Videokurz odmaturuj z účetnictví

Účetní rozvaha v plném rozsahu

Související dokumenty ke stažení v excelu nebo pdf

Účetní rozvaha plného rozsahu aktualizace 2016 Stáhnout
Účetní rozvaha zkrácený rozsah mikro učetní jednotky Stáhnout
Účetní rozvaha zkrácený rozsah malé učetní jednotky Stáhnout
Účetní rozvaha plného rozsahu aktualizace 2016 Stáhnout
Účetní rozvaha zkrácený rozsah mikro učetní jednotky Stáhnout
Účetní rozvaha zkrácený rozsah malé učetní jednotky Stáhnout

Poznámka ke stáhnutí si příslušené verze účetní rozvahy: Použít zkrácenou verzi pro mirko nebo malou účetní jednotku můžete, pokud splňujete tyto kritéria rozřazení účetních jednotek.  

 

Začátkem roku 2016 vstoupila v platnost novela zákona o účetnictví a okamžitě jsme se museli přizpůsobit nemalým změnám v účtové osnově. Co nevidět budeme řešit účetní závěrku a měli byste se seznámit i se změnou výkazů, které k závěrce neodmyslitelně patří. V dnešním článku jsme pro Vás zaktualizovali rozvahu v plném rozsahu     platnou pro rok 2016.

Pokud si tuto rozvahu porovnáte s rozvahou roku 2 015 Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015, shledáte v těchto dvou variantách podstatné rozdíly. Může se totiž stát, že stejná položka v obou letech má nově jiné označení řádku, přičemž původní číslo řádku je použito pro zcela jinou položku, která však byla v minulých výkazech vykazována.

 

Př. Krátkodobé pohledávky

2 015 Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015 – řádek C.III              C.        Oběžná aktiva

                                               C.I.      Zásoby

                                               C.II     Dlouhodobé pohledávky

                                               C.III   Krátkodobé pohledávky

                                               C. IV   Krátkodobý finanční majetek

 

2016 – řádek C.II.2            C.        Oběžná aktiva

                                               C.I.      Zásoby

                                               C.II.    Pohledávky

                                               C.II.1. Dlouhodobé pohledávky

                                               C.II.2. Krátkodobé pohledávky

                                               C.III.   Krátkodobý finanční majetek

                                               C.IV.   Peněžní prostředky

 

Inzerce ∇

Ve skupině C byl v roce 2 015 Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015 na řádku C.IV. zachycen „Krátkodobý finanční majetek.“ Pod tímto řádkem a názvem byly obsaženy peníze, bankovní účty, ale i krátkodobé cenné papíry a podíly. V roce 2016 je řádek C.IV. vymezen pouze pro peněžní prostředky (pokladna a účet). Pro krátkodobý finanční majetek (podíly, ostatní) je vyčleněn řádek C.III., kde byly v loňském roce vykazovány krátkodobé pohledávky. Krátkodobé pohledávky se přesunuly na řádek C.II.2.

Jak se lidově říká – kámen nezůstal na kameni a proto buďte při sestavování letošní rozvahy velice obezřetní a nepodceňujte kontrolu. Uvědomte si, že každá z položek rozvahy obsahuje také informaci o výši této položky za bezprostředně předcházející účetní období, důsledně kontrolujte, zda máte i účetním softwarem zajištěn správný přenos dat do správných řádků, nebo zda budete muset informaci o hodnotách loňského roku zanášet do rozvahy manuálně. V rozvaze se hodnoty minulého období uvádí v ocenění netto.

Níže jsme pro Vás připravili rozvahu v plném rozsahu aktuální pro rok 2016 s vypsanými účty, které se do jednotlivých řádků promítají.

 

Řádek rozvahy

Název

Používaný účet

Brutto

Korekce

 

AKTIVA CELKEM

 

 

A.

Pohledávky za upsaný ZK

353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353

 

B.

Dlouhodobý majetek

 

 

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

B.I.1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012 Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012

072 Účet 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (Pasivní) 072, 091 Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091

B.I.2.

Ocenitelná práva

 

 

 

B.I.2.1. Software

013 Účet 013 - Software (Aktivní) 013

073 Účet 073 - Oprávky k softwaru (Pasivní) 073, 091 Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091

 

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva

014 Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014

074 Účet 074 - Oprávky k ocenitelným právům (Pasivní) 074, 091 Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091

B.I.3.

