Jak účtovat náklady

Každá firma vykazuje nejen výnosy, ale k provozu činnosti uplatňuje také náklady. Opět je důležité si udělat nejprve jasno v názvosloví. Náklad nelze považovat automaticky za výdaj. Výdaj představuje reálný úbytek finančních prostředků. Náklad vzniká ve chvíli přijetí faktury např. na materiál, službu, zboží nebo majetek. Dalším dokladem k vykázaným nákladům jsou doklady interní – například mzdové náklady.

 

Základní pravidla pro účtování o nákladech

  • Podle směrné účtové osnovy účtujme náklady do účtové třídy 5xx – Náklady;
  • vzniklé náklady přirůstají na straně MD příslušných účtů;
  • o nákladech účtujeme od začátku účetního období;
  • náklady účtujeme k příslušnému období, ke kterému se vztahují (používáme časové rozlišení nákladů).

 

Stejně jako výnosy členíme náklady do těchto skupin:

  • provozní – účetní případy spojené s činnostmi, pro které byla účetní jednotka zřízena;
  • finanční – finanční operace, které účetní jednotka provádí ve vztahu k finančním institucím (úroky, kurzové rozdíly – kurzové ztráty)

 

Popis účtové skupiny

Účtová skupina

Členění nákladů

Spotřeba

50

Provozní

Služby

51

Osobní náklady

52

Daně a poplatky

53

Jiné provozní náklady

54

Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období, opravné položky provozních nákladů

55

Finanční náklady

56

Finanční

Rezervy a opravné položky k finančním nákladům

57

Daně z příjmů a rezerva na daň z příjmů

59

Daně z příjmů

Provozní náklady

Účtová skupina 50 – Spotřeby

 

Podle toho, co je předmětem spotřeby, používáme účty.

 

Podvojný zápis na stranu Dal provádíme na účty peněžních prostředků – 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 nebo ve formě závazku k dodavatelům 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321. U prodaného zboží použijeme na straně Dal  účet 132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 ( 504 Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504/ 132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132 – představuje účetní zápis pro úbytek zboží ze skladu).

 

Účtová skupina 51 – Služby

 

 

Souvztažný účet na straně Dal bude na účtu  závazků 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 nebo v případě hotovostní platby na účtu 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211. Doporučení je účtovat nejprve na závazkové účty 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 nebo 325 Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325 aaž následné uhrazení z bankovního účtu 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221 nebo z pokladny 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211.

 

Účtová skupina 52 – Osobní náklady

 

 

Ve skupině výše jsou obsaženy náklady spojené s výdělky ze závislé činnosti zaměstnanců, společníků a členů družstev. Na tyto účty zaúčtujeme hrubé mzdy.

 

 

Účtová skupina 53 – Daně a poplatky

 

 

Daň z příjmu není v této skupině zahrnuta, neboť je pro ní vyčleněna skupina 59x.

 

Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady

 

 

 

Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů

 

Inzerce ∇

Finanční náklady

Do finančních nákladů náleží dvě účtové skupiny: 56x a 57x.

Účtová skupina 56 – Finanční náklady

 

 

Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky k finančním nákladům

 

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Účtová skupina 59 – Daně z příjmů

Po celém roce účtování a finální roční uzávěrce vypočítáme daň z příjmu. Daň z příjmu zaúčtujeme na tyto účty:

591 Účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti (splatná)

592 Účet 592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená (Nákladový - nedaňový) 592 – Daň z příjmů z běžné činnosti (odložená)

593 Účet 593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti (splatná)

594 Účet 594 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená (Nákladový - nedaňový) 594 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti (odložená)

Tabulka nejčastěji používaných účetních kontací účtové třídy 5xx

Číslo

Účetní případ

MD

D

1.

VÚD – spotřeba materiálu do výroby

501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501

112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112

2.

VÚD – manko do normy na materiálu

501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501

112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112

3.

VÚD – manko nad normu na materiálu

549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549

112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112

4.

FAP – za elektrickou energii

502 Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

5.

VÚD – úbytek materiálu ze skladu za účelem jeho prodeje

542 Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542

112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112

6.

VÚD – úbytek zboží ze skladu při prodeji

504 Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132

7.

VBÚ – zaplacená oprava stroje

511 Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

8.

VPD – vyplaceno cestovné

512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

9.

VPD – úhrada večeře s obchodním partnerem

513 Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

10.

VBÚ – úhrada nájemného

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

11.

FAP – za účetní služby

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

12.

VÚD – hrubé mzdy zaměstnanců

521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521

331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331

13.

VÚD – zákonné sociální a zdravotní pojistné z mezd

524 Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) 524

336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336

14.

VÚD – spotřeba kolků

538 Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

15.

VBÚ – úroky z úvěru (krátkodobého i dlouhodobého

562 Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

16.

VPD – finanční dar dětskému domovu

543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

17.

VÚD – předpis silniční daně

531 Účet 531 - Daň silniční (Nákladový - daňový) 531

345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345

18.

VÚD – předpis daně z nemovitostí

532 Účet 532 - Daň z nemovitostí (Nákladový - daňový) 532

345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345

19.

VÚD – kurzová ztráta vůči odběrateli

563 Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

20.

VBÚ – poplatky za vedení bankovního účtu

568 Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

21.

VÚD - nedokončená výroba - úbytek

581 Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581

121 Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121

22.

VÚD - nedokončená výroba - přírůstek

121 Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121

581 Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581

23.

VÚD - polotovary - úbytek

582 Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582

122 Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní) 122

24.

VÚD - polotovary - přírůstek

121 Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121

582 Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582

25.

VÚD - výrobky - úbytek

583 Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

26.

VÚD - výrobky - přírůstek

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

583 Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583

 

Nyní si můžete vyzkoušet vaše nově nabyté znalosti v souhrných testech na náklady »

Kategorie

S tématem 'Jak účtovat náklady' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad III.
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad I.
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad II.
20 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Jak účtovat výnosy firmy

10. 09. 2015

Vysvětlení účetních zásad o účtování výnosů firmy. Rozdělení výnosů do skupin na provozní, finanční a mimořádné. Ukázky nejpoužívanějších úč...

Náklady

24. 05. 2016

Vše o nákladech - maturitní otázka z účetnictví

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jak-uctovat-naklady&idc=222

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.