Registrovat se

Fondy tvořené ze zisku

|

Pokud jste účetní jednotkou s. r. o. nebo a. s. a při ukončení roku vypočítáte zisk, nezapomeňte na tvorbu nebo příděl do rezervního fondu. Fondy si nespojujte s reálným převodem peněz z účtu na účet. Jedná se pouze o účetní záležitost. Nemusíte se starat o tvorbu zvláštních bankovních účtů, jako je tomu například u rezerv. O fondech pouze zaúčtujete.

Fondy představují účelově vázané zdroje – tím je myšleno, že jsou určeny k použití na stanovený účel. Jedná se o vlastní zdroje financování majetku, evidují se na straně pasiv.

V tomto článku se zaměříme na fondy tvořené ze zisku. Ty se rozdělují na dvě kategorie:

 a)      Fondy zákonné

b)      Ostatní fondy (tvořené dobrovolně)

 

Pro obě kategorie používáme v účetnictví účtovou skupinu 42.

Logicky dokážeme již podle názvu rozlišit, pro kterou skupinu fondů jsou podmínky stanoveny zákonnou formou. Tento typ fondů si představíme jako první. U společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti se tento zákonný fond nazývá rezervní. U družstva hovoříme o fondu nedělitelném.

Inzerce ∇

A) Fondy zákonné

Zákon ukládá povinnost vytvářet tyto fondy v určité výši. Ve společenské smlouvě a ve stanovách si společnosti mohou podmínky plnění a čerpání rezervního fondu upravit, avšak nesmí porušit limity stanovené zákonem.

 

1) Zákonný rezervní fond

Tento povinně tvořený rezervní fond je definován v obchodním zákoníku. Při dosažení zisku je společnost s ručením omezeným a akciová společnost povinna do tohoto fondu přidělit danou část zisku. Pro oba typy společností existují jiná pravidla pro tvorbu rezervního fondu.

Pravidla pro tvorbu rezervního fondu u společnosti s ručením omezeným

Obchodní zákoník, §124 stanovuje následující podmínky:

Vytvoření rezervního fondu s. r. o.

Společnost vytvoří rezervní fond v době a ve výši určené ve společenské smlouvě. Pokud není rezervní fond vytvořen již při vzniku společnosti, je společnost povinna vytvořit jej z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu.

Doplňování rezervního fondu s. r. o.

Tento fond se pak ročně doplňuje o hodnotu určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách. Doplňování rezervního fondu má však také svá pravidla. A to nejméně 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně do výše 10% základního kapitálu.

Použití rezervního fondu s. r. o.

K úhradě ztráty

Pravidla pro tvorbu rezervního fondu u akciové společnosti:

Obchodní zákoník, §217 a stanovy společnosti vymezují tyto podmínky:

Vytvoření rezervního fondu a. s.

Rezervní fond vytváří z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž akciová společnost poprvé vykázala čistý zisk. Jeho výši tvoří nejméně 20% z čistého zisku, ale ne více než 10% ze základního kapitálu.

Doplňování rezervního fondu a.s.

Rezervní fond je nezbytné doplňovat každý rok. Částku, o niž se rezervní fond doplňuje, určují stanovy. Nesmí být nižší než 5% z čistého zisku. O uvedenou částku se rezervní fond doplňuje až do dosažení výše určené ve stanovách, nejméně však 20% základního kapitálu.

Použití rezervního fondu

K úhradě ztráty

Jak u společnosti s ručením omezeným, tak u akciové společnosti vidíme, že čerpání z rezervního fondu je možné pouze v případě úhrady ztráty.

 

2) Nedělitelný fond

U družstev se zákonnému fondu tvořenému ze zisku neříká rezervní, ale nedělitelný. Pravidla pro tvorbu a čerpání stanovuje Obchodní zákoník, §235

Při svém vzniku musí být u družstva založen nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu.

Ročně družstvo fond doplňuje, a to minimálně o 10% ročního čistého zisku, dokud nedosáhne 50% zapisovaného základního kapitálu družstva.

Stanovy mohou určit pouze vyšší příděl a vyšší hodnotu celkového nedělitelného fondu družstva. Nižší hodnotu stanovit nemohou.

 

B) Ostatní fondy

Tvorba těchto fondů je dobrovolná a podniky je vytvářejí podle svých potřeb. Pravidla pro tvorbu a použití by měly být uvedeny ve stanovách a společenských smlouvách. Jedná se například o sociální fond, ze kterého může účetní jednotka hradit zaměstnancům různá nepeněžní plnění, například příspěvek na rekreaci zaměstnanců, na kulturní pořady a sportovní akce, nepeněžní dary apod.

U dobrovolně tvořeného fondu se můžete setkat i s názvem statutární fond. Tento druh fondu mohou tvořit a využívat pouze státní příspěvkové organizace, stát a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávními celky. Podnikatelské jednotky statutární fondy nevytváří a účtují o těchto nákladech jako o ostatních sociálních nákladech, což jsou daňově neuznatelné náklady.

Účtování

Účetní případ

Předkontace

Vytvoření zákonného rezervního fondu

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) / 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní)

Každoroční příděl do rezervního fondu ze zisku

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) / 421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní)

Úhrada ztráty z rezervního fondu

421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) / 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní)

Vytvoření ostatního fondu

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) / 427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní)

Čerpání ostatního fondu

427Účet 427 - Ostatní fondy (Pasivní) / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) , 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) , 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)


Autor: Ing. Marie Bohdalová

Inzerce ∇Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

  1. [ 1] A.L. 19.06.2014, 19:05

    Od 1.1.2014 nemají povinnost akciové společnosti ani společnosti s ručením omezeným vytvářet rezervní fond. Je to pouze na jejich vůli. Pojem Zákonný rezervní fond již tedy neexistuje (resp. zákon ho neupravuje) a tento článek je tedy chybný. I přesto je datum publikování článků 9.1.2014, když už nová úprava platila.

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Fondy-tvorene-ze-zisku&idc=135

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.