Goodwill

015 Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015

075 Účet 075 - Oprávky ke goodwillu (Pasivní) 075, 091 Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091

B.I.4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

016, 017, 019 Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019

091 Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 091, 077, 079 Účet 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku (Pasivní) 079

B.I.5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

 

 

 

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051 Účet 051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 051

095 Účet 095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek (Pasivní) 095

 

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041 Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041

093 Účet 093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku (Pasivní) 093

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

 

 

B.II.1.

Pozemky a stavby

 

 

 

B.II.1.1. Pozemky

031 Účet 031 - Pozemky (Aktivní) 031

092 Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092

 

B.II.1.2. Stavby

021 Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021

081 Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081, 092 Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092

B.II.2.

Hmotné movité věci a jejich soubory

022 Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022

082 Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082, 092 Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092

B.II.3.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

097 Účet 097 - Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (Pasivní) 097

098 Účet 098 - Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Pasivní) 098

B.II.4.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

025 Účet 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů (Aktivní) 025

085 Účet 085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (Pasivní) 085, 092 Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092

 

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

026 Účet 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 026

086 Účet 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (Pasivní) 086, 092 Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092

 

B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029 Účet 029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 029, 032 Účet 032 - Umělecká díla a sbírky (Aktivní) 032

089 Účet 089 - Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 089, 092 Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Pasivní) 092

B.II.5.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052 Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052

095 Účet 095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek (Pasivní) 095

 

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042 Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

094 Účet 094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku (Pasivní) 094

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

 

 

B.III.1.

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

061 Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061

096 Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Pasivní) 096

B.III.2.

Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoby

066 Účet 066 - Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv (Aktivní) 066

096 Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Pasivní) 096

B.III.3.

Podíly – podstatný vliv

062 Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062

096 Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Pasivní) 096

B.III.4.

Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv

067 Účet 067 - Ostatní půjčky (Aktivní) 067

096 Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Pasivní) 096

B.III.5.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

063 Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063, 065 Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065

096 Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Pasivní) 096

B.III.6.

Zápůjčky a úvěry – ostatní

068

096 Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Pasivní) 096

B.III.7.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069 Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069

096 Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Pasivní) 096

 

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

053 Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053

095 Účet 095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek (Pasivní) 095

 

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

 

 

C.

Oběžná aktiva

 

 

C.I.

Zásoby

 

 

C.I.1.

Materiál

112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112, 119 Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119

191 Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní) 191

C.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary

121 Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121, 122 Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní) 122

192 Účet 192 - Opravná položka k nedokončené výrobě (Aktivní) 192, 193 Účet 193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby (Aktivní) 193

C.I.3.

Výrobky a zboží

 

 

 

C.I.3.1. Výrobky

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

194 Účet 194 - Opravná položka k výrobkům (Aktivní) 194

 

C.I.3.1. Zboží

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132, 139 Účet 139 - Zboží na cestě (Aktivní) 139

196 Účet 196 - Opravná položka ke zboží (Aktivní) 196

C.I.4.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

124 Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124

195 Účet 195 - Opravná položka ke zvířatům (Aktivní) 195

C.I.5.

Poskytnuté zálohy na zásoby

151 Účet 151 - Poskytnuté zálohy na materiál (Aktivní) 151, 152 Účet 152 - Poskytnuté zálohy na zvířata (Aktivní) 152, 153 Účet 153 - Poskytnuté zálohy na zboží (Aktivní) 153

197 Účet 197 - Opravná položka k zálohám na materiál (Aktivní) 197, 198 Účet 198 - Opravná položka k zálohám na zboží (Aktivní) 198, 199 Účet 199 - Opravná položka k zálohám na zvířata (Aktivní) 199

C.II.

Pohledávky

 

 

C.II.1.

Dlouhodobé pohledávky

 

 

 

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311, 313 Účet 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (Aktivní) 313, 315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

351 Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv

352 Účet 352 - Pohledávky - podstatný vliv (Aktivní) 352

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka

481 Účet 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka (Aktivní i Pasivní) 481

 

 

C.II.1.5. Poskytnuté zálohy na zásoby

 

 

 

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky

354 Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktivní) 354, 355 Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355, 358 Účet 358 - Pohledávky za účastníky sdružení (Aktivní) 358

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.1.5.3.Dohadné účty aktivní

388 Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388

 

 

C.II.1.5.4.Jiné pohledávky

335 Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335, 371 Účet 371 - Pohledávky z prodeje podniku (Aktivní) 371, 373 Účet 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací (Aktivní) 373, 374 Účet 374 - Pohledávky z pronájmu (Aktivní) 374, 375 Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů (Aktivní) 375, 376 Účet 376 - Nakoupené opce (Aktivní) 376, 378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

C.II.2.

