Účetní rozvaha

Související dokumenty ke stažení v excelu nebo pdf

Účetní rozvaha plného rozsahu aktualizace 2016 Stáhnout Účetní rozvaha zkrácený rozsah mikro učetní jednotky Stáhnout Účetní rozvaha zkrácený rozsah malé učetní jednotky Stáhnout Účetní rozvaha plného rozsahu aktualizace 2016 Stáhnout Účetní rozvaha zkrácený rozsah mikro učetní jednotky Stáhnout Účetní rozvaha zkrácený rozsah malé učetní jednotky Stáhnout Starší účetní rozvaha plný rozsah pro rok 2015 Stáhnout

Poznámka ke stáhnutí si příslušené verze účetní rozvahy: Použít zkrácenou verzi pro mirko nebo malou účetní jednotku můžete, pokud splňujete tyto kritéria rozřazení účetních jednotek.  


Jak se změnila účetní rozvaha v roce 2016?  


 

Rozvaha, neboli také bilance poskytuje informace o aktivech (majetku účetní jednotky) a pasivech (zdrojích krytí majetku). Aktiva a pasiva musí být vždy v rovnováze (musí se sobě rovnat).

Rozvahu může účetní jednotka sestavovat několikrát ročně, aby zjistila, jaké druhy majetku a v jakém složení vlastní nebo jaký je poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Účetní jednotka musí rozvahu sestavit k okamžiku jejího vzniku (zahajovací rozvaha) a na konci každého účetního období.

Rozvaha je také nedílnou součástí účetní závěrky. Její sestavení upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícím v soustavě podvojného účetnictví (§ 3 až 19).

Rozvaha by měla obsahovat tyto náležitosti:

 • Datum, ke kterému je rozvaha sestavena
 • V jakých jednotkách je rozvaha sestavena a v jaké měně (v případě, že je rozvaha součástí účetní závěrky, sestavuje se v celých tisících Kč)
 • Označení účetní jednotky
 • Dodržení pořadí struktury majetku – nejprve dlouhodobý majetek, potom oběžný
 • Dodržení pořadí zdrojů krytí majetku – nejprve vlastní kapitál, potom cizí
 • Celkový součet aktiv a pasiv

Uspořádání a označování položek rozvahy je stanoveno v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Jednotlivé položky se označují velkými písmeny, římskými číslicemi a arabskými číslicemi.

Příklad: Zjednodušená rozvaha

Aktiva                                Rozvaha k 1. 1. 2011 (v tis. Kč)                                      Pasiva

Dlouhodobý majetek:                             1 205

Vlastní kapitál:                                       1 685

-  Dlouhodobý nehmotný majetek               55

-  Základní kapitál                                  1 250

-  Dlouhodobý hmotný majetek             1 150

-  Rezervní fond                                          20

Oběžná aktiva:                                       1 570

-  Výsledek hospodaření běžného roku     415

-  Zásoby                                                680

Cizí zdroje:                                             1 090

-  Pohledávky                                            350

-  Dodavatelé                                             440

-  Krátkodobý finanční majetek                540

-  Bankovní úvěr                                        650

Celkem aktiva                              2 775

Celkem pasiva                               2 775


Inzerce ∇

Z tohoto příkladu můžeme vidět, že výše oběžného majetku převyšuje hodnotu dlouhodobého majetku. Účetní jednotka financuje svůj majetek více z vlastních zdrojů než z cizích.

V rozvaze můžeme najít účty 0. až 4. účtové třídy – tyto účty proto nazýváme rozvahovými účty. Účty výsledkové (nákladové a výnosové) v rozvaze přímo nenajdeme. Jsou tam zastoupeny výsledkem hospodaření, který buď zvyšuje zdroje krytí majetku (pak mluvíme o zisku), nebo zdroje krytí majetku naopak snižuje (jedná se o ztrátu).

