Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účetní závěrka

|

 • Závěrka je konečným obdobím účetnictví a představuje sestavení účetních výkazů.
 • Účetní práce zahrnují běžné účetní zápisy podle účetních dokladů, přezkoušení jejich správnosti, uzavření syntetických účtů na závěrkové účty.
 • Povinnost účetní závěrky a druhy závěrek vyplývají ze zákona o účetnictví a také ze zákona vychází ověřovací povinnost. Ověřuje ji auditor a to při splnění některých kritérií.

            - aktiva větší jako 40 000 000,-

            - obrat větší jako 80 000 000,-

            - více jako 50 zaměstnanců

U akciové společnosti stačí splnit pouze jedno kritérium a u ostatních PO alespoň 2.

DRUHY VÝKAZŮ

1) rozvaha

2) výkaz zisku a ztrát

3) příloha

1) Rozvaha

 • obsahuje informace o stavu a struktuře majetku, závazků a o vlastním kapitálu, tedy o

aktivech a pasivech účetní jednotky. Označování podle velkých písmen abecedy a při plném

rozsahu i římskými a arabskými čísly

Brutto: hrubý stav - majetek v PC

Korekce: oprava - oprávky, opravné položky

Netto: čistý stav                  

Brutto - Korekce = Netto

2) Výkaz zisku a ztrát

- informuje o výši nákladů a výnosů, o jejich struktuře a o dosaženém hospodářském výsledku

- je sestaven ke dni závěrky

- je uveden v tisících Kč

- porovnávají se údaje za minulé a sledované období

- druhové členění N a V     Výnosy – římské číslice

                                               Náklady – velkými písmeny

- členění N a V na provozní, finanční a mimořádné

3) Příloha

nemá závaznou jednotnou formu, ale je stanoveno, co musí obsahovat.

 Rozsah –        plný (má auditora)

                        Snížený (kdo nemá auditora)

Části:  

a) Obecné údaje o účetní jednotce – název, právní forma, sídlo, počet zaměstnanců,  úvěry, předmět podnikání.

b) Informace o použitých metodách

- způsob pro účtování zásob (A, B)

- metoda odepisování

c) Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztrát - jaké tvoříme rezervy

d) Součástí přílohy mohou být nepovinné výkazy = doplňující výkazy (nejsou dané  formou)

CASH FLOW

 • součástí přílohy
 • kolik měla firma peněžních prostředků na začátku období, nač je vydala, kolik jich přibylo a z jaké činnosti a jaký je jejich konečný stav
 • rozlišují se peněžní toky kladné a záporné
 • slouží přehled o peněžních tocích, který je rozvedením položky peněžní prostředky v rozvaze
 • jeho účelem je získání informací o příjmech a výdajích peněžních prostředků za určitý časový interval
 • důvodem sestavování je rozdíl mezi příjmy a výnosy, náklady a výdaji
 • upravuje výnosy a nálady nepřímou metodou (nepeněžní operace) na skutečné příjmy a výdaje

-          nepeněžní operace – odpisy, opravné položky, apod.

-          změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu – zásoby, pohledávky, závazků, časové rozlišení

-          položky příjmů a výdajů spojených s finanční a investiční činností

- příjem = kladný tok                                  

- výdaj = záporný tok

+ A      - peněžní tok

- A       + peněžní tok

+ P      + peněžní tok

- P       - peněžní tok


Inzerce ∇

            - výkaz cash flow se sleduje (má 3 části)

                                               - provozní – základní výdělečná činnosti

                                               - investiční – pořízení a prodej dlouhodobého majetků, poskytnutí
                                                                      D úvěru

                                               - finanční – změny ve velikosti a složení vlastního kapitálu a

                                                                   dlouhodobých, popř. i krátkodobých závazků

            cash flow sleduje:  - stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

                                               - tvorbu peněžních prostředků podle jednotlivých činností

                                               - užití peněžních prostředků podle jednotlivých činností

                                               - stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci uvažovan. obd.

                                               - celkový peněžní tok za sledované období

přehled o změnách vlastního kapitálu

- podává informace o zvýšení nebo snížení VK (ZK, fondy, zisk) mezi 2 rozvahové dny

- samostatný výkaz, je součástí přílohy, nemá danou formu, je v pravomoci ÚJ

- sestavuje se za minulé období (2007), uvádí se srovnatelné údaje za předchozí období (2006)

- musí se připojit komentář, vysvětlivky, kde budou konkrétní důvody pohybu u jednotlivých
   složek vlastního kapitálu

DRUHY ZÁVĚRKY           

1) řádná – sestavuje se zpravidla k poslednímu dni běž. účetního období, což bývá 31. 12.

