hranici (u a.s. pod 2 miliony Kč, resp. 20 mil. Kč, u s.r.o. pod 200 000,-)
O snížení rozhoduje vrcholný orgán.

Ostatní kapitálové fondy

413 Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413 – ostatní kapitálové fondy se účtují ostatní vklady společníků peněžní i nepeněžní, také přijaté dary. Oceněn v reprodukční ceně – dar.
Příjmy získané darování se nezdaňují daní z příjmů PO, ale podléhají dani darovací.
 
 

Hospodářský výsledek

 1. jako nerozdělený zisk z minulých let (účet 428 Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428 – nerozdělený zisk z minulých let) – na začátku roku 701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 428 Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428
 2. jako zisk – VH předchozího roku – zápis zisku na začátku roku 701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

Rozdělení zisku

provádí se podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem a podle rozhodnutí valné hromady akcionářů (společníků).
 
a)      příděly do ostatních fondů                                                               431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431/ 423 Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423, 427 Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427  
b)      zvýšení ZK                                                                                           431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431/ 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
c)      Ponechán nerozdělený k dalšímu použití v příštích letech        431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431/ 428 Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428
d)     Na úhradu ztráty z minulých let                                                        431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431/ 429 Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429

Vypořádání ztráty

Pokud uce jednotka hospodařila se ztrátou, učet 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 vykazuje zůstatek na straně MD. Ztrátu je možno vypořádat např.:
a)      ze zákonného rezervního fondu                                   421 Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421/ 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431
b)      z nerozděleného zisku minulých let                            428 Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428/ 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431
d)     v případě, že uce jednotka nemá dostatek zdrojů na hrazení ztráty, je možno neuhrazenou část ztráty převést do dalších let   429 Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429/ 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

Fondy tvořené ze zisku

Jsou určeny k použití na stanovený účel. Fondy jsou vlastní zdroje financování majetku, a proto se evidují na pasivních účtech.
 
 1. zákonný rezervní fond – 421 Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421 + 422 Účet 422 - Nedělitelný fond (Pasivní) 422 (nedělitelný fond) – užívají ho pouze družstva; 423 Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423- statutární fondy UJ se rozhodne dobrovolně, když se rozhodne, tak musí tvořit pravidelně.
 
a)      u s. r. o. – je společnost povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné uce závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty ZK. Nejméně však 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené však do výše 10 % ZK. Pokud bude rezervní fond použit a jeho výše klesne pod zákonem stanovené minimum 10 % hodnoty ZK, musí být znovu dotvořen.
 
Použití rezervního fondu:
Tento fond je určen ke krytí výkyvů v hospodaření společnosti, tedy především k úhradě ztráty.
 
 1. Ostatní fondy – jsou dobrovolné. Tvorba a použití těchto fondů by měly být zakotveny ve stanovách a společenských smlouvách.
Jedná se o sociální fond, ze kterého může uce jednotka hradit zaměstnancům různá nepeněžní plnění, např. příspěvek na rekreaci z-ců, na kulturní pořady a sportovní akce, nepeněžní dar…

Dlouhodobé závazky (uč. skup. 47)

Dlouhodobé závazky může mít uce jednotka z různých titulů.
 
Emitované dluhopisy – 473 Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473 tento účet se používá v případech, kdy uce jednotka vydává úvěrové CP s dobou splatnosti delší než 1 rok.
účtování je obdobné, jako u krátkodobých dluhopisů, pouze s tím rozdílem, že místo účtu 241 Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241 - se použije 473 Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473 – emitované dluhopisy.
 
Dlouhodobé přijaté zálohy – 475 Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475 – delší než 1 rok.                                  211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 475 Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475
Krátkodobé přijaté zálohy – 324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324 – do 1 roku.                                          211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324
 
Dlouhodobé směnky k úhradě – 478 Účet 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě (Pasivní) 478 – účtují se zde směnky na úhradu závazků.
Krátkodobá směnka                           321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 / 322 Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322.1
+ úrok                                                562 Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562 / 322 Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322.2 ; 478 Účet 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě (Pasivní) 478.2
 
Ostatní dlouhodobé závazky – 479 Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479- dlouhodobé půjčky, vklady tichého společníka apod.
 
Odložený daňový závazek a pohledávka – 481 Účet 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka (Aktivní i Pasivní) 481částky odložené daně k úhradě v budoucích obdobích.

Rezervy

Rezervy:
·      Tvoří se na výdaje, které v budoucnu nastanou z důvodů nepřetržitě existujících rizik a ztrát z podnikání. Umožňují utvořit zdroje na krytí budoucích výdajů. Rezervy představují cizí zdroj, proto jsou v úč. třídě 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. Účel na který jsou rezervy tvořeny známe, ale částka a období jejich čerpání jsou nejisté, plní i funkci časového rozlišování nákladů.

Členění rezerv - podle závaznosti:

a)    zákonné - Zákon o rezervách pro zjištění základu DzP
              - daňově účinné
              - rezerva na opravu DM, rezervy v bankovnictví a pojišťovnictví
              - 552 Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552/ 451 Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasivní) 451
 
b)   ostatní - upraveny pouze Směrnicí
           - daňově neúčinné, bude se upravovat daňový základ
           - rezervy na rizika a ztráty, rezervy na záruční opravy, rezervy na DzP
           - 554 Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) 554/ 459 Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasivní) 459

Členění rezerv - podle určení:

a)    účelové - přímo stanovený účel
b)   obecné - rizika či ztráty z podnikání, která nejsou specifikována

Rezervy se tvoří na vrub nákladů:

                            554 Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) 554 / 459 Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasivní) 459 - Tvorba ostatních rezerv
 
Čerpání (rozpouštění rezerv:
                           459 Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasivní) 459 / 554 Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) 554 - Zúčtování ostatních rezerv
 
Rezervy se tvoří procentem z určeného základu nebo jsou stanoveny v absolutních částkách. Tvorba rezerv se účtuje na vrub účtu nákladů a jejich použití ve prospěch výnosů. Zůstatky rezerv se převádějí do dalšího úč. období a jejich zůstatek může být vždy jen pasivní. Při úč. uzávěrce musí být provedená inventarizace rezerv, kterou se ověří jejich účel a přiměřenost výše.

DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

 • jedná se o poskytnuté úvěry se splatností nad 1 roku
 • úvěr je cizí zdroj majetku
 • banka poskytne úvěr na základě úvěrové smlouvy, obsahuje: smluvní strany, výše úvěru, doba splatnosti, způsob placení, četnost splátek, úroková sazba, záruku
 • evidují se na účtu 461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461
 • účetním dokladem je výpis z úvěrového účtu
 • cenou za poskytnutí úvěru je úrok, účtuje se do nákladů 562 Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562
Př.

Kategorie

S tématem 'Pasiva' souvisí následující účetní test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Určení aktiv a pasiv - procvičování
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

#1  Luca 25.06.2012, 17:32

super článek, díkas :)

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Pasiva&idc=41

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.