Účetní operace mají vliv na složení rozvahy. Po zaúčtování každé účetní operace by měly být aktiva a pasiva v rovnováze. Příklady:

 • zakladatel vložil při vzniku společnosti do podniku automobil
  • zvýší se dlouhodobý hmotný majetek (aktiva)
  • zvýší se základní kapitál (pasiva)
 • přijatá faktura za materiál, převzetí materiálu na sklad
  • zvýší se oběžný majetek (aktiva)
  • zvýší se závazky – cizí kapitál (pasiva)
 • zaplacení závazku za dodavatelem z běžného účtu
  • sníží se oběžný majetek – zůstatek na bankovním účtu (aktiva)
  • sníží se závazek za dodavatelem – cizí kapitál (pasiva)
 • vydání faktury odběrateli za prodej výrobků, vyskladnění výrobků
  • sníží se stav výrobků na skladě – oběžný majetek (aktiva)
  • zvýší se pohledávka za odběratelem – oběžný majetek (aktiva)

Aktiva

Aktiva představují majetek účetní jednotky. Součástí aktiv jsou i opravné položky a oprávky k odpisovanému majetku. Tyto položky snižují hodnotu majetku.

Rozvaha má v případě aktiv sloupce brutto (vstupní hodnota majetku), korekce (součet oprávek a opravných položek, které se vztahují k tomuto druhu majetku), netto (rozdíl hodnot sloupců brutto a korekce) a hodnotu položky minulého účetního období v netto podobě. Údaj hodnoty z minulého účetního období slouží ke srovnání s běžným účetním obdobím.

Položky, které mají nulový konečný zůstatek v běžném i minulém účetním období, se v rozvaze neuvádí.

Aktiva se v rozvaze uvádějí v tomto pořadí a struktuře:

 • pohledávky za upsaný základní kapitál
 • dlouhodobý majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek
  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý finanční majetek
 • oběžná aktiva
  • zásoby
  • dlouhodobé pohledávky (datum splatnosti delší než 1 rok)
  • krátkodobé pohledávky (splatnost do 1 roku)
  • krátkodobý finanční majetek
 • časové rozlišení (náklady příštích období, komplexní náklady příštích období a příjmy příštích období)

Pasiva

Pasiva představují zdroje krytí majetku účetní jednotky. Rozvaha má v případě pasiv pouze sloupce brutto a hodnotu položky minulého účetního období (tato hodnota slouží ke srovnání s běžným účetním obdobím).

Pasiva se v rozvaze uvádí v tomto pořadí a struktuře:

 • vlastní kapitál
  • základní kapitál
  • kapitálové fondy
  • rezervní fondy, nedělitelné fondy a ostatní fondy ze zisku
  • výsledek hospodaření minulých let
  • výsledek hospodaření běžného účetního období (zisk nebo ztráta)
 • cizí zdroje
  • rezervy
  • dlouhodobé závazky (datum splatnosti delší než 1 rok)
  • krátkodobé závazky (splatnost do 1 roku)
  • bankovní úvěry a výpomoci
 • časové rozlišení (výdaje příštích období, výnosy příštích období)

Jestliže má účetní jednotka povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí sestavovat účetní závěrku (a tudíž i rozvahu) v plném rozsahu. Akciové společnosti mají tuto povinnost vždy. Tyto účetní jednotky sestavují rozvahu podle Přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2002 Sb.

Účetní jednotky, které mohou sestavovat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu, musí zahrnout do rozvahy pouze položky označené velkými písmeny a římskými číslicemi.

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Náklady a výnosy podniku v letech
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Určení aktiv a pasiv - procvičování
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Účtování materiálu způsobem B
14 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (19)

#1  Petra Nováková 29.03.2012, 12:05

Chtěla bych se zeptat, zda na fin.úřad podávat rozvahu a výsledovku v tisících. Děkuji

#2  Renata 31.03.2012, 19:38

Ano, na tyto dokumenty vyplňujete v tis. Kč.

#3  Petra Doležalová 01.05.2014, 19:00

Pokud nakupuji dlouhodobý majetek, částky do rozvahy se zapisují s nebo bez DPH?

