Daňové přiznání fyzických osob za rok 2013 (vyplňované v roce 2014)

Související dokumenty ke stažení v excelu nebo pdf

Daňové přiznání fyzických osob 2013 pro vytištění Stáhnout
Daňové přiznání fyzických osob 2013 pro vyplnění Stáhnout

Pravděpodobně hledáte aktuální článek pro přizání fyzyckých osob za rok 2014 (podávané v roce 2015)

Termín podání daňového přiznání pro rok 2014:

 • do 1. 4. 2014 (FO sama za sebe)
 • do 1. 7. 2014 (zpracovává-li DP pro FO daňový poradce – správci daně musí být předána plná moc)

Příjmy upravuje zákon o daních z příjmu.

Solidární zvýšení daně

Ten, kdo si od 1.1.2013 vydělává více než 4-násobek průměrné mzdy měsíčně (48-násobek ročně) je povinen platit solidární daň. Tato solidární daň se v daňovém přiznání uvádí na řádek 59. Průměrná mzda za rok 2013 činí 25 884 Kč.

Výpočet solidární daně:
Celkové příjmy – 1 242 432 (roční průměrná mzda*4) = výsledek * 7%

Prominutí daně z příjmu z důvodu mimořádné události

Mimořádnou událostí byly v roce 2013 vyhlášeny červnové povodně. Ministr financí stanovil prominutí úhrady daně z příjmu fyzických a právnických osob, které byly povodní postiženy. Výše škody je prokazována  prostřednictvím posudku znalce.

Výpočet prominuté daně
v ř. 43: (základ daně z podnikání a z pronájmu/celkový základ daně) * 100 = procentuelní hodnota
ř. 84a: (Vypočtená daň po slevách (v ř. 74)/100) * procentuelní hodnota z ř. 43
 

FO může dosahovat těchto příjmů

 • Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (zaměstnanec)
 • Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
 • Příjmy z pronájmu
 • Kapitálové příjmy
 • Ostatní příjmy

Příjmy lze i kombinovat. V daňovém přiznání musíme zohlednit veškeré příjmy – tedy dílčí základy z těchto příjmů tvoří celkový základ daně. Podle těchto příjmů vyplňuje FO přílohy k DP.
Příjmy upravuje zákon o daních z příjmu.
Zaměstnanec – stačí pouze základní tiskopis (Pokud si zaměstnanec podává daňové přiznání, musí doložit potvrzení o příjmech od zaměstnavatele).
Podnikatel – vyplňuje navíc Přílohu č. 1
Poplatník s příjmem z pronájmu nebo ostatních příjmů – vyplní Přílohu č. 2
Poplatník s příjmy ze zahraničí s metodou zamezení dvojího zdanění zápočtem – vyplní Přílohu č. 3

Záhlaví tiskopisu

Daňové identifikační číslo vyplníme pouze pokud nám bylo přiděleno.
Řádek 03 – rozhodneme o typu daňového přiznání (Řádné daňové přiznání – DP podané v zákonem stanovené lhůtě. Opravné daňové přiznání – poplatník opravuje ještě do lhůty původně podaného daňového přiznání. Dodatečné daňové přiznání – poplatník podává, pokud zjistí, že jeho daňová povinnost je jiná, než jak jím byla přiznána. Lhůta je do konce následujícího měsíce ve kterém byla odlišnost zjištěna.).      
Řádek 04 – při podání řádného DP se tento řádek nevyplňuje.
Řádek 05 – údaj zda DP zpracovával daňový poradce
Řádek 05a – vyplňují ti poplatníci, kteří musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem (podmínky pro tuto povinnost naleznete v článku Účetní uzávěrka).
Údaje o poplatníkovi – 1. oddíl
- osobní údaje poplatníka
Řádek 11 – číslo pasu vyplňují pouze cizinci
Řádek 29 – v tomto poli uvedou kód státu ti, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR, nicméně mají daňovou povinnost z příjmů ze zdrojů ČR (nerezidenti)
Dílčí základ daně, základ daně, ztráta – 2. oddíl
V tomto oddíle vypočteme celkový základ daně.
Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§6) – vyplňují zaměstnanci
Řádek 31 – sečteme veškeré příjmy od zaměstnavatelů, kteří nám sráželi zálohy na daň z příjmů.
Řádek 32 – v témže dokumentu od zaměstnavatele nalezneme i částky odvedeného pojistného. Tyto částky od všech zaměstnavatelů také sečteme.
Na řádku 34 nám vyjde dílčí základ daně podle §6 – tedy součet řádku 31 a řádku 32.

