Dlouhodobý majetek

Charakteristika :

 • účtová třída 0 - aktiva
 • doba používání delší než 1 rok
 • vyšší pořizovací cena
 • postupně se opotřebovává

 Členění

 • hmotný
 • nehmotný
 • finanční

Hmotný dlouhodobý majetek

a) odpisovaný (sk. 02)

 • budova, haly a stavby – bez ohledu na PC
 • SMV a soubory movitých věcí – ÚJ si sama stanoví, zda pořízený majetek zařadí do dlouhodobého majetku, drobného majetku nebo ho zaúčtuje přímo do nákladů, doba užívání delší než 1 rok
 • pěstitelské celky trvalých porostů – doba plodnosti delší než 3 roky
 • základní stádo a tažná zvířata  - všechna plemenná zvířata, koně tažní, dostihoví, sportovní
 • drobný HDM – cena do 40 000 Kč, majetek, o němž ÚJ rozhodne, že bude drobným hmotným, ÚJ  ho může na základě vnitř. př. evidovat jako zásobu mat. – účtování přímo do nákladů ( 501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501), nebo majetkový účet
 • ostatní HDM – technické zhodnocení = nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace (pokud ho ÚJ nezařadí k příslušnému majetku nebo má majetek v pronájmu), opravy

b) neodpisovaný (sk. 03)

 • pozemky – bez ohledu na poř. cenu a dobu používání
 • umělecká díla a sbírky, předměty z drahých kovů – bez ohledu na poř. cenu, pokud nejsou součástí

Nehmotný dlouhodobý majetek - (sk. 01)

ÚJ si sama stanoví, zda pořízený majetek zařadí do dlouhodobého nehmotného majetku, drobného majetku nebo ho zaúčtuje přímo do nákladů. U jednotlivých druhů NDM jsou stanoveny v prováděcí vyhlášce k zákonu o UCE pro podnikatele podmínky pro jejich zařazení do DM

 • nehmotné výsledky výzkumné a odborné činnosti – receptury, projekty, postupy, nakoupeny od exter. dod. samostatně, vytvořeny vl. činností pro opak. prodej

 • software – nakoupený samostatně nebo vytvořený pro vlastní spotřebu

 • ocenitelná práva – výrobně- technické poznatky (licence, patenty, autorská i průmyslová práva, ochranné známky, know how), nabývané nebo poskytované
 • drobný NDM –  možnost účtovat i jako DM, majetek, o němž ÚJ rozhodne, že bude drobným nehmotným, ÚJ ho může evidovat jako náklad – účtování do nákladů ( 518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518), nebo majetkový účet
 • ostatní NDM –  k evidenci účtů, jež nelze zachytit na předchozích účtech
 • zřizovací výdaje – výdaje spojené s řízením nového podniku (soudní a notářské poplatky, cestovné, nájemné, provize, nájemné, mzdy), nepočítá se s výdaji na pořízení DM. Do konce roku 2 015 Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015 byly tyto výdaje považovány vždy za DNHM v případě, že suma překročila 60 tis. Kč. Do nákladů přecházely odepisováním. Od začátku roku 2016 jsou veškeré náklady tzv. zřizovacích výdajů účtovány rovnou do nákladů a to na účty 518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 - odměna advokáta, notářské služby apod. a 538 Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 - kolky, správní poplatky. Pokud má účetní jednotka na účtech 011 Účet 011 - Zřizovací výdaje (Aktivní) 011 a 071 Účet 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům (Pasivní) 071 zůstatky z období před 1. 1. 2016 bude v evidování pokračovat a to až do vyřazení.

Finanční dlouhodobý majetek (06)

- takové složky majetku, které ÚJ získává za účelem:

a) využití vlastnictví k ekonomickému ovládání a kontrole jiné ÚJ prostřednictvím podílové účasti na jejím základním kapitálu a finanční půjčky

b) uložení volných peněžních prostředků do cenných papírů a podílů, a bude je ÚJ vlastnit nebo budou splatné za dobu delší než 1 rok

c) přináší podniku finanční výnosy v podobě dividend

- neodepisuje se, oceňuje se cenou pořízení

 • realizovatelné cenné papíry a vklady
 • půjčky poskytnuté jiné ÚJ na dobu delší než 1 rok
 • finanční majetek
 • majetkové účasti
 • dlužné cenné papíry
 • jiný FDM

1. Ocenění DM

a) PC - cena pořízení + vedlejší pořizovací výdaje a náklady (viz např.)

