Inventarizace

Aktualizováno dle novely zákona o účetnictví platné od 1.1.2016 

Význam inventarizace a základní pojmy

 • Zákon o účetnictví § 29,30 ukládá účetním jednotkám povinnost inventarizovat majetek a závazky a stanoví pravidla pro provádění inventarizací
 •  inventarizace je jednou z činností, která přispívá úplnosti, průkaznosti a správnosti údajů v účetnictví
 • účelem je ověřit, zda stav majetku a závazků zachycený v účetnictví odpovídá skutečnosti

Inventura

 = pouze zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni u jednotlivých složek
 •  dělení:               fyzická inventura      
- provádí se u majetku hmotné povahy
- materiál na skladě, zboží na skladě
- zjišťují se přepočtením, převážením, přeměřením


                           dokladová invent.       
 • provádí se u položek, které svojí povahou vylučují provedení fyzické inventury    
 • pohledávky, závazky, vzdálené umístění
 •  dle :
- bankovní a úvěrové výpisy
- výplatní listiny
- daňová přiznání
- písemně uzavřené smlouvy
- vzájemně odsouhlasovací dopisy dluž. a věř.


Inzerce ∇

Inventarizace

 •           zahrnuje inventuru, ale navíc celý soubor dalších prací
 •           porovnání skutečného stavu se stavem účetním
 •           zjištění inventarizačních rozdílů, vyšetření příčin vznik IR
 •           vypracování návrhu na vypořádání IR

 1 ) postup při provádění inventarizace

 •              zjišťování skutečného stavu majetku a závazků ke stanovenému datu
 •              jsou zapisovány do inventurních soupisů inventurní komisí       
 •              inventurní soupisy:      

 jednoznačné určení inventar. majetku (závazky,mn.)

 podpis osoby odpovědné za zjištění invent. stavu

 podpis osoby odpovědné za provedení inventarizace

 způsob zjišťování skutečných stavů

 ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventarizace

 den zahájení a ukončení inventarizace

2) vyčíslení rozdílů mezi skutečným a účetním stavem


3) objasnění příčin a vypořádání inventarizačních rozdílů  

 • tzn. nebylo správně účtováno, popř. nebylo účtováno vůbec   
 • došlo k přirozenému úbytku, k odcizení
 • na základě zjištění příčin lze učinit rozhodnutí o jejich vypořádání

Druhy inventarizací 

a) kdy se provádí
 • řádná         

- periodická – účetní jednotky ji provádějí k okamžiku sestavení účetní závěrky        

- průběžná – provádí se postupně v průběhu celého účet. období
 • mimořádná           

- provádí se v mimořádných případech, jako je vznik podniku, jeho sloučení, rozdělení, uzavření dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnance, po živelné pohromě, vloupání

b) podle rozsahu
 • úplná – týká se všech složek majetku a závazků
 • dílčí – týká se jen některých složek majetku a závazků

Termíny inventarizací

 • provádí se alespoň 1x ročně
 • je možné provést čtyři měsíce před a jeden měsíc po rozvahovém dni
 • sledují se údaje, aby byly věcně správné
 • roční interval je rozhodující pro výpočet a vypořádání daňových povinností
 • účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím skončení

Inventarizační rozdíly

 • manko   

- skutečný stav je nižší než účetní, nelze doložit dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem

- za manko se nepovažují ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (sypké mat.),ÚJ si stanový podmínky ve směrnici
 • přebytek - skutečný stav je vyšší než účetní
- zjištěná manka a přebytky nelze proti sobě kompenzovat s jedinou výjimkou – pokud k nim došlo v důsledku neúmyslné záměny obdobných druhů majetku. V takovém případě se zjištěná manka a přebytky vzájemně převedou a výsledný rozdíl se pak posuzuje podle toho, zda částka přebytků převyšuje částku mank, výsledný rozdíl je pak přebytkem, nebo naopak výsledný rozdíl je mankem.

