Analytické účty v českém účetnictví

Vytváření analytických účtů je dle zákonné úpravy povinné pro všechny účetní jednotky, a jejich konkrétní podobu si stanoví účetní jednotka v rámci svého účetního rozvrhu. Dále se dočtete, jak postupovat při vytváření analytických účtů.

Zákonná úprava

Povinnost vytvářet analytické účty v rámci účtového rozvrhu účetní jednotky stanoví § 14 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 46 vyhlášky 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Konkrétní postup upravuje Český účetní standard pro podnikatele č. 001Účty a zásady účtování na účtech takto:

„2.2. Analytické účty

2.2.1. V rámci syntetických účtů vytváří účetní jednotka analytické účty. Při vytváření analytických účtů bere v úvahu následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty:

a) členění podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob a míst uložení či umístění při účtování o majetku. Odděleně se sleduje majetek zatížený věcným právem, popřípadě převedené nebo poskytnuté zajištění. U pohledávek je členění podle jednotlivých dlužníků; u cenných papírů se na analytických účtech sledují cenné papíry v umořovacím řízení,

b) členění pohledávek a závazků podle jednotlivých dlužníků a věřitelů,

c) členění podle časového hlediska u pohledávek a závazků, to je podle § 19 odst. 8 zákona na krátkodobé nebo dlouhodobé pohledávky a závazky,

d) členění na českou a cizí měnu v případech stanovených v § 4 odst. 12 zákona,

e) členění podle položek účetní závěrky (včetně požadavků na sestavení přílohy),

f) členění pro daňové účely; tzn. pro transformaci účetního výsledku hospodaření před zdaněním na základ daně vymezený zákonem o daních z příjmů, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy pro potřeby daně z přidané hodnoty, spotřebních daní apod.,

g) členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,

h) členění z hlediska potřeb finančního řízení účetní jednotky,

i) členění podle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví, například úvěrových institucí, burz, Českého statistického úřadu.

2.2.2. Další požadavky na analytické účty jsou uvedeny v Českých účetních standardech pro podnikatele řešících účtování jednotlivých složek majetku a závazků.“

 

Další úpravu pro jednotlivé druhy majetku a závazků, nákladů a výnosů najdeme v ostatních ČÚS, které upravují účtování v příslušné účetní kategorii.

Krátkodobý finanční majetek

Účtování krátkodobého finančního majetku upravuje ČÚS č. 016Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím.

Podle něj se analytické účty k účtu 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 – Peněžní prostředky v pokladně člení dle jednotlivých cizích měn – valut. V praxi může být vhodné navíc analyticky sledovat i pokladny ve stejné měně, ale na různých místech, např. 211001 – Pokladna Kč kancelář, 211002 – Pokladna Kč servis, 211003 – Pokladna EUR atd.

Podle jednotlivých cizích měn se člení i ceniny (účet 213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213), tj. stravenky, poštovní známky, poukázky na odběr zboží či služeb apod. I zde je vhodné oddělit analyticky různé druhy cenin, např. 213001 – Stravenky, 213002 – Poštovní známky atd.

Analytické účty k účtu 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 – Peněžní prostředky na účtech se vedou dle jednotlivých druhů účtů u bankovních institucí. Budeme tedy mít tolik analytických účtů 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, kolik máme účtů v bance.

Příklad: 221001 – Běžný účet KB Kč, 221002 – Běžný účet Unicredit EUR, 221003 – Spořicí účet Unicredit EUR atd.

Podle jednotlivých účtů otevřených krátkodobých úvěrů se člení krátkodobé úvěry se splatností do jednoho roku účtované na účtu 231 Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231 – Krátkodobé úvěry.

Analytické účty krátkodobých cenných papírů účtovaných v rámci účetní skupiny 25 se vedou podle druhů cenných papírů.