- např.:                      

 • a) doprava, montáž, clo
 • b) úroky do doby uvedení DM do používání
 • c) průzkumné, geologické práce, projektové práce, umělecká díla, která tvoří součást staveb. projektů
 • d) zabezpečovací a konzervační práce (investice)
 • e) připojení el. energie, plynu, vody,… do poř. ceny nelze
 • f) poplatky, penále, náhrady škod související s pořízení DM
 • g) výdaje na zaškolení pracovníků pro budované provozy
 • h) výdaje na vybavení pořizovaného DM zásobami
 • ch) úroky placené po uvedení DM do provozu
 • i) výdaje na opravy a udržování DM
 • j) daň dědická, darovací,…
 • k) penále, náhrady škody

b) vlastní náklady (výroba)  

 • veškeré přímé náklady související s vytvořením majetku, popř. nepřímé
 • přímé: materiál, mzdy
 • nepřímé: odpisy, nájemné

c) Reprodukční Pořizovací Cena

 • darování
 • vklad od jiné osoby
 • vklad z osobního vlastnictví
 • nově zjištěný majetek                                                               
 • bezplatné nabytí


Inzerce ∇

  -  cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, stanovuje ji odborník

2. Opotřebení DM a odpisy

Dlouhodobý majetek se postupně opotřebovává nejem používáním (fyzické opotřebení), ale i v důsledku morálního zastarávání (morální opotřebení).

Odpis = peněžní vyjádření opotřebení, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru

Oprávky = souhrn odpisů od začátku odepisování, „opravují“ PC na zůstatkovou cenu

Zůstatková cena = PC (cena, v níž je majetek oceněn v UCE) minus oprávky

a) podle odpisového plánu – účetní odpisy

 • odpisový plán stanovuje: způsob odepisování, dobu upotřebitelnosti a odpisové sazby pro jednotlivé odpisové skupiny,   odpisy by tak měly odpovídat konkrétní ekonomické realitě v dané ÚJ
 • podnik si sám stanoví odpisové sazby – vychází např. z doby upotřebitelnosti, či podle doby, po kterou bude moci DM používat (u patentů, licencí)
 • za předpokládanou dobu odpisování by měla být odepsána do N celá cena, v níž je majetek oceněn v UCE
 • vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé Kč nahoru

Výpočet:                  

 • dle doby používání = VC/předpokl. doba používání
 • dle výkonu (roční odpis) = PC/předpokl. výkon, * skuteč. roční výkon
 • dle odpis. procenta = VC/100 * 100/předpokl. doba používání

b) podle zákona o daních z příjmů – daňové odpisy

 • při zjišťování základu pro výpočet daňové povinnosti k dani z příjmů je možno uplatnit v nákladech ÚJ jen částku daňových odpisů, které se zjišťují mimo soustavu účetních zápisů.
 •  zákon o DzP : zatřídění DM do 6 odpis. skupin, způsob odpisování DM (rovnoměrný, zrychlený), roční odpis. sazby a koeficienty, postup výpočtu rovnoměrných a zrychlených odpisů
 • počítají se roční

I. rovnoměrné          

Odpis = VC * odpis. sazba v % / 100

II. zrychlené

1. rok       
Odpis = VC/koeficient pro první rok       

další roky    
Odpis = 2 * ZC (VC-oprávky) / koeficient pro další roky – léta odpisu

1) odpis DM

551 Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

07x,08x

2) vyřazení DM

07x,08x

01x,02x

POŘÍZENÍ DM

 • a) dodavatelsky
 • b) vlastní režií
 • c) bezúplatným nabytím majetku = darování, po skončení leasingu
 • d) vklad do firmy od jiné osoby
 • e) převod z os. vlastnictví do majetku firmy

ZÁLOHA

a) v jednom měsíci

text MD D
1) poskytnuta záloha  05x 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, 461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461
2) faktura 04x
  343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
3) odečet zálohy   321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 05x
4) doplatek faktury  321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, 461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461


b) v jiném měsíci

 

text MD D
1) poskytnuta záloha   05x 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, 461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461
2)  DD 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 05x  (účtuje se pouze DPH)
3) vystavené faktura  04x
343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

odečet zálohy
odečet DPH
k úhradě 

05x
343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
4) úhrada 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, 461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461

VE VLASTNÍ REŽII

ÚJ si může DM pořídit sama - aktivace: 

BEZÚPLATNÉ POŘÍTENÍ PO SKONČENÍ FIN. LEASINGU

 

 •  po skončení leasingové smlouvy se DM odprodává ÚJ - zůstatková cena
 •  odprodej musí být znám hned při uzavření leasingové smlouvy    02x/08x

