Registrovat se

Účet Popis Typ Druh Detail účtu

Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Aktivní Rozvahový
013 Software Aktivní Rozvahový
014 Ocenitelná práva Aktivní Rozvahový
015 Goodwill Aktivní Rozvahový
019 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Aktivní Rozvahový
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 Stavby Aktivní Rozvahový
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Aktivní Rozvahový
025 Pěstitelské celky trvalých porostů Aktivní Rozvahový
026 Dospělá zvířata a jejich skupiny Aktivní Rozvahový
029 Jiný dlouhodobý hmotný majetek Aktivní Rozvahový
03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
031 Pozemky Aktivní Rozvahový
032 Umělecká díla a sbírky Aktivní Rozvahový
04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Aktivní Rozvahový
042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Aktivní Rozvahový
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Aktivní Rozvahový
052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Aktivní Rozvahový
053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Aktivní Rozvahový
06 - Dlouhodobý finanční majetek
061 Podíly v ovládaných a řízených osobách Aktivní Rozvahový
062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Aktivní Rozvahový
063 Ostatní cenné papíry a podíly Aktivní Rozvahový
065 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Aktivní Rozvahový
066 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv Aktivní Rozvahový
067 Ostatní půjčky Aktivní Rozvahový
069 Jiný dlouhodobý finanční majetek Aktivní Rozvahový
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Pasivní* Rozvahový
073 Oprávky k softwaru Pasivní* Rozvahový
074 Oprávky k ocenitelným právům Pasivní* Rozvahový
075 Oprávky ke goodwillu Pasivní* Rozvahový
079 Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku Pasivní* Rozvahový
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
081 Oprávky ke stavbám Pasivní* Rozvahový
082 Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí Pasivní* Rozvahový
085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Pasivní* Rozvahový
086 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Pasivní* Rozvahový
089 Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku Pasivní* Rozvahový
09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku
091 Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku Pasivní* Rozvahový
092 Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku Pasivní* Rozvahový
093 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku Pasivní* Rozvahový
094 Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku Pasivní* Rozvahový
095 Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek Pasivní* Rozvahový
096 Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku Pasivní* Rozvahový
097 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Pasivní* Rozvahový
098 Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku Pasivní* Rozvahový

Účtová třída 1 - zásoby

11 - Materiál
111 Pořízení materiálu Aktivní Rozvahový
112 Materiál na skladě Aktivní Rozvahový
119 Materiál na cestě Aktivní Rozvahový
12 - Zásoby vlastní činnosti
121 Nedokončená výroba Aktivní Rozvahový
122 Polotovary vlastní výroby Aktivní Rozvahový
123 Výrobky Aktivní Rozvahový
124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Aktivní Rozvahový
13 - Zboží
131 Pořízení zboží Aktivní Rozvahový
132 Zboží na skladě a v prodejnách Aktivní Rozvahový
139 Zboží na cestě Aktivní Rozvahový
15 - Poskytnuté zálohy na zásoby
151 Poskytnuté zálohy na materiál Aktivní Rozvahový
152 Poskytnuté zálohy na zvířata Aktivní Rozvahový
153 Poskytnuté zálohy na zboží Aktivní Rozvahový
19 - Opravné položky k zásobám
191 Opravná položka k materiálu Aktivní Rozvahový
192 Opravná položka k nedokončené výrobě Aktivní Rozvahový
193 Opravná položka k polotovarům vlastní výroby Aktivní Rozvahový
194 Opravná položka k výrobkům Aktivní Rozvahový
195 Opravná položka ke zvířatům Aktivní Rozvahový
196 Opravná položka ke zboží Aktivní Rozvahový
197 Opravná položka k zálohám na materiál Aktivní Rozvahový
198 Opravná položka k zálohám na zboží Aktivní Rozvahový
199 Opravná položka k zálohám na zvířata Aktivní Rozvahový

Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky (Aktiva a Pasiva)