Krátkodobé pohledávky

 

 

 

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311, 313 Účet 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (Aktivní) 313, 315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.2.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba

351 Účet 351 - Pohledávky - ovládající a řídící osoba (Aktivní) 351

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv

352 Účet 352 - Pohledávky - podstatný vliv (Aktivní) 352

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.2.4. Pohledávky – ostatní

 

 

 

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky

354 Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktivní) 354, 355 Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355, 358 Účet 358 - Pohledávky za účastníky sdružení (Aktivní) 358, 398 Účet 398 - Spojovací účet při sdružení (Aktivní) 398

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky

341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341, 342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342, 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343, 345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

 

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní

388 Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388

 

 

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky

335 Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335, 371 Účet 371 - Pohledávky z prodeje podniku (Aktivní) 371, 373 Účet 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací (Aktivní) 373, 374 Účet 374 - Pohledávky z pronájmu (Aktivní) 374, 375 Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů (Aktivní) 375, 376 Účet 376 - Nakoupené opce (Aktivní) 376, 378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391

C.III.

Krátkodobý finanční majetek

 

 

C.III.1.

Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba

254

291 Účet 291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku (Aktivní) 291

C.III.2.

Ostatní krátkodobý finanční majetek

251 Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251, 253 Účet 253 - Registrované dluhové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 253, 256 Účet 256 - Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti (Aktivní) 256, 257 Účet 257 - Ostatní cenné papíry k obchodování (Aktivní) 257

291 Účet 291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku (Aktivní) 291

C.IV.

Peněžní prostředky

 

 

C.IV.1.

Peněžní prostředky v pokladně

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213, 261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261

 

C.IV.2.

Peněžní prostředky na účtech

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, 261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261

 

D.I.

Časové rozlišení aktiv

 

 

D.I.1.

Náklady příštích období

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

 

D.I.2.

Komplexní náklady příštích období

382 Účet 382 - Komplexní náklady příštích období (Aktivní) 382

 

D.I.3.

Příjmy příštích období

385 Účet 385 - Příjmy příštích období (Aktivní) 385

 

 

PASIVA CELKEM

 

 

A.

Vlastní kapitál

 

A.I.

Základní kapitál

 

 

A.I.1. Základní kapitál

411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411, 491 Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491

 

A.I.2. Vlastní podíly (-)

252 Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252

 

A.I.3. Změny základního kapitálu

419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

A.II.

Ážio a kapitálové fondy

 

A.II.1.

Ážio

412 Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412

A.II.2.

Kapitálové fondy

 

 

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy

413 Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413

 

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

414 Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní) 414

 

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

418 Účet 418 - Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností (Pasivní) 418

 

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

417 Účet 417 - Rozdíly z přeměn společností (Pasivní) 417

 

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

416

A.III.

Fondy ze zisku

 

A.III.1.

Ostatní rezervní fondy

421 Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421

A.III.2.

Statutární a ostatní fondy

423 Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423, 427 Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

 

A.IV.1.

Nerozdělený zisk minulých let

428 Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428

A.IV.2.

Neuhrazená ztráta minulých let (-)

429 Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429

A.IV.3.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

426 Účet 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let (Pasivní) 426

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

 

A.VI.

Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

432

B.+C.

Cizí zdroje

 

B.I.

Rezervy

 

B.I.1.

Rezerva na důchody a podobné závazky

459 Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasivní) 459

B.I.2.

Rezerva na daň z příjmů

453 Účet 453 - Rezerva na daň z příjmů (Pasivní) 453

B.I.3.

Rezerv podle zvláštních právních předpisů

451 Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasivní) 451

B.I.4.

Ostatní rezervy

459 Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasivní) 459

C.

Závazky

 

C.I.

Dlouhodobé závazky

 

C.I.1.

Vydané dluhopisy

 

 

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

473 Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473, 255 Účet 255 - Vlastní dluhopisy (Aktivní) 255

 

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy

473 Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473, 255 Účet 255 - Vlastní dluhopisy (Aktivní) 255

C.I.2.

Závazky k úvěrovým institucím

461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

C.I.3.

Dlouhodobé přijaté zálohy

475 Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475

C.I.4.

Závazky z obchodních vztahů

479 Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479

C.I.5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

478 Účet 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě (Pasivní) 478

C.I.6.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

471 Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471

C.I.7.

Závazky – podstatný vliv

472 Účet 472 - Dlouhodobé závazky - podstatný vliv (Pasivní) 472

C.I.8.

Odložený daňový závazek

481 Účet 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka (Aktivní i Pasivní) 481

C.I.9.