 

DAROVÁNÍ

PŘEVOD OSOBNÍHO MAJETKYU DO PODNIKÁNÍ

 1. LEASING

  OPERATIVNÍ - po skončení nájmu nedochází ke změně vlastnických vztahů a najatá věc se
                             vrací pronajímateli

  Př.: Obchodní firma si zapůjčila od AUTO-CAR os. auto

  1) fakturovaná částka                                  518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518/                                     / 602 Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
      20% DPH                                                  343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343/                                     / 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
      celkem                                                             / 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321                         311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311/
  2) zaplacena faktura                                   321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221                         221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311


  FINANČNÍ - po skončení leasingové smlouvy přichází vlastnické právo na nájemce
                      - zpravidla odkup za ZC
                      - smlouva o pronájmu s následnou koupí
                      - marže = navýšení k VC ceně
                                    = pokrytí nákladů, tvorba zisku
                                    = dána leasingovým koeficientem, např. 1,2 = 20%

  a) všechny splátky jsou rovnoměrné
  - účtujeme jako operativní pronájem

            1) splátka                                             518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518/                                     / 602 Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
     DPH                                             343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343/                                     / 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
     marže                                          518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518/                                     / 602 Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602
     DPH z marže                              343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343/                                     / 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
     celkem                                                 / 379 Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379                         378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378/
2) úhrada                                         379 Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221                         221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378


b) 1. splátka zvýšená, další jsou rovnoměrné
- dle zásady časového rozlišení se náklady a výnosy musí zaúčtovat vždy do období, s nímž časově a věcně souvisí.
- v tomto případě se náklady v průběhu roku zachycují na 381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381 (nájemce) a 384 Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasivní) 384 (pronajímatel)
- na konci každého roku se musí zjistit, jak velká částka nákladů a výnosů se může zaúčtovat do daného roku
                                             - podíl do nákladů = (hodnota VC + marže) / celkový počet období
                                             - N daného roku = podíl nákladů * počet období v daném roce

Podíl do nákladů

(VC + marže) / počet období


c) 0. navýšená splátka
- existuje nultá navýšená splátka a ostatní jsou rovnoměrné
- leasingová spolčenost požaduje 0. navýšenou splátku a následně x dalších pravidelných
- účtujeme stejně jako u první navýšené splátky

d) ukončení leasingu
- po skončení leasingu se majetek stává vlastnictvím nájemce

 • majetek je předán bezplatně  02x/08x
 • majetek je předán za ZC   

                           - nad 40.000 – klasicky na fakturu

                           - pod 40.000 – buď do nákladů a nebo jako DDM

 1. VYŘAZENÍ

  - majetek musí být zcela odepsán              ZC = 0        a      oprávky = PC


  a) plně odepsán                07x, 08x / 01x, 02x

  b) není plně odepsán
  - doúčtovat ZC do nákladů jak dodatečný odpis                           5 . . / 07x, 08x
  - vyřazení ve VC                                                                                  07x, 08x/ 01x, 02x


  1) Prodej - 541 Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541
  - majetek se prodává za tržní cenu
  - 641 Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641 – tržby z prodeje DM
  - prodej na fakturu nebo hotově
  - při neodepisovaném DM není při prodeji DPH

  1) doúčtování                     120.000,-         541 Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541/ 082 Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082
  2) vyřazení                         200.000,-          082 Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082/ 022 Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022
  3) prodej na fa                   100.000,-                / 641 Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641
                                                 20.000,-                 / 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343
                                               120.000,-          311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311/
  4) úhrada                           120.000,-          221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311


  2) Vyřazení z důvodu opotřebení - 551 Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551
  - ZC doúčtujeme jako klasický odpis
  - ZC je z hlediska Zákona o dani z příjmu plně daňově uznatelná
  - při likvidaci mohou vzniknout náklady – 518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 (demontáž, odvoz, poplatky za recyklaci)
  - při likvidaci mohou vzniknout výnosy – 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648 (náhradní díly, tržba za šrot)

  1) doúčtování                       8.000,-             551 Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551/ 082 Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082
  2) vyřazení                         60.000,-              082 Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082/ 022 Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022
  3) demontáž (vlastní)          2.000,-             518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518/ 586 Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
  4) náhradní součástky       1.200,-             112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112/ 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
  5) odvoz do EKO dvora         400,-              518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518/ 586 Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
  6) platba za šrotiště                500,-             518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518/ 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

  3) Vyřazení z důvodu manka a škody - 549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549                   

  - 549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 – manka a škody z provozní činnosti

