Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Daňové změny od roku 2013

|

Vláda v rámci úsporných opatření schválila změnu zákona o dani z přidané hodnoty i zákona o daních z příjmu. Co se od ledna 2013 změní? Jsou tyto změny trvalé?
Ovlivní i firmy na prodej a virtuální sídla ?

Od ledna roku 2013 měla platit sazba DPH 17,5%. Tato změna ale byla odložena až na rok 2016, kdy bude daň z přidané hodnoty jednotná. Se začátkem měsíce ledna následujícího roku bude DPH zvýšeno o jeden procentní bod, tedy snížená sazba daně na 15% a základní sazba daně na 21%. Společně s tím se mění i rozpočtové určení některých věcí, například dětské plenky již nebudou mít sníženou sazbu daně, ale základní.

Mezi další změny mající dočasnou platnost patří:

  Zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění

  Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro pracující důchodce.

  Zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši sedm procent u příjmů nad 48násobek průměrné roční mzdy.

Změny, které nejsou časově omezeny, jsou následující:

  Zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod

  Zrušení takzvané zelené nafty.

  Zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům

  Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob.

Co se týče odpočtu z daně z příjmu, velké změny nenastávají. Ze základu daně je odečitatelná daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. Dále jsou odečitatelné náklady na vědu a výzkum, a to ve své plné stoprocentní výši, důkazní břemeno nese poplatník.

Další odpočet může proběhnout podle darů darovaných obcím, krajům, organizačním složkám státu a právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, atd….

Základ daně se pak dle § 23 odst. 3 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z příjmu“), snižuje o:

1. rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů podle zvláštního právního předpisu u poplatníka, který vede účetnictví, převyšují přijaté částky v tomto zdaňovacím období. Do tohoto rozdílu nelze zahrnout částky pohledávek z těchto sankcí, které zanikly v průběhu nebo k poslednímu dni zdaňovacího období. Za zánik pohledávky se pro účely tohoto ustanovení považuje i její postoupení

2. částky pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, o které byl zvýšen výsledek hospodaření u poplatníka, který vede účetnictví, podle písmene a) bodu 5, dojde-li k jejich odvedení. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace, pokud tyto částky pojistného a příspěvku odvede za poplatníka zaniklého bez provedení likvidace,

3. částky dalších výdajů (nákladů), které lze uplatnit jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byly zaplaceny, dojde-li k jejich zaplacení v jiném zdaňovacím období, než ve kterém tyto náklady ovlivnily výsledek hospodaření. Obdobně to platí pro právního nástupce poplatníka zaniklého bez provedení likvidace. Základ daně nelze snížit o zaplacené úroky, které nebyly výdajem (nákladem) na dosažení, udržení a zajištění příjmů z důvodů uvedených v §25 odst. 1 písm. w),

4. částky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu ve prospěch výnosů nebo nákladů v účetnictví společníka při nabytí akcií nebo obchodního podílu v rámci přeměny podle zvláštního předpisu, pokud v této souvislosti nedojde ke zvýšení nabývací ceny,

5. částky zaúčtované podle zvláštního právního předpisu ve prospěch výnosů nebo nákladů v účetnictví společníka při nabytí akcií tímto společníkem, pokud tyto akcie byly nově emitovány na základě zvýšení základního kapitálu podle zvláštního předpisu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti, fond vytvořený ze zisku či jiné složky vlastního kapitálu, pokud v této souvislosti nedojde ke zvýšení nabývací ceny.

Snižování podle výše uvedeného ustanovení snižuje daňovou zátěž poplatníka. Ta může být ještě dále snížena o částky, které byly nesprávně zvýšeny příjmy, dále částky nezahrnuty do nákladů, i když tam zahrnuty být měly, a jiné. Částky, o které lze snížit daňový základ, jsou uvedeny v § 23 odst. 3 písm. c) zákona o dani z příjmu.

Daňová zátěž se zvýšením sazby DPH zasáhne jak fyzické, tak právnické osoby, další změny jsou partikulární, týkají se pouze určitých skupin obyvatelstva. 

Tento článek sepsal web www.ready-firmy.cz

Autor: Firmus a.s.

Inzerce ∇


Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Danove-zmeny-od-roku-2013&idc=69

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.