Dlouhodobý nehmotný, hmotný a finanční majetek

Analytické účty u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se vytvářejí v souladu s ČÚS č. 013 Účet 013 - Software (Aktivní) 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Analytické účty k účtům sk. 01 a 02 se vedou podle jednotlivých složek dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, podle účelu stanoveného právními předpisy nebo vyplývající z požadavků vlastního řízení. Analytické členění je možné provádět také přímo na kartách majetku, tj. nerozdělovat přímo například účet 022 Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022, ale členit karty majetku. 

ČÚS č. 013 Účet 013 - Software (Aktivní) 013 předepisuje plátcům DPH sledovat neuplatněné DPH z pořizovaného dlouhodobého majetku na zvláštním analytickém účtu.

Zvláštní analytické účty dlouhodobého majetku se dle ČÚS č. 013 Účet 013 - Software (Aktivní) 013 vedou pro vypůjčený dlouhodobý hmotný majetek, jehož vlastnictví zajištěním dluhu převodem práva přešlo na půjčitele, avšak tento majetek na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu odpisuje vypůjčitel. Příklad: Účetní jednotka si koupila automobil (DHM), který financuje úvěrem. V úvěrové smlouvě je sjednáno, že do úplného zaplacení je auto majetkem prodávajícího, avšak pro účely daňových odpisů se sjednává smlouva o výpůjčce – účetní jednotka auto nevlastní, ale může ho daňově odepisovat. Toto auto sleduje na zvláštním analytickém účtu v rámci účtu 022 Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 – Hmotné movité věci a jejich soubory. 

Na zvláštním analytickém účtu majetku se dále sleduje dlouhodobý majetek propachtovaný, pokud se tak propachtovatel s pachtýřem ve smlouvě dohodli.

Na zvláštním analytickém účtu 041 Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku se sledují náklady na zhotovování věcí materiální povahy (například prototypy, modely nebo vzorky), na kterých se práce zkoušejí a ověřují. Po dokončení se buď odepíší, pokud jsou zlikvidovány, vyřadí a zaúčtují do nákladů při prodeji, nebo se zaúčtují na příslušný majetkový účet, jsou-li využity ve vlastní činnosti.

V praxi se používá kombinace analytického členění na kartách majetku a analytického členění majetkových účtů. U jednotek s malým množstvím majetku může stačit pouze členění na kartách majetku. Při větším množství majetku se využívá členění dle druhu majetku (např. 022001 – Automobily, 022002 – Stroje a přístroje, 022003 – Nábytek atd.) nebo dle odpisových skupin (022001 – Odpisová sk. 1, 022002 – Odpisová sk. 2 atd.).

U pořízení dlouhodobého majetku (účty sk. 04) je vhodné analyticky oddělit běžné pořízení majetku od technického zhodnocení.
Příklad: 042001 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 042002 – Technické zhodnocení nemovitosti. 

U dlouhodobého finančního majetku se analytické účty vytvářejí dle ČÚS č. 014 Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014 Dlouhodobý finanční majetek. Analytické účty dlouhodobého finančního majetku se vedou podle jeho jednotlivých složek. U záloh a závdavků, zápůjček a úvěrů se analytické účty vedou podle jednotlivých dlužníků. Analytické účty k cenným papírům a podílům se vedou minimálněpodle druhu cenných papírů a dále podle emitentů a jmenovitých hodnot, popřípadě podle měn, na které cenné papíry a podíly znějí. U dluhových cenných papírů (dluhopisy, obligace apod.) se úrokový výnos sleduje na analytickém účtu k příslušnému účtu cenných papírů.

Zásoby

Při vytváření analytických účtů k zásobám se vychází z ČÚS č. 015 Zásoby. Při vytváření analytických účtů k účtům jednotlivých druhů zásob hraje roli předmět činnosti účetní jednotky a přehled o zásobách. U zásob zboží v maloobchodní činnosti se vede analytické členění aspoň podle hmotně odpovědných osob či podle míst uložení. Podle místa uložení musí být analyticky sledovány zásoby skladované u jiné účetní jednotky. Nejčastější analytické členění v praxi je dle místa uložení. Příklad: 132001 – Zboží prodejna Praha, 132002 – Zboží prodejna Brno atd. Další členění vychází z konkrétních potřeb dané účetní jednotky.