  - při vyřazení může být škoda předepsána - odpovědná osoba ( 335 Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335)
                                                                     - pojišťovna ( 378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 nebo 388 Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388)
  - ZC vyřazeného majetku je daňově uznatelná pouze do výše náhrady. Existují výjimky, kdy ZC je plně uznatelná (živelná pohroma, neznámý pachatel – potvrzení od PČR)

  1) doúčtování ZC              280.000,-          549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549/ 082 Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082
  2) vyřazení                         400.000,-          082 Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082/ 022 Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022
  3) předpis náhrady           200.000,-          378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378/ 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
  4) pojišťovna zaplatila      200.000,-          221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378
  5) odvoz na vrakoviště         8.000,-           518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518/ 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

  1) doúčtování ZC              700.000,-          549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549/ 081 Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081
  2) vyřazení                        1.500.000,-        081 Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081/ 021 Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021
  3) odhad                             500.000,-          388 Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388/ 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
  4) předpis náhrady           450.000,-          378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378/ 388 Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388
  5) rozdíl                                 50.000,-           549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549/ 388 Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388
  6) úhrada                            450.000,-          221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378


  4) Vyřazení z důvodu darování - 543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543    
  - současně musí plátce odvést FÚ DPH ze ZC, mimo os. auto
  - ZC darovaného majetku není daňově uznatelným nákladem

  1) doúčtování                     24.000,-             543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543/ 082 Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082
  2) vyřazení                         42.000,-             082 Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082/ 022 Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022
  3) DPH ze ZC                      4. 560 Účet 560 - Finanční náklady (Nákladový - daňový) 560,-             543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543/ 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

  5) Převod do os užívání - 491 Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491

  - zůstatková cena nejde do nákladů

  1) doúčtování                     150.000,-         491 Účet 491 - Účet individuálního podnikatele (Pasivní) 491/ 082 Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082
  2) vyřazení                         200.000,-          082 Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Pasivní) 082/ 022 Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022

 2. TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A MALÉ TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
  - modernizace, rekonstrukce, přístavba, nadstavba
  - ocenění nad 40.000,-

  a) klasické TZ = nad 40.000,-
                                               - 01x, 02x
                                               - 019 Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019, 029 Účet 029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 029 – najatý majetek
  b) malé TZ = pod 40.000,-
                                               - DHM => 548 Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548
                                               - DNM => 518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518
                                               - pokud se na 1 věci provede v 1 období více MTZ, musí se na
                                                  konci roku přeúčtovat z malého na klasické 01x, 02x/ 518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518, 548 Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548
  - oprava = odstraňujeme nastalé problémy
  - údržba = je předcházením opravám
  - modernizace = zvýšení vybavenosti
  - rekonstrukce = zvýšení technických parametrů

 3. EVIDENCE

- základní evidenční jednotkou je inventární předmět (jednotlivý předmět, zařízení s příslušným vybavením, soubor předmětů, který plní fci jako celek)

- AE se vede podle jednotlivých složek majetku, popř. v členění na podrobnější skupiny než obsahuje účtová osnova pro syntetické účty

- nejnižším stupněm AE je evidence podle inventárních předmětů. Zpravidla má formu inventárních karet.

- AE FDM se vede dle jednotlivých druhů cenný papírů, u půjček podle dlužníků

- najatý DM (pokud se nejedná o celý komplex – soubor movitých a nemovitých věcí) se vede v podrozvahové evidenci. AE je také vedena např. inventární karty nebo inventární knihy.

- inventární karta (název nebo popis majetku,popř. jeho číselné označení, datum a způsob jeho pořízení a uvedení do užívání, datum zaúčtování na příslušný majetkový účet, ocenění a zvolený způsob účetního a daň. odpisování, včetně ročních sazeb a částek za zdaň. období, datum a způsob vyřazení)

- zápis o převzetí

- protokol o vyřazení (popis vyřazeného majetku, důvod vyřazení, popř. jaká forma likvidace)

- interní doklad

6.     DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK - 06

 • účtujeme zde akcie a podíly v jiných firmách, které si účetní jednotka chce ponechat delší   dobu jek 1 rok

 • dále se zde účtují půjčky poskytnuté na delší dobu jak 1 rok.

1) 061 Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 – Podíly v ovládaných a řízených osobách

            - účtujeme o nakoupených podílech (akciích) ve společnostech, kde máme alespoň 40% vliv
              (když vlastníme více jak 40 % základního kapitálu).

