Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Cenné papíry

|


Představují finanční majetek, vyjadřující majetkový podíl nebo pohledávku k jejich emitentovi.
 • Dělí se např.:
1)    Podle jejich formy
a)    listinné (materializované) – mají podobu reálné listiny, kde bývá vyznačena nominální hodnota
b)    zaknihované (dematerializované) – jsou pouze zaevidované
 
2)    Podle obsahu, který vyjadřují
a)    majetkové – akcie, majetkový podíl na společnosti, která je vydala
b)    dluhové – obligace, směnky, úvěrový vztah mezi majitelem a emitentem, který po uplynutí doby musí dluhopis odkoupit a zaplatit
 
3)    Podle předpokládané doby držení
a)    dlouhodobé – doba držení nad 1 rok, účtová skupina 06
b)    krátkodobé – doba držení do 1 roku, účtová skupina 25
 
4)    Podle použití v účetní praxi
a)    majetkové účasti – dlouhodobé majetkové CP, které zakládají podstatný nebo rozhodující vliv: 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 – podílové CP 40%
                                 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 – podílové CP nad 20%
b) CP k obchodování – držené za účelem obchodování a dosažení zisku
                                      251Účet 251 - Registrované majetkové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 251 – majetkové CP k obchodování
                                       253Účet 253 - Registrované dluhové cenné papíry k obchodování (Aktivní) 253 – dluhové CP k obchodování
c) dluhové CP držené do splatnosti – mají stanovenou splatnost a účetní jednotka je drží po celou dobu až do jejich splatnosti
                                       065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065 – dluhové CP držené do splatnosti
                                       256Účet 256 - Dluhové cenné papíry se splat. do 1 roku držené do splatnosti (Aktivní) 256 – dluhové CP se splatností do 1 roku držené do splatnosti
d) realizovatelné CP – nejsou určeny k obchodování, držení do splatnosti ani jako majetkové účasti
                                      063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063 – realizovatelné CP a podíly do 20%
                                      257Účet 257 - Ostatní cenné papíry k obchodování (Aktivní) 257 – ostatní realizovatelné CP
e) CP emitované účetní jednotkou – emitentem je sama účetní jednotka, doba držení je neomezená, uvádí se na straně pasiv se znaménkem –
                                        252Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252 – vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
                                       255Účet 255 - Vlastní dluhopisy (Aktivní) 255 – vlastní dluhopisy

OCEŇOVÁNÍ CP

 • Oceňování CP k okamžiku pořízení
CP se k okamžiku pořízení oceňují pořizovací cenou (poplatky, provize), bez úroků. Nejdříve se účtuje na kalkulační účet 043Účet 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku (Aktivní) 043 – pořízení dlouhodobého fin. majetku nebo na 259Účet 259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku (Aktivní) 259 – pořizovaní krátkodobého fin.majetku. Při oceňování úbytků se používají metody průměrných cen nebo FIFO.
 • Oceňování CP k rozvahovému dni
CP ze skupiny CP k obchodování a realizovatelné CP se k poslednímu dni účetního období přeceňují reálnou hodnotou (tržní hodnota vyhlášená na burze). Změna hodnoty realizovatelných CP se zachytí na 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní) 414 – oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
 
Majetkové CP k obchodování
Dluhové CP k obchodování
Realizovatelné CP
 • Oceňování ekvivalencí (protihodnotou)
Možnost použití se týká majetkových účastí i podílů v s.r.o. Podstatou je přecenění na hodnotu odpovídající míře účasti na vlastním kapitálu společnosti, v níž má účetní jednotka majetkovou účast. Změna ocenění na 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní) 414. ( 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní) 414/ 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061,   061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061/ 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní) 414)
 
Výše podílu = podíl ve společnosti/ ZK společnosti * 100 = x%
podíl na vlastním kapitálu = vlastní kapitál * x%
rozdíl v ocenění = podíl na VK – podíl ve společnosti

Inzerce ∇

ÚČTOVÁNÍ O MAJETKOVÝCH CP

 • Pořízení majetkových CP
2)    Upsání vkladů – pořízení akcií, forma upsání vkladu do vznikající společnosti nebo společnosti, která navyšuje svůj ZK
a) upsání vkladů                       podrozvahová evidence
b) splacení vkladů                    378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378/ majetkový účet
c) zápis do OR                           06x/ 367Účet 367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (Pasivní) 367
 • Výnosy z držby majetkových CP
Mají podobu zisku – dividendy. Jsou zdaňovány srážkovou daní 15% u zdroje. Příjemce zaúčtuje částku již po zdanění. Výnos, který se objeví v UCE, nezvyšuje základ daně z příjmu.
 •  Prodej majetkových CP
(pořizovací cena, reálná hodnota)

ÚČTOVÁNÍ O DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRECH

Majitel

– musí při pořízení určit zda jde o dlouhodobé nebo krátkodobé, zda je hodlá držet do splatnosti. Výnos má podobu úroky, který se musí časově rozlišit.

