Nové účty a účetní předkontace od 1.1.2016

V souvislosti s novelizací Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví došlo od 1.1.2016 také k novelizaci Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 500/2002 byla novelizována vyhláškou č. 250/2015 Sb. Změny ČÚS byly publikovány ve Finačním zpravodaji č. 6/2015 ze dne 17.12.2015. Tyto změny mají vliv přímo na změny v účtování podnikatelských subjektů. Pojďme se s nimi blíže seznámit.

Změny v účtování a účetních metodách

Oceňování zásob vlastní výroby

Do konce roku 2015 bylo zcela na rozhodnutí účetní jednotky zda použije pro ocenění zásob vlastní výroby pouze náklady na úrovni přímých nákladů nebo připočítá i oprávněné režie.

Od 1.1.2016 se při ocenění zásob vlastních výroby vychází z přímých nákladů a přiřaditelných nepřímých nákladů variabilních a fixních. Nezahrnují se náklady na prodej výrobků tzv. odbytová režie.

“vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnosti, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností,” - § 25 odst. 5 písm. c)

“vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.“ - § 49 odst. 5 Vyhlášky 500/2002

Mimořádné náklady a výnosy

Ruší se samostatné účtování a vykazování mimořádných nákladů a výnosů ve skupině 58 a 68. Skupina 58 bude nově použita pro vykazování změny stavu zásob a aktivace.

Mimořádné náklady a výnosy budou nově vykazovány podle svého charkteru jako provozní nebo finanční náklady a výnosy.

“Položka "F.5. Jiné provozní náklady" obsahuje zejména poskytnuté dary, smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpis pohledávek, pojistné vztahující se k provozní činnosti, inventarizační rozdíly a škody v provozní oblasti. Škodou se v tomto případě rozumí fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení, dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin. Dále obsahuje spotřebu preferenčních limitů, které nelze odpisovat podle času nebo výkonů, a spotřebu povolenek na emise. Spotřeba povolenek je vykázána bez ohledu na jejich následné vyřazení a jejich číselné označení v rejstříku obchodování s povolenkami. Obsahuje i mimořádné provozní náklady.” - § 28 Vyhlášky 500/2002

“Položka „III.3. Jiné provozní výnosy“ obsahuje zejména přijaté dary v provozní oblasti, smluvní pokuty a úroky z prodlení, výnosy z postoupených pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek, inventarizační rozdíly, dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy, pojistná plnění a mimořádné provozní výnosy.” - § 25 Vyhlášky 500/2002

“Položka "VII. Ostatní finanční výnosy" obsahuje zejména tržby z prodeje krátkodobého finančního majetku, výnosy z přecenění podílů a výnosy z derivátových operací. Dále obsahuje i přijaté dary ve finanční oblasti, kursové zisky a nároky na náhrady mank a schodků na finančním majetku a mimořádné finanční výnosy.” - § 33 Vyhlášky 500/2002

“Položka "K. Ostatní finanční náklady" obsahuje zejména náklady z prodeje krátkodobého finančního majetku, náklady z přecenění podílů a náklady z derivátových operací. Dále obsahuje i poskytnuté dary ve finanční oblasti, kursové ztráty, manka, schodky a škody na finančním majetku a poplatky související s vedením účtů zejména u bank nebo spořitelních a úvěrních družstev a mimořádné finanční náklady.” - § 34 Vyhlášky 500/2002

Účtování a vykazování změny stavu zásob

Změna stavu zásob se již nebude účtovat na 61 - “Změna stavu zásob vlastní činnosti“, ale na 58 - „58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“. Použití účtů skupiny 12 zůstane beze změny.

§ 22 Vyhlášky: “Položka „B. Změna stavu zásob vlastní činnosti“ obsahuje náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní činnosti v průběhu běžného účetního období. O změně nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a mladých a ostatních zvířat a jejich skupin je účtováno prostřednictvím příslušného účtu účtové skupiny 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Tato položka může mít i zápornou hodnotu.”

Účtování a vykazování aktivace

Aktivace zásob a majetku vytvořeného vlastní činností a aktivace vnitropodnikových služeb se nebude účtovat na „62 - Aktivace“, ale na 58 - „58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace“.

§ 23 Vyhlášky: “Položka „C. Aktivace“ obsahuje snížení nákladů v provozní oblasti z titulu vytvoření zásob nebo dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností; o nákladech souvisejících s vytvořením těchto aktiv je účtováno jako o snížení nákladů ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace. Tato položka má zápornou hodnotu.”

