Využíváme soubory cookies. Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, více informací.

OK, rozumím
Registrovat se

Účetnictví krok za krokem, 1. díl - dějiny, podstata a funkce účetnictví

|

Seriál s názvem Účetnictví krok za krokem je určen především lidem, kteří s účetnictvím začínají; je tedy vhodný pro studenty středních obchodních škol a akademií. Seriál bude členěn do jednotlivých kapitol. Nejprve se prokoušeme teorií, která je velmi důležitá k pochopení celé problematiky, poté se podíváme na daňovou evidenci a potom už si krok po kroku vysvětlíme princip podvojného účetnictví a naučíme se účtovat.

Dějiny, podstata a funkce účetnictví

Účetnictví je systém pravidel, pouček a metod, pomocí nichž se dokumentuje a hodnotí hospodaření dané účetní jednotky. V České republice je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Historie účetnictví

Účetnictví je oborem s velmi dlouhou historií a vzniklo jako nástroj k číselnému zaznamenávání hospodářských transakcí. První zmínky o těchto transakcích se objevují již v pravěku, kdy se pomocí zářezů do kamene, dřeva či keramických nádob zaznamenávaly počty kusů dobytka a jiného majetku. Vznik dokonalejších záznamů umožnil vynález písma. Ve starověkých státech sloužilo účetnictví k evidenci o produkci a obchodu s obilím. Paralelně se účetnictví rozvíjelo na dálném východě v Indii a Číně.

Počátky podvojného účetnictví v Evropě

Principy současného podvojného účetnictví pochází od italských obchodníků, kteří kromě pohybu majetku zaznamenávali také přírůstky či úbytky celkového kapitálu. Nejstaršími doklady o používání podvojného účetnictví jsou účetní knihy obsahující účty o dvou stranách, ale nelze u nich prokázat podvojnost zápisu každé transakce. Jako tvůrce teorie podvojného účetnictví můžeme označit italského mnicha Luca Pacioliho, jehož traktát Particularis de computis et scripturis, vydaný v roce 1494, se stal základem dnešního účetnictví. Základem Pacioliho systému jsou tři účetní knihy – memoriál, deník a hlavní kniha. Doporučil také provádět účetní závěrku každoročně.

Podstata účetnictví

Podstatou účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách.

Zákon č. 563/1991 Sb. Nám uvádí tuto definici:

Účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu, účtují podvojnými zápisy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.

Z této definice můžeme vyvodit, že úkolem účetnictví je:

 1. Poskytovat informace o stavu a pohybu majetku a závazků
 2. O nákladech a výnosech a výsledku hospodaření

Inzerce ∇


Funkce účetnictví

 1. Poskytuje informace o hospodaření účetní jednotky – zjistíme, zda podnik hospodaří se ziskem nebo ztrátou
 2. Slouží jako důkazní prostředek při vedení sporů – jde o spory mezi věřiteli a dlužníky, mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem nebo například mezi účetní jednotkou a státními institucemi
 3. Poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku – díky těmto údajům se řídící pracovníci mohou rozhodovat např. o budoucích investicích, objednávkách nebo i o likvidaci účetní jednotky
 4. Slouží pro zjištění daňových účelů – účetnictví slouží jako podklad pro vyměření daňového základu
 5. Umožňuje kontrolovat stav majetku a hospodaření s ním.

Důležité informace a pojmy pro vedení účetnictví

1. Účetní období

je období, za které účetní jednotka vyhotovuje účení závěrku. Účetní období trvá zpravidla jeden rok (respektive 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců). Pouze v mimořádných případech může být kratší (například při zániku účetní jednotky), ale i delší (tato situace může nastat při změně účetního období z kalendářního roku na rok hospodářský).

 • kalendářní rok, kdy je účetní období shodné s kalendářním rokem (začíná 1. ledna a končí 31. prosince) nebo
 • hospodářský (fiskální) rok, kdy účetní období začíná jiným prvním dnem v měsíci než 1. ledna.