Emitent

– zaúčtuje vydání CP jako závazek a budoucí pohledávku 375Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů (Aktivní) 375/ 241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241. Prodejem se tato pohledávka ruší. Pokud přesahuje účetní období musí se časově rozlišit.
 
Majitel
MD
Dal
Nákup dluhopisů
200 000
Časové rozlišení
20 000
Předpis úroku
20 000
Odprodej dluhopisu – nominální hodnota
200 000
x
Úrok za 2007
20 000
x
Úrok za 2008
20 000
x
Celkem přijato
240 000
x


Emitent
MD
Dal
Emise dluhopisů
10 000 000
Prodej dluhopisů
10 000 000
Časové rozlišení úroků 2007
1 000 000
Předpis úroků 2008
1 000 000
Zpětné odkoupení – nominální hodnota
10 000 000
x
Úrok za 2007
1 000 000
x
Úrok za 2008
1 000 000
x
Celkem vyplaceno
12 000 000
x
 

ÚČTOVÁNÍ O SMĚNKÁCH

Směnka je CP vyjadřující vztah věřitele a dlužníka. Povinnost dlužníka zaplatit věřiteli ve stanové době částku uvedenou na směnce. Musí mít písemnou podobu, určité náležitosti… Vystupují v různých podobách:
a)    jako zajišťovací prostředek – zajištění pohledávek
                                             oceňují se nominální hodnotou         
                                             eviduj se pouze v podrozvahové evidenci
b)    jako cenný papír – jsou-li nakoupeny za účelem obchodování
                                    oceňují se pořizovací cenou
c)    jako platební prostředek – jsou-li použity k úhradě pohledávek a závazků
                                                v UCe majitele se evidují jako CP
z pohledu dlužníka představuje závazek na 322Účet 322 - Směnka k úhradě (Pasivní) 322 – směnky k úhradě, 478Účet 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě (Pasivní) 478 – dlouhodobé směnky k úhradě
 
Běžný rok
MD
Dal
FV za prodej výrobků
400 000
Odběratel akceptoval směnku
400 000
Úrok za běžné období
45 000
Příští rok
 
 
 
Směnka uhrazena
500 000
x
Původní hodnota
400 000
x
Úroky za obě období
100 000
x
úrok
55 000

Výhody z pohledu věřitele – majitele

          obchodovatelnost – směnka je převoditelná, je možno ji prodat a získat tak peníze
          snazší vymahatelnost – směnečné pohledávky jsou u soudu
          možnost vymáhat směnečnou pohledávku i na vedlejších dlužnících
          možnost směnku eskontovat – před datem splatnosti směnku postoupit bance a získat tak za ni peníze ve formě eskontního úvěru ( 232Účet 232 - Eskontní úvěry (Pasivní) 232 – eskontní úvěr, 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461 – bankovní úvěr a směnečná pohledávka se nahradí pohledávkou na účtu 313Účet 313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (Aktivní) 313 – pohledávky za eskontované CP
 
Text
MD
Dal
Úhrada pohledávky směnkou
540 000
Předání směnky k eskontu bance
600 000
x
 
540 000
x
Úrok
60 000
x
Přijetí eskontního úvěru
550 000
x
 
600 000
x
Úrok
50 000
x
Avízo o proplacení dlužníkovi
600 000
 
                                     

Autor: Petra Holíková

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

 1. [ 1] Ilča 07.12.2012, 19:41

  Dobrý den, prosím Vás o pomoc. Mám účetní případy: 1. Vydání krátkodobých dluhopisů v nom. ceně 1 000 000 Kč. To bude 375/241 2. VPS - prodej dluhopisů v nominální ceně. 221/375 3. VPS - odkoupení dluhopisů + 10 % úrok. Pomůžete prosím s účetními případy v příkladě 3. ?

 1. [ 2] Alena Dvořáková 22.10.2013, 19:51

  Jaký způsobem účtovat odkoupení ochodního podílu společnosti A) společností B) ? Lze to považovat za daňově uznatelný výdaj pro společnost B)?

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Cenne-papiry&idc=37

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.