#4  Ing. Marie Bohdalová 03.05.2014, 18:24

Dobrý den, pokud nejste plátce DPH, tak s DPH. Pokud jste plátce DPH, tak DPH zapíšete do rozvahy na účet 343

#5  Fantomas 16.10.2014, 08:12

chválím Marušku ;-)

#6  jira 24.04.2015, 16:00

když mám budovu v osobním vlastnictví musím dělat odpisy

#7  Věra Sabolíková 18.05.2016, 20:50

Dotaz ? Pobočný spolek, který vede účetnictví ve zjednoduš. rozsahu, zveřejňuje ve spolkovém rejstříku Rozvahu a Přílohu k účetní závěrce v Kč nebo v tis.Kč. Děkuji za odpověď.

#8  JardaM 19.02.2017, 12:42

Dobrý den. V souboru "Účetní rozvaha plného rozsahu aktualizace 2016" je několik chyb ve vzorečcích. Nebylo by od věci to opravit :-) Je tak například porušen základní předpoklad, že celková aktiva se rovnají celkovým pasivům :-D

#9  Zdeňka S 26.02.2017, 14:44

Dobrý den. Zjistila jsem chyby ve vzorcích v rozvaze. Formulář je možné použít, ale jen za předpokladu opravení vzorců. Nerozdělený zisk z minulého období se nesmyslně dopočítává do HV daného účetního období. Z

#10  Tomáš Vojta 05.03.2017, 17:16

Omlouváme se za chybu, děkujeme za upozornění soubor "Účetní rozvaha plného rozsahu aktualizace 2016" jsme opravili, rozvaha je nyní již správně

#11  Salenka 12.03.2017, 14:06

Dobrý den, jsem účetně úplně mimo a mám sestavit rozvahu, kde mám několik bodů. 90% jsem přiřadila, ale nevím kde přiřadit: 1) zřizovací zdroje a 2) krátkodobé cenné papíry. Díky moc za radu. Je to úkol do školy, kde ekonomiku máme jen okrajově na doplnění znalostí.

#12  Věra Š. 23.03.2017, 10:54

Dobrý den, moc děkuji za pomoc s novými formuláři, pouze nefunguje výpočet v excelu rozvahy ve zkráceném rozsahu pro malé a mikro účetní jednotky. Ostatní skvělé.

#13  Petr C. 11.04.2017, 14:03

máte chybu v xls rozvahy v plném rozsahu - list R3 buňka F29 a G29 chybný vzorec součtu

#14  Administrator 22.04.2017, 17:20

Děkujeme za informaci o chybách, již jsme je opravili. Excelové soubory jsou nyní už zkontrolované bez zmíněných chyb.

#15  Jiránek 09.05.2017, 00:25

Stáhnul jsem si formulář rozvahy a výsledovky pro mikro ÚJ v excelu, vyplnil je a převedl do formátu .pdf, abych je mohl odeslat na e-podatelnu obchodního rejstříku k založení do sbírky listin. Ovšem po jejich zobrazení jsem zjistil, že jednostránkový formulář je rozpůlený na 2 stránky. Co s tím ?

#16  MildaZ 06.03.2018, 21:52

Co znamená Má dáti a Dal?

#17  Lenka Vochozková 01.05.2018, 12:04

Dobrý den, o tajemství pojmů "Má dáti" a "Dal" si můžete přečíst zde: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Za-tajemstvim-pojmu-Ma-dati-a-Dal&idc=152

#18  Bedr56 01.12.2018, 21:20

Jak má vypadat rozvaha při ukončení likvidace, když na počátku byla pouze peněžní hotovost ve výši 13000,- Kč. Ta byla v likvidaci utracena. Takže výkaz zisku = -13000,-Kč Nevím jak na pasiva v rozvaze. Můžete poradit. Děkuji Bedr56

#19  Lenka Vochozková 18.12.2018, 07:52

Dobrý den, na straně pasiv muselo na začátku také něco být - nejspíše základní kapitál. Peníze také musely být za něco utraceny (nejspíše tedy náklad).

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetni-rozvaha&idc=55

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.