Souhrnné hlášení v příkladech z praxe

V předchozím článku Jak na souhrnné hlášení? 1.díl: teoretický pohled jsme se seznámili s teoretickými pravidly fungování souhrnného hlášení. V následujícím článku si ukážeme několik praktických příkladů a jejich řešení.

Souhrnné hlášení u identifikované osoby

Příklad 1

Identifikovaná osoba k DPH registrovaná v Česku poskytuje služby marketingového poradenství. V daném měsíci poskytla tyto služby následující zákazníkům – odběratelům:

a) Neziskové organizaci se sídlem v Německu k výkonu její hlavní činnosti, tj. k neekonomické činnosti. Nezisková organizace v tomto případě vystupovala jako osoba nepovinná k dani. 

b) Společnosti s.r.o. – osobě povinné k dani se sídlem na Slovensku, registrované k DPH na Slovensku. Společnost poskytla své platné EU DIČ SK1234567. Marketingové poradenství používá ke své ekonomické činnosti.

c) Obchodní společnosti se sídlem v USA – osobě povinné k dani k její ekonomické činnosti.

Která z těchto plnění vykáže v souhrnném hlášení?

 

Řešení Příkladu 1

a) Poskytnutí služby marketingového poradenství osobě nepovinné k dani – místo plnění dle § 9 odst. 2 zákona o DPH (dále jen ZDPH) v sídle poskytovatele služby, tj. v tuzemsku. Osoba identifikovaná k dani toto plnění nevykazuje v souhrnném hlášení ani v přiznání k DPH. Počítá ho jako tuzemské plnění do obratu pro registraci plátce.

b) Poskytnutí služby marketingového poradenství osobě povinné k dani, registrované k dani v jiném členském státě – místo plnění dle § 9 odst. 1 ZDPH v sídle příjemce služby, tj. na Slovensku. Plnění podle § 9 odst. 1. Identifikovaná osoba plnění vykáže v přiznání k DPH na ř. 21. 

Souhrnné hlášení vyplní takto:

  • Kód země – vybrat ze seznamu členskou zemi EU, do které je poskytováno plnění;
  • DIČ pořizovatele – uvádí se DIČ odběratele, které nám poskytl. V tomto poli se uvádí pouze číselná část, tj. bez prvních dvou písmen označujících kód země;
  • Kód plnění – vyplníme 3, tj. poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státu (§ 9 odst. 1 zákona), pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby;
  • Počet plnění – počet poskytnutých dodávek v daném měsíci. V praxi bude odpovídat většinou počtu vystavených daňových dokladů pro stejného odběratele za jeden měsíc. Pokud byla v měsíci konkrétnímu dodavateli poskytnuta jen jedna dodávka služby (vystaven jen jeden daňový doklad), uvádíme číslo 1;
  • Celková hodnota plnění v Kč – celková hodnota všech plnění poskytnutých v daném měsíci danému odběrateli. Hodnota se uvádí v Kč a v celých Kč. Zaokrouhluje se na celé Kč nahoru. Pro přepočet z cizí měny do Kč se použije kurz ČNB ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Řádky SH

 

Poskytnutí služby s místem plnění v EU osobě registrované k DPH v daném státě EU je jediným případem, kdy identifikovaná osoba vyplňuje souhrnné hlášení. Identifikovaná osoba používá v souhrnném hlášení výhradně kód plnění 3. Ostatní kódy použije pouze plátce. 

c) Poskytnutí služby marketingového poradenství osobě povinné k dani – místo plnění dle § 9 odst. 1 ZDPH v sídle příjemce služby, tj.v USA. Povinnost přiznat a odvést daň v USA má příjemce služby. Osoba identifikovaná k dani toto plnění nevykazuje v souhrnném hlášení ani v přiznání k DPH. Toto plnění nevstoupí do obratu pro registraci plátce.