21 - Peněžní prostředky v pokladně
211 Pokladna Aktivní Rozvahový
213 Ceniny Aktivní Rozvahový
22 - Peněžní prostředky na účtech
221 Bankovní účty Aktivní Rozvahový
23 - Krátkodobé úvěry
231 Krátkodobé bankovní úvěry Pasivní Rozvahový
232 Eskontní úvěry Pasivní Rozvahový
24 - Krátkodobé finanční výpomoci
241 Emitované krátkodobé dluhopisy Pasivní Rozvahový
249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci Pasivní Rozvahový
25 - Krátkodobý finanční majetek
251 Registrované majetkové cenné papíry k obchodování Aktivní Rozvahový
252 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Pasivní Rozvahový
253 Registrované dluhové cenné papíry k obchodování Aktivní Rozvahový
255 Vlastní dluhopisy Aktivní Rozvahový
256 Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti Aktivní Rozvahový
257 Ostatní cenné papíry k obchodování Aktivní Rozvahový
258 Krátkodobý finanční majetek Aktivní Rozvahový
26 - Převody mezi finančními účty
261 Peníze na cestě Aktivní Rozvahový
29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
291 Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku Aktivní Rozvahový
Inzerce ∇

Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy

31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
311 Pohledávky z obchodních vztahů Aktivní Rozvahový
312 Směnky k inkasu Aktivní Rozvahový
313 Pohledávky za eskontované cenné papíry Aktivní Rozvahový
314 Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé Aktivní Rozvahový
315 Ostatní pohledávky Aktivní Rozvahový
32 - Závazky (krátkodobé)
321 Závazky z obchodních vztahů Pasivní Rozvahový
322 Směnka k úhradě Pasivní Rozvahový
324 Přijaté provozní zálohy Pasivní Rozvahový
325 Ostatní závazky Pasivní Rozvahový
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 Zaměstnanci Pasivní Rozvahový
333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům Pasivní Rozvahový
335 Pohledávky za zaměstnanci Aktivní Rozvahový
336 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění Pasivní Rozvahový
336100 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Sociální pojištění Pasivní Rozvahový
336200 Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění - Zdravotní pojištění Pasivní Rozvahový
34 - Zúčtování daní a dotací
341 Daň z příjmů Pasivní Rozvahový
342 Ostatní přímé daně Pasivní Rozvahový
343 Daň z přidané hodnoty Aktivní i Pasivní Rozvahový
345 Ostatní daně a poplatky Pasivní Rozvahový
346 Dotace ze státního rozpočtu Pasivní Rozvahový
347 Ostatní dotace Pasivní Rozvahový
349 Vyrovnávací účet pro DPH Aktivní Rozvahový
35 - Pohledávky za společníky
351 Pohledávky - ovládající a řídící osoba Aktivní Rozvahový
352 Pohledávky - podstatný vliv Aktivní Rozvahový
353 Pohledávky za upsaný základní kapitál Aktivní Rozvahový
354 Pohledávky za společníky při úhradě ztráty Aktivní Rozvahový
355 Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva Aktivní Rozvahový
358 Pohledávky za účastníky sdružení Aktivní Rozvahový
36 - Závazky ke společníkům
361 Závazky - ovládající a řídící osoba Pasivní Rozvahový
362 Závazky - podstatný vliv Pasivní Rozvahový
364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku Pasivní Rozvahový
365 Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva Pasivní Rozvahový
366 Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti Pasivní Rozvahový
367 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů Pasivní Rozvahový
368 Závazky k účastníkům sdružení Pasivní Rozvahový
37 - Jiné pohledávky a závazky
371 Pohledávky z prodeje podniku Aktivní Rozvahový
372 Závazky z koupě podniku Pasivní Rozvahový
373 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací Aktivní Rozvahový
374 Pohledávky z pronájmu Aktivní Rozvahový
375 Pohledávky z emitovaných dluhopisů Aktivní Rozvahový
376 Nakoupené opce Aktivní Rozvahový
377 Prodané opce Pasivní Rozvahový
378 Jiné pohledávky Aktivní Rozvahový
379 Jiné závazky Pasivní Rozvahový
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
381 Náklady příštích období Aktivní Rozvahový
382 Komplexní náklady příštích období Aktivní Rozvahový
383 Výdaje příštích období Pasivní Rozvahový
384 Výnosy příštích období Pasivní Rozvahový
385 Příjmy příštích období Aktivní Rozvahový
388 Dohadné účty aktivní Aktivní Rozvahový
389 Dohadné účty pasivní Pasivní Rozvahový
39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
391 Opravná položka k pohledávkám Aktivní Rozvahový
395 Vnitřní zúčtování Aktivní Rozvahový
398 Spojovací účet při sdružení Aktivní Rozvahový