Zúčtovací vztahy

Analytické účty pohledávek a závazků se dle ČÚS č. 017 Zúčtovací vztahy vytvářejí podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých druhů měn.

Při vytváření analytických účtů u pohledávek a závazků je potřeba respektovat zejména časové hledisko dle ČÚS č. 001 – rozlišovat dlouhodobé a krátkodobé pohledávky a závazky. V praxi půjde zejména o pohledávky, které se jak dlouhodobé, tak krátkodobé účtují v účtové třídě 3. U závazků najdeme ve 3. třídě většinou jen krátkodobé závazky, dlouhodobé jsou v účtové třídě 4. Připomínám, že dle § 19 odst. 8 zákona o účetnictví se za dlouhodobé pohledávky a závazky považují ty, u nichž sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok. Ty, u kterých je sjednaná doba splatnosti kratší než jeden rok, se považují za krátkodobé. Příklad: 314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314001 – Poskytnuté zálohy krátkodobé (jedná se o pohledávku), 314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314002 – Poskytnuté zálohy dlouhodobé (např. kauce) x 324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324001 – Přijaté provozní zálohy (krátkodobý závazek), 475 Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475001 – Dlouhodobé přijaté zálohy (dlouhodobý závazek).

Účty pohledávek a závazků se v praxi zejména s ohledem na objem transakcí dělí na Kč a cizí měnu, popř. Kč, nejvýznamnější měnu (EUR, USD apod.) a další cizí měny. Nebo se vytváří zvláštní analytický účet pro hlavního nebo největší odběratele/dodavatele.

Příklad č. 1: 311001 – Pohledávky z obchodních vztahů Kč, 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311002 – Pohledávky z obchodních vztahů EUR, 311003 – Pohledávky z obchodních vztahů – ostatní cizí měny.

Příklad č. 2: 311001 – Pohledávky z obchodních vztahů – odběratel ABC, 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311002 – Pohledávky z obchodních vztahů – odběratel DEF, 311003 – Pohledávky z obchodních vztahů – ostatní odběratelé.

Analytické účty u zaúčtování mezd

Účet 336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336 – Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění se analyticky rozděluje zvlášť na sociální a zdravotní pojištění. V praxi je vhodné mít pro každou zdravotní pojišťovnu zvláštní analytický účet 336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336. Příklad: 336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336001 – Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění – Sociální pojištění, 336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336002 – Zúčtování s institucemi zdravot. pojištění – VZP, 336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336003 – Zúčtování s institucemi zdravot. pojištění – ZPMV atd. 

Analytické členění účtu 331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331 – Zaměstnanci podle zaměstnanců se provádí na mzdovém listě. Nečlení se přímo účet 331. V praxi se může účet 331 dále členit například podle skupin zaměstnanců nebo podle středisek.
Příklad: 331001 – Zaměstnanci výroby, 331002 – THP apod. 

Doporučuji účet 342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 – Ostatní přímé daně rozdělit na srážkovou a zálohovou daň. Příklad: 342001 – Zálohová daň z mezd, 342002 – Srážková daň.

Daňové účty

Daňové účty je vhodné analyticky členit podle jednotlivých daní. Bude se nám lépe sledovat stav jednotlivých daňových účtů a případné nedoplatky/přeplatky na jednotlivých daních.

Účet 345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 – Ostatní daně a poplatky doporučuji rozdělit podle daní, např. 345001 – Daň silniční, 345002 – Daň z nemovitých věcí, 345003 – Spotřební daň, 345004 – Ostatní daně a poplatky apod. 