Souhrnné hlášení u plátce DPH

Poskytování služeb

 

Příklad 2

Plátce DPH registrovaný v Česku poskytuje služby programování. V daném měsíci poskytl tyto služby následující zákazníkům – odběratelům:

a) Neziskové organizaci se sídlem v Německu k výkonu její hlavní činnosti, tj. k neekonomické činnosti. Nezisková organizace v tomto případě vystupovala jako osoba nepovinná k dani. 

b) Společnosti s.r.o. – osobě povinné k dani se sídlem na Slovensku, registrované k DPH na Slovensku. Společnost poskytla své platné EU DIČ SK1234567. Marketingové poradenství používá ke své ekonomické činnosti.

c) Obchodní společnosti se sídlem v USA – osobě povinné k dani k její ekonomické činnosti.

Která z těchto plnění vykáže v souhrnném hlášení?

 

Řešení Příkladu 2

a) Poskytnutí služby programování osobě nepovinné k dani – místo plnění dle § 9 odst. 2 zákona o DPH (dále jen ZDPH) v sídle poskytovatele služby, tj. v tuzemsku. Plátce aplikuje české DPH 21 % a vykazuje v přiznání na ř. 1. V souhrnném hlášení službu neuvádí.

b) Poskytnutí služby programování osobě povinné k dani – místo plnění dle § 9 odst. 1 ZDPH v sídle příjemce služby, tj. na Slovensku. Plnění podle § 9 odst. 1. Plátce plnění vykáže v přiznání k DPH na ř. 21. Souhrnné hlášení vyplní obdobně jako identifikovaná osoba s kódem plnění 3 – viz řešení příkladu 1 b).

c) Poskytnutí služby programování osobě povinné k dani – místo plnění dle § 9 odst. 1 ZDPH v sídle příjemce služby, tj. v USA. Povinnost přiznat a odvést daň v USA má příjemce služby. Plátce vykazuje plnění na ř. 26 v přiznání k DPH. V souhrnném hlášení se plnění nevykazuje. Nejde o poskytnutí služby s místem plnění v EU.

 

Příklad 3

Plátce DPH poskytuje služby spojené s nemovitostí – stavební práce. V daném měsíci poskytl tyto služby mimo jiné osobě registrované k dani v Německu (německému plátci DPH) na jeho nemovitosti v Berlíně. Odběratel mu poskytl své platné německé DIČ pro intrakomunitární plnění DE123456. Jak bude plnění vykázáno v souhrnném hlášení DPH?

 

Řešení Příkladu 3

Místo plnění je dle § 10 v místě, kde se nachází nemovitost, tj. v Německu. Jelikož příjemce plnění (odběratel) je osoba registrovaná k DPH v Německu, je možné povinnost odvést DPH v Německu přenést na příjemce plnění. V přiznání k DPH bude plnění vykázáno na ř. 26. Na ř. 21 se vykazují výhradně plnění dle § 9 odst. 1. V souhrnném hlášení plnění vykazovat nebudeme. I když se jedná o poskytnutí služby s místem plnění v EU osobě registrované v daném státě EU, nejde o plnění podle § 9 odst. 1, ale o plnění dle § 10. V souhrnném hlášení se vykazuje výhradně poskytnutí služby s místem plnění v EU dle § 9 odst. 1. Ostatní plnění, i když mají místo plnění v EU a jsou pro osobu registrovanou k DPH v daném členském státě, se v souhrnném hlášení nevykazují.

 

Dodání zboží

Příklad 4

Plátce DPH dodává zboží odběratelům. Při dodání zboží je zboží vždy fyzicky přemístěno z tuzemska (z Česka) do státu příjemce zboží. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel a má k dispozici veškeré důkazy, že dodání zboží proběhlo. Jak budou jednotlivá plnění vykázána v souhrnném hlášení?

a) Plátce DPH dodává zboží z tuzemska do Německa. Odběratelem zboží je německá osoba povinná neregistrovaná k DPH (německý podnikatel neplátce DPH).

b) Plátce DPH dodává zboží z tuzemska na Slovensko. Odběratelem zboží je slovenská osoba registrovaná k DPH na Slovensku. Pro tyto účely nám odběratel poskytl své platné DIČ SK123456.

c) Plátce DPH vyváží zboží do Ruska. K dispozici má potvrzení celního úřadu o vývozu zboží do třetí země.

