Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Pohledávky

|

Charakteristika zúčtovacích vztahů a jejich dělení

 • ve 3. účtové třídě se zobrazuje převážná část zúčtovacích vztahů podniku
 • podstatou vzniku obchodních pohledávek je časový nesoulad mezi okamžikem provedení výkonu a okamžikem úhrady těchto výkonů
 • pohledávka je nárok ÚJ na úhradu peněžní částky od dlužníka
 • ÚJ je věřitel
 •  typickým příkladem je FAV, kterou má dlužník uhradit ve smluvené lhůtě
 • přijatou platbou od dlužníka pohledávka zaniká
 •  pohledávky ve 3. účtové třídě mohou být krátkodobé i dlouhodobé
 • v zásadě nelez kompenzovat pohledávky a závazky, výjimkou je pohledávka a závazek mezi dvěma stejnými subjekty, ve stejné měně a splatností do 1 roku, toto musí být stvrzeno oběma obchod. partnery písemně ve smlouvě
 • musí se správně určit den uskutečnění účetního případu, např. u pohledávek za odběrateli je to den splnění dodávky
 • doba splatností není usměrněna zákonem, proto je nutná dohoda, při nesplnění má věřitel nárok na „penalizační fakturu“

Dělení 3. účtové skupiny

a)      pohledávky z obchodních vztahů

 • 31. skupina
 • dlouhodobé a krátkodobé pohled. za odběrateli, poskytnuté zálohy dodavatelům (kromě záloh na DHM a DNM)

b)      krátkodobé závazky z obchodních vztahů

 • 32. skupina
 •  krátkodobé závazky vůči dodavatelům, přijaté zálohy od odběratelů

c)      zúčtování se zaměstnanci

d)     zúčtování SP

e)      zúčtování s finančními orgány

 • 34. skupina na straně MD
 • daňové bonusy u daně z příjmu
 • vyšší zálohy než samotná daň

f)       pohledávky a závazky ve vztahu ke společníkům

 • 35. a 36. skupina
 • členové družstva, účastníci sdružení

g)      ostatní pohledávky a závazky

 • 37. a 38. skupina
 • pohledávky z prodeje podniku nebo jeho části
 • pohledávky z pronájmu podniku nebo jeho části
 •  pohledávky z titulu náhrady mank a škod

Obchodní pohledávky a závazky lze členit podle hledisek

a) podle doby splatnosti        
 • krátkodobé – splatnost do 1 roku
 • dlouhodobé – splatnost nad 1 rok
b) podle místa vzniku            
 • tuzemské
 • zahraniční
c) podle jednotlivých odběratelů a dodavatelů        
 • dle jednotlivých dokladů
 • může se zavést AE (hlavně zahraničí)
 • soubor těchto AÚ se nazývá saldokonto

*analytický účet = konto; jeho zůstatek na konci roku = saldo   => saldokonto

Tuzemské pohledávky z obchodního styku

 • skupina 31 – Pohledávky – krátkodobé i dlouhodobé
patří sem zejména:      - pohledávky za odběrateli
                                  - pohledávky spojené s požíváním směnek
                                  - pohledávky z poskytnutých provozních záloh
                                  - ostatní pohledávky

a)      Pohledávky za odběrateli

 • vznikají dodáním výrobků, zboží a služeb odběrateli na FA
 • představují výnos ÚJ
 • plátci DPH musí k prodejní ceně připočítat DPH (10%,20%) a zaúčtovat jako závazek vůči FÚ
- př.:   


Inzerce ∇

b)      Pohledávky spojené s používáním směnek

c)      Pohledávky z poskytnutých provozních záloh

neplátce DPH
1. zaplacení zálohy 12.000 Kč 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2. faktura od právníka 16.800 Kč 518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518/ 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

3. platba

a) záloha  

b) faktur. částka                    

c) doplatek      

12.000 Kč

16.800 Kč

 4.800 Kč

       / 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321/

       / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221


plátce DPH – záloha poskytnuta ve stejném měsíci

1. zaplacení zálohy  12.000 Kč 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

 2. faktura od právníka

a) bez

b) DPH

c) celkem

 

14.000 Kč

 2.800 Kč

16.800 Kč

 

518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518/

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343/

          / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

3. platba

a) záloha

b) faktur. částka

c) doplatek

 

12.000 Kč

16.800 Kč

 4.800 Kč

 

           / 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321/

          /22


plátce DPH – záloha poskytnuta v jiném měsíci než je zúčtování

1. zaplacení zálohy 12.000 Kč 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2. daňový doklad 2.400 Kč 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343/ 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314

3. platba

a) fakturovaná částka

b) DPH

 c) záloha

d) DPH ze zálohy

e) doplatek

 

14.000 Kč

2.800 Kč

9.600 Kč

 2.400 Kč

4.800 Kč

 

