Účetní uzávěrka

Uzávěrka-spočívá v uzavření účtů a zjištění VH a vypočítání daně z příjmů.               

Závěrka- vyhotovení účetních výkazů.

Ze zákona o účetnictví vyplývá podnikatelským subjektům povinnost sestavit roční účetní uzávěrku a závěrku. Tyto souhrnné informace charakterizují hospodářskou situaci podniku jako celku. Z těchto údajů zjišťujeme výsledek hospodaření podniku, který je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Výsledek hospodaření má charakter zisku nebo ztráty.

Etapy při účetní uzávěrce a závěrce:

1. etapa: přípravné práce

 • kontrola převodu zůstatků z minulého roku
 • inventarizace majetku a závazků

2. etapa: účetní uzávěrka

Inventarizace:                                                                                                       

Má-li být účetnictví vedeno takovým způsobem, aby bylo ve shodě se skutečností, aby ji pravdivě zobrazovalo, musí být se skutečností také ověřováno.  Pomocí inventarizace se musí upravit stav na účtech tak, aby souhlasil se skutečností, a to jak co do fyzického stavu, tak co do ocenění.

cílem inventarizace je:

 • kontrola věcné správnosti účetnictví
 • kontrola reálnosti ocenění majetku
 • kontrola zabezpečení majetku a jeho využití

Jako podklad o provedené inventarizaci je třeba mít inventarizační soupisy, které musí být podepsány osobou odpovědnou za provedení inventarizace.

Inventarizace – min. dvoučlenná; u veškerého majetku.

Vyúčtování inventarizačních rozdílu musí ÚJ provést do období,za které se účetní stav ověřuje..

0. třída- DLOUHODOBÝ MAJETEK

Chybějící DM
a)DHM odpisovaný                           549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549/08..
b)DNM                                              549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549/07..
c)DHM neodpisovaný                       549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549/03..

Daňově uznáno za předpokladu, že:
-jde o krádež způsobenou neznámým pachatelem
-jde o rozdíl v důsledku živelní pohromy
-je zaúčtován reciproční výnos, minimálně ve výši škody

Nově nalezený DM:
a)DNM                                              01../07..
b)DHM odpisovaný                           02../08..
c)DHM neodpisovaný                       03../ 413 Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413

1. třída – ZÁSOBY

Úbytek do výše norem přirozených zásob:
a)materiál                                           501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501/ 112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112
b)zboží                                               504 Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504/ 132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132
c)nedokončená výroba                       581 Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581/ 121 Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121
d)výrobky                                          583 Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583/ 123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123
Manko                                               549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549/ 112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112, 132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132, 121 Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121, 123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123
Daňově uznáno pouze v případě, že se jedná o krádež způsobenou neznámým pachatelem, nebo jde o rozdíl důsledku živelní pohromy, nebo je zaúčtován reciproční výnos, minimálně ve výši škody.

Přebytek:
a) materiál, zboží                                112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112, 132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132/ 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648
b)nedokončená výroba, výrobky       121 Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121, 123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123/ 581 Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581, 583 Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583
v případě, že přebytek vznikl chybným účtováním při vyskladnění nekoupených zásob, potom se účtuje: 501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501, 504 Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504/ 122 Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní) 122, 132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132.

2. třída – KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

Schodek pokladní hotovosti                          569 Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569/ 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Odcizení neznámým pachatelem                   569 Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569/ 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Přebytek pokladní hotovosti                         211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211/ 668 Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668


Inzerce ∇

účetní uzávěrka

aby bylo možno sestavit účetní závěrku, je nutno provést tyto uzávěrkové práce

 • zjištění obratů jednotlivých syntetických účtů
 • výpočet konečných zůstatků rozvahových účtů
 • výpočet konečných zůstatků výsledkových účtů
 • zjištění VH
 • uzavření účetních knih

účetní uzávěrka zahrnuje:

 • zjištění VH z výsledkových účtů
 • výpočet a zúčtování daně z příjmu

zjištění výsledku hospodaření v předepsaném členění

na základě evidence nákladů a výnosů zjišťujeme VH podniku. Proto tyto účty nazýváme výsledkové. VH zjistíme, odečteme-li náklady od výnosů:

 • provozní - porovnáním provozních nákladů (50-55) a provozních výnosů (60-64)
 • finanční - porovnáním finančních nákladů (56-57) a finančních výnosů (66)

Součtem provozního a finančního výsledku hospodaření dostaneme zisk (ztrátu) z běžné činnosti.

Výpočet daně z příjmu PO

a) účetní VH
+ N daňově neúčinné
- V daňově neúčinné
+ rozdíl úč. X daň. odpisy

ZD č. 1

ZD č. 1
- odčitatelné položky

ZD č. 2
-dary

ZD = dole na 1000,- = DzP
-slevy na dani

Daň po slevách
-zaplacené zálohy v průběhu roku

= přeplatek; nedoplatek

Účetní VH

+ N daň. neúčinné
1. plně - 513 Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513, 523 Účet 523 - Odměny členům orgánů společnosti a družstva (Nákladový - daňový) 523, 528 Účet 528 - Ostatní sociální náklady (Nákladový - nedaňový) 528, 525 Účet 525 - Ostatní sociální pojištění (Nákladový - nedaňový) 525, 543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543, 545 Účet 545 - Ostatní pokuty a penále (Nákladový - nedaňový) 545, 559 Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559, 579 Účet 579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti (Nákladový - nedaňový) 579, 554 Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) 554, 574 Účet 574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv (Nákladový - nedaňový) 574
2. zčásti – 512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512 – cestovné nad limit (stanovené zákoníkem práce), 538 Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538- daň dědická, daň darovací, 549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549- nad výši náhrad.
549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549- 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648=daň. neúčinné                     549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 (100 000,-)- 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648(80 000,-)=20 000,- daň. neúčinné

Výjimka-plně účinné manka vzniklá živelnou pohromou. Plně účinné jsou M+Š zaviněné neznámý pachatelem, ale musí být potvrzení od policie ČR.

