Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Účetní závěrka a uzávěrkové operace

|

V tomto článku si shrneme, na co nezapomenout při sestavování účetní závěrky a jaké operace předchází jejímu sestavení.

Inventarizace

Inventarizace je důležitou součástí účetní závěrky. Zjišťuje se při ní skutečný stav majetku a závazků a zaznamenávají se v inventurních soupisech.

Účetní jednotky mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem a ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni a jsou povinny prokázat provedení inventarizace po dobu 5 let po jejím provedení dle § 29 odst. 3, zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.

Inventarizaci podléhají všechny složky aktiv a pasiv, kromě vlastního kapitálu.

Fyzická a dokladová inventura

 • Fyzická inventura slouží ke zjištění skutečného stavu majetku. Skutečné stavy zjistíme počítáním, měřením, vážením, ohledáním.
 • Dokladová inventura slouží ke zjištění skutečného stavu majetku, u kterého nelze provést fyzickou inventuru. Při ní je skutečný stav zjišťován na základě různých písemností.

Inventura jednotlivých složek aktiv a pasiv

 • Dlouhodobý majetek - při inventarizaci majetkových účtů máme možnost využít fyzickou i dokladovou inventuru,
 • Zásoby - inventura zásob probíhá zejména pomocí fyzické inventury,
 • Krátkodobý finanční majetek - inventura probíhá pomocí fyzické inventury, kde zjistíme stav peněžní hotovosti, cenin a dokladovou si odsouhlasíme účty v bankách, stav úvěrů apod.
 • Pohledávky, závazky - inventarizace probíhá pomocí dokladové inventury, kde se ověří existence pohledávek a závazků,
 • Vlastní kapitál - je důležité projít tuto vlastního kapitálu, kterou ověříme pomocí různých usnesení, rozhodnutí, schvalujeme hospodářský výsledek apod.

Uzávěrkové operace

Samotnému sestavení výkazů předchází řada operací a činností, které je třeba zaúčtovat a připravit. Účetní uzávěrka zahrnuje konečnou kontrolu účetnictví a zaúčtování specifických případů k rozvahovému dni.

 • Odpisy  dlouhodobého majetku - hodnota majetku není při pořízení jednorázově promítnuta v nákladech a do nákladů se formou odpisů promítne postupně. Účetní odpisy vyjadřují skutečné opotřebení majetku a jsou daňově neuznatelné. V základu daně si lze uplatnit daňové odpisy, které jsou vymezeny v Zákoně o daních z příjmů.

 • Opravné položky - dočasné snížení hodnoty majetku vyjadřujeme pomocí opravných položek, jejichž tvorba vyplývá ze zásady opatrnosti. Aby byly opravné položky daňově uznatelné, musíme se řídit Zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů.

 • Časové rozlišení, dohadné účty, rezervy - účtování o těchto položkách naplňuje akruální princip účetnictví. Účtujeme tak náklady a výnosy do období, s nímž věcně a časově souvisí.
 • Kurzové rozdíly - majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni devizovým kurzem, který Česká národní banka vyhlašuje na daný den, případně poslední známý den, pokud tento den připadá na den pracovního klidu.
 • Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - k rozvahovému dni musí být vypořádám účet, který zachycuje výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431). Valná hromada během běžného období roku rozhodne, jak s ním naloží.
 • Odložená daň - účetní nástroj, který slouží k zachycování zásady věrného a poctivého zobrazení skutečností v účetnictví. Povinnost účtovat o odložené dai mají účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek a účetní jednoty, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. Ostatní jednotky ji vykazují a účtují o ní dobrovolně.
 • Daň splatná - účetní jednotky účtují k rozvahovému dni o dluhu splatné daně. Částka samozřejmě musí souhlasit s daňovou povinností v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Účetní závěrka 2018

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní sestavena na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky tak, aby uživatelé mohli na jejím základě činit ekonomická rozhodnutí.

Účetní závěrku tedy účetní jednotky sestavují pro společníky, banky, investory, věřitele, akcionáře, správce daně apod.

Až když máme všechny účty uzavřené, můžeme sestavit účetní závěrku, což je soubor účetních výkazů, jejichž součástí jsou:

 • Rozvaha,
 • výkaz zisku a ztráty,
 • příloha k účetní závěrce,
 • přehled o peněžních tocích,
 • přehled o změnách vlastního kapitálu.

