Videokurz odmaturuj z účetnictví

Daňové přiznání právnických osob za rok 2013

Termín pro podání daňového přiznání záleží na tom, jaké máte stanovené daňové období (§17):

 • kalendářní rok (tuto variantu volí většina firem)
 • hospodářský rok
 • účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců.
 • období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku

Sazba daně: 19%
Daňové přiznání musí poplatník podat do tří měsíců od konce daňového období. Většina firem má toto období totožné právě s kalendářním rokem, daňové přiznání tedy musí podat do 1. 4. 2014 Jestliže máte povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem nebo pokud Vám daňové přiznání vypracovává daňový poradce, termínem je 1. 7. 2014.
Tiskopisy pro daňové přiznání vydává MF ČR. Lze stáhnout interaktivní formulář totožný s tímto tiskopisem. Pro přiznání k DPPO za zdaňovací období kalendářního roku 2013 se jedná o tiskopis vzor 24. Daňové přiznání musíte do termínu doručit na místně příslušný finanční úřad.

Způsoby podání daňového přiznání:

 • Přijít osobně na podatelnu finančního úřadu.
 • Zaslat tiskopis poštou.
 • Elektronický podpis – zaslat daňové přiznání e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.
 • Datová schránka – zařiďte si datovou schránku a daňové přiznání zašlete z Vaší datové schránky do datové schránky finančního úřadu.

Splatnost daně z příjmu, která Vám vyšla v daňovém přiznání:

Daň z příjmu je splatná v poslední den  stanovený pro podání řádného daňového přiznání. Tedy letos do 1. 4. 2014 (1. 7. 2014). Pokud DPPO podáte před tímto datem, nemusíte okamžitě splatit daň, ale s platbou můžete posečkat až do 1. 4. 2014 (1. 7. 2014). Sankční úroky z prodlení z opožděné platby se začínají počítat od 5. dne opoždění. 4 dny jsou tolerovány v rámci převodu finančních prostředků z banky poplatníka do banky správce daně, který je veden u ČNB.

Struktura daňového přiznání pro PO:

 • Záhlaví
 • Oddíl I. – údaje o poplatníkovi
 • Oddíl II. – výpočet daňové povinnosti
 • Oddíl III. – daňová povinnost podílových fondů
 • Oddíl IV. – k dodatečnému daňovému přiznání


Postup vyplnění podle řádků:

 • ř. 10 – hospodářský výsledek hospodaření: výpočet rozdílu mezi náklady a výnosy, resp. mezi příjmy a výdaji. Zisk nebo ztráta.
 • ř. 20 – 62 – úprava hospodářského výsledku o náklady, které zvyšují hospodářský výsledek.
 • ř. 100 – 162 – úprava hospodářského výsledku o výnosy, které snižují hospodářský výsledek

 Součástí daňového přiznání je v každým případě Příloha č. 1 II. oddílu a přílohy vztahující se k jednotlivým řádkům (ř. 111, 112, 140, 160)

Příloha č. 1 II. oddílu

 • Tabulka A – souhrn nedaňových nákladů.
 • Tabulka B – daňové odpisy podle odpisových skupin.
 • Tabulka C – zákonné rezervy, zákonné opravné položky, odpisy pohledávek.
 • Tabulka E – uplatnění daňové ztráty.
 • Tabulka Fa - odečet dle §34 odst. 3 – 10 a 12 zákona ve znění platném do 31. 12. 2004.
 • Tabulka Fb - odečet výdajů (nákladů) na realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle §34 odst. 4 až 8 zákona.
 • Tabulka G - hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odpočet podle §20 odst. 8 zákona. Jako přílohy jsou nutné kopie darovacích smluv, které poplatník poskytl. Výše darů u právnických osob, kterou může poplatník poskytnout (§20) je do výše 5 % základu daně, minimální výše daru je 2 000 Kč.
 • Tabulka H – sleva na dani (§35 – zaměstnání zaměstnanců se zdravotním postižením). Povinnost přiložení zvláštní přílohy.
 • Tabulka I – zápočet daně zaplacené v zahraničí
 • Tabulka J – vyplňujete pouze v případě komanditní společnosti
 • Tabulka K – vybrané ukazatele hospodaření – roční úhrn čistého obratu a průměrný přepočtený počet zaměstnanců.

Stručný návod pro vyčíslení daně z příjmu právnických osob

Základem pro výpočet DPPO je účetní výsledek hospodaření před zdaněním (zisk nebo ztráta). Tento hospodářský výsledek se upraví na základ daně a z něho se vypočítá daň, která se případně dále upraví.

Výsledek hospodaření:
Provozní VH = Výnosy z účtů 60x až 65x a 697 – Náklady z účtů 50x až 55x a 597.
Finanční VH = Výnosy z účtů 66x až 67x a 698 – Náklady z účtů 56x až 54x a 598.
VH za běžnou činnost =  Provozní VH + Finanční VH – Daň za běžnou činnost (591 + 592).
Mimořádný VH = Výnosy 68x – Náklady 58x – Daň z příjmů z mimořádné činnosti (593 + 594).
VH před zdaněním = Provozní VH + Finanční VH + Výnosy 68x – Náklady 58x.
VH za účetní období po zdanění = VH za běžnou činnost – Mimořádný VH – Účet 596.

Před vyplněním daňového přiznání se zaměřte na specifické práce spojené s účetní uzávěrkou.

 1. Kontrola účetních případů uzavíraného období – zda jsou zaúčtovány veškeré účetní případy a zda jsou zaúčtovány správně.
 2. Inventarizace – zaúčtování zjištěných inventarizačních rozdílů
 3. Časové rozlišení – účetní případy zařadit do období do kterého skutečně patří.
 4. Rezervy – jejich tvorba musí být v souladu se zákonem nebo s interní směrnicí.
 5. Opravné položky – opět nám jejich tvorbu určuje zákon a interní směrnice.
 6. Změna ocenění – kurzové rozdíly
 7. Daň z příjmu – vypočítá se mimo účetnictví v daňovém přiznání
 8. Uzavření účtů – účtování na účtech 710, 702, zaúčtování výsledku hospodaření
 9. Sestavení výkazů účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
 10. Případný audit účetní závěrky

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Směnka
9 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad III.
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a daňové zálohy - střední obtížnost
18 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Danove-priznani-pravnickych-osob-za-rok-2013&idc=140

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.