Jak účtovat opravné položky + novinky v roce 2014

Tvorba opravných položek  může být, pro účetní, opomenutelným úkonem, neboť k ní nedostaneme na stůl doklad, jako je faktura, bankovní výpis nebo výdejka ze skladu. O opravných položkách účtujeme na základě interního dokladu, který si k opravné položce musíme vytvořit. Můžeme se tedy ptát, jak vlastně poznáme, že nastala situace, kdy o opravné položce účtovat.

Nejprve se zaměříme na oblasti, ke kterým je možné opravnou položku vytvořit. Jedná se o rozvahové položky aktivní a to:

  • dlouhodobý majetek;
  • zásoby;
  • pohledávky;
  • krátkodobý finanční majetek.

 

Nyní si přiblížíme okamžik, ve kterém je potřeba se zamyslet, zda není vhodná chvíle na tvorbu opravné položky.

 

  1. Důležitým okamžikem v procesu tvorby opravné položky, je inventarizace. Jestliže se v rámci inventarizace zjistí stav, že hodnota majetku je ve skutečnosti nižší než hodnota majetku zaúčtovaná, pak nastává vhodná chvíle zamyslet se nad tvorbou opravné položky.

 

  1. Zjištění, zda se jedná o přechodné snížení hodnoty:
  • ANO - jedná se o přechodné snížení hodnoty – vytváříme opravnou položku
  • NE – jedná se o trvalé snížení hodnoty – účtujeme na vrub nákladů

Proč na opravné položky nezapomínat? Je nutné dodržet zásadu opatrnosti, kterou vymezuje Zákon o účetnictví, §25, odst. 3

 Účetní standard, který stanovuje základní postupy účtování o opravných položkách za účelem docílit souladu při používání účetních metod účetními jednotkami: ČÚS č. 005 – Opravné položky.

Opravné položky k dlouhodobému majetku

O tvorbě opravných položek k dlouhodobému majetku uvažujeme přesně v situacích popsaných výše. Za prvé při zjištěném rozdílu hodnot majetku skutečnosti a účetního stavu v rámci inventarizace, za druhé ve chvíli, kdy se jedná o dočasné snížení hodnoty majetku. Nesmí se jednat o trvalé snížení.

Tvorba opravné položky

k dlouhodobému nehmotnému majetku

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 091Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Aktivní)

k dlouhodobému hmotnému majetku

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 092Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Aktivní)

k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 093Účet 093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku (Aktivní)

k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 094Účet 094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku (Aktivní)

k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 095Účet 095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek (Aktivní)

k dlouhodobému finančnímu majetku

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 096Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Aktivní)

 

Snížení/rozpuštění opravné položky

k dlouhodobému nehmotnému majetku

091Účet 091 - Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

k dlouhodobému hmotnému majetku

092Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku

093Účet 093 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku

094Účet 094 - Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek

095Účet 095 - Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

k dlouhodobému finančnímu majetku

096Účet 096 - Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

Inzerce ∇

Opravné položky k zásobám

Rozhodnutí tvorby opravných položek k zásobám přichází opět v rámci procesu inventarizace. Pokud je hodnota skutečného stavu nižší než hodnota v účetnictví, vytváří se opravná položka. Opět druhou podmínku je dočasné snížení hodnoty.

 

Tvorba opravné položky

k materiálu

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 191Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní)

k nedokončené výrobě

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 192Účet 192 - Opravná položka k nedokončené výrobě (Aktivní)

k polotovarům vlastní výroby

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 193Účet 193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby (Aktivní)

k výrobkům

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 194Účet 194 - Opravná položka k výrobkům (Aktivní)

k mladým a ostatním zvířatům a jejich skupinám

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 195Účet 195 - Opravná položka ke zvířatům (Aktivní)

ke zboží

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 196Účet 196 - Opravná položka ke zboží (Aktivní)

k zálohám na materiál

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 197Účet 197 - Opravná položka k zálohám na materiál (Aktivní)

k zálohám na zboží

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 198Účet 198 - Opravná položka k zálohám na zboží (Aktivní)

k zálohám na zvířata

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 199Účet 199 - Opravná položka k zálohám na zvířata (Aktivní)

 

Snížení/rozpuštění opravné položky

k materiálu

191Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

k nedokončené výrobě

192Účet 192 - Opravná položka k nedokončené výrobě (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

k polotovarům vlastní výroby

193Účet 193 - Opravná položka k polotovarům vlastní výroby (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

k výrobkům

194Účet 194 - Opravná položka k výrobkům (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

k mladým a ostatním zvířatům a jejich skupinám

195Účet 195 - Opravná položka ke zvířatům (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

ke zboží

196Účet 196 - Opravná položka ke zboží (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

k zálohám na materiál

197Účet 197 - Opravná položka k zálohám na materiál (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

k zálohám na zboží

198Účet 198 - Opravná položka k zálohám na zboží (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

k zálohám na zvířata

199Účet 199 - Opravná položka k zálohám na zvířata (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

 

Opravné položky k pohledávkám

Skupinu opravných položek podrobněji analyzuje článek Opravné položky. Avšak k roku 2014 musíme některé skutečnosti zaktualizovat.

