Náklady

Aktualizováno dle novely zákona o účetnictví platné od 1.1.2016 

Výdaje

Výdaje vyjadřují v peněžní formě spotřebované výkony (peněžní vyjádření spotřeby )
(nakupované služby, spotřebované zásoby, opotřebení DM, mzdové náklady, pojistné, úroky, manka)

 • výdaje jsou peněžní vyjádření úbytku majetku (zpravidla peněz)
 
Náklady účtujeme v účtové třídě 5.

Členění nákladů

 • členění dle nákladových druhů – jde o základní rozdělení podle stejnorodých skupin nákladů, které odráží i směrná účtová osnova
 • členění dle struktury účetního HV
a)      provozní – běžné činnosti (sk. 50 – 55 )
b)      finanční – finanční operace, běžná činnost ( sk. 56 – 57 )
 

Přímé N – přímý materiál, přímé mzdy,

Nepřímé N – náklady na opravy, cestovné, spotřeba energie, nájemné, odpisy,
 


Inzerce ∇

Základní pravidla + zachycení v UCE/

zásady pro účtování N:

1) zásada kumulace – N se sledují narůstajícím způsobem od začátku období
2) zásada kompenzace – N a V téhož druhu nemají být účtovány na jednom účtě, výjimka: tvorba a čerpání OP, rezerv – P i Ú
3) časová a věcná souvislost účtovaných N je spojena se souvisejícím účetním období, u N a výdajů vztahujících se k příštím období nastává časové rozlišení
4) uzavřenost – předpokládá, že do N ÚJ nejsou zahrnovány ty, které patří jiným subjektům
5) náklady se účtují narůstajícím způsobem od počátku účetního období na straně MD výsledkových účtů nákladových, především jsou prvotní
6) koncem roku se zůstatky nákladových účtů převádějí na vrub účtu Účet zisků a ztrát – 710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710, takže účty 5. třídy nemají zůstatek
7) snížení N (např. vrácení nespotřebovaného materiálu na sklad) se zaznamenává na příslušném účtu N červeným zápisem na MD (případně se znaménkem – běžným zápisem) nebo běžným zápisem na D.
8) Náklady spojené s pořízením DM a zásob způsobem A se neúčtují v ú. t. 5, ale 0 a 1
9) na účtech v ú. sk. 59 se účtuje při uzavírání účetních knih. Jsou zde též i převodové účty, které slouží k převodu těch N, které nepatří do provozních a finančních N do jiné skupiny, např. mimořádných N.
10) do N se účtuje i daň z příjmů, a to v částce daňové povinnosti vypočtené při účetní uzávěrce
11) AE N přihlíží k požadavkům zákona o daních z příjmů a potřebám vnitropodnikového řízení
 

Účtování o jednotlivých N

 
 • spotřeba materiálu, mazadel, čistících potřeb, obalů a pohon. hmot
 • spotřeba ochranných pracovních prostředků a pracovního oblečení
 • drobné nákupy za hotové (kancelářské potřeby, knihy), manko do normy     
 • nákup a spotřeba materiálu způsobem B, drobný hmotný majetek, který ÚJ dává do N
 • spotřeba energie, páry, plynu a vody – energetické účely
 • spotřeba vody k rozvodným účelům
 • provádí sama firma nebo externí organizace
 • výdaje na pohoštění a občerstvení při obchodních jednání, 100% daň. neúčinný, není nárok na odpočet DPH, výjimku tvoří reklamní předměty opatřené logem firmy do částky 500 Kč (nevztahuje se na předměty zatížené SD)
 • telefonní poplatky, internet, nájemné, stočné, spotřeba poštovních známek, právní služby, poradenství, DDM nehmotný, dezinfekce, deratizace, reklama, propagace, komunální odpad, čištění a praní prac. oděvů, přepravné, inzerce, výstavy, vzdělávání pracovníků
 • soukromé telefonní hovory: z hlediska účtování existují 2 situace:

1) nároky byly zajištěny

před zaúčtováním fa – na účet se účtuje jenom částka týkající se firmy
Soukromé telefonní hovory: a) služeb.
 
                                              b) soukr.
 
                                              c) S
 

2) nároky zjištěny až po úhradě

1) Fa za telefon
2) Dodatečné vyúčtování soukr. hovorů
 
 • hrubé mzdy vyplývající ze závislé činnosti z-ců
 • hrubé mzdy vyplývající ze závislé činnosti společníků a družstevníků
Hr. mzdy
 
 • nároky na odměny členů správních a dozorčích rad
Nároky na odměny
 
 • náklady na soc. zabezpečení, st. politiku zaměstnanosti a ZP, které platí zaměstnavatel za zaměstnance
 • připojištění placené z-telem nad základní výši (>26%, 9% - daň. neúčinný)
Připojištění
 