Rozvaha

Rozvaha je výkaz stavu účtů uspořádaný podle aktiv a pasiv. Zachycuje, co účetní jednotka vlastní (aktiva, majetek) a komu to patří (pasiva, zdroje financování) k rozvahovému dni, případně ke konci rozvahového dne, pokud se jedná o účetní závěrku mezitímní. 

Aktivy je tedy myšlen majetek účetní jednotky a pasiva jsou ten samý majetek, ale pohlížíme na něj z jiného úhlu a to, jak jsme jej získali.

Rozvaha vypovídá o majetku jako o celku a vzhledem k tomu, že u aktiv a pasiv jde o ten samý majetek, musí se aktiva a pasiva navzájem rovnat.

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty neboli výsledovka ukáže, jakého hospodářského výsledku účetní jednotka docílila za konkrétní účetní období. Je tvořena nákladovými a výnosovými účty.

Příloha

Příloha je součástí účetní závěrky. Při jejím sestavování účetní jednotka vychází z účetních a dalších písemností, které má účetní jednotka k dispozici.

Přehled o peněžních tocích

Výkaz Přehled o peněžních tocích sleduje nejen tok peněz, ale i krátkodobý likvidní finanční majetek. Informuje nás tedy o pohybu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za určitý časový interval. Při jeho sestavování je podchytit přehled operací, jimiž se jejich stav snížil a zvýšil.

Touto problematikou se zabývá §40 - §43 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a český účetní standard 023. Od roku 2018 je povinnost vykazovat srovnatelné hodnoty za minulá období.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Povinnost sestavit a vykázat mají střední a velké účetní jednotky, které jsou obchodní společností. Účetní předpisy se problematikou podrobně nezabývají. Interpretace národní účetní rady I-32 nabízí návod, jak je možné při sestavování postupovat.

Zveřejnění účetní závěrky

Informace o tom, co je třeba zveřejňovat, uvádí § 66 Zákona o veřejných rejstřících. Tento zákon rovněž uvádí, co nesmí chybět u neauditovaných účetních jednotek.

 1. Určit si rejstříkový soud na Justici.
 2. V seznamu rejstříkových soudů naleznete datovou schránku a jiné kontaktní údaje.
 3. Účetní závěrku zveřejňujeme ve formátu PDF a zasílá se jako jedna listina (jeden pdf soubor). Tento soubor nesmí být zašifrován a nesmí být omezena možnost jeho tisku. Pokud jsou části účetní závěrky uloženy samostatně, je možno použít zdarma online aplikaci pro sloučení více pdf.
 4. Listiny ve formátu pdf poté posíláme rejstříkovým soudům buď datovou schránkou, emailem, prostřednictvím online podání nebo na technických nosičích CD, DVD

 

Chcete více informací o uzávěrkových operacích a inventarizaci účtů?

Chete checklist s výčtem účtů, které je potřeba zkontrolovat? Kupte si e-book. Pro čtenáře uctovani.net máme 30% slevu, po zadání kódu: uctovaninet 

Kód je platný do 31.3.

 

Získat e-book


Autor: Lenka Vochozková

Inzerce ∇


Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetni-zaverka-a-uzaverkove-operace&idc=%20%3Ca%20href=%27ucet.php?ucet_c=367&popis=Zavazky-z-upsanych-nesplacenych-cennych-papiru-a-vkladu&i=142%27%20class=%27tooltip%20ttgreen%27%20title=%27%C3%9A%C4%8Det%20367%20(Pasivn%C3%AD)%20-%20Z%C3%A1vazky%20z%20upsan%C3%BDch%20nesplacen%C3%BDch%20cenn%C3%BDch%20%20pap%C3%ADr%C5%AF%20a%20vklad%C5%AF%27%3E367%3Cspan%3E%C3%9A%C4%8Det%20367%20-%20Z%C3%A1vazky%20z%20upsan%C3%BDch%20nesplacen%C3%BDch%20cenn%C3%BDch%20%20pap%C3%ADr%C5%AF%20a%20vklad%C5%AF%20(Pasivn%C3%AD)%20%3C/span%3E%3C/a%3E%3Cspan%20class=%27onlyprint%27%3E367%3C/span%3E

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.