Dílčí základy daně z příjmů FO

Do jednotlivých řádků této části uvedeme údaje z části základu daně od zaměstnavatele a údaje z Přílohy č. 2 (pro podnikatele) a z Přílohy č. 3 (příjmy z pronájmu) – při použití interaktivních formulářů se nám tato část vyplní automaticky.
Na řádku 45 vyjde základ daně jako souhrn všech dílčích základů daně s odečtením ztráty (případnou ztrátu vzniklou v letech  2008, 2009, 2010 a 2011 a 2012 uvedeme na řádku 44).
Nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky – 3. oddíl
Odčitatelné položky od základu daně:

 • Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření
 • Životní a penzijní připojištění
 • Fary, odběry krve
 • Členské příspěvky odborům
 • Zvyšování kvalifikace
 • Výzkum a vývoj

Na řádek 55 vyčíslíme základ daně snížený o nezdanitelné částky (interaktivní formulář opět vypočte sám). Takto očištěný základ daně se zaokrouhluje na celá sta Kč dolů. (řádek 56).
V řádku 57 vyčíslíme daň (15%). Daň se zaokrouhluje na celé Kč nahoru (řádek 60 – 4. oddíl)
Řádek 59 – tento řádek se objevil v daňovém přiznání nově. Obnáší vyplnění informace ohledně solidární daně.

Daňové slevy – 5. oddíl

 • Na poplatníka – 24 840 Kč za rok. Tento nárok se nekrátí. Pokud v průběhu roku vznikne, tak lze uplatnit vždy v plné výši. Nově pro rok 2013 se daň nesnižuje u poplatníka, který k 1.1. zdaňovacího období pobírá starobní důchod.
 • Na manželku (manžela) – lze uplatnit, pokud poplatník žije v domácnosti s manželkou (manželem), jejíž příjem nepřesáhl za rok 68 000 Kč. Nárok na slevu je 24 840 Kč za rok. Údaje o manželce se vyplní do tabulky č. 1. Nárok se může zvyšovat podle dalších skutečností (např. je-li manželka držitelem ZTP/P nebo studentem). Příklady příjmů, které se do sumy 68 000 Kč počítají:
  • všechny hrubé příjmy od zaměstnavatele, z nájmu, z podnikání,
  • nemocenská,
  • ošetřování člena rodiny,
  • podpora v nezaměstnanosti,
  • peněžitá pomoc v mateřství.
 • Pro studenty – soustavná příprava na budoucí povolání studiem – 4 020 Kč ročně (335 Kč měsíčně)
 • Pro zdravotně postižené –Za 1. a 2. stupeň invalidity lze dečíst částku 2 520 Kč za rok (210 Kč za měsíc). Za 3. stupeň odečítáme 5 040 Kč ročně (420 Kč měsíčně). Poplatník s průkazem ZTP/P může čerpat slevu na dani ve výši 16 140 Kč ročně (1 345 Kč měsíčně).
 • Na děti – údaje o dětech se vyplňují do tabulky č. 2. Daňové zvýhodnění činí 13 404 Kč za rok (1 117 Kč za měsíc). Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v měsíci ve kterém se dítě narodilo. Částku opět navyšuje (stejně jako u manželky) skutečnost, pokud je dítě držitelem ZTP/P.

Součet slev odečteme od vypočítané daně a vepíšeme do řádku 71.

Rozdíl ve slevách na dani z příjmu mezi roky 2012 a 2013

V tabulce níže vidíte vyčíslené hodnoty slev za rok 2012 a 2013. Jediný rozdíl můžeme vidět u pracujících důchodců, kteří nemají nárok na odpočet slevy na poplatníka.


Sleva na dani na:

r. 2012

r. 2013

Poplatníka

24 840,-

24 840,-

Starobní důchodce

24 840,-

0,-

Manželku/manžela

24 840,-

24 840,-

Částečný invalidní důchod

 2 520,-

 2 520,-

Plný invalidní důchod

 5 040,-

 5 040,-

Studenta

 4 020,-

 4 020,-

Daňové zvýhodnění

13 404,-

13 404,-

V 7. oddíle se dostáváme k vyčíslení již zaplacených záloh na daně – opět zjistíme z dokladu Potvrzení od zaměstnavatele nebo z odvedených záloh čtvrtletních či pololetních. Porovnáním řádku 71 a řádků, kde vyčíslíme skutečně zaplacené zálohy, zjistíme buďto povinnost doplatit nebo to, že jsme na zálohách přeplatili. Tento konečný výsledek vyčíslíme v řádku 91. 