Ověření ocenění majetku

 • porovnává se skutečná hodnota s oceněním v účetnictví
 • v případě nesouladu se musí provést opravná položka
 • u vybraných druhů majetku se používá také přecenění na reálnou hodnotu

Opravné položky

 • koncem účetního období se provádí inventarizace při které se zjišťuje:
a)    skutečný stav majetku
b)   ocenění majetku (zda majetek odpovídá ocenění v účetnictví)
 • opravné položky najdeme ve skupinách:
  09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku
  19 – Opravné položky k zásobám
  29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
  39 – Opravné položky k zúčtovacím vztahům a vnitřnímu zúčtování

 • -       při inventarizaci mohou nastat různé varianty:

1.    Užitná hodnota zásob je vyšší než ocenění v uce = skrytý / latentní přírůstek
-       v takovém případě se o přírůstku neúčtuje z důvodu respektování zásady bilanční opatrnosti

2.     Užitná hodnota zásob je nižší než ocenění v uce = snížení hodnoty
-       v takovém případě se musí zjistit, zda snížení hodnoty je trvalého nebo dočasného charakteru

a)    Trvalé snížení
-       účtuje se na účet 549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 - Manka a škody z provozní činnosti
-       účtování – trvalé snížení: 549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / RÚb)   Dočasné snížení
-       opravné položky se tvoří k majetkovým účtům (DM, zásoby, finanční účty, pohledávky)
-       najdeme je vždy v poslední skupině účtové třídy, kde se účtuje majetek
-       vždy je to účet RP
-       opravné položky se tvoří a čerpají do nákladů na účet 559 Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti
-       (při tvorbě opravných položek k pohledávkám musíme rozlišovat účetní a daňové hledisko, daňovou účinnost řeší Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu – účet 558 Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti)
-       opravné položky nejsou daňově účinným nákladem
-       účtování:
1.    dočasné snížení ocenění (tvorba OP): 559 Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559 / (09, 19, 29, 39)
-       v následujícím období ÚJ zkoumá zda dočasné pominulo, nebo se stalo trvalým:
(a) dočasné snížení pominulo: OP se zruší
(b) dočasné snížení se stalo trvalým: OP se zruší a provede se trvalé snížení

Inventarizace vybraných druhů majetku a závazků

0. účtová třída


021 Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021, 022 Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 – je nutné ověřit zda souhlasí:  a) PC na účtech 021 Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021, 022 Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 souhlasí s PC na kartách
                                                                 b) obrat MD odpovídá PC přírůstku majetku na EK
                                                                 c) obrat D na účtech 02x odpovídá úbytkům majetku v PC

08x – je třeba zkontrolovat jednak zůstatek na tomto účtu s výši oprávek na kartách, a také případné
          obraty na straně MD účtu 08x musí odpovídat PC vyřazovaného majetku

1) doúčtování zůstatkové ceny            549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 08x, 07x
2) vyřazení DM                                     08x, 07x / 02x, 01x

1. účtová třída


112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112, 132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 – zůstatek k 31.12 musí souhlasit na inventurní soupis zásob

121 Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121 – je třeba zkontrolovat, zda zůstatek na účtu odpovídá skutečnému stavu rozpracovanosti k 31.12.

4) předpis manka                                 335 Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

2. účtová třída

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 – zůstatek k 31.12. musí souhlasit se skutečným stavem peněz v pokladně

1) manko                                                 569 Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569 / 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
2) náhrada                                              335 Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci (Aktivní) 335 / 668 Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
3) krádež                                                569 Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569 / 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
4) přebytek                                              211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211 / 668 Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668
 
221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 – zůstatek k 31.12. musí souhlasit se stavem posledního výpisu

261 Účet 261 - Peníze na cestě (Aktivní) 261 – stav k 31.12. musí být 0, pokud není, tak je třeba doložit dle zůstatku posledního výběru, odvodu

3. účtová třída

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311, 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 – je nutné odsouhlasit zůstatky jednotlivých závazkových a pohledávkových účtů se skutečnou
                  hodnotou pohledávek a závazků


341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341 – zůstatek na tomto účtu by měl odpovídat výši záloh zaplacených v uzavíraném účetním období

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 – zůstatek na tomto účtu by měl odpovídat údajům posledního přiznání k DPH (za 12. či 4.)


Inventarizace této účtové třídy je velmi důležitá, neboť případné chyby v této třídě se objeví přímo ve výsledkových účtech!