Účtová třída 4- kapitálové účty a dlouhodobé závazky

41 - Základní kapitál a kapitálové fondy
411 Základní kapitál Pasivní Rozvahový
412 Emisní ažio Pasivní Rozvahový
413 Ostatní kapitálové fondy Pasivní Rozvahový
414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Pasivní Rozvahový
417 Rozdíly z přeměn společností Pasivní Rozvahový
418 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností Pasivní Rozvahový
419 Změny základního kapitálu Pasivní Rozvahový
42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
421 Zákonný rezervní fond Pasivní Rozvahový
422 Nedělitelný fond Pasivní Rozvahový
423 Statutární fondy Pasivní Rozvahový
426 Jiný výsledek hospodaření minulých let Pasivní Rozvahový
427 Ostatní fondy Pasivní Rozvahový
428 Nerozdělený zisk minulých let Pasivní Rozvahový
429 Neuhrazená ztráta minulých let Pasivní Rozvahový
43 - Výsledek hospodaření
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Pasivní Rozvahový
45 - Rezervy
451 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Pasivní Rozvahový
452 Rezerva na důchody a podobné závazky Pasivní Rozvahový
453 Rezerva na daň z příjmů Pasivní Rozvahový
459 Ostatní rezervy Pasivní Rozvahový
46 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím
461 Bankovní úvěry Pasivní Rozvahový
47 - Dlouhodobé závazky
471 Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba Pasivní Rozvahový
472 Dlouhodobé závazky - podstatný vliv Pasivní Rozvahový
473 Emitované dluhopisy Pasivní Rozvahový
474 Závazky z pronájmu Pasivní Rozvahový
475 Dlouhodobé přijaté zálohy Pasivní Rozvahový
478 Dlouhodobé směnky k úhradě Pasivní Rozvahový
479 Jiné dlouhodobé závazky Pasivní Rozvahový
48 - Odložený daňový závazek a pohledávka
481 Odložený daňový závazek a pohledávka Aktivní i Pasivní Rozvahový
49 - Individuální podnikatel
491 Účet individuálního podnikatele Pasivní Rozvahový

Účtová třída 5 - náklady

50 - Spotřebované nákupy
501 Spotřeba materiálu Nákladový (daňový) Výsledkový
502 Spotřeba energie Nákladový (daňový) Výsledkový
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Nákladový (daňový) Výsledkový
504 Prodané zboží Nákladový (daňový) Výsledkový
51 - Služby
511 Opravy a udržování Nákladový (daňový) Výsledkový
512 Cestovné Nákladový (daňový) Výsledkový
513 Náklady na reprezentaci Nákladový (nedaňový) Výsledkový
518 Ostatní služby Nákladový (daňový) Výsledkový
52 - Osobní náklady
521 Mzdové náklady Nákladový (daňový) Výsledkový
522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti Nákladový (daňový) Výsledkový
523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva Nákladový (daňový) Výsledkový
524 Zákonné sociální pojištění Nákladový (daňový) Výsledkový
525 Ostatní sociální pojištění Nákladový (nedaňový) Výsledkový
526 Sociální náklady individuálního podnikatele Nákladový (nedaňový) Výsledkový
527 Zákonné sociální náklady Nákladový (daňový) Výsledkový
528 Ostatní sociální náklady Nákladový (nedaňový) Výsledkový
53 - Daně a poplatky
531 Daň silniční Nákladový (daňový) Výsledkový
532 Daň z nemovitostí Nákladový (daňový) Výsledkový
538 Ostatní daně a poplatky Nákladový (daňový) Výsledkový
54 - Jiné provozní náklady
541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Nákladový (daňový) Výsledkový
542 Prodaný materiál Nákladový (daňový) Výsledkový
543 Dary Nákladový (nedaňový) Výsledkový
544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Nákladový (daňový) Výsledkový
545 Ostatní pokuty a penále Nákladový (nedaňový) Výsledkový
546 Odpis pohledávky Nákladový (nedaňový) Výsledkový
548 Ostatní provozní náklady Nákladový (daňový) Výsledkový
549 Manka a škody z provozní činnosti Nákladový (daňový) Výsledkový
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Nákladový (daňový) Výsledkový
552 Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů Nákladový (daňový) Výsledkový
554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv Nákladový (nedaňový) Výsledkový
555 Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období Nákladový (daňový) Výsledkový
557 Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku Nákladový (nedaňový) Výsledkový
558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti Nákladový (daňový) Výsledkový
559 Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti Nákladový (nedaňový) Výsledkový
56 - Finanční náklady
561 Prodané cenné papíry a podíly Nákladový (daňový) Výsledkový
562 Úroky Nákladový (daňový) Výsledkový
563 Kurzové ztráty Nákladový (daňový) Výsledkový
564 Náklady z přecenění cenných papírů Nákladový (daňový) Výsledkový
566 Náklady z finančního majetku Nákladový (daňový) Výsledkový
567 Náklady z derivátových operací Nákladový (daňový) Výsledkový
568 Ostatní finanční náklady Nákladový (daňový) Výsledkový
569 Manka a škody na finančním majetku Nákladový (daňový) Výsledkový
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti
574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv Nákladový (nedaňový) Výsledkový
579 Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti Nákladový (nedaňový) Výsledkový
58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
581 Změna stavu nedokončené výroby Nákladový (daňový) Výsledkový
582 Změna stavu polotovarů vlastní výroby Nákladový (daňový) Výsledkový
583 Změna stavu výrobků Nákladový (daňový) Výsledkový
584 Změna stavu zvířat Nákladový (daňový) Výsledkový
585 Aktivace materiálu a zboží Nákladový (daňový) Výsledkový
586 Aktivace vnitropodnikových služeb Nákladový (daňový) Výsledkový
587 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Nákladový (daňový) Výsledkový
588 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Nákladový (daňový) Výsledkový
59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů
591 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná Nákladový (nedaňový) Výsledkový
592 Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená Nákladový (nedaňový) Výsledkový
595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladový (nedaňový) Výsledkový
596 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Nákladový (nedaňový) Výsledkový
597 Převod provozních nákladů Nákladový (daňový) Výsledkový
598 Převod finančních nákladů Nákladový (daňový) Výsledkový
599 Rezerva na daň z příjmu Nákladový (nedaňový) Výsledkový