 

Řešení Příkladu 4

a) Místem plnění je dle § 7 odst. 2 místo, kde přeprava zboží začíná, tj. Česko. Zboží je dodáváno osobě neregistrované k dani, není tudíž možné použít osvobození podle § 64. Zboží bude dodáno s českou DPH v příslušné sazbě. Plnění bude vykázáno v přiznání k DPH na ř. 1. V souhrnném hlášení se nevykazuje.

b) Místem plnění je dle § 7 odst. 2 místo, kde přeprava zboží začíná, tj. Česko. Zboží je dodáváno osobě registrované k dani na Slovensku, tudíž je možné při splnění dalších podmínek použít osvobození podle § 64. Plátce plnění vykáže v přiznání na ř. 20. 

Souhrnné hlášení vyplní takto:

  • Kód země – vybrat ze seznamu členskou zemi EU, do které je poskytováno plnění;
  • DIČ pořizovatele – uvádí se DIČ odběratele, které nám poskytl. V tomto poli se uvádí pouze číselná část, tj. bez prvních dvou písmen označujících kód země;
  • Kód plnění – vyplníme 0, tj. dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 13 odst. 1 a 2 zákona);
  • Počet plnění – počet poskytnutých dodávek v daném měsíci. V praxi bude odpovídat většinou počtu vystavených daňových dokladů pro stejného odběratele za jeden měsíc. Pokud byla v měsíci konkrétnímu dodavateli poskytnuta jen jedna dodávka služby (vystaven jen jeden daňový doklad), uvádíme číslo 1;
  • Celková hodnota plnění v Kč – celková hodnota všech plnění poskytnutých v daném měsíci danému odběrateli. Hodnota se uvádí v Kč a v celých Kč. Zaokrouhluje se na celé Kč nahoru. 
Řádky souhrné hlášení Slovensko

c) Vývoz zboží je při splnění podmínek § 66 osvobozen od daně. Vykazuje se v přiznání k DPH na ř. 22. V souhrnném hlášení se vývoz zboží do třetí země neuvádí. 

Dodání zboží formou třístranného obchodu

Příklad 5

Český plátce DPH má dodat zboží německému odběrateli registrovanému k DPH v Německu za částku 10.000 Kč. Toto zboží nakupuje u svého dodavatele v Rakousku, který je zde registrován k DPH, za částku 8.000 Kč. Z důvodu úspory za dopravu bylo sjednáno, že zboží bude dodáno přímo z Rakouska do Německa konečnému odběrateli. Na území ČR nevstoupí. Fakturace ale bude probíhat od rakouského dodavatele českému plátci a ten bude zboží fakturovat následně německému odběrateli. Pro tento účel si všechny subjekty navzájem poskytly svá platná DIČ. Německý plátce poskytl DIČ DE123456 a rakouský plátce poskytl DIČ AT123456. Jak bude český plátce vykazovat plnění v souhrnném hlášení?

 

Řešení Příkladu 5

V daném případě se jedná o třístranný obchod dle § 17, kdy český plátce vystupuje jako prostřední osoba v třístranném obchodě. Hodnotu nakoupeného zboží od rakouského dodavatele uvede český plátce v přiznání k DPH na ř. 30. Hodnotu prodaného zboží německému odběrateli uvede český plátce na ř. 31 v přiznání k DPH. Rozdíl mezi těmito dvěma řádky bude v podstatě představovat marži. V souhrnném hlášení vykáže český plátce údaje o německém odběrateli. V souhrnném hlášení vyplní Kód plnění 2 – dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu (§ 17 zákona), tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba.

