Registrovat se

Účetní rozvaha v plném rozsahu

|

Související dokumenty ke stažení v excelu nebo pdf

Účetní rozvaha plného rozsahu aktualizace 2016 Stáhnout
Účetní rozvaha zkrácený rozsah mikro učetní jednotky Stáhnout
Účetní rozvaha zkrácený rozsah malé učetní jednotky Stáhnout
Účetní rozvaha plného rozsahu aktualizace 2016 Stáhnout
Účetní rozvaha zkrácený rozsah mikro učetní jednotky Stáhnout
Účetní rozvaha zkrácený rozsah malé učetní jednotky Stáhnout

Poznámka ke stáhnutí si příslušené verze účetní rozvahy: Použít zkrácenou verzi pro mirko nebo malou účetní jednotku můžete, pokud splňujete tyto kritéria rozřazení účetních jednotek.  

 

Začátkem roku 2016 vstoupila v platnost novela zákona o účetnictví a okamžitě jsme se museli přizpůsobit nemalým změnám v účtové osnově. Co nevidět budeme řešit účetní závěrku a měli byste se seznámit i se změnou výkazů, které k závěrce neodmyslitelně patří. V dnešním článku jsme pro Vás zaktualizovali rozvahu v plném rozsahu     platnou pro rok 2016.

Pokud si tuto rozvahu porovnáte s rozvahou roku 2 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015, shledáte v těchto dvou variantách podstatné rozdíly. Může se totiž stát, že stejná položka v obou letech má nově jiné označení řádku, přičemž původní číslo řádku je použito pro zcela jinou položku, která však byla v minulých výkazech vykazována.

 

Př. Krátkodobé pohledávky

2 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015 – řádek C.III              C.        Oběžná aktiva

                                               C.I.      Zásoby

                                               C.II     Dlouhodobé pohledávky

                                               C.III   Krátkodobé pohledávky

                                               C. IV   Krátkodobý finanční majetek

 

2016 – řádek C.II.2            C.        Oběžná aktiva

                                               C.I.      Zásoby

                                               C.II.    Pohledávky

                                               C.II.1. Dlouhodobé pohledávky

                                               C.II.2. Krátkodobé pohledávky

                                               C.III.   Krátkodobý finanční majetek

                                               C.IV.   Peněžní prostředky

 

Inzerce ∇

Ve skupině C byl v roce 2 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015 na řádku C.IV. zachycen „Krátkodobý finanční majetek.“ Pod tímto řádkem a názvem byly obsaženy peníze, bankovní účty, ale i krátkodobé cenné papíry a podíly. V roce 2016 je řádek C.IV. vymezen pouze pro peněžní prostředky (pokladna a účet). Pro krátkodobý finanční majetek (podíly, ostatní) je vyčleněn řádek C.III., kde byly v loňském roce vykazovány krátkodobé pohledávky. Krátkodobé pohledávky se přesunuly na řádek C.II.2.

Jak se lidově říká – kámen nezůstal na kameni a proto buďte při sestavování letošní rozvahy velice obezřetní a nepodceňujte kontrolu. Uvědomte si, že každá z položek rozvahy obsahuje také informaci o výši této položky za bezprostředně předcházející účetní období, důsledně kontrolujte, zda máte i účetním softwarem zajištěn správný přenos dat do správných řádků, nebo zda budete muset informaci o hodnotách loňského roku zanášet do rozvahy manuálně. V rozvaze se hodnoty minulého období uvádí v ocenění netto.

Níže jsme pro Vás připravili rozvahu v plném rozsahu aktuální pro rok 2016 s vypsanými účty, které se do jednotlivých řádků promítají.

 

Řádek rozvahy

Název

Používaný účet

Brutto

Korekce

 

AKTIVA CELKEM

 

 

A.

Pohledávky za upsaný ZK

353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353

 

B.

Dlouhodobý majetek

 

 

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

B.I.1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012

072Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Pasivní) 072, 091Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091

B.I.2.

Ocenitelná práva

 

 

 

B.I.2.1. Software

013Účet 013 - Software (Aktivní) 013

073Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073, 091Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091

 

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva

014Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014

074Účet 074 - Oprávky k ocenitelným právům (Pasivní) 074, 091Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091

B.I.3.

Goodwill

015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015

075Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075, 091Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091

B.I.4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

016, 017, 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019

091Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091, 077, 079Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079

B.I.5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051

095Účet 095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek (Pasivní) 095

 

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041

093Účet 093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku (Pasivní) 093

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

 

 

B.II.1.