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování poskytnutých záloh
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Ostatní příjmy
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování materiálu způsobem A
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (20)

#1  Janča 05.05.2011, 17:20

Děkuji za pěkné shrnutí inventarizace, hodí se k matuře :)

#2  Aneta 28.08.2012, 22:57

U postupu provádění se nějak plete pojem "inventura" a "inventarizace". Konkrétně u inventurního soupisu. Trošku mě to zmátlo, ale i tak děkuju..:))

#3  Martin 08.03.2013, 11:49

Dobrý den, na prezentaci Jihomorav.kraje zazněla informace o nedostatku zjištěném MF při kontrolách hospodaření PO v rámci přezkoumání hospodaření: U inventury účtu 321 dodavatelé není uvedena splatnost faktury, u inventury majetkových účtů nejsou v inventurních soupisech uvedena data pořízení majetku -> organizace neprovedla inventarizaci v souladu s §30 odst.7 zákona č.563/1991 Sb. Dotaz: jak tomu mám rozumět, když v e spomínaném zákoně se nic o datu pořízení majetku nic nepíše?

#4  Leňule 2 18.05.2013, 16:54

Prosím o info: Je možné a povolené při provádění inventury zároveň prodávat zboží? Děkuji za info.

#5  Ing. Marie Bohdalová 25.05.2013, 10:51

Dobrý den, prodej při inventuře zakázaný není.

#6  Dádule 09.06.2013, 14:48

Dobrý den, chci se jen zeptat, zda je možné dát vědět o inventůře pouze dva dny dopředu, když popřípadě někdo někam měl jet, nebo cokoli jiného, děkuji za pdpověď

#7  zdinda 19.03.2014, 16:20

Dobrý den, ráda bych se zeptala jak je to s účetním přebytkem.SKutečná inventura ke konci roku v obchodě byla vyšší oproti účetnímu stavu. Jak se prosím zaúčtuje a kam?A předpokládám,že z toho ODPIS do normy nebudu uplatňovat, protože by se mi přebytek ještě navýšil?Předem moc děkuji za odpověď

#8  Ing. Marie Bohdalová 24.03.2014, 10:09

Dobrý den, nepíšete zda čeho Vám vyšel přebytek. například přebytek materiálu zaúčtujete na 112/648

#9  zdinda 24.03.2014, 17:42

Dobrý den, paní Bohdalová.Jedná se o přebytek zboží ve skladu v obchodě(prodejna potravin). TEN bych tedy zaúčtovala na 132/648, ale nevím jak s tím odpisem do normy,který se vždy uplatňoval na 504/132? Děkuji

#10  Ing. Marie Bohdalová 25.03.2014, 09:48

Odpis do normy byste použila, pokud by byl opačný stav. Tedy méně ve skutečnosti než v účetnictví. Musíte mít podmínky, např. procentuelní, stanovené ve směrnici. Účtovalo by se na daňově uznatelné manko - 549/132

#11  zdinda 25.03.2014, 09:52

Dobrý den, paní Bohdalová, moc děkuji za radu. S pozdravem

#12  JD 08.04.2014, 15:08

Dobrý den, ráda bych se zeptala, nastal mi problém v účetnictví, předchozí účetní účtovala zásoby metodou B, nevedla sklad a ani na inventuru neupozornila mého klienta, na konci roku neudělala pohyb mezi prodejem zboží a zbožím na skladě, na skladě má tedy zboží za 0,-, i když dle mého tam má zboží v hodnotě cca 250tis...poté se dané zboží prodalo jiné firmě v částce a množství, které si ona vymyslela, i když opět bylo zboží více a částka by měla být vyšší (nebo spíše 0,-, když dané zboží nepřevedla na sklad...danou účetní chceme nahlásit na živnostenský úřad k odebrání živnostenského oprávnění a podat na ní trestní oznámení, ale bohužel mi díky jejímu špatnému účtování i po dalších stránkách vznikly tyto problémy, poprosím tedy o radu, alespoň u této problematiky. Předem děkuji. S pozdravem JD

