Videokurz jak na účtování od základů II.

Pohledávky

Charakteristika zúčtovacích vztahů a jejich dělení

 • ve 3. účtové třídě se zobrazuje převážná část zúčtovacích vztahů podniku
 • podstatou vzniku obchodních pohledávek je časový nesoulad mezi okamžikem provedení výkonu a okamžikem úhrady těchto výkonů
 • pohledávka je nárok ÚJ na úhradu peněžní částky od dlužníka
 • ÚJ je věřitel
 •  typickým příkladem je FAV, kterou má dlužník uhradit ve smluvené lhůtě
 • přijatou platbou od dlužníka pohledávka zaniká
 •  pohledávky ve 3. účtové třídě mohou být krátkodobé i dlouhodobé
 • v zásadě nelez kompenzovat pohledávky a závazky, výjimkou je pohledávka a závazek mezi dvěma stejnými subjekty, ve stejné měně a splatností do 1 roku, toto musí být stvrzeno oběma obchod. partnery písemně ve smlouvě
 • musí se správně určit den uskutečnění účetního případu, např. u pohledávek za odběrateli je to den splnění dodávky
 • doba splatností není usměrněna zákonem, proto je nutná dohoda, při nesplnění má věřitel nárok na „penalizační fakturu“

Dělení 3. účtové skupiny

a)      pohledávky z obchodních vztahů

 • 31. skupina
 • dlouhodobé a krátkodobé pohled. za odběrateli, poskytnuté zálohy dodavatelům (kromě záloh na DHM a DNM)

b)      krátkodobé závazky z obchodních vztahů

 • 32. skupina
 •  krátkodobé závazky vůči dodavatelům, přijaté zálohy od odběratelů

c)      zúčtování se zaměstnanci

d)     zúčtování SP

e)      zúčtování s finančními orgány

 • 34. skupina na straně MD
 • daňové bonusy u daně z příjmu
 • vyšší zálohy než samotná daň

f)       pohledávky a závazky ve vztahu ke společníkům

 • 35. a 36. skupina
 • členové družstva, účastníci sdružení

g)      ostatní pohledávky a závazky

 • 37. a 38. skupina
 • pohledávky z prodeje podniku nebo jeho části
 • pohledávky z pronájmu podniku nebo jeho části
 •  pohledávky z titulu náhrady mank a škod

Obchodní pohledávky a závazky lze členit podle hledisek

a) podle doby splatnosti        
 • krátkodobé – splatnost do 1 roku
 • dlouhodobé – splatnost nad 1 rok
b) podle místa vzniku            
 • tuzemské
 • zahraniční
c) podle jednotlivých odběratelů a dodavatelů        
 • dle jednotlivých dokladů
 • může se zavést AE (hlavně zahraničí)
 • soubor těchto AÚ se nazývá saldokonto

*analytický účet = konto; jeho zůstatek na konci roku = saldo   => saldokonto

Tuzemské pohledávky z obchodního styku

 • skupina 31 – Pohledávky – krátkodobé i dlouhodobé
patří sem zejména:      - pohledávky za odběrateli
                                  - pohledávky spojené s požíváním směnek
                                  - pohledávky z poskytnutých provozních záloh
                                  - ostatní pohledávky

a)      Pohledávky za odběrateli

 • vznikají dodáním výrobků, zboží a služeb odběrateli na FA
 • představují výnos ÚJ
 • plátci DPH musí k prodejní ceně připočítat DPH (10%,20%) a zaúčtovat jako závazek vůči FÚ
- př.:   


Inzerce ∇

b)      Pohledávky spojené s používáním směnek

c)      Pohledávky z poskytnutých provozních záloh

neplátce DPH
1. zaplacení zálohy 12.000 Kč 314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2. faktura od právníka 16.800 Kč 518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518/ 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

3. platba

a) záloha  

b) faktur. částka                    

c) doplatek      

12.000 Kč

16.800 Kč

 4.800 Kč

       / 314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321/

       / 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221


plátce DPH – záloha poskytnuta ve stejném měsíci

1. zaplacení zálohy  12.000 Kč 314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

 2. faktura od právníka

a) bez

b) DPH

c) celkem

 

14.000 Kč

 2.800 Kč

16.800 Kč

 

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518/

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343/

          / 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

3. platba

a) záloha

b) faktur. částka

c) doplatek

 

12.000 Kč

16.800 Kč

 4.800 Kč

 

           / 314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321/

          /22


plátce DPH – záloha poskytnuta v jiném měsíci než je zúčtování

1. zaplacení zálohy 12.000 Kč 314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2. daňový doklad 2.400 Kč 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343/ 314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314

3. platba

a) fakturovaná částka

b) DPH

 c) záloha

d) DPH ze zálohy

e) doplatek

 

14.000 Kč

2.800 Kč

9.600 Kč

 2.400 Kč

4.800 Kč

 