2) mimořádná – sestavuje se v mimořádných situacích (likvidace, krádež…apod)

3) mezitímní – provádí se v průběhu účetního období. Nedělá se při ní                       

                         inventarizace a neuzavírají se účetní knihy

VÝROČNÍ ZPRÁVA

 • dělá ji povinně účetní jednotka s auditorem a nemá stanovenou formu
 • má reprezentativní charakter
 • musí obsahovat:      

- obecné údaje

- vývoj společnosti (pozitivní a negativní zprávy)

 - plány do budoucího roku

 - informace o skutečnostech, které nastaly po dni účetní závěrky

 - informace o výzkumu a vývoji

 - vyjádření auditora

 • musí být zveřejněna -  v listárně OR a doba uložení je do konce následujícího úč. Období

PŘÍKLAD NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

1.

VBÚ

Záloha na daň z příjmů PO

70 000,--

341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

2.

ID

Předpis DzPPO

90 000,--

591Účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 591/ 341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341

3.

VBÚ

Úhrada doplatku (1-2)

20 000,--

341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

4.

ID

Doměrek daně předepsán FÚ

10 000,--

595Účet 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů (Nákladový - nedaňový) 595/ 341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341

5.

ID

Penále z doměřené daně

3 000,--

545Účet 545 - Ostatní pokuty a penále (Nákladový - nedaňový) 545/ 341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341

6.

VBÚ

Úhrada FÚ (4+5)

13 000,--

341Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341/2

 

FINANČNÍ ANALÝZA

-          rozbor a výsledek hospodaření účetní jednotky

-          rozbor rozvahy

-          rozbor výkazu zisku a ztráty

-          rozbor rozvahy a výkazu zisku a ztráty pomocí poměrových ukazatelů mezivýkazových

ukazatele:

 1. absolutní
  - údaje přímo získané z účetních výkazů, jež vyjadřují
  a) stav k určitému okamžiku (většinou k 31.12.)
  b) objem za určité období (z výkazu zisku a ztráty za účetní období)
   
 2. rozdílové
  - získají se rozdílem dvou absolutních údajů
  a) přírůstek či úbytek jednotlivých aktiv či pasiv
  b) přírůstek či úbytek nákladů, výnosů a výsledku hospodaření


   
 3. poměrové
  - získají se podílem dvou absolutních údajů
  a) likvidita
              - vyjadřuje schopnost firmy hradit splatné závazky
              - výpočet: oběžná aktiva / krátkodobé závazky
  b) rentabilita
             
  - schopnost podniku dosahovat zisku pomocí investovaného kapitálu
              - výpočet:        - R celkových aktiv:  zisk / celková aktiva
                                     - R vlastního kapitálu:  zisk / vlastní kapitál
                                     - R nákladů:  zisk / náklady
  c) aktivita
             
  - měří, jak efektivně firma hospodaří se svými aktivy
              - výpočet         - U obratu celkových aktiv:  roční tržby / celková aktiva
                                     - U doby obratu zásob:  průměrná zásoba / JDS
                                     - U doby obratu pohledávek:  průměrná zásoba / denní tržby na FA

metody a využití jejich výsledků:

- srovnáním v čase                - vytvoření časové řady jednotlivých skupin ukazatelů a zkoumání
                                                 vývojových trendů (vývoj firmy)

- srovnáním v prostoru        - srovnání skutečně dosažených hodnot s plánovanými

- srovnání s plánem              - porovnání skutečně dosažených hodnot s plánovanými

- srovnání expertem              - na základě jeho subjektivní představy, jaké by měly být optimální
                                                 hodnoty ukazatelů v dané firmě

- postup při FA

1.      výpočet ukazatelů

2.      hodnocení vypočtených ukazatelů

3.      návrhy na opatření

- výsledky FA jsou určeny:   

 • řídícím orgánůmfirmy
 • peněžním ústavům
 • finančním úřadům
 • akcionářům
 • dodavatelům, odběratelům

Autor: Petra Holíková

Inzerce ∇Přečtěte si také

 V čem se liší účetní závěrka a účetní uzávěrka? V čem se liší účetní závěrka a účetní uzávěrka?

27. 11. 2017, Kurzy SPRINT Víte, jaký rozdíl spočívá v účetní závěrce a účetní uzávěrce? Jaký je princip účetní závěrky a uzávěrky?... celý článek


 Na co nezapomenout při sestavování účetní závěrky Na co nezapomenout při sestavování účetní závěrky

13. 02. 2017, Zuzana Bartůšková Na co nesmí zapomenout účetní při tvoření účetní závěrky? ... celý článek


Kategorie: Maturitní otázky

Rýchly přehled článků z kategorie Maturitní otázky

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

 1. [ 1] Anna 10.05.2012, 08:48

  Jak se v cash flow nepřímým způsobem projeví, že PS na dani z příjmů 1 000 000 Kč je na straně dal a na konci účetního období je KZ 800 000 Kč na straně MD? Děkuji za odpověď

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetni-zaverka&idc=43

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.