Časové rozlišení

 Základní pojmy
  • náklad – spotřeba živé a zvěcnělé práce vyjádřená v penězích, vztahuje se k určitému výkonu
  • výdaj – v užším smyslu představuje úbytek majetku bez vazby na konkrétní výkony, např. splátka bankovního úvěru z běžného účtu
  • výnos – peněžní vyjádření provedených výkonů (výrobků, prací a služeb) ÚJ. Nejdůležitější složkou výnosů jsou tržba za prodané výkony. Z výnosů se uhrazují vynaložené N.
  • příjem – přírůstek jedné ze složek majetku, u něhož nemusí být přímá vazba s výkony, např. připsání bankovního úvěru na běžný účet.

Účetní evidence

                                   Náklady:                    Výnosy:
Účtová třída                        5                                 6
  • provozní                 50 - 55                        60 - 65
  • finanční                  56 - 57                        66 - 67
  • převodové účty      59                                69
na jednom účtu nelze současně evidovat náklady a jim odpovídající výnosy - zákaz kompenzace

Důvody časového rozlišení

  • v podvojném účetnictví platí účetní zásada, že každý náklad a výnos, příjem i výdaj musí být zaúčtovány do toho účetního období, se kterým věcně a časově souvisí.
Tzn.:
-          náklad do toho období, kdy došlo ke spotřebě
-          výnos do toho období, kdy došlo ke zvýšení hodnoty majetku v důsledku podnikání
-          příjem do toho období, kdy došlo k příjmu peněz
-          výdaj do toho období, ve kterém došlo k úbytku peněz
 

Časové rozlišení se dělá z důvodu správného vyčíslení HV daného roku (UCE období), Č. R. je důsledkem zásad: opatrnosti, věcné a časové souvislosti a aktuálnosti. Z toho důvodu musí být N a V, které se netýkají běžného období vyloučeny z běžného roku a N, které se běžného roku týkají tam musí být zařazeny.

 
  • Časové rozlišení.:

a) užší pojetí

b) širší pojetí
 
  • Časové rozlišení je upraveno ve Vnitřní účetní směrnici
          Podle zákona o UCE je účetním obdobím kalendářní nebo hospodářský rok. Proto se
          časové rozlišení N a V uskutečňuje až při roční uzávěrce. V pravomoci podniku je stanovit pro
časové rozlišení i období kratší, např. měsíc.
 

1)             Časové rozlišení v užším pojetí

-               náklady příštích období
-               komplexní náklady příštích období
-               výdaje příštích období
-               výnosy příštích období
-               příjmy příštích období
 
Aby se mohlo jednat o časové rozlišení v užším pojetí, musí být splněny 3 skutečnosti současně:
a)             je znán účel vynaložené částky
b)             musí být znána přesná částka
c)             musí být známo přesné účetní období, k němuž částka patří
 

2)             Časové rozlišení v širším pojetí

-               dohadné položky (aktivní, pasivní)
-               opravné položky
-               rezervy

Časové rozlišení N a V v užším pojetí 

Pro zařazení do užšího pojetí musí být splněna 3 kriteria: a) znám přesný účel, b) přesné období, c) přesná částka

V praxi se stává, že ÚJ musí dopředu zaplatit spotřebu, která nastane až v dalších letech. V tom případě účtujeme na účtu 381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 – náklady příštích období.
 
Dále se může stát, že ÚJ spotřebuje něco, co bude platit až v následujícím období. Pak účtujeme 383 Účet 383 - Výdaje příštích období (Pasivní) 383 – výdaje příštích období.
 
Jestliže ÚJ dostane zaplaceno za činnost v budoucích obdobích, vzniká jí výnos příštích období – účet 384 Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasivní) 384.
 
Když naopak uskuteční činnost za kterou dostane zaplaceno až v dalších letech, má příjem příštích období – účet 385 Účet 385 - Příjmy příštích období (Aktivní) 385.
 

Časové rozlišení N a V v širším pojetí

zahrnuje: opravné položky, dohadné položky a rezervy
 
Na účtech 381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381, 383 Účet 383 - Výdaje příštích období (Pasivní) 383, 384 Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasivní) 384, 385 Účet 385 - Příjmy příštích období (Aktivní) 385 účtujeme tehdy, když známe přesně částku, účel a období do kterého operace patří. Jestliže přesnou částku neznáme, používáme účty dohadných položek:
-          388 Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388 – dohadné položky aktivní pro časové rozlišení výnosů
-          389 Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 – dohadné položky pasivní pro časové rozlišení nákladů (zejména)
 
Časové rozlišení nákladů a výnosů se uskutečňuje zpravidla až při roční účetní uzávěrce - účtuje se k 31. 12. Účty časového rozlišení jsou převážně ve skupině 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv.