-V daň. neúčinné
Snižují daň. základ, odečítají se (Výnosy osvobozené od daně, příjmy zdaněné srážkou u zdroje)

- Odpisy DM
VH se upravý o rozdíl mezi úč. a daň. odpisy.

ZD č.1
- Odčitatelné položky
Upravuje je § 34. 1. Daňová ztráta z minulých let, která se může uplatnit max. 5 zdaňovacích období.
2. Může být 30= N, které byly vynaložené na výuku žáků SOÚ.
3. 100% N vynaložených při realizaci projektu výzkumu a vývoje.

ZD č.2
- Dary
* musí splňovat určité  kritéria, aby se mohl odečíst. (Hasiči, školství, děti, zvířata, domov důchodců….)
* min. hodnota daru 2000,- u PO
* max. 5% ze ZD č. 2

ZD = dolů 1000,- = DzP PO

- slevy na dani
Poskytují při zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností.

Daň po slevách

- zálohy zaplacené
= přeplatek, nedoplatek

ČISTÝ (DISPONIBILNÍ) ZISK
Účetní VH – daň z příjmu

Účtování daně z příjmu PO

Je nákladem. Skupina 59..
591 Účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 591 – DzP BČ – splatná
593 Účet 593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 593 – DzP MČ – splatná
341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341 – DzP

V průběhu roku se platí zálohy na daň. Vypočtou se z předchozí daň. povinnosti viz. §38a.
Daň se účtuje k 31.12. (daň se musí vypočítat a podat daň přiznáni a zaplatit do 31.3. nebo do 30.6. = mají ÚJ auditované, nebo zpracovává daňový poradce = tuto skutečnost musí nahlásit FÚ.)Vypočtená daň se porovná ze zaplacenými zálohami a udělá se zúčtování (přeplatek, nedoplatek.)

1. zálohy v průběhu roku                               341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2.zúčtování DzP k 31.12.                              591 Účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 591, 593 Účet 593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 593/ 341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341
3. Nedoplatek                                                341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Pakliže FÚ je doměrek                      595 Účet 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů (Nákladový - nedaňový) 595/ 341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341
pokuta FÚ za úhradu daně                545 Účet 545 - Ostatní pokuty a penále (Nákladový - nedaňový) 545/ 341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341

DzP – odložená

Nutno účtovat. Vyplívá z uce. VH s ZD nemusí být totožný o odložené dani se bude účtovat při převodu ztráty do dalších let.
592 Účet 592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená (Nákladový - nedaňový) 592 + 594 Účet 594 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená (Nákladový - nedaňový) 594 ; 481 Účet 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka (Aktivní i Pasivní) 481- odložená DzP

Uzavření účtů

a) zjištění obratů stran MD a D
b) zjištění KZ aktivních a pasivních účtů….převod na účet 702 Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702- KUR
c) zjištění KZ nákladových a výnosových účtů….převod na účet 710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710-ÚZZ
d) zjištění celkového VH za účetní období na účtě 710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710.

Otevření účtu na počátku roku

Uzavřením účetních knih za běžný rok jednoho účetní období končí, ale současně nové začíná. K 1.1. následujícího uce období jako PZ rozvahových účtů v nově otevřených účetních knihách.
Otevření PZ prostřednictvím účtů 701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701, na základě podvojnosti. PZ Aktivních účtů se účtují na stranu MD.
VH se převede pomocí účtu 701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 na účet 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431-VH ve schvalovacím řízení.

Rozdělení zisku

Zisk se rozděluje dle pravidel vycházejících z obchodního zákona a z pravidel vycházejících z vnitropodnikové směrnice. Rozdělení zisku musí schválit vrcholný orgán (a.s.-valná hromada; s.r.o.- valná hromada…)musí být odhlasováno.

Rozdělení zisku:

·         Povinné příděly – příděl do zákonného rezervního fondu (a.s.;s.r.o.)

·         Povinné příděly – do fondů o kterých ÚJ rozhodla, že je bude tvořit = statutární fondy (když se pro ně rozhodla jsou povinné)

·         Zvýšení ZK

·         Na výplatu dividend (podílů na zisku)

·         Ponechán nerozdělený k dalšímu použití v příštích letech

·         Na úhradu ztráty z minulých let

Vypořádání ztráty:

Pokud UJ hospodařila se ztrátou, účet 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431 vykazuje zůstatek na straně MD. Ztrátu je možno vypořádat například:

a)      ze zákonného rezervního fondu ( 421 Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421)

b)      z nerozděleného zisku minulých let ( 428 Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428)

c)      předpis pohledávky za společníky v s.r.o. ( 428 Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428)

d)     v případě, že UJ nemá dostatek zdrojů na uhrazení ztráty, je možno neuhrazenou část ztráty převést do dalších let ( 429 Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429)

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Ostatní příjmy
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Účtování o zásobách
11 příkladů
Spustit test
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. VH v komanditní společnosti
9 příkladů
Spustit test

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

#1  Martinkahan 28.06.2016, 11:30

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak snížit ztrátu, aby nebyla vysoká. Jaké účty použít? Mám účtováno na 501, mohu použít účet 111??? Děkuji za odpověď

#2  Ing. Marie Bohdalová 21.07.2016, 15:04

Jestliže použijete účet 111, pak byste celý rok měla účtovat na základě metody zásob zp. A. Tedy i o příjemkách a výdejkách ze skladu.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetni-uzaverka&idc=42

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.