 

Vyplněné souhrnné hlášení bude vypadat takto:

Řádky souhrné hlášení Německo

Pro názornost uvádím i řešení v přiznání k DPH:

Třístranný obchod

Rakouské DIČ dodavatele zboží nebude český plátce nikde uvádět.

 

 

Přemístění obchodního majetku

 

Příklad 6

Český plátce DPH obchoduje se zbožím. Kromě tuzemska se zbožím obchoduje i na území Slovenska. Na Slovensku má zřízen sklad zboží, ze kterého zboží prodává slovenským zákazníkům – plátcům i neplátcům. Na Slovensku je registrován k DPH a má přidělené slovenské DIČ SK123456. Zboží nakupuje na území ČR a následně je fyzicky dopravuje z Česka do skladu na Slovensku. Ve sledovaném měsíci český plátce takto přemístil z tuzemska do slovenského skladu zboží v souhrnné hodnotě 10.000 Kč, a to ve dvou samostatných dodávkách. Ke každé dodávce byl vystaven samostatný daňový doklad. Jak bude český plátce vykazovat plnění v souhrnném hlášení?

 

Řešení Příkladu 6

V daném případě se jedná o přemístění obchodního majetku plátce pro účely jeho podnikání v jiném členském státě dle § 13 odst. 6 ZDPH. Přemístění obchodního majetku uvádí plátce do přiznání k DPH na ř. 20. Přemístění se v přiznání vykazuje k patnáctému dni, který následuje po měsíci, ve kterém bylo zboží odesláno nebo přepraveno. Pokud byl daňový doklad vystaven před patnáctým dnem, je plátce povinen přiznat uskutečnění tohoto dodání ke dni vystavení daňového dokladu. Do souhrnného hlášení plátce přemístění obchodního majetku vykáže s kódem plnění 1 – přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu (§ 13 odst. 6 zákona).

Souhrnné hlášení Slovensko

Článek napsala: Zuzana Bartůšková, daňová poradkyně

Chcete vědět o účetnictví a daních víc?
Pusťte si záznam z nahrávky kurzu Daňové novinky 2017/2018

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení zásob ze zahraničí (způsob B)
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Daň z příjmů fyzických osob - komplexní příklady
6 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Zásoby vlastní výroby
20 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (5)

#1  lukas59 14.03.2019, 15:02

dobry den, muze identifikovana osoba (neplatce DPH) dodat zbozi zahranicni spolecnosti? pouze nema povinnost toto vykazovat v souhrnnem hlaseni? dekuji za odpoved

#2  Michaela Vetráková 03.04.2019, 20:02

ano může, pokud identifikovaná osoba poskytuje přeshraniční služby, podává také souhrnné hlášení v souladu s § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

#3  lukas59 04.04.2019, 15:04

diky za odpoved, ale spatne sem se zeptal. pokud identifikovana osoba (neplatce DPH) dodava do zahranici ZBOZI, je povinna podavat souhrnnem hlaseni? (ptam se protoze zakon o 'souhrnnem hlaseni' mluví v pripade identifikovane osoby pouze o sluzbach)

#4  BáraPo 22.04.2019, 18:49

Dobrý den, naše společnost dodává zboží v rámci EU. Odběratel však požaduje dodání zboží do cizí společnosti v jiné zemi EU, než kde on sám má sídlo. Zda je příjemce konečným kupujícím netuším. Pokud tuto informaci neznám, bude v souhrnném hlášení fakturace uvedena kódem 2 - třístranný obchod, či kódem 0 - dodání zboží? V případě, že to bude kód 0, bude DIČ a kód země v souhrnném hlášení uvedeno odběratelovo? Děkuji Vám.

#5  mmmal 23.01.2020, 22:33

Prosím, koupil jsem zboží z SK - pobočka v Praze - souhrnné hlášení vyplním jako kdybych prodával do SK? Děkuji

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Souhrnne-hlaseni-v-prikladech-z-praxe&idc=332

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.