Účet 341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341 – Daň z příjmů slouží pouze k účtování daně z příjmů za účetní jednotku, tj. zpravidla daň z příjmů právnických osob. Pro účtování daně z příjmů fyzických osob slouží u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví. U běžných účetních jednotek obvykle stačí jeden analytický účet 341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341 pro daň z příjmů právnických osob, na kterém se sledují jak zaplacené zálohy, tak daňová povinnost.

Účet 342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 – Ostatní přímé daně slouží pro účtování daní z mezd u zaměstnanců a srážkové daně. Je vhodné jej analyticky členit na účet zálohové daně z mezd – daň z příjmů ze závislé činnost a na srážkovou daň – viz výše. Je na zvážení účetní jednotky, zda analyticky rozdělit srážkovou daň z mezd a srážkovou daň z podílů na zisku. 

Účet 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 – Daň z přidané hodnoty. V praxi mají účetní jednotky ve zvyku účet analyticky členit dle jednotlivých sazeb DPH nebo na DPH na vstupu a DPH na výstupu. Já osobně považuji příliš analytických účtů 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 v praxi spíše za nepřehledné a doporučuji používat analytické účty dva, resp. tři. Jeden účet pro účtování DPH z prvotních dokladů – bez rozlišení sazby DPH a pro vstup i výstup a druhý pro zúčtování daňové povinnosti / nadměrného odpočtu a sledování plateb vůči finančnímu úřadu. Třetí analytický účet 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 lze využít pro neuplatněné DPH z vystavených opravných daňových dokladů. Ve chvíli, kdy jsme prokazatelně doručili daňový doklad a splňujeme podmínky pro uplatnění DPH, resp. snížení odvodu, přeúčtujeme na účet pro DPH z daňových dokladů. Příklad: 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343001 – Daň z přidané hodnoty – sběrný účet – přeúčtování daňové povinnosti / nadměrného odpočtu dle přiznání a platby vůči FÚ – tento účet doporučuji nastavit saldokontně, 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343002 – Daň z přidané hodnoty – 10 %, 15 %, 21 % – sem účtovat DPH z dokladů – po přeúčtování daňové povinnosti na 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343001 na konci zdaňovacího období (měsíc, kvartál) by měl být vynulovaný, popř. zaúčtovat haléřové zaokrouhlení, 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343003 – Daň z přidané hodnoty – neuplatněné ODD – při uplatnění přeúčtovat na 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343002.

 

Opravné položky k pohledávkám

Účet 391 Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) 391 – Opravná položka k pohledávkám je potřeba, v souladu s ustanovením bodu 4.4.1. ČÚS č. 005 Opravné položky, analyticky rozdělit na opravné položky vytvořené dle zákona o rezervách – daňové opravné položky a na ostatní opravné položky – účetní opravné položky.

Příklad: 391001 – Opravná položka k pohledávkám – zákonná, 391002 – Opravná položka k pohledávkám – účetní.

Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Analytické účty rezerv se vedou podle jednotlivých rezerv dle ČÚS č. 004 Rezervy,bod 4.3. 

Účet 411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411 – Základní kapitál se člení na základní kapitál vytvořený vklady a základní kapitál vytvořený ze zisku dle ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, bod 3.1.4. 

Účet 427 Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) 427 – Ostatní fondy se analyticky člení podle jednotlivých fondů a dále podle jednotlivých druhů čerpání fondů tvořených ze zisku – ČÚS č. 018, bod 3.1.10. 

Účet 461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 – Bankovní úvěry se analyticky člení podle jednotlivých účtů úvěrů – ČÚS č. 018, bod 3.3.1. 

Účty dlouhodobých závazků, tj. 474 Účet 474 - Závazky z pronájmu (Pasivní) 474 – Závazky z pronájmu, 475 Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475 – Dlouhodobé přijaté zálohy, 479 Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479 – Jiné dlouhodobé závazky, se analyticky člení podle jednotlivých věřitelů – ČÚS č. 018, bod 3.3.2. 