Pozemky a stavby

 

 

 

B.II.1.1. Pozemky

031Účet 031 - Pozemky (Aktivní) 031

092Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092

 

B.II.1.2. Stavby

021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021

081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081, 092Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092

B.II.2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022

082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082, 092Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092

B.II.3.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

097Účet 097 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (Pasivní) 097

098Účet 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Pasivní) 098

B.II.4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

025Účet 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů (Aktivní) 025

085Účet 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (Pasivní) 085, 092Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092

 

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

026Účet 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 026

086Účet 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (Pasivní) 086, 092Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092

 

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029Účet 029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 029, 032Účet 032 - Umělecká díla a sbírky (Aktivní) 032

089Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089, 092Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092

B.II.5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052

095Účet 095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek (Pasivní) 095

 

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

094Účet 094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku (Pasivní) 094

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

 

 

B.III.1.

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061

096Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Pasivní) 096

B.III.2.

Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoby

066Účet 066 - Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv (Aktivní) 066

096Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Pasivní) 096

B.III.3.

Podíly – podstatný vliv

062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062

096Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Pasivní) 096

B.III.4.

Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv

067Účet 067 - Ostatní půjčky (Aktivní) 067

096Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Pasivní) 096

B.III.5.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063, 065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065

096Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Pasivní) 096

B.III.6.

Zápůjčky a úvěry – ostatní

068

096Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Pasivní) 096

B.III.7.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069

096Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Pasivní) 096

 

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053

095Účet 095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek (Pasivní) 095

 

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

 

 

C.

Oběžná aktiva

 

 

C.I.

Zásoby

 

 

C.I.1.

Materiál

112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112, 119Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119

191Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní) 191

C.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary

121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121, 122Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní) 122

192Účet 192 - Opravná položka k nedokončené výrobě (Aktivní) 192, 193Účet 193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby (Aktivní) 193

C.I.3.

Výrobky a zboží

 

 

 

C.I.3.1. Výrobky

123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

194Účet 194 - Opravná položka k výrobkům (Aktivní) 194

 

C.I.3.1. Zboží

132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132, 139Účet 139 - Zboží na cestě (Aktivní) 139

196Účet 196 - Opravná položka ke zboží (Aktivní) 196

C.I.4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

124Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124

195Účet 195 - Opravná položka ke zvířatům (Aktivní) 195

C.I.5.

Poskytnuté zálohy na zásoby

151Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151, 152Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152, 153Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153

197Účet 197 - Opravná položka k zálohám na materiál (Aktivní) 197, 198Účet 198 - Opravná položka k zálohám na zboží (Aktivní) 198, 199Účet 199 - Opravná položka k zálohám na zvířata (Aktivní) 199

C.II.

Pohledávky

 

 

C.II.1.

Dlouhodobé pohledávky

 

 

 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311, 313Účet 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (Aktivní) 313, 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

351Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv

352Účet 352 - Pohledávky - podstatný vliv (Aktivní) 352

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka

481Účet 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka (Aktivní i Pasivní) 481

 

 

C.II.1.5. Poskytnuté zálohy na zásoby

 

 

 

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky

354Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktivní) 354, 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355, 358Účet 358 - Pohledávky za účastníky sdružení (Aktivní) 358

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.1.5.3.Dohadné účty aktivní

388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388

 

 

C.II.1.5.4.Jiné pohledávky

335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335, 371Účet 371 - Pohledávky z prodeje podniku (Aktivní) 371, 373Účet 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací (Aktivní) 373, 374Účet 374 - Pohledávky z pronájmu (Aktivní) 374, 375Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů (Aktivní) 375, 376Účet 376 - Nakoupené opce (Aktivní) 376, 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

C.II.2.

Krátkodobé pohledávky

 

 

 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311, 313Účet 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (Aktivní) 313, 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

351Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv

352Účet 352 - Pohledávky - podstatný vliv (Aktivní) 352

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.2.4. Pohledávky – ostatní

 

 

 

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky

354Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktivní) 354, 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355, 358Účet 358 - Pohledávky za účastníky sdružení (Aktivní) 358, 398Účet 398 - Spojovací účet při sdružení (Aktivní) 398

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky

341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341, 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342, 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343, 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní

388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388

 

 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky

335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335, 371Účet 371 - Pohledávky z prodeje podniku (Aktivní) 371, 373Účet 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací (Aktivní) 373, 374Účet 374 - Pohledávky z pronájmu (Aktivní) 374, 375Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů (Aktivní) 375, 376Účet 376 - Nakoupené opce (Aktivní) 376, 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

C.III.

