Aktiva

  • veškerý majetek účetní jednotky
  • majetek rozdělený hlavně na peněžní prostředky, DM, zásoby …
Majetek a jeho členění:
 
a)         Dlouhodobý = fixní = stálý:
-    Hmotný
-    Nehmotný
-    Finanční
 
b)      Oběžní = krátkodobý:
-    Zásoby
-    Finanční majetek
-    Pohledávky
 
+ charakteristika DM
1        Nemění svoji podobu
2        Opotřebovává se
3        Doba použitelnosti je delší než 1 rok
4        Má stanovenou minimální cenovou hranici (obyčejně 40 000 Kč)
 
+ charakteristika OM
1                    Nemění svoji podobu
2                    Opotřebovává se
3                    Doba použitelnosti kratší než 1 rok
4                    Má stanovenou maximální cenovou hranici (většinou 40 000Kč)
 

Členění DM

1. Hmotný (účtová skupina 02,03)
-       odepisovaný
-       neodepisovaný
-       Pozemky, budovy a haly, stavby: bez ohledu na výši ocenění, pozemky se neodepisují
-       Umělecká díla a sbírky a předměty z drahých kovů: bez ohledu na výši ocenění, neodepisují se
-       Samostatné movité věci: věci s dobou používání delší než 1 rok, od 40 000,-Kč
-       Pěstitelské celky trvalých porostů: (vinice, chmelnice, sady), od 40 000,-Kč
-       Základní stádo a tažná zvířata: bez ohledu na výši ocenění
-       Otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace: do určité cenové hladiny
-       + Drobný dlouhodobý majetek: cenový limit do 40 000,- Kč
 
2. Nehmotný (účtová skupina 01)
-       Cenový limit je nad 60 000,-Kč
-       Zřizovací výdaje: výdaje spojené se zřízením nebo založením nového podniku, např. soudní a notářské poplatky, odměny za zprostředkování apod. Zřizovací výdaje nejsou výdaje spojené s pořízením jednotlivého dlouhodobého majetku. Tyto výdaje jsou součástí pořizovací (vstupní) ceny tohoto jednotlivého dlouhodobého majetku (např. budovy nebo stroje)
-       Nehmotné výsledky výzkumné a odborné činnosti: např. zakoupené technologické postupy, projekty, receptury apod.
-       Software: Součást dlouhodobého majetku je programové vybavení počítačů samostatně nakoupené nebo vytvořené vlastní činností. Nepatří sem software, který je dodán jako součást hodnoty počítače.
-       Ocenitelná práva: technické poznatky (know-how), licence, předměty autorských práv (např. chráněné vzory, ochranné známky)
-       + Drobný nehmotný majetek: cenový limit je do 60 000,-Kč
 
3. Finanční (účtová skupina 06)
-       Cenné papíry a vklady: v držení na dobu delší než 1 rok
Půjčky poskytnuté jiným podnikům: doba splatnosti delší než 1 rok

Členění OM

1.      Materiálové zásoby:
a)      suroviny (materiál): tvoří podstatu výrobku, stanoví se přesné množství
b)     pomocné látky: materiál, který přechází přímo do výrobku; dotváří jej – netvoří jeho podstatu, většinou se nedá určit přesné množství
c)      provozovací látky: látky nezbytné pro provoz podniku (např. paliva, maziva, čistící a kancelářské potřeby)
d)     náhradní díly: předměty určené k uvedení majetku do původního stavu
e)      obaly: slouží k ochraně výrobku
– vratné obaly
– nevratné obaly
f)       další movité věci s dobou použitelnosti 1 rok a kratší
 
2.      Zásoby vlastní výroby:
a)      nedokončená výroba: produkty, které již prošly jednou nebo několika výrobními operacemi, takže již nejsou materiálem, ale ještě nejsou hotovými výrobky; nedají se samostatně použít
b)     polotovary vlastní výroby: produkty, které ještě neprošly všemi výrobními operacemi a musí být dokončeny, ale dají se samostatně použít
c)      výrobky: produkty, které již prošly všemi výrobními operacemi; mohou být předmětem prodeje
 
3.      Zvířata: mladá zvířata, zvířata ve výkrmu, ryby, kožešinová zvířata, včelstvo, hejna slepic, krůt, kachen a perliček
 
4.      Zboží: statky, které podnik nakupuje za účelem prodeje = produkty určené pro trh; jsou jimi i výrobky vlastní výroby prodávané ve vlastních prodejnách

Inzerce ∇

Ocenění majetku

A) v momentě pořízení
1)      Pořizovací cena = materiál, zboží
-          nakoupené zásoby
-          cena pořízení + vedlejší náklady (doprava, clo, provize… )
 