Závazky – ostatní

 

 

C.I.9.1. Závazky ke společníkům

364 Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364, 365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365, 366 Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366, 367 Účet 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pasivní) 367, 368 Účet 368 - Závazky k účastníkům sdružení (Pasivní) 368

 

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní

389 Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389

 

C.I.9.3. Jiné závazky

372 Účet 372 - Závazky z koupě podniku (Pasivní) 372, 373 Účet 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací (Aktivní) 373, 377 Účet 377 - Prodané opce (Pasivní) 377, 379 Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379, 474 Účet 474 - Závazky z pronájmu (Pasivní) 474, 479 Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479

C.II.

Krátkodobé závazky

 

C.II.1

Vydané dluhopisy

 

 

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

241 Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241, 473 Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473, 255 Účet 255 - Vlastní dluhopisy (Aktivní) 255

 

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

241 Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241, 473 Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473, 255 Účet 255 - Vlastní dluhopisy (Aktivní) 255

C.II.2.

Závazky k úvěrovým institucím

231 Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231, 232 Účet 232 - Eskontní úvěry (Pasivní) 232, 461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

C.II.3.

Krátkodobé přijaté zálohy

324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324, 475 Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475

C.II.4.

Závazky z obchodních vztahů

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321, 325 Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325, 479 Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479

C.II.5.

Krátkodobé směnky k úhradě

322 Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322, 478 Účet 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě (Pasivní) 478

C.II.6.

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

361 Účet 361 - Závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 361, 471 Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471

C.II.7.

Závazky – podstatný vliv

362 Účet 362 - Závazky - podstatný vliv (Pasivní) 362, 472 Účet 472 - Dlouhodobé závazky - podstatný vliv (Pasivní) 472

C.II.8.

Závazky ostatní

 

 

C.II.8.1. Závazky ke společníkům

364 Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364, 365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365, 366 Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366, 367 Účet 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pasivní) 367, 368 Účet 368 - Závazky k účastníkům sdružení (Pasivní) 368, 398 Účet 398 - Spojovací účet při sdružení (Aktivní) 398

 

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci

249 Účet 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (Pasivní) 249

 

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům

331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331, 333 Účet 333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (Pasivní) 333, 479 Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479

 

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336

 

C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace

341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341, 342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342, 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343, 345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345, 346 Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346, 347 Účet 347 - Ostatní dotace (Pasivní) 347

 

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

389 Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389

 

C.II.8.7. Jiné závazky

372 Účet 372 - Závazky z koupě podniku (Pasivní) 372, 373 Účet 373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací (Aktivní) 373, 377 Účet 377 - Prodané opce (Pasivní) 377, 379 Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379, 474 Účet 474 - Závazky z pronájmu (Pasivní) 474, 479 Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479

D.I.

Časové rozlišení pasiv

 

D.I.1.

Výdaje příštích období

383 Účet 383 - Výdaje příštích období (Pasivní) 383

D.I.2.

Výnosy příštích období

384 Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasivní) 384

 

 

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Účtování účtu 261 - Peníze na cestě
4 příklady
Spustit test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Reklamace zboží - účtování u odběratele
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a daňové zálohy - střední obtížnost
18 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Účetní rozvaha

06. 11. 2011

Rozvaha je také nedílnou součástí účetní závěrky. Vzor rozvahy v plném rozsahu

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (5)

#1  IrenaRe 22.11.2016, 10:23

Chybička na řádku C II.8.3. místo 497 by mělo být 479, že.

#2  KB 10.05.2017, 23:53

Dobrý den, prosím je dobře v rozvaze součet na řádku 078 a 099 v běžném období? Pořád mi to nesedí o nerozdělený zisk minulých let :( . Díky za info. Katka

#3  Ing. Marie Bohdalová 22.05.2017, 21:29

@KB - Dobrý den, řádek 078 - pasiva celkem - do tohoto řádku se nerozdělený zisk minulých let promítne. Do řádku 099 se nerozdělený zisk minulých let promítnout nemá.

#4  V. Jiránek 24.09.2017, 00:47

Dne 9.5.2017 jsem poslal dotaz ohledně vyplnění a převedení rozvahy a výsledovky do formátu PDF, abych je mohl elektronicky odeslat na obch. rejstřík, protože při převedení těchto tiskopisů do formátu PDF dojde k ke svislému rozdělení stránky na dvě. Nejenže jste mi paní inženýrko Bohdalová neodpověděla, co s tím mám dělat, ale vidím, že jste mojí žádost o radu vymazala.

#5  Hana Měrková 24.10.2019, 13:43

Dobrý den, chci se zeptat, zda máte ke stažení účetní výkazy za rok 2017 a výše.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetni-rozvaha-v-plnem-rozsahu&idc=270

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.