518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518/

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343/

         / 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314

         / 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

         / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221


- shrnutí účtování záloh u plátce DPH
            a) zůstatek na účtu záloh ( 314Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314) se musí po zúčtování zrušit
            b) DPH ( 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343) musí v konečném součtu obsahovat celkový nárok na odpočet
            c) dodavatelé ( 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321) – po zúčtování záloh musí být zůstatek ve výši doplatku

d)     Ostatní pohledávky

 • pro případy pohledávek, které nebylo možno zaúčtovat na některý z předchozích účtů účtové třídy 3, protože neodpovídají jejich náplni, jsou určeny některé účty v 37. a 38.
a) 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378 - pohledávka za pojišťovnu z titulu náhrady škody v jednom roce
Př.:
 
b) 388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388 - pohledávka za pojišťovnu z titulu náhrady škody v jiném roce
Př.:
1. Tornádo odneslo stádo krav 185.000 Kč 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549/ 124Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 124
2. Odhad náhrady škody 150.000 Kč 388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388/ 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
3. V novém roce poj. sdělila náhradu 165.000 Kč 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378/ 388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388
4. Úhrada od pojišťovny 165.000 Kč 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 378Účet 378 - Jiné pohledávky (Aktivní) 378
5. Rozdíl    15.000Kč 388Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388/ 648Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

 

Pohledávky v cizí měně a kurzové rozdíly

 • Zákon o účetnictví vyžaduje o těchto účetních případech účtovat jak v české měně, tak v měně cizí

a) Kurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur

- 563Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563 – kurzové ztráty (ovlivňuje VH a je daňově účinný)
- 663Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663 – kurzové zisky (ovlivňuje VH a je daňově účinný)
Př:

b) Kurzové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih      

- př.:   

Opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek

 •  tržní cena tohoto majetku je přechodně nižší než je cena, v níž je majetek zachycen v účetnictví
 •  nižším oceněním aktiv se snižuje výše vykázaného výsledku hospodaření a zvyšuje se zároveň věrohodnost účetních informací předkládaných v účetních výkazech
 • v případě pohledávek jde tedy zejména o pohledávky po lhůtě splatnosti, u kterých existuje riziko, že nebudou dlužníkem uhrazeny v plné výši
 • u opravných položek se musí rozlišovat účetní a daňové hledisko
 • daňovou účinnost opravných položek řeší Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, proto se nazývají zákonnými opravnými položkami

Zákonné opravné položky se vytvářejí

a)      k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení (ZoR § 8) – tyto opravné položky se mohou vytvořit jednorázově ve výši 100% hodnoty neuhrazené pohledávky
 
b)      k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 199Účet 199 - Opravná položka k zálohám na zvířata (Aktivní) 1994 (ZoR § 8a) – tyto opravné položky se tvoří postupně za splnění podmínek uvedených v zákoně o rezervách
 
c)      od 1. 1. 2006 lze vytvořit 100% opravnou položku také k pohledávkám, u kterých od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo nejméně 12 měsíců a představují vůči jednomu dlužníkovi max. částku 30.000 Kč (ZoR § 8c)
 
* zákonné opravné položky je možno vytvářet jen k pohledávkám, které byly při svém vzniku účtovány do V
 

Odpis pohledávek

Inventarizace pohledávek

 • pohledávky podléhají inventarizaci, jejímž účelem je zjistit:
a) zda stav pohledávek v účetnictví odpovídá skutečnému stavu
 • porovnání účetního stavu se skutečným stavem se provádí dokladovou inventurou
 • účetní jednotka musí sestavit inventurní soupis ke každému AÚ pohledávek
 • inventurní soupisy by měly zejména obsahovat:
                        - soupis pohledávek podle jednotlivých faktur
                        - splatnost
                       - u pohledávek v cizí měně částku v cizí měně a v CZK
 • v některých případech je vhodné požádat dlužníky o vzájemné odsouhlasení pohledávek
 • toto vzájemné odsouhlasení není upraveno žádným právním předpisem, a není je tedy možné vymáhat právní cestou
b) zda reálná hodnota pohledávek není nižší, než je jejich účetní hodnota
 • porovnání reálné hodnoty pohledávek s jejich účetní hodnotou se provádí především ve vztahu ke splatnosti pohledávky ( u pohledávek po lhůtě splatnosti se posuzuje doba, která uplynula od této splatnosti)
 • výše rizika nesplacení pohledávky se zvyšuje opravnou položkou

Autor: Petra Holíková

Inzerce ∇Přečtěte si také

 Jak účtovat výnosy firmy Jak účtovat výnosy firmy

10. 09. 2015, M. Bohdalová Vysvětlení účetních zásad o účtování výnosů firmy. Rozdělení výnosů do skupin na provozní, finanční a mimořádné. Ukázky nejpoužívanějších účetních kontací výnosů... celý článek


Kategorie: Maturitní otázky

Rýchly přehled článků z kategorie Maturitní otázky

S tématem 'Pohledávky' souvisí následující účetní testy

Vliv pohledávek na výsledek hospodaření, 6 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Opravné položky k pohledávkám, 4 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

 1. [ 1] questionmarq 07.09.2012, 03:51

  jakto že tam je rozdíl - 800 Kč jako kurzová ztráta? vždyť jsme přece zaplatili méně než původní faktura ne?

 1. [ 2] Petra2807 10.01.2014, 18:49

  Jedná se ti o 311? Ale ty to nesmíš brát z pohledu odběratele, pro něj by to byla 663, on by dodavateli zaplatil méně, ale dodavatel účtuje o výnosech a bohužel dle přepočtu dostal na účet o 800 méně

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Pohledavky&idc=38

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.