 

Aktualizace opravných položek k pohledávkám:

Rokem 2014 se daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám již nedělí podle výše hodnoty a ani nemusí být zahájeno soudní nebo správní řízení. Aby to nebylo tak jednoduché, samozřejmě musí existovat výjimka. A to, pokud hodnota pohledávek získaných postoupením přesáhne 200 000 Kč, pak musí být pohledávka vymáhána rozhodčím, soudním nebo správním řízením.

 

Od roku 2014 můžou opravné položky k pohledávkám dosahovat těchto dvou možných sazeb:

1)      Pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců, bude možné vytvořit opravnou položku až do výše 50% neuhrazené hodnoty pohledávky.

 

2)      Pokud od doby splatnosti uplynulo více než 36 měsíců, bude možné vytvořit opravnou položku až do výše 100% neuhrazené hodnoty.

 

Tvorba opravné položky k pohledávkám

zákonné

558Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní)

účetní

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní)

 

Rozpuštění opravné položky k pohledávkám

zákonné

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) / 558Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový)

účetní

391Účet 391 - Opravná položka k pohledávkám (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

 

Zaplacená pohledávka, která již byla odepsána

PPD – do pokladny

211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) / 646Účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek (Výnosový - daňový)

VBÚ – na bankovní účet

221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) / 646Účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek (Výnosový - daňový)

 

Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

Tato skupina opravných položek se vztahuje ke krátkodobým cenným papírům. Samozřejmě, nelze vytvářet opravnou položku k bankovnímu účtu nebo k pokladně.

 

Vytvoření opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

579Účet 579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti (Nákladový - nedaňový) / 291Účet 291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku (Aktivní)

Rozpuštění/snížení opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

291Účet 291 - Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku (Aktivní) / 579Účet 579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti (Nákladový - nedaňový)

 

Praktické příklady

Příklad1: V budově firmy nalezneme 10 kanceláří. Objekt byl zasažen požárem a 3 kanceláře vyhořely. Zůstatková hodnota jedné kanceláře je 1.000.000 Kč

 

Varianta 1: Vyhořelé kanceláře jsou opravitelné. Oprava bude stát 6.000.000 Kč

Rok 2013: Snížení hodnoty budovy

3.000.000 Kč

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 092Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Aktivní)

Rok 2014:  FAP – oprava budovy

6.000.000 Kč

511Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

Rok 2014: Zrušení opravné položky

3.000.000 Kč

092Účet 092 - Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

 

Varianta 2: Tyto 3 kanceláře jsou neopravitelné. Zbytek budovy lze užívat a byl opraven za 650.000 Kč

Rok 2013: Trvalé snížení hodnoty budovy

3.000.000 Kč

549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Aktivní)

Rok 2014:  FAP – oprava zbylé části budovy

   650.000 Kč

511Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

 

Příklad 2:

 

Tvorba opravné položky k materiálu

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 191Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní)

Rozpuštění opravné položky k materiálu

191Účet 191 - Opravná položka k materiálu (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

Tvorba opravné položky ke zboží

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 196Účet 196 - Opravná položka ke zboží (Aktivní)

Rozpuštění opravné položky ke zboží

196Účet 196 - Opravná položka ke zboží (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

Tvorba opravné položky k poskytnutým zálohám na nákup materiálu

559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) / 197Účet 197 - Opravná položka k zálohám na materiál (Aktivní)

Rozpuštění opravné položky k poskytnutým zálohám na nákup materiálu

197Účet 197 - Opravná položka k zálohám na materiál (Aktivní) / 559Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový)

Odpis zboží z důvodu prošlé minimální trvanlivosti

549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní)

Odpis zboží z důvodu škody (požár)

549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) / 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní)

Kategorie

S tématem 'Jak účtovat opravné položky + novinky v roce 2014' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Opravné položky dlouhodobého nehmotného majetku
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Opravné položky - teoretický test
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Opravné položky k pohledávkám

28. 08. 2013

Rozlišení daňových a nedaňových opravných položek k pohledávkám, OP k pohledávkám podle zákona o rezervách, procentuelní sazby tvorby OP, praktické přík...

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Jak-uctovat-opravne-polozky-novinky-v-roce-2014&idc=153

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.