Účtová třída 6 - výnosy

60 - Tržby za vlastní výkony a zboží
601 Tržby za vlastní výrobky Výnosový (daňový) Výsledkový
602 Tržby z prodeje služeb Výnosový (daňový) Výsledkový
604 Tržby za zboží Výnosový (daňový) Výsledkový
64 - Jiné provozní výnosy
641 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Výnosový (daňový) Výsledkový
642 Tržby z prodeje materiálu Výnosový (daňový) Výsledkový
644 Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosový (daňový) Výsledkový
646 Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosový (daňový) Výsledkový
648 Ostatní provozní výnosy Výnosový (daňový) Výsledkový
66 - Finanční výnosy
661 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Výnosový (daňový) Výsledkový
662 Úroky Výnosový (daňový) Výsledkový
663 Kursové zisky Výnosový (daňový) Výsledkový
664 Výnosy z přecenění cenných papírů Výnosový (daňový) Výsledkový
665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosový (daňový) Výsledkový
666 Výnosy z krátkodobého finančního majetku Výnosový (daňový) Výsledkový
667 Výnosy z derivátových operací Výnosový (daňový) Výsledkový
668 Ostatní finanční výnosy Výnosový (daňový) Výsledkový
69 - Převodové účty
697 Převod provozních výnosů Výnosový (daňový) Výsledkový
698 Převod finančních výnosů Výnosový (daňový) Výsledkový

Účtová třída 7 - závěrkové a podrozvahové účty

70 - Účty rozvažné
701 Počáteční účet rozvažný Závěrkový
702 Konečný účet rozvažný Závěrkový
71 - Účet zisků a ztrát
710 Účet zisků a ztrát Závěrkový

Pasiva* = Oprávky jsou technicky pasiva vyčíslená na straně aktiv. Ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech. Tedy jedná se o korekci hodnoty aktiv.

Pomohl vám tento přehled účetní osnovy? Doporučte ho dál, děkujeme.NOVÉ

Zlepšete své znalosti účetní osnovy, zkuste test:

Jak dobře znáte účetní osnovu?

10 náhodně vybraných otázek (z celkem 272)
Spustit test »Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucetni-osnova.php

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.

Synonyma pro účetní osnovu jsou: směrná účtová osnova 2022 , účetní rozvrh nebo vzorová účtová osnova, směrná účetní osnova, chart of accounts czech republic. Pod těmito dotazy ve vyhledávači můžete hledat obsah který je identický s rozpisem účetní osnovy.

Účetní osnova v Německu: Kontenrahmen.