Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka = celý proces počínající kontrolou účetnictví daného období a končící sestavením výkazů účetní závěrky a její archivací.

Účetní závěrka = proces sestavení výkazů finančního účetnictví (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)

Povinný obsah a náležitosti účetní závěrky stanovuje zákon o účetnictví (563/1991 Sb.). Vyhláška č. 50002002 Sb. k zákonu o účetnictví vymezuje minimální obsah  těchto výkazů, uspořádání položek a jejich označení včetně kódu a názvu položky.

Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy. Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období a v ostatních případech sestavují mimořádnou účetní závěrku.Pokud je účetním obdobím kalendářní rok, je tímto dnem 31. prosinec. Pokud je účetním obdobím hospodářský rok, je tímto dnem poslední den tohoto hospodářského roku.

Body účetní uzávěrky

1.) Zaúčtování veškerých případů běžného období a následná kontrola

Účetní jednotka je povinna účtovat o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví a v období s kterým časově a věcně souvisí.

2.) Provedení inventarizace a zaúčtování inventarizačních rozdílů

Inventarizace skutečného stavu majetku a závazků (při inventarizaci ověřujeme, zda odpovídá stav skutečný se stavem, který máme zanesen v účetnictví).

Pozor:

Inventura = zjišťování skutečného stavu (např. počítáním zásob, či výrobků ve skladu). Inventura je jedním z procesu celé inventarizace.

Inventarizace = zahrnuje inventuru, hledání příčin při zjištěné neshodě mezi skutečností a účetnictvím. Inventarizace zahrnuje i řešení této neshody (např. tvorba opravných položek, přepis manka odpovědné osobě, atd...).

Inzerce ∇

Zjištěný inventarizační rozdíl:

manko                         skutečný stav < stav v účetnictví

přebytek                      skutečný stav > stav v účetnictví

3.) Změny v ocenění majetku a závazků

Zjištění skutečnosti, že hodnota majetku ÚJ je ve skutečnosti nižší či vyšší než hodnota vykázaná v účetnictví by mělo vést k úpravě ocenění tak, aby odpovídalo současnému stavu majetku a současným podmínkám na trhu. (oprávky, odpisy)

 4.) Určení věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů (časové rozlišení)

Sem mohou spadat personální náklady (odměny vyplacené v roce 2013 za rok 2012, částka za nevyčerpanou dovolenou za rok 2012), úroky z úvěrů a vkladů za rok 2012, které budou vyúčtovány až v roce 2013.Na výkony, které ve skutečnosti proběhly v roce 2012, ale nebyla přijata faktura – tvoříme dohadné položky

5.) Výpočet výsledku hospodaření před zdaněním, výpočet daňových odpisů, výpočet splatné a odložené daně z příjmů, sestavení daňového přiznání

Účetní závěrku je nutno přiložit k přiznání k dani z příjmů.Daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Jsou-li poplatníci povinni na základě zvláštního zákona mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo předkládá-li jejich daňové přiznání daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

6.) Uzavření aktivních a pasivních účtů a přeúčtování těchto zůstatků na Konečný účet rozvažný

7.)Účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, sestavení přílohy k účetním výkazům. Navíc může obsahova přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

8.) Podklady pro audit, audit účetní závěrky a zveřejnění účetní závěrky.

Audit není povinný pro všechny ÚJ. Povinnost se posuzuje podle tří podmínek:

  • Aktiva > 40 mil. Kč
  • Roční úhrn čistého obratu > 80 mil. Kč
  • Prům. přepočet pracovníků > 50

A.s. má nařízený audit pokud splní alespoň jednu z těchto podmínek. Ostatní FO a PO, pokud dosáhnou dvou podmínek.

9.) Archivace

Z pohledu zákona o účetnictví je doba archivace účetní závěrky 10 let.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dohadné účty aktivní
6 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dotace ze státního rozpočtu
15 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku - střední obtížnost
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

#1  klai 16.01.2013, 11:05

V bodu 7 autorka přehlédla, že příloha je povinnou částí účetní závěrky, nesestavuje se tedy jen "případně" viz § 18 odst. 1 písm. c) ZoÚ.

#2  Ing. Marie Bohdalová 20.01.2013, 21:22

Dobrý den, děkuji Vám za upozornění. V textu jsem již nesrovnalost opravila

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetni-uzaverka&idc=73

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.