Registrovat se

Metodické prvky účetnictví

|

Metodickými prvky účetnictví rozumíme:

-          účetní záznam
-          účetní doklady
-          účetní zápisy
-          účetní knihy

1.Účetní záznamy

-          jsou informace o stavu a pohybu majetku a zdrojů jeho krytí, které jsou průkaznou formou zaznamenávány buď na papíře nebo na technických nosičích dat. Jde tedy o prvotní informaci o tom , že ve firmě došlo k nějakému pohybu, co budeme muset účetně spravovat.

Příklady účetních záznamů:
Např.: - záznam o převzetí zboží
           - záznam o převzetí peněz v hotovosti v paměťovém registru pokladny
 
Počítačový záznam o pohybu peněz na účtu:
-byla uzavřena smlouva o prodeji majetku. Účetní záznam je průkazný tehdy, když je možné jej potvrdit jinou osobou ( bankou, jiným podnikatelem atd.)
Na základě účetních záznamů se vystavují účetní doklady. Účetní doklady jsou však sami také účetními záznamy ( informují o stavu a pohybu majetku).

2. Účetní doklady

  • náležitosti
§ 12 zákona o účetnictví

a)    označení, že jde o účetní doklad, pokud to není jasné již z jeho obsahu ( např. ID). U ostatních to vyplývá z obsahu ( faktura, příjemka, výdejka, VBÚ)
b)    popis obsahu operace – přepis náležitosti
c)    označení účastníků operace ( firmy, osoby) – není potřeba razítko- jakákoliv forma
d)    údaj o množství a ceně
e)    podpis osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zúčtování
f)     pořadové číslo ( není stanoveno zákonem)

Doklady mohou být písemnou formou i elektronickou formou. Musí však být zajištěna jejich čitelnost po dobu nejméně 5- ti let, u daňových dokladů 10 let. Na FD musí být podpis osoby, která schvaluje fakturu a potvrzuje její věcnou správnost ( zboží došlo ve fakturovaném množství). Dále ji musí podepsat účetní, která obvykle uvede i předkontace.

  • oběh a zpracování účetních dokladů
-          firma si musí udělat interní směrnici, ve které stanoví, jak se budou dokumenty ve firmě předávat a do má podpisová oprávnění. Dále musí stanovit termíny pro předávání dokladů jednotlivým osobám.

3. Účetní zápisy

-          jsou záznamy v účetních knihách, které se provádějí podle účetních dokladů. Tyto zápisy jsou průkazné tehdy, když lze identifikovat čas a osobu, která zápis provedla. Pokud opravujeme zápis, tak musí být v počítači vždy uložen stav před opravou.

4. Účetní knihy

jsou:
1)    deník
2)    hlavní kniha
3)    knihy analytických účtů                   }                   mohou být součástí hlavní knihy
4)    knihy podrozvahových účtů             }

5. Syntetická a analytická evidence

Syntetické účty si stanový účetní jednotka v předepsaných účtových skupinách sama ve svém účtovém rozvrhu.
Má 3 místné číselné označení                 3   2   1    →  pořadové číslo účtu ve skupině

Inzerce ∇
    Účtová třída     
                                                         Účtová skupina

Účetní jednotky, které nepodléhají auditu mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Tyto účetní jednotky mohou používat i tzv. skupinové účty končíc 0. Např.: 510Účet 510 - Služby (Nákladový - daňový) 510 – služby
Pokud se tak rozhodnou mohou na skupinových účtech evidovat všechny účetní případy patřící do dané skupiny.
Př.:


V praxi se toho nevyužívá.

6. Analytická evidence

-se vede na analytických účtech, které si účetní jednotka volí sama ve svém účtovém rozvrhu.

Např.:                                     5 0 1  .  1 4 3 2   →  (2) přímý materiál
            (1) Ve skladu č. 1         (3) Zodpovědná osoba ( pan Novák)
                                                    (4) Materiál č. 4. desky

Součet obratů všech analytických účtů se musí rovnat obratům příslušného syntetického účtu.U jednotlivých účtů je třeba znát hlediska vytváření analytické evidence.


Př.: účt 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022- analytická evidence, podle jednotlivých inventárních karet

0 – analytická evidence se vede podle jednotlivých majetků, každá inventární karta je analytickým účtem

1 – zásoby – vedou se podle druhů a míst uložení. Každá skladová karta je analytickým účtem

2 – Např. peníze- ( 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211) – podle měn
                             ( 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221) – podle účtů

3. Pohledávky- závazky- podle jednotlivých dlužníků a věřitelů

4. 411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411- podle jednotlivých společníků

5. také podle daňové uznatelnosti a podle druhu nákladu

                                                            546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546. 1 – daňově uznatelné
                                                            546Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546. 2 – daňově neuznatelné

6. Podle jednotlivých výkonů ( např. za výrobek A, za výrobek B)

Autor: Petra Holíková

Inzerce ∇


Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

  1. [ 1] Petr 07.12.2011, 00:28

    jak fakturovat uživateli mzdy za naše agenturní pracovníkky sDPH? Děkuji

  1. [ 2] NadaK 14.12.2012, 12:49

    Potřebovala bych zjistit správnou odpověď na tento příklad: Z metodického hlediska účtování nelze podvojný zápis na účtu zapsat na stranu MD a:A) D ve stejné hodnotě se stejným znaménkem, B)MD ve stejné hodnotě a stejným znaménkem,C)MD ve stejné hodnotě a s různým znaménkem.Co je správně? Děkuji

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Metodicke-prvky-ucetnictvi&idc=33

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.