Krátkodobý finanční majetek

 

 

C.III.1.

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

254

291Účet 291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku (Aktivní) 291

C.III.2.

Ostatní krátkodobý finanční majetek

251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251, 253Účet 253 - Registrované dluhové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 253, 256Účet 256 - Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti (Aktivní) 256, 257Účet 257 - Ostatní cenné papíry k obchodování (Aktivní) 257

291Účet 291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku (Aktivní) 291

C.IV.

Peněžní prostředky

 

 

C.IV.1.

Peněžní prostředky v pokladně

211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213, 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261

 

C.IV.2.

Peněžní prostředky na účtech

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, 261Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261

 

D.I.

Časové rozlišení aktiv

 

 

D.I.1.

Náklady příštích období

381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

 

D.I.2.

Komplexní náklady příštích období

382Účet 382 - Komplexní náklady příštích období (Aktivní) 382

 

D.I.3.

Příjmy příštích období

385Účet 385 - Příjmy příštích období (Aktivní) 385

 

 

PASIVA CELKEM

 

 

A.

Vlastní kapitál

 

A.I.

Základní kapitál

 

 

A.I.1. Základní kapitál

411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411, 491Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491

 

A.I.2. Vlastní podíly (-)

252Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252

 

A.I.3. Změny základního kapitálu

419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

A.II.

Ážio a kapitálové fondy

 

A.II.1.

Ážio

412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412

A.II.2.

Kapitálové fondy

 

 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy

413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413

 

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní) 414

 

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

418Účet 418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností (Pasivní) 418

 

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

417Účet 417 - Rozdíly z přeměn společností (Pasivní) 417

 

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

416

A.III.

Fondy ze zisku

 

A.III.1.

Ostatní rezervní fondy

421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421

A.III.2.

Statutární a ostatní fondy

423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423, 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

 

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428

A.IV.2.

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429

A.IV.3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

426Účet 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let (Pasivní) 426

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

 

A.VI.

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

432

B.+C.

Cizí zdroje

 

B.I.

Rezervy

 

B.I.1.

Rezerva na důchody a podobné závazky

459Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasivní) 459

B.I.2.

Rezerva na daň z příjmů

453Účet 453 - Rezerva na daň z příjmů (Pasivní) 453

B.I.3.

Rezerv podle zvláštních právních předpisů

451Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasivní) 451

B.I.4.

Ostatní rezervy

459Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasivní) 459

C.

Závazky

 

C.I.

Dlouhodobé závazky

 

C.I.1.

Vydané dluhopisy

 

 

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

473Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473, 255Účet 255 - Vlastní dluhopisy (Aktivní) 255

 

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy

473Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473, 255Účet 255 - Vlastní dluhopisy (Aktivní) 255

C.I.2.

Závazky k úvěrovým institucím

461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

C.I.3.

Dlouhodobé přijaté zálohy

475Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475

C.I.4.

Závazky z obchodních vztahů

479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479

C.I.5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

478Účet 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě (Pasivní) 478

C.I.6.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

471Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471

C.I.7.

Závazky – podstatný vliv

472Účet 472 - Dlouhodobé závazky - podstatný vliv (Pasivní) 472

C.I.8.

Odložený daňový závazek

481Účet 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka (Aktivní i Pasivní) 481

C.I.9.

Závazky – ostatní

 

 

C.I.9.1. Závazky ke společníkům

364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364, 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365, 366Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366, 367Účet 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pasivní) 367, 368Účet 368 - Závazky k účastníkům sdružení (Pasivní) 368

 

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní

389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389

 

C.I.9.3. Jiné závazky

372Účet 372 - Závazky z koupě podniku (Pasivní) 372, 373Účet 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací (Aktivní) 373, 377Účet 377 - Prodané opce (Pasivní) 377, 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379, 474Účet 474 - Závazky z pronájmu (Pasivní) 474, 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479

C.II.

Krátkodobé závazky

 

C.II.1

Vydané dluhopisy

 

 

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241, 473Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473, 255Účet 255 - Vlastní dluhopisy (Aktivní) 255

 

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241, 473Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473, 255Účet 255 - Vlastní dluhopisy (Aktivní) 255

C.II.2.

Závazky k úvěrovým institucím

231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231, 232Účet 232 - Eskontní úvěry (Pasivní) 232, 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

C.II.3.