         Př.:

         1. VPD v hotovosti jsme zaplatili akcie společnosti

             BETA, a. s. Koupeno bylo 1000ks akcií po 2000,-

             Základní kapitál společnosti je 2 500 000Kč.               2 500 000,-               043 Účet 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku (Aktivní) 043 / 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

         2. ID převzetí akcií dle výpisu z OR                                2 500 000,-               061 Účet 061 - Podíly v ovládaných a řízených osobách (Aktivní) 061 / 043 Účet 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku (Aktivní) 043

         2) 062 Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062 – Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

         - účtujeme akcie a podíly ve firmách, kde vlastníme 20 – 40 % ZK
         - účtujeme stejně jako v předchozím případě, akorát na 062 Účet 062 - Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (Aktivní) 062.
 

         3) 063 Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063 – Realizovatelné cenné papíry a podíly

         - účtujeme o cenných papírech a podílech ve firmách, kde máme menšinový vliv do 20 %.

         4) 065 Účet 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (Aktivní) 065 – Dlužné cenné papíry držené do splatnosti

         - zde účtujeme o dluhopisech (obligacích) s dobou splatnosti delší jak 1 rok.

         5) 066 Účet 066 - Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv (Aktivní) 066 – Půjčky ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám

         - zde účtujeme o poskytnutých půjčkách ovládaným a řízeným osobám s dobou splatnosti delší
            jak 1 rok.

         Př.:

         1) VPD poskytnuta dlouhodobá půjčka naší dceřiné spol.  100 000,-               066 Účet 066 - Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoby, podstatný vliv (Aktivní) 066 / 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

         6) 067 Účet 067 - Ostatní půjčky (Aktivní) 067 – Ostatní půjčky

         - zde účtujeme o dlouhodobých půjčkách poskytnutých ostatním osobám. Účtuje se zde i vklad
            tichého společníka.

         7) 069 Účet 069 - Jiný dlouhodobý finanční majetek (Aktivní) 069 – Jiný dlouhodobý finanční majetek

         - zde účtujeme o dlouhodobých vkladech do zlata, drahých kamenů i nemovitostí za účelem
            uložení volných peněz.

         Př.:

         1) VPD nákup akcií                                        200 000,-                   043 Účet 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku (Aktivní) 043 / 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

         2) VPD za zprostředkování nákupu akcií  20 000,-                   043 Účet 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku (Aktivní) 043 / 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

         3) ID převzetí akcií                                          220 000,-                  063 Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063 / 043 Účet 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku (Aktivní) 043

         4) ID kupní smlouva na prodej akcií            300 000,-                  378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 / 661 Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661

         5) VPD provize obchodníkovi s CP            10 000,-                    568 Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568 / 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

         6) ID vyřazení akcií                                        220 000,-                   561 Účet 561 - Prodané cenné papíry a podíly (Nákladový - daňový) 561 / 063 Účet 063 - Ostatní cenné papíry a podíly (Aktivní) 063

Kategorie

S tématem 'Dlouhodobý majetek' souvisí následující účetní testy

F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - lehký
11 příkladů
Spustit test
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - lehký
12 příkladů
Spustit test

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (7)

#1  Bugsy 01.05.2011, 02:41

Moc a moc děkuji :), zrovna budem brát v účtu odpisy, to se mi bude hodit :), jen tak dál... Účetnictví 4ever xD

#2  LektorLucie 08.08.2013, 10:54

Dobrý den, u Finančního leasingu a) všechny splátky jsou rovnoměrné máte obrácené strany u výnosech. Jinak pěkné shrnutí. Pěkný den S pozdravem Lucie

#3  kkorcak 18.05.2015, 22:28

Dobrý den,jak zjistím cenu auta, která vkládá FO do podnikání z vlast. majetku a není nové ? Děkuji.

#4  LektorLucie 19.05.2015, 09:41

kkorcak Měl byste mít reprodukční cenu - což je odhadcem.

#5  Hana Syrovátková 06.12.2015, 08:00

Prosím Vás, co je VC?

#6  korbelinda 21.02.2017, 09:55

Dobrý den, dostali jsme udělený patent. Potřebuji ho zařadit do majetku. Jeho hodnota je pouhých 26180,- Mám to dát do drobného nehmotného majetku, daňové odpisy shodně s účetními, účetní odpisy po 50% ? Díky za pomoc.

#7  AF 08.01.2018, 12:57

Dobrý den, prosím o radu. Chceme na konci roku zařadit stavbu do majetku. Chybí nám ještě konečná faktura a částku neznáme. Jak se bude postupovat ? děkuji Fraczek

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Dlouhodoby-majetek&idc=30

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.