Daňové přiznání právnických osob za rok 2018 (vyplňované v roce 2019)

Kdo je poplatníkem daně z příjmů právnických osob? Jakým způsobem si společnost vypočítá daňovou povinnost za rok 2018? Všechny potřebné informace o dani z příjmů právnických osob, která se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  naleznete v tomto článku.

Poplatníci daně z příjmů právnických osob jsou vymezený v § 17 ZDP a § 17a ZDP. Jsou to zejména právnické osoby, které byly založeny za účelem podnikání (obchodní společnosti, družstva). Druhou skupinou poplatníků této daně jsou veřejně prospěšní poplatníci (nebyli zřízeni za účelem podnikání). Do kdy musí poplatník vyplnit daňové přiznání?

Termín pro podání daňového přiznání v roce 2019 záleží na tom, jaké máte stanovené zdaňovací období (§ 21a ZDP):

 • kalendářní rok (tuto variantu volí většina firem)
 • hospodářský rok (nepřetržite po sebe jdoucích 12 měsíců, začíná prvním dnem jiného měsíce než je leden)
 • účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců
 • období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na společníka do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými.


Daňové přiznání je povinen podat po uplynutí zdaňovacího období každý poplatník daně z příjmů právnických osob i když vykáže nulový základ daně nebo vykáže daňovou ztrátu. Přiznání se podáva nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Většina firem má toto období totožné právě s kalendářním rokem, daňové přiznání tedy musí podat do 1. 4. 2019. Jestliže máte povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo pokud Vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, prodlužuje se lhůta na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Termínem je 1. 7. 2019. 

Způsoby podání daňového přiznání:

 • V listinné podobě lze daňové přiznání podat osobně na finančním úřadu – územním pracovišti nebo zaslat tiskopis poštou.
 • V elektronické podobě prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO)
 • Datová schránka – zařiďte si datovou schránku a daňové přiznání zašlete z Vaší datové schránky do datové schránky finančního úřadu.

Struktura daňového přiznání pro PO:

 • Záhlaví - obsahuje základní údaje o podání
 • Oddíl I. – údaje o poplatníkovi
 • Oddíl II. – výpočet daňové povinnosti
 • Oddíl IV. – dodatečné daňové přiznání
 • Oddíl V. – placení daně


Postup vyplnění podle řádků:

 • ř. 10 – výsledek hospodaření před zdaněním: výpočet rozdílu mezi výnosy a náklady → zisk (+) nebo ztráta (-)
 • ř. 20 až ř. 70 – úprava hospodářského výsledku o položky, které zvyšují hospodářský výsledek (pokud účetní náklad není daňově uznatelným nákladem, tak se připočte k VH)
 • ř. 100  až ř. 170 – úprava hospodářského výsledku o položky, které snižují hospodářský výsledek
 • ř. 230 - odečet daňové ztráty
 • ř. 260 - odečet bezúplatných plnění

Součástí daňového přiznání je v každým případě Příloha č. 1 II. oddílu a přílohy vztahující se k jednotlivým řádkům.

Příloha č. 1 II. oddílu

 • Tabulka A – souhrn nedaňových nákladů
 • Tabulka B – daňové odpisy podle odpisových skupin
 • Tabulka C – zákonné rezervy, zákonné opravné položky, odpisy pohledávek
 • Tabulka E – uplatnění daňové ztráty
 • Tabulka F - odečet dle §34 odst. 4 ZDP (na podporu výzkumu a vývoje, na podporu odborného vzdělávání)
 • Tabulka G - hodnota bezúplatných plnění, z níž lze na ř. 260 uplatnit odpočet podle § 20 odst. 8 ZDP. Jako přílohy jsou nutné kopie darovacích smluv, které poplatník poskytl. Výše bezúplatných plnění (darů) u právnických osob, kterou může poplatník poskytnout je do výše 10 % základu daně, minimální výše je 2 000 Kč
 • Tabulka H – sleva na dani (dle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b ZDP)
 • Tabulka I – zápočet daně zaplacené v zahraničí
 • Tabulka J – vyplňujete pouze v případě komanditní společnosti
 • Tabulka K – vybrané ukazatele hospodaření – roční úhrn čistého obratu a průměrný přepočtený počet zaměstnanců.