K daňovému přiznání je potřeba přiložit

 • Potvrzení zaměstnavatele
 • Potvrzení o studiu dětí (při slevě na děti)
 • Potvrzení spořitelny nebo banky o zaplacených úrocích (při odčitatelné položce)
 • Potvrzení o platbách na soukromé životní pojištění
 • Potvrzení o zaplacení příspěvků na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění
 • Darovací smlouvy, atd.

Nezapomeňte

 • Pokud Vám vyšel výsledek daňového přiznání jako přeplatek na dani, je nutné o jeho vrácení požádat vyplněním žádosti na poslední straně tiskopisu ve spodní části.
 • Vždy vlastnoručně podepsat tiskopis přiznání a také případnou žádost o vrácení přeplatku na dani.

A v závěru se zmíníme o sazbách na pokutu, pokud byste daňové přiznání za rok 2013 nepodali nebo byste ho podali opožděně:

 • 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně.
 • 0,05% stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanoveného daňového odpočtu.
 • 0,01% stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daňové ztráty.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady daňově (ne)uznatelné
6 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Příjmy a náklady příštích období, vliv na hospodářský výsledek
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad III.
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (29)

#1  blanka10 03.02.2014, 13:42

zrušila jsem životní pojištění a nevím kam mám napsat částku kterou musím dodanit do danového přiznání, to musím navýšit o tuto částku základ daně? děkuji

#2  vilík 09.02.2014, 19:04

Čím doloží manžel odečet na manželku, která je evidována na úřadu práce? Děkuji

#3  Jaruna 17.02.2014, 21:33

Dobrý večer, mám příjmy ze závislé od svého zaměstnavatele a podepsala jsem u něj prohlášení k dani. Kromě toho mám ještě příjmy menší než 6000,- na své ŽO - volná živnost. Zaměstnavatel provede vyúčtování daně. Musím doložit nějaké čestné prohlášené, že mám příjmy z podnikání v tak malé výši, a odevzdat zaměstnavateli nebo na FÚ či jiný úřad? Děkuji za odpověď.

#4  Kerber 22.02.2014, 11:07

jsem důchodce s důchodem k 1.1.2013 mám příjem z pronájmu garáže 7500 Kč Musím dělat danˇ.přiznání ?

#5  Kerber 22.02.2014, 11:07

jsem důchodce s důchodem k 1.1.2013 mám příjem z pronájmu garáže 7500 Kč Musím dělat danˇ.přiznání ?

#6  MartinM 27.02.2014, 23:10

Dobrý den, uplatňuji v daň. přiznání odpočet úroků z hypotéky, ale ne na byt, kde mám trvalé bydliště. To dokládám čestným prohlášením o užívání bytu... Mohu vyplněné daň. přiznání podat na jiný finanční úřad než kde mám trvalé bydliště a úřad si to mezi sebou přepošle? Děkuji za odpověď

#7  MarkétaM. 04.03.2014, 21:34

Dobrý den. Jsem studentka a mám dva pp na DPČ. 1) Jak opravím v "Daň. přiznání", že jsem z nevědomosti podepsala u obou zaměstnavatelů slevu na "Poplatníka daně" měsíčně 2x2.070,-Kč? 2) U prvního zaměstnavatele jsem uplatnila slevu na studenta, ale u druhého ne. Lze i toto nějak upravit v přiznání, abych měla větší slevu? Děkuji M.

#8  Zuzana H. 08.03.2014, 21:25

Dobrý den, dcera 23 let pracuje a současně dálkově studuje vysokou školu, může uplatnit slevu na dani na studenta? Děkuji za odpověď.

#9  Ing. Marie Bohdalová 10.03.2014, 16:24

@Zuzana H.: Dobrý den, i na dálkové studium lze uplatnit slevu na studenta v daňovém přiznání

#10  Ing. Marie Bohdalová 10.03.2014, 16:28

@Kerber: Dobrý den, daňové přiznání podávat nemusíte.

#11  Ing. Marie Bohdalová 10.03.2014, 16:36

@Martin M: místní příslušnost se u FO řídí jejím trvalým bydlištěm. Daňové přiznání můžete podat také elektronicky přes aplikaci EPO a datovou schránku

#12  Ing. Marie Bohdalová 10.03.2014, 16:38

@blanka10: pojistné na soukromé životní pojištění se do daňového přiznání píše jako samostatná položka. Pokud jste v roce 2013 životní pojištění neplatila, nebudete tuto položku vyplňovat

#13  Ing. Marie Bohdalová 10.03.2014, 16:39

@vilík: Dobrý den, z úřadu práce Vám dají určitě nějaké potvrzení nebo čestné prohlášení.

