Reverse charge – přenesená daňová povinnost

Přenesená daňová povinnost nebo také používaný anglický termín reverse charge, jak už samotný název napovídá, se týká povinností souvisejících s přiznáním a odvodem daní, a to konkrétně DPH (daně z přidané hodnoty). Reverse charge tedy mohou uplatnit pouze plátci DPH, nikoli soukromé osoby a koncoví uživatelé.

Při běžném režimu, kdy odběratel (kupující) není plátcem DPH, se povinnost přiznat a zaplatit daň vztahuje na dodavatele (prodávajícího). Pokud jste tedy podnikatelem a plátcem DPH, který působí na území České republiky, a obchodujete s jiným plátcem DPH v tuzemsku nebo jinou zemí v rámci EU, můžete režim přenesené daňové povinnosti uplatnit. 

Reverse charge dále využívají také podnikatelé, kteří sice nejsou plátci DPH, ale obchodují se zeměmi v rámci Evropské Unie. Jedná se o tzv. identifikované osoby, které vystupují jako plátci DPH pouze pro obchodování se zeměmi v rámci EU, ale pro Českou republiku jsou stále neplátci. Přenesení daňové povinnosti však nelze využít, pokud poskytujete plnění osobě z jiné země EU, která není podnikatelem. 

Reverse charge spočívá v tom, že povinnost přiznat a odvést DPH nepřipadá prodávajícímu, nýbrž kupujícímu, čili příjemci plnění. Odběratel je tím pádem zodpovědný za správnost vypočítané daně a zároveň je povinen doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Podrobné informace můžete také dohledat v zákoně o DPH, který věnuje režimu přenesené daňové povinnosti poměrně značnou část, konkrétně je mu zde vyhrazena HLAVA IV, § 92a - § 92i.

Trvalé a dočasné přenesení daňové povinnosti

Režim reverse charge lze aplikovat výhradně při poskytování služeb a dodání zboží, na které se vztahuje trvalé nebo dočasné přenesení daňové povinnosti. Do kategorie trvalého přenesení daňové povinnosti patří: 

 • Dodání nemovité věci

 • Dodání zlata

 • Poskytnutí stavebních nebo montážních prací

 • Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o DPH

Plné znění, které zahrnuje 41 položek, naleznete v příloze zákona č. 5, jehož součástí je i tzv. kód nomenklatury celního sazebníku, neboli kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v plném znění.

Kategorie dočasného přenesení daňové povinnosti se týká poskytnutí služeb nebo dodání zboží uvedených v příloze č. 6 k zákonu o DPH. Režim přenesení daňové povinnosti se použije tehdy, stanoví-li tak vláda nařízením. Seznam zahrnuje následujících 10 položek:

 1. Převod povolenek na emise skleníkových plynů 

 2. Dodání mobilních telefonů

 3. Dodání zařízení s integrovanými obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky

 4. Dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2

 5. Dodání certifikátů plynu a elektřiny

 6. Poskytnutí telekomunikačních služeb

 7. Dodání herních konzolí, tabletů a laptopů

 8. Dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy

 9. Dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů, jiných než v příloze č. 5 a s výjimkou dodání, na která se vztahují zvláštní režimy podle § 90 nebo 92.

 10. Dodání zboží nebo poskytnutí služby, u kterých bylo České republice prováděcím rozhodnutím Rady povoleno uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Fakturace v přenesené daňové povinnosti

Plátce DPH, který poskytl plnění, musí do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi. Pokud vystavujete fakturu v reverse charge, daňová povinnost se přenáší na odběratele služby, který v zemi sídla svého podnikání musí přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Dodavatel na faktuře tím pádem neuvádí informaci o sazbě daně, ale musí zde být zřetelná informace o tom, že daň odvede zákazník podle aktuálních sazeb v místě jeho podnikání. V případě uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti není možné vystavit zjednodušený daňový doklad.

Pokud poskytujete plnění osobě v rámci EU, která není plátcem DPH, daň přiznáváte vy jako poskytovatel služby a na fakturu klasicky přičtete aktuální českou sazbu daně. Fakturujete-li v angličtině, nezapomeňte dodržet veškeré náležitosti, které by měla faktura v angličtině mít. 