2. Účetnictví se vede vždy v české měně

Tato povinnost platí i v případě, že jsou některé položky vyjádřeny v cizí měně.

3. Účetní jednotka je povinna vést účetnictví:

 • Správné (jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem)

 • Průkazné (jestliže jsou účetní případy a zápisy podloženy účetními doklady)
 • Úplné (jestliže jsou zaúčtovány všechny účetní případy týkající se účetního období)

4. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku do dne svého zániku

5. Účetní jednotky mohou vést účetnictví pomocí účetního softwaru


Právní normy účetnictví

1. Zákon o účetnictví

Základní předpis, kterým se řídí vedení účetních záznamů závazně pro všechny účetní jednotky.

Od 1.1.216 jsou v zákoně o účetnictví čtyři kategorie účetních jednotek, a to v závislosti na dosažení stanovených kritérií:

Kategorie

K rozvahovému dni:

Aktiva

Obrat

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Mikro účetní jednotka

Nepřekračuje alespoň dvě z kritérií

9 mil. Kč

18 mil. Kč

10

Malá účetní jednotka

Nepřekračuje alespoň dvě z kritérií

100 mil. Kč

200 mil. Kč

50

Střední účetní jednotka

Nepřekračuje alespoň dvě z kritérií

500 mil. Kč

1 000 mil. Kč

250

Velká účetní jednotka

Překračuje alespoň dvě z kritérií

500 mil. Kč

1 000 mil. Kč.

250

 2. Prováděcí vyhlášky ministerstva financí

 1. Vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli,
 2. vyhláška č. 501/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi,
 3. vyhláška č. 503/2002 Sb., pro zdravotní pojišťovny,
 4. vyhláška č. 504/2002 Sb., pro ÚJ, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,
 5. vyhláška č. 410/2009 Sb., pro některé vybrané účetní jednotky.

3. České účetní standardy

Jsou důležitou součástí metodiky v oblasti účetnictví. Vydávány jsou s cílem dosažení souladu při používání účetních metod a pro zajištění vyšší míry srovnatelnosti.

4. Další předpisy

Jedná se o zákony a předpisy, které musí ve své praxi využívat účetní jednotky – např. daňové zákony, zákoník práce, zákon o obchodních korporacích aj.

 

 

V dalším dílu seriálu se můžete těšit na tyto informace:


Autor: Lenka Vochozková

Inzerce ∇Přečtěte si také

 Účetnictví krok za krokem, 6. díl - Rozvaha - aktiva, pasiva Účetnictví krok za krokem, 6. díl - Rozvaha - aktiva, pasiva

14. 12. 2017, Bc. Lenka Kostihová V tomto díle už zabrousíme do podvojného účetnictví a ukážeme si, jak rozdělit aktiva a pasiva a jak vypadá rozvaha.... celý článek


 Účetnictví krok za krokem, 4.díl - Daňová evidence: teoretický pohled Účetnictví krok za krokem, 4.díl - Daňová evidence: teoretický pohled

23. 10. 2017, Bc. Lenka Kostihová Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které nejsou účetními jednotkami. Zaznamenávají se příjmy a výdaje pro zjištění základu daně z příjmů FO... celý článek


 Účetnictví krok za krokem, 3. díl - Účetní doklady Účetnictví krok za krokem, 3. díl - Účetní doklady

03. 10. 2017, Bc. Lenka Kostihová Ve třetím díle seriálu probereme účetní doklady, jejich náležitosti a jejich význam.... celý článek


Kategorie: Účetnictví krok za krokem

Rýchly přehled článků z kategorie Účetnictví krok za krokem

Dotazy & Diskuze


Zatím žádný komentář, buďte první

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:
Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetnictvi-krok-za-krokem-1-dil-dejiny-podstata-a-funkce-ucetnictvi&idc=301

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.