Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Dlouhodobý finanční majetek - účtování & předkontace

|

Dlouhodobý finanční majetek evidujeme v účtové skupině 06 Dlouhodobý finanční majetek. Účtujeme zde např. o podílech v jiných společnostech, o cenných papírech s dobou splatnosti nebo držby delší než 1 rok, které má účetní jednotka v úmyslu držet do splatnosti (tzn. nejsou určené k obchodování).

Pořízení dlouhodobého finančního majetku se účtuje na stranu MD účtové skupiny 06x. Pořízení dlouhodobého finančního majetku v pořizovací ceně (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady). Do pořizovací ceny zahrnujeme cenu cenného papíru nebo podílu, odměny makléřům, odměnu za poradenskou činnost, poplatky, atd.

Případné zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého finančního majetku se účtují na stranu Dal účtu 053Účet 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek.

Přechodné snížení ceny dlouhodobého finančního majetku zaúčtujeme na účet 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559 Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek na stranu MD a na účet 096Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Pasivní) 096 Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku na stranu Dal.

Prodej dlouhodobého finančního majetku se účtuje ve dvou krocích:

 1. tržba z prodeje DFM (pohledávka 315Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315, 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů)
 2. vyřazení DFM (náklad 561Účet 561 - Prodané cenné papíry a podíly (Nákladový - daňový) 561 Prodané cenné papíry a podíly / 06x vyřazení DFM)
 3.  

Účty skupiny 06:

 

061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách

Pokud je účetní jednotka většinovým společníkem, podílí se na základním kapitálu jiné (dceřiné) společnosti z alespoň 40 % a má většinu hlasovacích práv, účtuje o tomto podílu na účet 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061. Účetní jednotka má rozhodující vliv na řízení dceřiné společnosti.

 

062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

V tomto případě účetní jednotka vlastní podíl na základním kapitálu jiné (dceřiné) společnosti, na kterém se podílí z 20 až 40 %. Nemá rozhodující vliv na řízení (dceřiné) společnosti, pouze podstatný vliv.

 

063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063 – Ostatní (realizovatelné) cenné papíry a podíly

Účetní jednotka vlastní méně než 20 % podílu na základním kapitálu jiné společnosti (je menšinovým vlastníkem). Má pouze menšinový vliv na řízení společnosti.

Na tento účet zaúčtujeme i ostatní cenné papíry, které nejsou určeny výhradně k obchodování ani jako obchodní podíl či cenný papír držený do splatnosti.

Nárok na výplatu dividend nebo podílů na zisku účtů 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061, 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 a 063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063 se účtuje jako pohledávka na účet 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 Jiné pohledávky na stranu MD a na výnosový účet 665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku na stranu Dal ( 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665).

 

Ocenění majetkových účastí a podílů na účtech 061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 a 062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 ke konci rozvahového dne se provede pořizovací cenou (nevzniká žádný rozdíl) nebo ekvivalencí (případný rozdíl se vypořádá rozvahově zaúčtováním na účet 414Účet 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (Pasivní) 414 Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků). Přeceněním metodou ekvivalence se rozumí přepočítání podílu na procento vlastního kapitálu dceřiné společnosti.

Podíl na účtu 063Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063 se ke konci rozvahového dne nepřeceňuje na reálnou hodnotu (nevzniká žádný přeceňovací rozdíl)

 

065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065 – Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

Patří sem dluhopisy a směnky s dobou splatnosti delší než 1 rok, které účetní jednotka nemá v úmyslu prodat před datem splatnosti.

Dluhopis může vyplácet pravidelně určitý úrok (pak se jedná o dluhopis s pevným výnosem), nebo může být prodán za nižší cenu než je nominální (mluvíme o diskontovaném dluhopisu).

Do pořizovací ceny se zahrnuje i naběhlý alikvotní výnos, pokud účetní jednotka koupila dluhopis na sekundárním trhu, tj. není prvním vlastníkem dluhopisu.

Úroky u dluhopisu s pevným výnosem se účtují jako zvýšení hodnoty dluhopisu na stranu MD účtu 065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065 a na výnosový účet 662Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662 Úroky na stranu Dal ( 065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065.2 / 662Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662). K účtu 065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065 je vhodné vést analytiku, např. 065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065.1 Pořizovací cena dluhopisu, 065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065.2 Naběhlé úroky.

Ke konci rozvahového dne se dluhové cenné papíry nepřeceňují na reálnou hodnotu.

 

066Účet 066 - Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv (Aktivní) 066 – Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

Jedná se o půjčky a úvěry poskytnuté účetní jednotkou, která je ovládající nebo řídící osobou, má podstatný vliv na řízení dceřiné společnosti. Splatnost této půjčky musí být delší než 1 rok.

Poskytnutí půjčky se účtuje na stranu MD účtu 066Účet 066 - Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv (Aktivní) 066 a na stranu Dal účtů 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, aj.

 

067Účet 067 - Ostatní půjčky (Aktivní) 067 – Ostatní dlouhodobé půjčky a úvěry

Účetní jednotka poskytne jiné osobě půjčku se splatností delší než 1 rok. Na tento účet se účtuje i vklad účetní jednotky jako tichého společníka jiné osobě.

 

069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Pokud je účetní jednotka pronajímatelem podniku, vyřadí pronajatý majetek souvztažně s účtem 069Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069 na straně MD.

Na tento účet se účtují i termínované vklady s výpovědní lhůtou delší než 1 rok.