Stručný návod pro vyčíslení daně z příjmu právnických osob

Základem pro výpočet DPPO je účetní výsledek hospodaření před zdaněním (rozdíl mezi účty 6. účtové třídy a účty účtových skupin 50 - 58).

Výsledek hospodaření = Výnosy - Náklady (náklady jsou daňově uznatelné/neuznatelné)

Výsledek hospodaření musí být bez vlivu Mezinárodních účetních standardů a bez vlivu účtové skupiny 59. Tento hospodářský výsledek zjištěný podle zákona o účetnictví nemůže být považován za základ daně, proto se upraví o položky zvyšující a snižující VH a tím dosáhneme základ daně. Základ daně následně upravíme o položky odčitatelné od ZD a o položky snižující ZD, zaokrouhlíme ho na celé tisícikoruny dolů a uplatníme daň z příjmů právnických osob ve výši 19%. Od daně je ještě možné odečíst slevy na dani z titulu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (§ 35 ZDP). 

 • Položky zvyšující VH

- výnosové vystavené faktury, které nejsou ve výnosech zaúčtovány

- účetní náklady, které nelze uznat pro daňové účely → daňově neuznatelné náklady (§ 25 ZDP)

- např. náklady na reprezentaci (náklady na občerstvení, pohoštění a bezúplatná plnění), 

 • Položky snižující VH

- hodnoty zaúčtovaných výnosů, které nejsou zahrnovány do ZD 

- daňově uznatelné náklady, ale nejsou v účetíctví zaúčtovány (zapomenutá faktura nezaúčtovaná v nákladech)

 • Položky odčitatelné od základu daně (§ 34 ZDP)

- daňová ztráta (lze odečíst daňovou ztrátu, která byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících po období, za které se daňová ztráta vyměřuje) → odpočet nesmí být vyšší než částka základu daně

- odpočet výdajů na podporu výzkumu a vývoje

- odpočet na podporu odborného vzdělávání

-  hodnota bezúplatného plnění →  min. 2 000 Kč, ale v součtu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně

Splatnost daně z příjmu, která Vám vyšla v daňovém přiznání:

Daň z příjmu je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového přiznání (částka se snižuje o zaplacené zálohy, které byly splatné v příslušném zdaňovacím období). Splatnosť daně je letos do 1. 4. 2019 (1. 7. 2019). Pokud daňové přiznání podáte před tímto datem, nemusíte okamžitě splatit daň, ale s platbou můžete posečkat až do 1. 4. 2019 (1. 7. 2019). Sankční úroky z prodlení z opožděné platby se začínají počítat od 5. dne opoždění. 4 dny jsou tolerovány v rámci převodu finančních prostředků z banky poplatníka do banky správce daně, který je veden u ČNB.

 

Ještě před samotným vyplněním daňového přiznání se zaměřte na specifické práce spojené s účetní uzávěrkou:

 1. Kontrola účetních případů uzavíraného období – zda jsou zaúčtovány veškeré účetní případy a zda jsou zaúčtovány správně
 2. Inventarizace – zaúčtování zjištěných inventarizačních rozdílů
 3. Časové rozlišení – účetní případy zařadit do období do kterého skutečně patří
 4. Rezervy – jejich tvorba musí být v souladu se zákonem nebo s interní směrnicí
 5. Opravné položky – opět nám jejich tvorbu určuje zákon a interní směrnice
 6. Změna ocenění – kurzové rozdíly
 7. Daň z příjmu – vypočítá se mimo účetnictví v daňovém přiznání
 8. Uzavření účtů – účtování na účtech 710, 702, zaúčtování výsledku hospodaření
 9. Sestavení výkazů účetní závěrky – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
 10. Případný audit účetní závěrky

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dohoda o pracovní činnosti
4 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dohadné účty pasivní
3 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dílčí základy daně u fyzických osob
16 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Danove-priznani-pravnickych-osob-za-rok-2018-vyplnovane-v-roce-2019-&idc=371

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.