#14  Ing. Marie Bohdalová 10.03.2014, 16:42

@Jaruna: Dobrý den, nemusíte dokládat čestným prohlášením

#15  bb 10.03.2014, 17:31

Mohu podat daňové přiznání na jiný Fú než mám trvalý pobyt? Studuji v jiném městě a nechci jet 3 hodiny vlakem, abych podal daňové přiznání a zase zpátky. Děkuji za odpověď

#16  KURZY SPRINT 11.03.2014, 19:58

Dobrý den, daňové přiznání lze podat na kterémkoliv FÚ. Oni si to mezi sebou přepošlou a Vám domů přijde potvrzení o doručení na příslušný FÚ.

#17  Vruboun 12.03.2014, 21:55

U par.9 chci použít paušál na auto. Kam se zapíše? Děkuji.

#18  Ing. Marie Bohdalová 13.03.2014, 08:32

Dobrý den, u FO zapíšete do přílohy č. 1, řádek 106 a zároveň do tabulky E v příloze č. 1, druhá strana

#19  A.R. 16.03.2014, 12:21

dobry den ziju s pritelkyni v minulem roce se narodil druhy syn sleva na jedno dite je stejna jako na dve?Muzu pritelkyni napsat jako vyzivovanou osobu,bere rod.př.9mesic.Dekuji R

#20  Ing. Marie Bohdalová 16.03.2014, 13:36

A.R. na obě děti uplatněte slevu a na manželku můžete uplatnit pokud v roce 2013 neměla příjmy nad 68 000 Kč.

#21  Jane99 17.03.2014, 10:42

Dobrý den, v práci mi udělali roční zúčtování daně, zapomněla jsem jim dát potvrzení o zaplacených úrocích. Sama si chci tedy podat daňové přiznání. Kam mám napsat přeplatek 105,-, který mi u zaměstnavatele vyšel a který jsem dostala vyplacený ? Děkuji.

#22  Luci90 18.03.2014, 11:42

Dobrý den, v roce 2013 jsem byla 8 měsíců zaměstnaná v ČR a zbylý 4 měsíce jsem pracovala v Německu,kde už úřady mé daňové přiznání vypracovávají.Má daňová účetní mi přiznání vypracovala a vyšel mi přeplatech 125kč,pověděla mi,že já daňový přiznání podávat nemusím.Jak to prosím je???musím či nemusím? Děkuji za odpověd

#23  Marwinka 24.03.2014, 13:08

Dobrý den, prodala jsem nemovitost 4 roky po nabytí. Jsem na mateřské dovolené. Pokyn k tomu, jak vyplnit přílohu č. 2 v daňovém přiznání FO je na internetu jen jeden a končí někde v polovině, protože kam vepsat procenta a výslednou částku už nikde nepíšou. Můžete mi poradit?

#24  jů 25.03.2014, 09:20

Dobrý den, ráda bych se zeptala jak mám vyplnit v přiznání další příjem manžela - on podniká + dostává měs. příjem jako místostarosta, předem děkuji

#25  Ing. Marie Bohdalová 26.03.2014, 07:41

@Jů: Dobrý den, vyplníte příjmu ze závislé činnosti, podle §6.

#26  Bednář 27.03.2014, 16:23

Dobrý den, byl jsem v loňském roce 1 měsíc na ůřadu práce, musím do daňového přiznání někam zapisovazt dávku, kterou jsem dostal a dokládat nějaké potvrzení? Děkuji

#27  Janků 31.03.2014, 08:03

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaká částka nám výjde pokud máme jedno díte nar. v r. 2012 a druhé v 2013-prosinec ja jsem s nimi na rodičovské,nepracovala jsem.. manžel mel prumerny plat 16-17 tis. Kolik nam zhruba vráti a jsou jeste nejake slevy na danich ktere se daji uplatnit? od r 2014 si dodelavam dalkove studium, muzu si v dalsich danich uplatnit slevu na danich i jako matka studentka nebo to se nesmi? Diky

#28  bea-gar 06.05.2014, 14:34

Dobrý den, chtěla bych si podat dodatečné daňové přiznání kvůli odpočtu poplatků za zkoušky dalšího vzdělávání, existuje někde seznam institucí, kterých se to týká? Konkrétně mám na mysli kvalifikaci ACCA, případně by mě zajímalo jaké potvrzení je potřeba dodat - stačí faktura i když je v Angličtině? Moc díky za odpověď.

#29  Vladimír Štrébl 26.05.2014, 12:44

Dobrý den,mne by zajímalo vrácení přeplatku na dani z příjmu za rok 2013,jaký je nejzažší termín pro jeho obdržení?

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Danove-priznani-fyzickych-osob-za-rok-2013-vyplnovane-v-roce-2014-&idc=139

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.