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518/

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343/

         / 314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314

         / 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

         / 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221


- shrnutí účtování záloh u plátce DPH
            a) zůstatek na účtu záloh ( 314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314) se musí po zúčtování zrušit
            b) DPH ( 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343) musí v konečném součtu obsahovat celkový nárok na odpočet
            c) dodavatelé ( 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321) – po zúčtování záloh musí být zůstatek ve výši doplatku

d)     Ostatní pohledávky

 • pro případy pohledávek, které nebylo možno zaúčtovat na některý z předchozích účtů účtové třídy 3, protože neodpovídají jejich náplni, jsou určeny některé účty v 37. a 38.
a) 378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 - pohledávka za pojišťovnu z titulu náhrady škody v jednom roce
Př.:
 
b) 388 Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388 - pohledávka za pojišťovnu z titulu náhrady škody v jiném roce
Př.:
1. Tornádo odneslo stádo krav 185.000 Kč 549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549/ 124 Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124
2. Odhad náhrady škody 150.000 Kč 388 Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388/ 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
3. V novém roce poj. sdělila náhradu 165.000 Kč 378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378/ 388 Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388
4. Úhrada od pojišťovny 165.000 Kč 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 378 Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378
5. Rozdíl    15.000Kč 388 Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388/ 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

 

Pohledávky v cizí měně a kurzové rozdíly

 • Zákon o účetnictví vyžaduje o těchto účetních případech účtovat jak v české měně, tak v měně cizí

a) Kurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur

- 563 Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563 – kurzové ztráty (ovlivňuje VH a je daňově účinný)
- 663 Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663 – kurzové zisky (ovlivňuje VH a je daňově účinný)
Př:

b) Kurzové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih      

- př.:   

Opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek

 •  tržní cena tohoto majetku je přechodně nižší než je cena, v níž je majetek zachycen v účetnictví
 •  nižším oceněním aktiv se snižuje výše vykázaného výsledku hospodaření a zvyšuje se zároveň věrohodnost účetních informací předkládaných v účetních výkazech
 • v případě pohledávek jde tedy zejména o pohledávky po lhůtě splatnosti, u kterých existuje riziko, že nebudou dlužníkem uhrazeny v plné výši
 • u opravných položek se musí rozlišovat účetní a daňové hledisko
 • daňovou účinnost opravných položek řeší Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, proto se nazývají zákonnými opravnými položkami

Zákonné opravné položky se vytvářejí

a)      k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení (ZoR § 8) – tyto opravné položky se mohou vytvořit jednorázově ve výši 100% hodnoty neuhrazené pohledávky
 
b)      k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 199 Účet 199 - Opravná položka k zálohám na zvířata (Aktivní) 1994 (ZoR § 8a) – tyto opravné položky se tvoří postupně za splnění podmínek uvedených v zákoně o rezervách
 
c)      od 1. 1. 2006 lze vytvořit 100% opravnou položku také k pohledávkám, u kterých od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo nejméně 12 měsíců a představují vůči jednomu dlužníkovi max. částku 30.000 Kč (ZoR § 8c)
 
* zákonné opravné položky je možno vytvářet jen k pohledávkám, které byly při svém vzniku účtovány do V
 

Odpis pohledávek

Inventarizace pohledávek

 • pohledávky podléhají inventarizaci, jejímž účelem je zjistit:
a) zda stav pohledávek v účetnictví odpovídá skutečnému stavu
 • porovnání účetního stavu se skutečným stavem se provádí dokladovou inventurou
 • účetní jednotka musí sestavit inventurní soupis ke každému AÚ pohledávek
 • inventurní soupisy by měly zejména obsahovat:
                        - soupis pohledávek podle jednotlivých faktur
                        - splatnost
                       - u pohledávek v cizí měně částku v cizí měně a v CZK
 • v některých případech je vhodné požádat dlužníky o vzájemné odsouhlasení pohledávek
 • toto vzájemné odsouhlasení není upraveno žádným právním předpisem, a není je tedy možné vymáhat právní cestou
b) zda reálná hodnota pohledávek není nižší, než je jejich účetní hodnota
 • porovnání reálné hodnoty pohledávek s jejich účetní hodnotou se provádí především ve vztahu ke splatnosti pohledávky ( u pohledávek po lhůtě splatnosti se posuzuje doba, která uplynula od této splatnosti)
 • výše rizika nesplacení pohledávky se zvyšuje opravnou položkou

Kategorie

S tématem 'Pohledávky' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Opravné položky k pohledávkám
4 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Vliv pohledávek na výsledek hospodaření
6 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Jak účtovat výnosy firmy

10. 09. 2015

Vysvětlení účetních zásad o účtování výnosů firmy. Rozdělení výnosů do skupin na provozní, finanční a mimořádné. Ukázky nejpoužívanějších úč...

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

#1  questionmarq 07.09.2012, 03:51

jakto že tam je rozdíl - 800 Kč jako kurzová ztráta? vždyť jsme přece zaplatili méně než původní faktura ne?

#2  Petra2807 10.01.2014, 18:49

Jedná se ti o 311? Ale ty to nesmíš brát z pohledu odběratele, pro něj by to byla 663, on by dodavateli zaplatil méně, ale dodavatel účtuje o výnosech a bohužel dle přepočtu dostal na účet o 800 méně

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Pohledavky&idc=38

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.