 • SP, ZP placené OSVČ, která vede podvojné UCE
SP, ZP - OSVČ
 
 • část daně uznatelná u stravenek – studijní příspěvky, příspěvek z-tele na penzijní připojištění z- ců                                   
 • částky daň. neúčinné
 • poplatníky jsou FO, PO využívající auto k podnikání a má přidělenou SPZ, v průběhu roku se platí zálohy na daň čtvrtletně, 15.4. 01-03, 15.7. 04-06, 15.10. 07-09, 15.12. 10+11, doplatek 12 (do 31.1. násl. roku), zdaň období 1 kal. rok
1) Úhrada přímo
2) Zálohy v průběhu roku
3) Předpis SD
4) Doplatek SD, přeplatek
 
 • ze staveb a pozemků, kalendářní rok, pokud je daň z rodinného domu do 1000 Kč, tak je splatná jednorázově do 31.5.
1) Záloha
2) Předpis
3) Doplatek
 
 • spotřeba kolků, dálniční známky, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí (všechny tři daň neúčinné)    
 • účtování prodeje dl. majetku, rozdíl mezi PC prodávaného maj. a oprávkami
Doúčtování ZC DM
07,08
 
542 Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 - Prodaný materiál         
Úbytek prodaného materiálu v poř. c.
 
 • peněžní i nepeněžní dary, které ÚJ poskytuje, v 1. fázi vždy daň. neúčinný                                                     
 • smluvní pokuty vyplývající např. z kupní smlouvy a jsou daň účinné
 • vyplývající ze smlouvy – neúčinné – pokuta za znečištění vody, ovzduší, za pozdní úhradu SP, ZP
 • vyplývá z běžného obchodního styku, může být daň. účinný i neúčinný dle situace
 • ost. položky neúčtované na předchozích účtech, týkají se provozní činnosti
 • veškeré pojištění kromě SP, ZP – havarijní pojištění
 • manko (škoda) na materiálu nad normu (nezaviněná)
 • zpravidla účtovány měsíčně (min. 1xročně), ZC majetku vyřazeného likvidací
552 Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552 – Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů
 
 
 
557 Účet 557 - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Nákladový - nedaňový) 557 – Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku
 
 
 • daň. neúčinné, OP k jakémukoliv majetku kromě finančního
 • z úvěru, diskont, směnečný úrok, u dluhopisů z hlediska emitenta
 • při kurzových rozdílech vycházejících při přepočtu valut a deviz na Kč, použití v průběhu i na konci roku
 
 
568 Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568 - Ost. finanční N             
 • poplatky bance za vedení účtu a za položky, pojištění k finančnímu majetku
 • schodky v pokladně, na ceninách, účtech,…
 • dočasné snížení finančního majetku

581 Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581 – Změna stavu nedokončené výroby

 • do nedokončené výroby zahrnujeme produkty, které již prošly výrobním procesem, takže se již nejedná o materiál, ale zároveň ještě nejsou hotovým výrobkem

582 Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582 - Změna stavu polotovarů

 • jedná se o produkty, které ještě neprošly všemi výrobními stupni a budou z nich zhotoveny výrobky v dalším výrobním procesu účetní jednotky. Mohou se i samostatně prodávat.

583 Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583 - Změna stavu výrobků

 • výrobky jsou finální předměty vlastní výroby určené k prodeji
 • zvířata, která řadíme do zásob, mohou být např. zvířata ve výkrmu, kožešinová zvířata, ryby, včelstva, kachny, krůty, atd. Rozhodující přitom je, že byla nakoupena nebo odchována ÚJ.

585 Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585 - Aktivace materiálu a zboží

 • materiál a zboží vyrobený ve vlastní režii účetní jednotky (např. obaly, náhradní díly)

586 Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb

 • služby prováděné ve vlastní režii účetní jednotky (např. doprava)

587 Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Nákladový - daňový) 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

 • dlouhodobý nehmotný majetek zajištěn ve vlastní režii účetní jednotky

588 Účet 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

 • dlouhodobý hmotný majetek zajištěn ve vlastní režii účetní jednotky
 
 
 
594 Účet 594 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená (Nákladový - nedaňový) 594 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – odložená
 
 
 
 • zachycují se zde daně z příjmů PO (viz. výsledek hospodaření)
 • zachycují se zde daně z příjmů PO (viz. výsledek hospodaření), tzv. „převodové účty“
 • k převodu provozních a finančních N do mimořádné činnosti (když končí výroba nějakého výrobku,…), uvádí se vždy s mínusem

Kategorie

S tématem 'Náklady' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad I.
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad III.
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek
4 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Jak účtovat náklady

16. 09. 2015

Náklad vzniká ve chvíli přijetí faktury např. na materiál, službu, zboží nebo majetek

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

#1  anci 26.04.2012, 17:45

Je zákonné pojištění a havarijní pojištění výdaj ovlivňující základ daně?

#2  MartinK 28.12.2020, 04:38

Proč je 2) Dodatečné vyúčtování soukr. hovorů účet 518 na straně D? Tam by se neměl podle mě nikdy dostat?

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Naklady&idc=35

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.