Povinnosti a nároky spojené s reverse charge

Povinnosti dodavatele

Pokud dodáváte zboží nebo služby v rámci režimu přenesené daňové povinnosti do jiných zemí Evropské Unie, máte povinnost podat tzv. souhrnné hlášení o poskytnutých plněních. Cílem tohoto postupu je prověřit, zda bylo zaplacené DPH za poskytnuté plnění v rámci EU. 

Souhrnné hlášení se podává elektronicky do 25. dne v následujícím měsíci od data poskytnutí služby nebo dodání zboží. Jako dodavatel (poskytovatel) musíte plnění rovněž vykázat v daňovém přiznání k daniz přidané hodnoty na řádku 25. 

Pokud poskytovatel plnění nepostupuje dle podmínek režimu přenesení daňové povinnosti, při uskutečnění zdanitelného plnění uplatní daň na výstupu a do daňového dokladu uvede výši daně, nemá odběratel nárok na odpočet daně uvedené na daňovém dokladu. Zůstává mu pouze nárok na odpočet té daně, kterou sám přizná.

Povinnosti a nároky odběratele

Od roku 2016 mají také odběratelé povinnost podat v režimu přenesení daňové povinnosti tzv. kontrolní hlášeníza příjem služby a zboží. Tato povinnost slouží k odhalování daňových podvodů v souvislosti s přiznáním daně. Kontrolní hlášení se však netýká neplátců DPH a identifikovaných osob. Kontrolní hlášení se stejně jako souhrnné hlášení musí elektronicky podat do 25. dne následujícího měsíce od příjmu poskytnutého zboží nebo služby.

Odběratel dále přiznává daň z přijatého plnění ve svém přiznání k dani z přidané hodnoty. Splní-li zákonem stanovené podmínky plnění, může si na vypočtenou daň uplatnitnárok na odpočet daně na vstupu.

V rámci režimu reverse charge se nevystavují doklady k přijatým platbám. Zálohové platby, které byly uhrazeny předem, se dodatečně zohlední v celkové hodnotě uskutečnitelného zdanitelného plnění, na níž bude uplatněn režim přenesené daně.

Závazné posouzení reverse charge

V případě pochybností, zda se jedná o režim přenesené daňové povinnosti, lze požádat Generální finanční ředitelství o závazné posouzení. Toto posouzení podléhá správnímu poplatku ve výši 10 000 Kč, přičemž žádost může podat kdokoli. Žadatel musí do žádosti uvést přesný popis zdanitelného plnění, na který se vztahuje, a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. Na každé zdanitelné plnění je nutné podat jednu žádost.

Stávající typy reverse charge a chystané změny 

Česká republika v současnosti využívá veškerých možností stanovených Směrnicí o DPH členským státům ohledně přenesení daňové povinnosti na odběratele u zdanitelných plnění s místem plnění v ČR mezi plátci. Stávající typy vnitrostátního reverse charge se označují jako sektorové. V říjnu 2018 však Evropská Unie rozhodla o možnosti uplatnění režimu reverse charge ve větší míře, než tomu bylo předtím. 

Finanční správa ČR na základě toho nyní usiluje o povolení rozšíření reverse charge o všeobecný alias plošný mechanismus přenesení daňové povinnosti. To by se mělo týkat veškerých daňových plnění, která přesáhnou limit 450 tisíc Kč. V případě plošného mechanismu by tedy nehrálo roli o jaký typ plnění, neboli o jaký typ zboží nebo služby, se jedná. 

Možnost zavést plošně volitelný režim mělo mít Česko pouze do 30. června 2022. Protože to však česká vláda nestihla, Rada EU tento termín prodloužila do konce roku 2026. Systém přenesení částky DPH z dodavatele na odběratele, při kterém platí daň až koncový kupující, stát nevyplácí vratky, což takřka vylučuje rozsáhlé daňové podvody v řetězci překupníků.

V současnosti proti podvodům sice slouží výše zmíněné kontrolní hlášení, nicméně podvodníci to stále mohou obcházet v rámci jiných komodit. Česko se s podobnými podvody v řádu sta miliónů potýkalo před lety například při dovozu nezdaněných pohonných hmot. Většina odborníků se tedy shoduje, že reverse charge je účinným nástrojem proti kriminálním podvodům, nicméně nevyřeší úniky spojené například se zadržováním tržeb.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Opravy účetních chyb
4 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Určení aktiv a pasiv - procvičování
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Půjčka poskytnutá proti směnce
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Reverse-charge-prenesena-danova-povinnost&idc=504

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.