Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Jak správně účtovat na přechodné účty

|

Patříte mezi účetní, které každoročně v prosinci hledají v poznámkách, jak naložit s nájemným hrazeným dopředu, nebo naopak zpětně? Přemýšlíte, jak zaúčtovat předplatné časopisu, hrazené v prosinci současného roku, ale úhrada se bude týkat roku dalšího? S dnešním článkem se vám pokusíme vysvětlit, že vše v účetnictví má svou logiku, a tedy i přechodné účty a s nimi trocha slovíčkaření a pouček ze zákona. A aby toho nebylo málo musíme brát v potaz hledisko jak účetní, tak daňové.

Přechodné účty aktiv a pasiv slouží k tomu, abychom náklady a výnosy zaúčtovali do účetního období, se kterým věcně a časově souvisí. Přechodné účty umožňují převod nákladů a výnosů mezi jednotlivými účetními obdobími.

Nejprve si budeme muset ujasnit pojmy jako výdej, příjem, náklad a výnos v klasickém pojetí.To proto, aby Vás pak nerozhodilo přirovnání nákladu příštího období k pohledávce a výnosu příštího období k závazku. 

Příjem = přijaté peníze v pokladně nebo na bankovním účtu.

Výdej = úbytek peněz v pokladně nebo na bankovním účtu.

Výnos = výkon vyjádřený v Kč, tj. tržby za provedené práce a služby, za prodané výrobky či zboží.

Náklad = spotřeba výrobních zdrojů (hospodářských prostředků) nebo cizích výkonů (např. spotřeba elektrické energie, spotřeba služeb).

 Definice se nemusíte učit nazpaměť. Stačí si zapamatovat, že finanční pohyb skutečných peněz se týká příjmů a výdajů. Kdežto výnosy a náklady neznamenají pohyb finančních prostředků, nýbrž provedený výkon (výnos) nebo přijatý výkon (náklad). V oblasti přechodných účtů budou vždy propojeny výdaje s náklady a příjmy s výnosy.

Jedná se o příští období – tzn. buď v příštím období nastane situace příjmu peněz a nebo provedeného  výkonu. V druhém případě výdeje peněz nebo výkonu.

 

Náklady příštích období – účet číslo 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) (Aktivní účet)

Pro toho, kdo platí se jedná v podstatě o pohledávku. Neboli zaplatíme dopředu a čekáme na přijaté plnění. Na příslušném účtu účtujeme výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů v příštích obdobích, a sice konkrétních jednotlivých účtů v účtové třídě 5, například náklady na zařazení většího rozsahu drobného nehmotného nebo hmotného majetku do používání, nájemné placené předem, předplatné. Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí.

Výnosy příštích období  - 384Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasivní) (Pasivní účet)

Výnosy příštích období jsou přijaté platby za výkony, které budou poskytnuty až v příštím období (například předem přijaté nájemné u pronajímatele, přijaté předplatné časopisů apod.). Jesliže jsme u nákladů příštích období mluvili o pohledávce, můžeme výnosy příštích období přirovnat k závazku.Na účet 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) se účtují příjmy v běžném účetním období, které věcně patří do výnosů v příštích obdobích, například nájemné přijaté předem, částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné. Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým věcně souvisejí.

Výdaje příštích období – 383Účet 383 - Výdaje příštích období (Pasivní) (Pasivní účet)

Tento účet slouží pro účtování nákladů, jež s běžným účetním obdobím souvisí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn. Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účel a v určité výši. Účtuje se zde například nájemné placené pozadu, prémie a odměny placené po uplynutí roku.

Příjmy příštích období – 385Účet 385 - Příjmy příštích období (Aktivní) (Aktivní účet)

Pokud zůstaneme u příkladu nájemného – pak budou příjmy příštích období pro pronajímatele variantou – nájemné hrazené zpětně. Tedy v prosinci již probíhá výkon ubytování, ale částka bude uhrazena až v lednu následujícího roku. Na příslušný účet se účtují částky účetní jednotkou nepřijaté (neinkasované), které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou zúčtovány přímo na účtech pohledávek vůči právnickým a fyzickým osobám. Jsou to zejména výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby. Účtuje se souvztažnými zápisy ve prospěch příslušných účtů účtové třídy 6.

Komplexní náklady příštích období – 382Účet 382 - Komplexní náklady příštích období (Aktivní) (Aktivní účet)

Tento účet slouží k účtování nákladů a výdajů příštích období, jež se sledují ve vztahu k danému účelu, například náklady na přípravu a záběh výkonů a náklady na výzkum a vývoj (pokud se časově rozlišují), náklady na dlouhodobou propagaci, náklady na předzásobení (na skladování); zúčtování komplexních nákladů příštích období se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na příslušný účet účtové skupiny 382Účet 382 - Komplexní náklady příštích období (Aktivní) s výjimkou případů vyplývajících ze smluv, respektive platných předpisů.

 

A) Podklad pro účetní metodiku

Český účetní standard, pod číslem 019, bodem 6:

Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování

1. Náklady a výnosy zachycují účetní jednotky podle těchto zásad

 • náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí,
 • náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku,
 • náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě nákladů příštích období nebo výdajů příštích období na příslušných účtech účtové skupiny 38x.
 • výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě výnosů příštích období nebo příjmů příštích období na příslušných účtech účtové skupiny 38x

2. Náklady a výnosy se účtují na příslušných účtech nákladových druhů a výnosových položek v zásadě časově rozlišené. Výjimkou jsou pouze nákladové druhy, které tvoří komplexní náklady příštích období. Jejich tvorba po prvotním zachycení na příslušných účtech nákladových druhů účtové třídy 5 se účtuje ve prospěch příslušného účtu 555Účet 555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období (Nákladový - daňový) se souvztažným zápisem na vrub účtu 382Účet 382 - Komplexní náklady příštích období (Aktivní) . Jejich čerpání zaúčtujeme ve prospěch příslušného účtu 382Účet 382 - Komplexní náklady příštích období (Aktivní) se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu 555Účet 555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období (Nákladový - daňový) .

3. Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

4. Časové rozlišení není nutno používat v případech, jde-li:

a) o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření,

b) o pravidelně se opakující výdaje, popřípadě příjmy, za předpokladu, že se výrazněji neovlivní věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.

5. Účetní jednotka stanoví postup při časovém rozlišení nákladů a výnosů a nesmí jej každoročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela výjimečně, a je nutno přitom postupovat podle ustanovení Zákona o účetnictví, §7, odst. 4.

 

B) Podklad pro daňovou metodiku

Pokyn GFŘ č. D-6, §23

Bod 1 upravuje, kdy časově rozlišovat nemusíme a kdy je to naopak nezbytné.

Nevýznamné a pravidelně se opakující daňové výdaje, popř. příjmy, které podle platných účetních předpisů není nutno časově rozlišovat, se i pro účely stanovení základu daně z příjmů považují za daňové výdaje, popř. příjmy u nichž byla dodržena věcná a časová souvislost Tento postup lze uplatnit u částek, které by se časově rozlišovaly jen mezi dvěma účetními obdobími s tím, že:

 • za nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření, se považuje např. předplatné novin a časopisů, nákup kalendářů, diářů na příští období,
 • za pravidelně opakující se daňové výdaje, popř. příjmy, se považují pravidelně se opakující částky např. placené pojistné, které se nekryje s účetním (zdaňovacím) obdobím, úhrada za činnost auditorů a daňových poradců vztahující se k předcházejícímu účetnímu (zdaňovacímu) období.

V souladu se zásadami pro vedení účetnictví nelze výše uvedený postup uplatnit v případech, které se řeší pomocí dohadných položek (např. platby za spotřebu elektrické energie, plynu, vody) nebo časovým rozlišením (např. přijaté a placené nájemné včetně finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci, náklady na technický rozvoj, přípravu a záběh výroby).

 

Získané informace o přechodných účtech si můžeme shrnout do přehledné tabulky:

 

Pronajímatel

Nájemce

Nájemné hrazené dopředu

Výnosy příštích období

Náklady příštích období

Nájemné hrazené zpětně

Příjmy příštích období

Výdaje příštích období

Inzerce ∇

Příklady účtování

 

Náklady příštích období

12/ BO - VBÚ - Nájemné na leden hrazené v prosinci - nájemce

381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

01/NO – VÚD – přeúčtování nájemného do nákladů

518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) / 381Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní)

 

Výnosy příštích období

12/ BO - VBÚ - Nájemné na leden hrazené v prosinci - pronajímatel

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) / 384Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasivní)

01/NO – VÚD – přeúčtování nájemného do výnosů

384Účet 384 - Výnosy příštích období (Pasivní) / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový)

 

Výdaje příštích období

12/ BO – VÚD – nájemné za prosinec bude uhrazeno v lednu následujícího roku - nájemce

518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) / 383Účet 383 - Výdaje příštích období (Pasivní)

01/NO – VBÚ – platba nájemného za prosinec minulého roku

383Účet 383 - Výdaje příštích období (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

 

Příjmy příštích období

12/ BO – VÚD – nájemné za prosinec bude uhrazeno v lednu následujícího roku- pronajímatel

385Účet 385 - Příjmy příštích období (Aktivní) / 602Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový)

01/NO – VBÚ – platba nájemného za prosinec minulého roku

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) / 385Účet 385 - Příjmy příštích období (Aktivní)

 

Komplexní náklady příštích období

12/ BO – VÚD – nájemné za prosinec bude uhrazeno v lednu následujícího roku- pronajímatel

5xx/Aktiva,Pasiva

12/BO – VÚD – vyúčtování komplexních nákladů

382Účet 382 - Komplexní náklady příštích období (Aktivní) / 555Účet 555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období (Nákladový - daňový)

NO – VÚD – vyúčtování podílu komplexních nákladů k náležícímu období

555Účet 555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období (Nákladový - daňový) / 382Účet 382 - Komplexní náklady příštích období (Aktivní)

 

BO = běžné období

NO = následující období

12/BO = prosinec v běžném období

01/NO = leden následujícího období


Autor: Ing. Marie Bohdalová

Inzerce ∇Dotazy & Diskuze k tomuto článku (3)

 1. [ 1] Hančí67 09.02.2015, 15:39

  Faktura přijatá v 1/2015, vystavená 1/2015, ZDPlnění 12/2014 je to za služby provedené v 12/2014. Jsme plátce DPH. Děkuji

 1. [ 2] Lucip13 23.01.2018, 00:10

  Dobrý den, můžete mi, prosím, doporučit postup pro případ, že mi účetní zapoměla rozpustit 381, konkrétně opakující se pojištění, do nákladů roku 2016? Mohu daňově rozpustit 2017? Děkuji za odpověď

 1. [ 3] Lubomír61 24.04.2019, 17:54

  Dobrý den, církev účtující v podvojném, očekávající výnos za náhradu církevního majetku bude účtovat o budoucí pohledávce jak? Současně, bude dostačovat pro zaúčtování pouhá smlouva s ČR?

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jak-spravne-uctovat-na-prechodne-ucty&idc=175

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.