2)      Vlastní náklady = vlastní výroba
-          zásoby vytvořené vlastní činností
-          oceňují se vyčíslením nákladů:
a)      přímé (jednicové) náklady: lze je zjistit na 1 výrobek (např. materiál)
b)      nepřímé (režijní) náklady: nelze je zjistit na 1 výrobek (např.elektřina, spotřeba vody…)
 
3)      Reprodukční pořizovací cena = materiál, zboží
-          cena stanovená odhadcem
-          používá se při nákupu starších zásob, nebo při jejich bezplatném nabytí (např. darem)
 
+ ocenění fin. majetku
4)      Ocenění CP a podílů v okamžiku pořízení
-          Pořizovací cenou ® cena CP + vedlejší náklady (např. poplatky makléři)
 
 
B) na konci uce období
 
1) Ocenění CP a podílů ke konci rozvahového dne
-          Ocenění reálnou hodnotou ® tržní hodnota vyhlášená na burze, ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce.

AKTIVA V ROZVAZE

Je to přehled o stavu majetku (A) a zdrojů krytí (P). Je uspořádána a sestavována k rozvahovému dni. (Sestavena ze tří sloupečků pro běžné období a ze čtvrtého pro minulé období.)
 
Aktiva jsou v rozvaze rozděleny do čtyř skupin a uspořádány dle likvidity od nejméně likvidních pro nejlikvidnější.
(Likvidita – schopnost uhradit splatné závazky podniku
Likvidnost – Mít k dispozici taková aktiva, která jsou schopna přeměny na peněžní prostředky).
Pasiva se dělí pouze do tří skupin.
 
Základní struktura rozvahy:
            A – Pohledávky za upsaný kapitál
                  DM
                  Oběžná aktiva
                  Zásoby
 
            P – Vlastní kapitál
                  Cizí zdroje
                  Časové rozlišení

Rozbor jednotlivých aktiv

Aktiva u Finančního majetku:

Peníze v pokladně ( 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211): z pokladny se vyplácí všechny výdaje v hotovosti, odpovědnost za ni má pokladník (Smlouva o hmotné odpovědnosti)
– pokladna korunová
– pokladna valutová
Ceniny ( 213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213): poštovní známky, kolky, telefonní karty, zakoupené stravenky apod.
Peníze na bankovních účtech ( 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221):
– účet korunový
– účet valutový
-       většina příjmů od obyvatel a podniků
-       úhrada závazků u účtu, bezhotovostní platba
-       firmy mohou mít více účtů
-       podepisuje se Smlouva o bankovním účtu s bankou
-       právo disponovat s finančními prostředky mají jen vybrané osoby na základě podpisového vzoru
Krátkodobý finanční majetek: cenné papíry držené do 1 roku
b)     Majetkové cenné papíry k obchodování ( 251 Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251): podnik je pořizuje za účelem dalšího prodeje (např. akcie)
c)      Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( 252 Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252): zcela výjimečně může podnik v souladu s právními normami odkoupit zpět své vlastní akcie
d)     Dluhové CP k obchodování ( 253 Účet 253 - Registrované dluhové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 253): např. vkladové listy
e)      Vlastní dluhopisy ( 255 Účet 255 - Vlastní dluhopisy (Aktivní) 255): vlastní dluhopisy, které podnik může mít výjimečně v souladu s právními normami v držení
f)       Dluhové CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti ( 256 Účet 256 - Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti (Aktivní) 256)

Aktiva u pohledávek:

Účet 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311 – Odběratelé

  • Patří sem krátkodobé i dlouhodobé pohledávky za odběrateli za prodej výrobků, zboží, služeb apod.
  • Dále zde účtujeme pohledávky v cizí měně vůči zahraničnímu odběrateli.
  • Zavádíme analytický účet 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311.2.
  • V tomto případě účtuje jak v cizích měnách, tak v českých korunách.
  • Pro přepočet cizí měny na českou měnu kde dni účetního případu může účetní jednotka používat denních kurzů dle ČNB nebo pevných kurzů stanovených účetní jednotkou k určitému datu po jí vymezené období (ve vnitřní směrnici).
  • Mezi vystavením a úhradou faktury může vzniknout nesoulad částek při přepočtu na české koruny. Poté se jedná o kurzový zisk ( 663 Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663) nebo ztrátu ( 563 Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563).

Kategorie

S tématem 'Aktiva' souvisí následující účetní test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Určení aktiv a pasiv - procvičování
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (15)

#1  Pája 03.01.2013, 22:14

Je to dobře podané, když na to koukám, tak mi to připadá jasné, ale stále nevím čeho se mám chytit, prostě to v písemce nedám..Poraďte prosím.... Děkuji

#2  J. Navrátil 04.01.2013, 20:02

Co konkrétně Vám dělá problém ? :-)

#3  Pája 05.01.2013, 08:52

Pane Navrátile stále nedokážu správně určit účty, chápu rozvahu, teorii, rozdělení na aktivní i pasivní účty, ale prostě při zaúčtování nevím čeho se mám chytit a správně vybrat účty.. Děkuji.