Rezervy

Zatímco předchozí úprava definovala rezervy jako rezervy na rizika a ztráty, rezervu na daň z příjmů, rezervu na důchody a podobné závazky, rezervu na restrukturalizaci. Rezervami se dále rozuměli technické rezervy nebo jiné rezervy podle zvláštních právních předpisů.

Nová úprava definuje rezervy jako položky určené k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není známa jejich výše, nebo okamžik jejich vzniku.

“(3) Ustanovení o oceňování podle § 25 odst. 3 vyjadřují rezervy, opravné položky a odpisy majetku. Rezervy jsou určeny k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku. K rozvahovému dni musí rezerva představovat nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k vypořádání. Rezervy nesmějí být použity k úpravám hodnot aktiv. Rezervami se dále rozumí jiné rezervy podle zvláštních právních předpisů. Opravnými položkami se vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku; odpisy majetku vyjadřují trvalé snížení jeho hodnoty.” - § 26 odst. 3 ZÚ

Zřizovací výdaje

Zřizovací výdaje se již nebudou účtovat do rozvahy (bez ohledu na cenu), ale přímo do nákladů. Bude nutné vždy posoudit konkrétní charakter účetního případu. Pokud součástí zřizovacích výdajů bude majetek, bude se účtovat do majeteku, pokud zásoby budou se účtovat do zásob apod. Účet 011 a 071 se ruší.

Zřizovací výdaje již obsažené v rozvaze účetní jednotky z období před 1.1.2016 v rozvaze zůstanou až do vyřazení a odepíší se podle dosavadních pravidel. Daňově se doodepíší podle již započatých daňových odpisů v souladu s § 32a Zákona o daních z příjmů (daňové odpisy 60 měsíců).

“15. V § 6 odst. 1 se slova „zřizovací výdaje“ zrušují.” - Přepis č. 250/2015 Sb. čl. I bod 15

“2. Účetní jednotka, která vykazovala zřizovací výdaje v položce „B.I.1. Zřizovací výdaje“ podle § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vykazuje tento majetek a účtuje o něm až do jeho vyřazení v položce „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ podle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti této vyhlášky.” - Přepis č. 250/2015 Sb. čl. II bod 2

Goodwill

Zavádí se maximální doba odpisování (účetní odpisy) 120 měsíců.

Daňově se obchodního závodu odepisuje 180 měsíců dle § 23 odst. 15 Zákona o daních z příjmů.

§ 6 odst. 3 písm. c) Vyhlášky: “c) goodwillem pro účely této vyhlášky kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem nebo přechodem za úplatu, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn obchodní korporace a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy. Goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do nákladů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do nákladů od rozhodného dne přeměny. Záporný goodwill se odpisuje rovnoměrně nejpozději do 60 měsíců od nabytí obchodního závodu do výnosů, v případě přeměny obchodní korporace se tento goodwill odpisuje do výnosů od rozhodného dne přeměny. Účetní jednotka může rozhodnout o době odpisování goodwillu nebo záporného goodwillu delší než 60 měsíců, nejdéle však 120 měsíců; tuto skutečnost účetní jednotka odůvodní v příloze v účetní závěrce. O případnou následnou změnu kupní ceny obchodního závodu se upraví hodnota goodwillu nebo záporného goodwillu, a to beze změny doby odpisování,”

Přijaté dary

Přijaté dary se již nebudou účtovat na 413 - Ostatní kapitálové fondy, ale do provozních výnosů na 64.

Pokud účetní jednotka přijme finanční majetek jako dar např. v podobě cenných papírů bude se účtovat ve skupině 66 – Finanční výnosy v případě daru. Viz ČUS 014 - Dlouhodobý finanční majetek bod 4.1.1. písm. h):

“4.1.1. O pořízení dlouhodobého finančního majetku se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek se souvztažným zápisem například ve prospěch příslušných účtů účtových skupin

h) 66 - Finanční výnosy v případě daru.”

Dotace

Doplněna definice dotace.

“(6) Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku, s výjimkou povolenek na emise a preferenčních limitů bezúplatně nabytých prvním provozovatelem nebo držitelem. Za dotaci se považují bezúplatná plnění,která se poskytují přímo nebo zprostředkovaně podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropské unie nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků za dotaci.” - § 48 odst. 6 Vyhlášky

Výběr hotovosti do pokladny by nemělo být označováno slovem “dotace” - dříve používané spojení “dotace pokladny”.

