Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Finanční účty

|

 • Ve směrné účtové osnově pro podnikatele je finančním účtům věnována 2.účtová třída.

Obsahuje aktivní i pasivní účty

Aktivní účty
b)      účty pro zachycení cenných papírů, jejichž předpokladem je držení krátkodobé
Pasivní účty

Oceňování

a) v průběhu roku
 • nominální neboli jmenovitá - to co je vytištěno
 • pořizovací – akcie
b )na konci
 • se oceňuje tzv. „reálnou hodnotou“

POKLADNA

 • sleduje stav a pohyb hotových peněz, dále pak šeků a poukázek k zúčtování
 • ocenění nominální hodnotou
 • účetní doklady - příjmové a výdajové pokladní doklady
 • analytická evidence má podobu pokladní knihy, je podle hmotně odpovědných osob, podle   jednotlivých měn (korunová a valutová), PPD min. 2x- 1originál,1kopie a VPD min.1x
 • pro přepočet cizích měn na CZK ÚJ používají kurzy vyhlašované ČNB
1. denní kurz - platný v den uskutečnění účetního případu
2. pevný kurz- kurz platný po určité období, stanovení délky je ve VPS
 
 • inventarizace se musí provádět podle zákona o uce min. 1x ročně
 • fyzická inventura tzn. přepočítají se bankovky a mince=> vyhotovuje se zápis o pokladním  skontru
 • tabulka obsahuje stav pokladny dle jednotlivých bankovek a mincí tzv. výčetka platidel
 • inventarizační rozdíly se účtují na účet:

PENÍZE NA CESTĚ

 • tento účet má specifický charakter, používá se při převodech peněžních prostředků, kdy nemá ÚJ k dispozici pro zaúčtování dva doklady
 • zůstatek na tomto může být aktivní i pasivní v závislosti který z dokladů k rozvahovému dni nemáme k dispozici

BANKOVNÍ ÚČET

Běžný účet
 • zde jsou peněžní prostředky k financování své činnosti,zůstatek je vždy aktivní
Kontokorentní účet
 • může být i záporný zůstatek, v rozveze se poté uvádí jako úvěr
Devizový účet
 • peněžní prostředky v cizích měnách, v uce se vede v domácí i zahraniční měně, pravidlo účtování jako u valutové pokladny
Terminovaný vklad
 • výpovědní lhůta do 1 roku, vzdáme se možnosti disponovat s prostředky

Typické účetní případy

- úhrada ostatních 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ ostatní pohledávky
- platba daní, pojistného, ostatní závazkové účty/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
 

CENINY

 • 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
 • do cenin patří - kolky, pošt. známky, stravenky, dál. nálepky, jízdenky, telefonní karty
 • výdej cenin se účtuje do nákladů různě

- 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 - tel.karty, pošt.známky

- 527Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527- stravenky


Inzerce ∇
Stravenky
 • zaměstnanec má na stravenku nárok, jestli odpracuje polovinu pracovní doby
 • na stravenku plně nebo částečně přispívá zaměstnavatel a zaměstnanec
 • příspěvek zaměstnavatele je náklad který se účtuje na účet
527Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527- daň. uznatelný – částka , která vychází ze zákona o daních z příjmu do výše 55% hlavního jídla, max. do výše 70% stravného na služ. cestě trvají 5-12 hodin
Inventarizační rozdíly
 • pokladník má plnou odpovědnost tak se předepíše případné manko k úhradě
Typické účetní případy:
nákup za hotové  213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213/ 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
nákup na fakturu 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213/ 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
výdej do spotřeby známky 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518/ 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
okamžitý výdej do spotřeby 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518/ 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
výdej stravenek   527Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527, 528Účet 528 - Ostatní sociální náklady (Nákladový - nedaňový) 528/ 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
do spotřeby dál.známky a kolky 538Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538/ 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
fa za stravenky 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213/ 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
výdej stravenek  
a)      zaměstnavatel daň. účinný 527Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527/
b)      zaměstnavatel daň. neúčinný 528Účet 528 - Ostatní sociální náklady (Nákladový - nedaňový) 528/
c)      příspěvek zaměstnanec  335Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335/
d)     celkem             / 213Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213
úhrada stravenek  321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
      

CENNÉ PAPÍRY

 • firma může volně investovat prostředky
Formy investování:
 • dividendy (podíl na zisku) – koupí CP vzniká ÚJ nárok na výnos z tohoto kapitálu
 • zisk v případě prodeje CP
 • úrok - ze dlouhodobých CP
Dělení:
DFM- evidovaná ve skupině 06
KFM - evidovaný ve skupině 25

Majetkové CP

Úvěrové CP

Ocenění

 • pořizovací cena + provize, v době použití, na 25x
 • reálnou hodnotou ke konci rozvahového dne, s výjimkou cenných papíru držených do splatnosti

MAJETKOVÉ CP

 • slouží k uložení volných peněžních prostředků
 • ÚJ nakupuje za účelem prodeje
 • snahou ÚJ je prodat tyto akcie za vyšší prodejní cenu, než byla pořizovací
 •  v případě ponechání akcií na dobu delší než 1 rok se nemusí akcie přeúčtovat do DFM –  důležitý je záměr v době pořízení
 • formy pořízení – hotově, převodem z účtu, na fa ( 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379)
Příklad:
Příklad:

DLUŽNÉ CP

 • slouží k tomu aby emitent (ten, kdo je vydává) opatřil jejich prostřednictvím finanční prostředky
 • věřitel je naopak kupuje za účelem uložení volných peněžních prostředků
Existují druhy:
a)      Kupónový dluhopis – s pevnou úrokovou sazbou tzn. že dluhopis je prodáván za nominální hodnotu a úrok je vyplácen až při odkupu
b)      Diskontovaný dluhopis- je prodáván pod jmenovitou hodnotou- úrok je vyplacen jako rozdíl mezi touto hodnotou a nižším kurzem    
EMITENT DLUHOPISŮ
Příklad:
emise dluhopisu 375Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů (Aktivní) 375/ 241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241
prodej dluhopisu  211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321, 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378/ 375Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů (Aktivní) 375
úrok 562Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562/ 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
zpětný prodej  241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241/ 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
VĚŘITEL DLUHOPISŮ
- nakupuje dluhopisy, které jsou pro něj majetkem
- způsob účtování záleží na záměru pořízení dluhopisu
 
a) dluhopis- k obchodování
Příklad:
 
b)dluhopis- až do doby splatnosti
Příklad:
 • pokud úrok přesahuje do dalšího období musí být v každém roce zaúčtována pouze ta část úroku, které se toho roku týká (použije se časové rozlišení)

Zdanění dluhopisu

 • pokud byly dluhopisy zakoupeny FO podléhají úroky tzv. srážkové dani přímo u zdroje (tzn. emitent má povinnost úrok zdanit, srážková daň má 15%)
 • věřitel – FO- si připíše úrok již v čisté výši tzn. po zdanění
 • pokud nakupují PO úroky u emitenta nepodléhají srážkové dani a věřitel je uvádí do svého základu daně

KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

 • 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231
 • jedná se o poskytnuté úvěry se splatností do 1 roku
 • úvěr je cizí zdroj krytí
 • banka poskytne úvěr na základě úvěrové smlouvy, obsahuje: smluvní strany, výše úvěru,  doba splatnosti, způsob placení, četnost splátek, úroková sazba, záruku
Příklad:

SMĚNKY

 • je cenný papír vyhotoven v předepsané formě jehož podepsáním se dlužník zavazuje věřiteliuhradit svůj úvazek
 • náležitosti směnky: označení směnky že jde o směnku, kdo platí a komu platí, částku, místo kde má byt placeno, datum, datum splacení, měna slovně, podpis výstavce, bezpodmínečný příkaz (zaplatím, zaplatíte) a místo vystavení

Směnka může být v účetnictví:

a) platebním prostředkem
b) cenné papíry
c)zajišťovacím prostředkem
 • klasicky neúčtujeme, pouze podrozvahově

Oceňování:

 • směnky jako platební prostředek (pořizovací ceny + úrokový výnos popř.náklad)
 • směnky nakoupené - pro účely obchodování pořizovací cenou
 • směnky jako zajišťovací prostředek - ve směnečné hodnotě

Směnky jako platební prostředek

1. obchodovatelnost směnky
2. snadná vymahatelnost směnečného dluhu
3 .možná vymahatelnost na hlavních i vedlejších dlužnících
4. možnost eskontu směnky - odprodej banky před splatností (od banky úvěr, za které se ručí směnkou)

Podle způsobu vystavení:

1. Směnka vlastní - dlužník - odběratelé, se zavazuje že věřiteli (dodavateli) zaplatí
2. Směnky cizí
- věřitel vystaví směnku, k tzv. akceptu tedy podpisu, teprve podpisem na směnce se dlužník zavazuje, že souhlasí s textem na směnce napsaným
- příkaz výstavce 3.osobě aby za toho kdo směnku vystavuje, zaplatila věřiteli jsou propojeny
 v obchodním vztahu

Směnky k inkasu

 • eviduje se na účtu 266
 • ÚJ vystaví FA může být proplacena směnkou
 • nominální hodnota směnky, je hodnota uvedená na směnce, je navýšená o úrok
 • úrok je výnosem na 662Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662
 • po uplynutí doby splatnosti je směnka proplacena
Příklad:

ESKONT

 • pokud ÚJ potřebuje peníze před dnem splatnosti, může nabídnout směnku bance k eskontu
 • banka posoudí směnku a na základě posudku poskytne eskontní úvěr
 • pokud je směnka v termínu proplacena banka pošle ÚJ tzv. avízo a proplacení služby
 • celková nominální hodnota
 • pokud nebyl zaúčtován celý úrok ze směnky , musí se tento úrok doúčtovat
3. avízo o úhradě - zrušení úvěru a zánik pohledávky
 
Příklad: 
 

Směnky k úhradě

 
Příklad:

Autor: Petra Holíková

Inzerce ∇

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

 1. [ 1] Kentán 05.09.2012, 17:08

  Ahoj, nemělo by tam být v krátkodobých bankovních úvěrech 213 (místo 461) ?

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Financni-ucty&idc=36

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.