Krátkodobé přijaté zálohy

324Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324, 475Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475

C.II.4.

Závazky z obchodních vztahů

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321, 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325, 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479

C.II.5.

Krátkodobé směnky k úhradě

322Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322, 478Účet 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě (Pasivní) 478

C.II.6.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

361Účet 361 - Závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 361, 471Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471

C.II.7.

Závazky – podstatný vliv

362Účet 362 - Závazky - podstatný vliv (Pasivní) 362, 472Účet 472 - Dlouhodobé závazky - podstatný vliv (Pasivní) 472

C.II.8.

Závazky ostatní

 

 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům

364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364, 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365, 366Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366, 367Účet 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pasivní) 367, 368Účet 368 - Závazky k účastníkům sdružení (Pasivní) 368, 398Účet 398 - Spojovací účet při sdružení (Aktivní) 398

 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci

249Účet 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (Pasivní) 249

 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331, 333Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333, 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479

 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336

 

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace

341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341, 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342, 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343, 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345, 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346, 347Účet 347 - Ostatní dotace (Pasivní) 347

 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389

 

C.II.8.7. Jiné závazky

372Účet 372 - Závazky z koupě podniku (Pasivní) 372, 373Účet 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací (Aktivní) 373, 377Účet 377 - Prodané opce (Pasivní) 377, 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379, 474Účet 474 - Závazky z pronájmu (Pasivní) 474, 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479

D.I.

Časové rozlišení pasiv

 

D.I.1.

Výdaje příštích období

383Účet 383 - Výdaje příštích období (Pasivní) 383

D.I.2.

Výnosy příštích období

384Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasivní) 384

 

 


Autor: Ing. Marie Bohdalová

Inzerce ∇Přečtěte si také

 Rozhovor s daňovou poradkyní Zuzanou Bartůškovou o kontrolním hlášením a změnách v účtové osnově Rozhovor s daňovou poradkyní Zuzanou Bartůškovou o kontrolním hlášením a změnách v účtové osnově

24. 05. 2016, Ing. Marie Bohdalová V rozhovoru si přečtete zkušenosti paní Bartůškové s Kontrolním hlášením a změny v účetnictví a v účtové osnově platné od 1.1. 2016.... celý článek


 Nové účty a účetní předkontace od 1.1.2016 Nové účty a účetní předkontace od 1.1.2016

24. 05. 2016, Zuzana Bartůšková Jaké se používají nové účty dle novely zákona o účetnictví od roku 2016? Prohlédněte si nové předkontace... celý článek


 Kategorizace účetních jednotek a jednoduché účetnictví od roku 2016 Kategorizace účetních jednotek a jednoduché účetnictví od roku 2016

29. 11. 2015, M. Bohdalová Rozdělení účetních jednotek do kategoriíí podle stanovených kritérií a s tím spojené úlevy a povinnosti daných kategorií... celý článek


Kategorie: Doklady

Rýchly přehled článků z kategorie Doklady

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (5)

 1. [ 1] IrenaRe 22.11.2016, 10:23

  Chybička na řádku C II.8.3. místo 497 by mělo být 479, že.

 1. [ 2] KB 10.05.2017, 23:53

  Dobrý den, prosím je dobře v rozvaze součet na řádku 078 a 099 v běžném období? Pořád mi to nesedí o nerozdělený zisk minulých let :( . Díky za info. Katka

 1. [ 3] Ing. Marie Bohdalová 22.05.2017, 21:29

  @KB - Dobrý den, řádek 078 - pasiva celkem - do tohoto řádku se nerozdělený zisk minulých let promítne. Do řádku 099 se nerozdělený zisk minulých let promítnout nemá.

 1. [ 4] V. Jiránek 24.09.2017, 00:47

  Dne 9.5.2017 jsem poslal dotaz ohledně vyplnění a převedení rozvahy a výsledovky do formátu PDF, abych je mohl elektronicky odeslat na obch. rejstřík, protože při převedení těchto tiskopisů do formátu PDF dojde k ke svislému rozdělení stránky na dvě. Nejenže jste mi paní inženýrko Bohdalová neodpověděla, co s tím mám dělat, ale vidím, že jste mojí žádost o radu vymazala.

 1. [ 5] Hana Měrková 24.10.2019, 13:43

  Dobrý den, chci se zeptat, zda máte ke stažení účetní výkazy za rok 2017 a výše.

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetni-rozvaha-v-plnem-rozsahu&idc=270

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.