Pořízení krátkodobého a dlouhodobého finančního majetku

Došlo ke zrušení účtu 259 - Pořizování krátkodobého finančního majetku a 043 - Pořízení dlouhodobého finančního majetku.
Pořízení dlouhodobého finančního majetku se dle ČÚS č. 014 bod 4.1.1 bude účtovat v rámci skupiny 06: "4.1.1. O pořízení dlouhodobého finančního majetku se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 06 - Dlouhodobý finanční majetek se souvztažným zápisem například ve prospěch příslušných účtů účtových skupin

a) 21 - Peněžní prostředky v pokladně v případě pořízení dlouhodobého finančního majetku za hotové,
b) 22 - Peněžní prostředky na účtech v případě poskytnutí zápůjčky, úvěru a převodu finančních prostředků na dlouhodobé vklady,
c) 32 - Závazky (krátkodobé) nebo 47 - Dlouhodobé závazky v případě bezhotovostního pořízení dlouhodobého finančního majetku,
d) 34 - Zúčtování daní a dotací v případě, kdy zákon o DPH stanoví, že vklad je zdanitelným plněním,
e) 36 - Závazky ke společníkům v případě upsání vkladu do obchodní korporace,
f) 37 - Jiné závazky a pohledávky v případě uplatnění práva nákupní opce,
g) 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy v případě bezúplatně převedeného majetku vyjma daru,
h) 66 - Finanční výnosy v případě daru."

Účtování o pořízení krátkodobého finančního majetku není upraveno a je věcí účetní jednotky jakým způsobem bude o jeho pořízení účtovat v rámci skupiny 25.

Zrušené a nové účty: přehled

Pozn. stanoveno je pouze použití sk. 58 pro účtování změny stavu a aktivace. Konkrétní použité účty jsou pouze vzorové .

Změny v předkontacích od 1.1.2016


Text

Původní účtování

Nové účtování

Nedokončená výroba - úbytek

611Účet 611 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový) 611/ 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121

581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581/ 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121

Nedokončená výroba - přírůstek

121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121/ 611Účet 611 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový) 611

121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121/ 581Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581

Polotovary - úbytek

612Účet 612 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Výnosový - daňový) 612/ 122Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní) 122

582Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582/ 122Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní) 122

Polotovary - přírůstek

122Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní) 122/ 612Účet 612 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Výnosový - daňový) 612

122Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní) 122/ 582Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582

Výrobky - úbytek

613Účet 613 - Změna stavu výrobků (Výnosový - daňový) 613/ 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583/ 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

Výrobky - přírůstek

123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123/ 613Účet 613 - Změna stavu výrobků (Výnosový - daňový) 613

123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123/ 583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583

Zvířata - úbytek

614Účet 614 - Změna stavu zvířat (Výnosový - daňový) 614/ 124Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124

584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584/ 124Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124

Zvířata - přírůstek

124Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124/ 614Účet 614 - Změna stavu zvířat (Výnosový - daňový) 614

124Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124/ 584Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584

Aktivace materiálu a zboží

111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111, 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112, 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131, 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132/ 621Účet 621 - Aktivace materiálu a zboží (Výnosový - daňový) 621

111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111, 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112, 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131, 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132/ 585Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585

Aktivace vnitropodnikových služeb

041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041, 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042, 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111, 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131/ 622Účet 622 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Výnosový - daňový) 622

041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041, 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042, 111Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111, 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131/ 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586

Aktivace DNM vytvořeného vlastní činností

01x, 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041/ 623Účet 623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Výnosový - daňový) 623

01x, 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041/ 587Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Nákladový - daňový) 587

Aktivace DHM vytvořeného vlastní činností

02x, 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042/ 624Účet 624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (Výnosový - daňový) 624

02x, 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042/ 588Účet 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 588

Přijatý dar

0xx,1xx/ 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413

0xx,1xx/ 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Přijatý finanční dar

211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413

211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 668Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668Článek napsala: Zuzana Bartůšková, daňová poradkyně

Chcete vědět o účetnictví a daních víc?
Navštivte kurz autorky http://www.ucetnictvibezstarosti.eu/kurzy/

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Spekulativní cenné papíry - akcie
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování mezd II
12 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dlouhodobý majetek - daňové odpisy
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

#1  Anežka Dostálová 20.06.2019, 08:02

Jak účtovat: máme produkci pohanky, 123/583111, tato se předala externí firmě k dalšímu zpracování, máme z ní nové výrobky - mouku, kroupy, lámanku. Děkuji.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Nove-ucty-a-ucetni-predkontace-od-1-1-2016&idc=259

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.