 

Příklad:

Účetní jednotka koupila 1.7.2011 dluhopis splatný 31.12.2012. Dluhopis byl emitovaný 1.1.2011. Nominální hodnota dluhopisu činila 200 000,- Kč, úroky (11 % p.a.) budou vyplaceny až v době splatnosti dluhopisu.

Č.

Účetní případ

Částka

MD

Dal

1.

Nákup dluhopisu – pořizovací cena

200 000,-

065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065.1

379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

 

Naběhlý alikvotní výnos

11 000,-

065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065.2

379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

2.

VBÚ - úhrada dluhopisu

211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 000,-

379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

3.

Naběhlý alikvotní výnos do konce roku 2011

11 000,-

065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065.2

662Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662

4.

Naběhlý alikvotní výnos do konce roku 2012

22 000,-

065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065.2

662Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662

5.

Předložení dluhopisu k proplacení – nominální hodnota

200 000,-

378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065.1

 

Výnos z dluhopisu

44 000,-

378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

065Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065.2

6.

VBÚ – vyplacení dluhopisu

244 000,-

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

Inzerce ∇

Příklad II:

Účetní jednotka koupila akcie společnosti XY za 5 milionů Kč (5 000 akcií po 1 000,- Kč), což představuje 50% podíl na základním kapitálu společnosti XY.

Č.

Účetní případ

Částka

MD

Dal

1.

Smlouva o nákupu akcií

5 000 000,-

061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061

379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

2.

Odměna poradenské společnosti

50 000,-

061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061

379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

4.

VBÚ – úhrada akcií

5 000 000,-

379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

5.

VBÚ – úhrada odměny

50 000,-

379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

6.

Předpis výplaty dividend

30 000,-

378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

665Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665

7.

VBÚ – výplata dividend

30 000,-

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

8.

Prodej 1 100 akcií po 1 200,- Kč

1 320 000,-

378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378

661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661

9.

Vyřazení prodaných akcií (5  050Účet 050 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek (Aktivní) 050 000 : 5 000 x 1100)

111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 000,-

561Účet 561 - Prodané cenné papíry a podíly (Nákladový - daňový) 561

061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061

10.

Přeřazení akcií z důvodu pozbytí rozhodujícího vlivu (5  050Účet 050 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek (Aktivní) 050 000 – 1  111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 000) 39,39% podíl

3 939 000,-

062Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062

061Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061

 


Autor: Jana Fučíková

Inzerce ∇Dotazy & Diskuze k tomuto článku (6)

 1. [ 1] karel maček 12.06.2012, 18:50

  je vyrobni linka na brikety hmotny majetek

 1. [ 2] Petra 01.09.2012, 13:56

  Dobrý den, nákup auta za 27 000,-, rovnou mám zaúčtovat do nákladů nebo odepisovat? Děkuji

 1. [ 3] J. Navrátil 02.09.2012, 09:44

  Dobrý den, z hlediska účetnictví a potažmo samotného účtování je důležité porovnat pořizovací cenu - ve vašem případě 27 000 (za předpokladu, že k nákupu nejsou žádné vedlejší pořizovací náklady) s hranicí určenou ve vnitropodnikové směrnici k posouzení zdali se jedná o dlouhodobý majetek. Pravděpodobně se bude jednat o drobný dlouhodobý majetek, který se zaúčtuje do nákladů, avšak bude sledován v operativní evidenci. Poznámka : většina společností si hranice pro DM do vnitropodnikové směrnice dává shodné se zákonem o daní z příjmů (hmotný 40k, nehmotný 60k). V návaznosti na toto, si také drtivá většina účetních jednotek stanoví odpisový plán shodný se ZDP, tudíž se účetní odpisy rovnou budou rovnat daňovým, což v budoucnu ušetří hodně práce. Avšak je nutné si uvědomit, že v některých případech to může ohrozit věrnost a poctivý obraz účetnictví. Z hlediska daně z příjmů, vzhledem k tomu, že částka je menší než 40 000, se bude jednat o daňově uznatelný náklad. Tudíž by se účtovalo např. takto : předpoklad : dodavatelský způsob pořízení 501/321 (cena bez DPH) 343/321 (DPH) V případě nějakých dalších, navazujících otázek, neváhejte a ptejte se, pokusíme se poradit :-)

 1. [ 4] Mirek 16.11.2012, 14:55

  Dobrý den, jak správně proúčtovat prodej dceřinné společnosti? Díky. M.

 1. [ 5] Monika 22.11.2012, 13:54

  Dobrý den, v článku paní Jany Fučíkové je uvedeno, že ocenění majetkových účastí a podílů na účtech 061 a 062 ke konci rozvahového dne se provede pořizovací cenou (nevzniká žádný rozdíl) nebo ekvivalencí (případný rozdíl se vypořádá rozvahově zaúčtováním na účet 414 Oceňovací rozdíl z přecenění majetku a závazků). Odkud vyplývá, že je možno oceňovat podíly ke konci rozvahového dne pořizovací cenou? Auditor trvá na ocenění ekvivalencí. Děkuji. Monika

 1. [ 6] ANAVI28 09.10.2018, 10:40

  Dobrý den, na jaký účet mám zaúčtovat vklad ( založení ) do vlastního nadačního fondu? Můžu použít účet finančních investic, tedy 061? Předem mnohokrát děkuji za odpověď.

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Dlouhodoby-financni-majetek-uctovani-predkontace&idc=64

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.