Účty dlouhodobých závazků vůči ovládající osobě a osobě s podstatným vlivem, tj. 471 Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471 – Dlouhodobé závazky – ovládající a řídící osoba, 472 Účet 472 - Dlouhodobé závazky - podstatný vliv (Pasivní) 472 – Dlouhodobé závazky – podstatný vliv. Na analytických účtech se sledují odděleně dluhy z kapitálových operací a z obchodního styku – ČÚS č. 018, bod 3.3.3.

Analytické účty nákladů a výnosů

ČÚS č. 019 Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019Náklady a výnosy stanoví, že při vytváření analytických účtů se účty vytvářejí s ohledem na požadavky zákona o daních z příjmů, tj. v členění na daňové a nedaňové účty. S ohledem na daň z příjmů a využití paušálu na dopravu je vhodné vytvořit si zvláštní analytiku na PHM v rámci účtu 501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 – Spotřeba materiálu a na parkovné v rámci účtu 518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 – Ostatní služby. Tvorba analytických účtů u nákladů a výnosů bude vycházet zejména z potřeb finančního řízení u konkrétní účetní jednotky. 

Uvádím příklad, jak mohou být analyticky členěny účty u některých vybraných nákladových účtů:

Účet 501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 – Spotřeba materiálu: 501001 – Spotřeba materiálu ve výrobě, 501002 – DDHM do 80.000 Kč (dlouhodobý drobný hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů do limitu daného účetní jednotkou), 501003 – Kancelářské potřeby, 5 010 Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 01004 – PHM, 501009 – Spotřeba materiálu – ostatní, 501900 – Spotřeba materiálu – nedaňový náklad.

Účet 502 Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502 – Spotřeba energie: podle jednotlivých druhů energií – tam, kde to má smysl. 

Účet 511 Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511 – Opravy a udržování: 511001 – Opravy a udržování – budovy, 511002 – Opravy a udržování – ostatní.

Účet 512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 – Cestovné: 512001 – Cestovné tuzemsko, 512002 – Cestovné zahraniční, 512003 – Cestovné – náhrady za vlastní auto zaměstnance – pro účely výpočtu silniční daně.

Účet 518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 – Ostatní služby: 518001 – Nájemné, 518002 – Telefonní služby, internet, 518003 – Poštovné, dopravné, kurýrní služby, 518004 – Parkovné, 518005 – Software do limitu daného účetní jednotkou, 518006 – Náklady na reklamu, marketing, 518009 – Ostatní služby, 518900 – Ostatní služby – nedaňové.

Účet 548 Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 – Ostatní provozní náklady: 548001 – Zaokrouhlení, 548002 – Pojištění, 548003 – Ostatní provozní náklady.

Účet 568 Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568 – Ostatní a mimořádné finanční náklady: 568001 – Bankovní poplatky, 568002 – Poplatky za přijímání plateb kartou.

 

Analytické účty výnosů odrážejí potřeby vnitřního členění účetní jednotky, tj. tržby se dělí místně, podle druhu činnosti, střediska apod. 

Příklad č. 1: 604001 – Tržby za zboží – prodejna Praha, 604002 – Tržby za zboží – prodejna Brno.

Příklad č. 2: 602001 – Tržby z prodeje služeb – poradenské služby, 602002 – Tržby z prodeje služeb – pořádání kurzů, lektorské služby, 602002 – Tržby z prodeje služeb – marketingové služby SEO, PPC.

 

Příklady účtů a praktická doporučení pro tvorbu analytických účtů uvedená v článku mají pouze charakter příkladů a ukázek. Nejedná se o doporučení. Pro každou účetní jednotku může být vhodné jiné členění analytických účtů a vždy je nutné vycházet zejména z potřeb konkrétní účetní jednotky a ze zákonných požadavků.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Určení nákladů a výnosů - procvičování
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Nový 9 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Opravné položky - teoretický test
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Analyticke-ucty-v-ceskem-ucetnictvi&idc=457

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.