Opravné položky

-       koncem účetního období se provádí inventarizace při které se zjišťuje:
a)      skutečný stav majetku
b)     ocenění majetku (zda majetek odpovídá ocenění v účetnictví)
-       opravné položky najdeme ve skupinách:
  09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku
  19 – Opravné položky k zásobám
  29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
  39 – Opravné položky k zúčtovacím vztahům a vnitřnímu zúčtování
 
-       při inventarizaci mohou nastat různé varianty:
 
1.      Užitná hodnota zásob je vyšší než ocenění v uce = skrytý / latentní přírůstek
-       v takovém případě se o přírůstku neúčtuje z důvodu respektování zásady bilanční opatrnosti
 
2.       Užitná hodnota zásob je nižší než ocenění v uce = snížení hodnoty
-       v takovém případě se musí zjistit, zda snížení hodnoty je trvalého nebo dočasného charakteru
 
a)      Trvalé snížení
-       účtuje se na účet 549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 - Manka a škody z provozní činnosti
-       účtování – trvalé snížení: 549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / RÚ
 
 
 
b)     Dočasné snížení
-       opravné položky se tvoří k majetkovým účtům (DM, zásoby, finanční účty, pohledávky)
-       najdeme je vždy v poslední skupině účtové třídy, kde se účtuje majetek
-       vždy je to účet RP
-       opravné položky se tvoří a čerpají do nákladů na účet 559 Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti
-       (při tvorbě opravných položek k pohledávkám musíme rozlišovat účetní a daňové hledisko, daňovou účinnost řeší Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu – účet 558 Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti)
-       opravné položky nejsou daňově účinným nákladem
-       účtování:
1.      dočasné snížení ocenění (tvorba OP): 559 Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559 / (09, 19, 29, 39)
-       v následujícím období ÚJ zkoumá zda dočasné pominulo, nebo se stalo trvalým:
(a)    dočasné snížení pominulo: OP se zruší
(b)   dočasné snížení se stalo trvalým: OP se zruší a provede se trvalé snížení
 

Rezervy

Rezervy:
·      Tvoří se na výdaje, které v budoucnu nastanou z důvodů nepřetržitě existujících rizik a ztrát z podnikání. Umožňují utvořit zdroje na krytí budoucích výdajů. Rezervy představují cizí zdroj, proto jsou v úč. třídě 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. Účel na který jsou rezervy tvořeny známe, ale částka a období jejich čerpání jsou nejisté, plní i funkci časového rozlišování nákladů.

Inzerce ∇

Členění rezerv - podle závaznosti:

a)    zákonné - Zákon o rezervách pro zjištění základu DzP
              - daňově účinné
              - rezerva na opravu DM, rezervy v bankovnictví a pojišťovnictví
              - 552 Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552/ 451 Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasivní) 451
 
b)   ostatní – upraveny pouze Směrnicí
           - daňově neúčinné, bude se upravovat daňový základ
           - rezervy na rizika a ztráty, rezervy na záruční opravy, rezervy na DzP

Členění rezerv - podle určení:

a)    účelové – přímo stanovený účel
b)   obecné - rizika či ztráty z podnikání, která nejsou specifikována

Rezervy se tvoří na vrub nákladů:

 

Čerpání (rozpouštění rezerv:

                        459 Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasivní) 459 / 554 Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) 554 - Zúčtování ostatních rezerv
 
 
 
Rezervy se tvoří procentem z určeného základu nebo jsou stanoveny v absolutních částkách. Tvorba rezerv se účtuje na vrub účtu nákladů a jejich použití ve prospěch výnosů. Zůstatky rezerv se převádějí do dalšího úč. období a jejich zůstatek může být vždy jen pasivní. Při úč. uzávěrce musí být provedená inventarizace rezerv, kterou se ověří jejich účel a přiměřenost výše.

Příklad – rezervy

1) Generální oprava budovy v r. 2 012 Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012, celkový rozpočet 2.000.000 Kč, tvorba rovnoměrně od roku 2007. V roce 2 012 Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 oprava provedena a vyfakturována na 1.900.000 Kč + 20% DPH.
1) rezerva r. 2007  400.000,- 552 Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552/ 451 Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasivní) 451
2) rezerva r. 2008 400.000,- 552 Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552/ 451 Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasivní) 451
3) rezerva r. 2009 400.000,- 552 Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552/ 451 Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasivní) 451
4) rezerva r. 2 010 Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 010 400.000,- 552 Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552/ 451 Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasivní) 451
5) rezerva r. 2 011 Účet 011 - Zřizovací výdaje (Aktivní) 011 400.000,- 552 Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552/ 451 Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasivní) 451

6) faktura v roce 2 012 Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012

a) bez DPH

b) DPH

c) celkem

 

1.900.000,-

380.000,-

2.280.000,-

 

511 Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511/

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343/

/ 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

7) úhrada 2.280.000,- 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

8)čerpání rezervy

a) čerpání

b) zrušení zbytku

 

1.900.000,-

100.000,-

 

451 Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasivní) 451/ 552 Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552

451 Účet 451 - Rezervy podle zvláštních právních předpisů (Pasivní) 451/ 552 Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552

 
2) ÚJ tvoří rezervu na opravu os. auta, oprava 300.000,-, oprava bude provedena v roce 2 012 Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012, rovnoměrně. Faktura 310.000,- + 20% DPH.
1) tvorba rezervy r. 2 010 Účet 010 - Dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 010  150.000,- 554 Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) 554/ 459 Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasivní) 459
2) tvorba rezervy r. 2 011 Účet 011 - Zřizovací výdaje (Aktivní) 011       150.000,- 554 Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) 554/ 459 Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasivní) 459

3) rok 2 012 Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 - faktura

a) bez

b) DPH

c) celkem

 

310.000,-

62.000,-

372 Účet 372 - Závazky z koupě podniku (Pasivní) 372.000,-

511 Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511/

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343/

/ 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

4) úhrada      321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
5) čerpání rezervy     459 Účet 459 - Ostatní rezervy (Pasivní) 459/ 554 Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) 554

Kategorie

S tématem 'Časové rozlišení' souvisí následující účetní test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Účtování časového rozlišení
4 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Casove-rozliseni&idc=39

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.