#4  J. Navrátil 05.01.2013, 10:07

V tomto případě bych Vám buď doporučil si zkoušet příklady na této stránce a zkusit tomu přijít na kloub, anebo sledovat náš seriál účetnictví pro začátečníky, kde se od dalšímu dílu začneme postupně věnovat základním technikám účtování ;-). Nejlepší by asi byla kombinace obojího :-). Mějte se krásně.

#5  Pája 06.01.2013, 14:28

Děkuji, a jen se zeptám, existuje něco jak by se to dalo trochu vysvětlit? Prý když to někdo dobře vysvětlí, tak to jde snáz. Ještě jednou děkuji a přeji hezký den. :-)

#6  J. Navrátil 06.01.2013, 16:40

No obecně, při jakékoliv účetní operaci, z hlediska účtování samotného je vždy důležité uvědomit jaký bude mít transakce dopad na rozvahu... a následně přiřadit vhodné účty a ,,zaúčtovat" na ně hodnotu dané transakce... Takže asi zásadní věcí je pochopit možné dopady transakcí na rozvahu, resp. možné rozvahové změny... Jak jsem již psal od dalšího dílu našeho seriálu plánujeme popisovat základní zásady účtování. :-)

#7  J. Navrátil 06.01.2013, 16:40

No obecně, při jakékoliv účetní operaci, z hlediska účtování samotného je vždy důležité uvědomit jaký bude mít transakce dopad na rozvahu... a následně přiřadit vhodné účty a ,,zaúčtovat" na ně hodnotu dané transakce... Takže asi zásadní věcí je pochopit možné dopady transakcí na rozvahu, resp. možné rozvahové změny... Jak jsem již psal od dalšího dílu našeho seriálu plánujeme popisovat základní zásady účtování. :-)

#8  Barb 05.01.2014, 16:38

Dobrý den, můžete mi prosím poradit? V jednom cvičení na rozlišování aktiv a pasiv pro rozvahu jsou uvedeny tyto položky: vydané směnky, přijaté směnky, nakoupené cenné papíry, vydané cenné papíry. Vůbec si nejsem jistá z takového zadání co je aktivum a jaké a pasivum a jaké. Velmi děkuji za odpověď.

#9  J. Navrátil 12.01.2014, 20:43

Barb:vydané směnky - vzhledem k tomu, že směnka může být vlastní i cizí, může fungovat pouze jako zajišťovací instrumet či ručení (podrozvaha), nelze proto jednoznačně určit... Nakoupené cenné papíry by měly být zásadně aktivum a vydané (emitované) jsou pasivum- např. emise akcií - zvýší se VK, emise dluhopisů - zvýší se závazky. Rozhodně z tak obecného popisu nelze rozpoznat na jaký účet účtovat :-)

#10  Růžičková 03.02.2014, 17:53

Dobrý den, měla bych jednu filozofickou otázku :-) pokud vyjde ve výsledovce zisk, převádíme ho na konečný účet rozvažný zápisem 710/702. Pokud vyjde ztráta, logicky přeúčtováváme opačně tj. 702/710. Nebylo by logičtější účtovat minusem 710/702? Přišlo by mi to správnější, pokud tedy říkáme, že konečný účet rozvažný je vlastně rozvaha. V rozvaze je přece hospodářský výsledek - ať zisk nebo ztráta znázorněna také na pravé straně...snad jste mou otázku pochopil. Děkuji.

#11  KURZY SPRINT 11.03.2014, 20:19

Dobrý den, je jedno jestli ztrátu zaúčtujete 702/710 nebo mínusem 710/702. Vyjde to nastejno. Já bych to nechala na software, který to stejně řeší za nás uzavření účetnictví ;-)

#12  Eva F. 12.02.2015, 01:32

Dobrý den. Poraďte mi prosím kam zařadit obligace. Jsou to aktiva nebo pasiva?

#13  Ing. Marie Bohdalová 17.02.2015, 12:07

@Eva F.: Obligace jako závazek do pasiv

#14  terezička 19.05.2015, 17:21

dobrý ten potřebovala bych nutně pomoct ze 710 prosím Napiše mi na email dděkuji moc VeronikaIlleova@seznam.cz

#15  zdendys 09.12.2015, 15:21

Kdyby jste někdo potřeboval poradit s účtem se začátky a tak, tak mi napište na email : bartkozdenek@seznam.cz rád poradím jsem z Mostu :))

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Aktiva&idc=40

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.