#13  Ing. Marie Bohdalová 09.04.2014, 08:31

Dobrý den, místo výnosových nebo nákladových účtů pro doúčtování můžete použít účet 426 - Jiný výsledek hospodaření minulých let. http://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jiny-vysledek-hospodareni-minulych-let&idc=107

#14  JD 09.04.2014, 09:34

Velmi děkuji za odpověď. Opravuji účetnictví za rok 2013 a daná období, kdy se zboží koupilo jsou za rok 2010-2012, kdy se nedělal konečný převod z prodeje zboží na sklad, je možné celkový sklad hodit na doúčtování s 426 nebo je to možné jen pro rok 2012 - dávám dohromady více možností a pak vyberu tu, která je finančně více únosná při zpětném douhrazení daně a penál s tím souvisejícím... Předem děkuji JD

#15  MíšaBou 18.05.2014, 11:03

Dobrý den, měla bych dotaz:¨ Jakým způsobem se účtuje o mankách cenných papírů, z čeho postup vychází a na jaký proces navazuje? Děkuji

#16  dagmar dvořáková 19.05.2015, 07:50

dobrý den, ráda bych se zeptala zda je dovoleno při inventurách mít jakýkoliv majetek,který je označen štítkem VLASTNÍ, případně je-li třeba vlastní majetek zanést do inventur s poznámkou,že se jedná o soukromý kus. Jestliže se nejedná o porušení zákona o inventarizaci můžete mi poslat odkaz ve kterém najdu,že není protizákonné,když při inventurách zjistí komise,že ten který výrobek je v soukromém vlastnictví? Děkuji Dvořáková

#17  VerZah 02.06.2016, 09:30

Dobrý den, děkuji za velmi pěkný článek k inventurám! Mohla bych ještě poprosit o radu? Pokud udělám inventuru na pobočce a nechci tuto pobočku obtěžovat tím, že inventuru neuzavře, dokud my, na centrále, nedořešíme inventurní rozdíly a záměny zboží, mohu postupovat tak, že místo do nákladů a výnosů a zaúčtuji přebytek 132xxx/395 a manko 395/132xxx? Pobočka by tím pádem mohla inventuru považovat ze svého pohledu za uzavřenou, my bychom dořešili rozdíly a vyčistili si 395 buď převodem na jinou 132 (pokud by se zboží našlo na jiném skladě) nebo pak tedy do nákladů a výnosů, pokud by nešlo řešit jinak. S tím je spojena moje druhá otázka: vím, že nesmí docházet ke vzájemné kompenzaci nákladů a výnosů, k čemuž by tímto způsobem docházelo, pokud bych na konci udělala na účtu 395 tlustou čáru a zaúčtovala podle toho, na jaké straně by měl zůstatek. Ale ve Vašem článku jsem našla odstaveček, který říká, že pokud jde o neúmyslné záměny podobných druhů, tak vzájemná kompenzace možná je. Předpokládám, že u nás se záměnami budou řešit právě stejné druhy zboží a navíc bychom mohli udělat "závěrku" účtu 395 po každé inventuře a zůstatek ihned přeúčtovat do nákladů nebo výnosů. Byl by tento způsob účetně korektní? Nevíte náhodou, který zákon nebo předpis vymezuje to, co Vy uvádíte ve výše zmíněném odstavci? Předem Vám děkuji za odpověď. Moc by mi pomohla. Pěkný den. Veronika

#18  Jaroslav P. 08.07.2019, 18:53

Dobrý den, 042 NEmusí být 0. Pokud je majetek stále nedokončen tak musí zůstat na 042.

#19  Michaela Vetráková 23.07.2019, 21:47

Dobrý den, děkujeme za Váš komentář, máte pravdu.

#20  Andrea P. 12.01.2021, 19:54

Dobrý den, k 31.12. je aktivní účet 036. Při pracování inventarizace může být daný majetek k prodeji na inventurním soupise majetku 022, s tím, že hodnota v účetní evidenci na účtech 02x + 036 musí dát hodnotu 022 v majetkové evidenci nebo daný majetek nesmí figurovat na inventurních soupise z fyzické inventury 022, ale budou na soupise FI 036. Moc děkuji za odpověď.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Inventarizace&idc=32

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.