Účetnictví krok za krokem, 7. díl - Dlouhodobý majetek

V minulém díle jsme si popsali složky aktiv (dlouhodobý a oběžný majetek). Dnešní kapitola bude věnována dlouhodobému majetku. Popíšeme si jednotlivé složky, probereme ocenění majetku při pořízení a vysvětlíme si, co se rozumí pod pojemem technické zhodnocení.

Dlouhodobý majetek

Pod dlouhodobým majetkem si představíme jednu z nejvýznamnějších složek aktiv každé účetní jednotky. Eviduje se v účtové třídě 0. Dělíme jej na:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Dlouhodbý finanční majetek

Podstatným rysem dlouhodbého majetku je umožňovat nebo rozšiřovat podnikateslkou činnost. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nebývá zpravidla určen k prodeji, ale k dluhodobému používání v podniku. Finanční majetek naopak pořizuje podnik s cílem dosáhnout určitého prospěchu.

Dlouhodobý nehmotný majetek– účtová skupina 01 – vyhláška § 6

Základní charakteristikou tohoto majetku je dlouhodobá použitelnost a můžeme za něj považovat software, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, goodwill, emisní povolenky a preferenční limity. Pro zařazení mezi dlouhodobý majetek musí být současně splněny tyto podmínky:

 1. doba použitelnosti delší než 1 rok (je to doba, po kterou je majetek využitelný pro naší činnost. Není to doba, po kterou účetní jednotka zamýšlí majetek využívat)
 2. hodnota ocenění (tuto výši si zvolí účetní jednotka sama – může si třeba zvolit, že nehmotný majetek zařadí do dlouhodobého majetku, když překročí cenu 30000,-. Hranice 60000,-, která je stanovená v zákonu o daních z příjmů, není pro účetní hledisko podstatná ani závazná. Při stanovení je třeba respektovat zákon o účetnictví

Mezi dlouhodbý nehmotný majetek zejména řadíme:

 • Nehmotné výsledky vývoje ( 012 Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 ) - Mohou být nabyty od jiných osob nebo vytvořeny vlastní činností. Pokud jsou však vytvořeny vlastní činností, jsou nehmotným majetkem pouze tehdy, pokud byly vytvořeny za účelem obchodování.  Jako přklad lze uvést odborné studie, marketingové výzkumy a strategie.
 • Software ( 013 Účet 013 - Software (Aktivní) 013 ) Můžeme jej nabýt od jiných osob např. nákupem nebo si software můžeme vyvinout vlastní činností i za účelem obchodování. Pod software si můžeme představit například účetní program nebo program na vývoj webových stránek.
 • Ocenitelná práva ( 014 Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014 )-Jsou jimi předmšty průmyslového a obdobného vlastnictví. Pro zařazení do dlouhodobého majetku musí opět splnit podmínku, že byly vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování a nebo byly nabyty od jiných osob.
 • Goodwill ( 015 Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015 )-Je to kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu (firmy), který byl nabyt koupí nebo převodem. Goodwill je dlouhodobým nehmotným majetkem vždy bez ohledu na výši ocenění.
 • Emisní povolenky ( 019 Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 ) - jsou to povolení na emise (vypouštění  skleníkových plynů). Odpovídají právu provozovatele vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO2.
 • Preferenční limity ( 019 Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 ) - jsou dlouhodobým majetkem vždy bez ohledu na výši ocenění. Preferenční limity obdobně jako povolenky na emise regulují produkci určitých zemědělských komodit. Týká se například producentů mléka, cukru, bramborového škrobu,…

Dlouhodobý hmotný majetek -  účtová skupina 02 a 03 – vyhláška § 7

Dlouhodobým hmotným majetekm jsou složky, jejichž společným znakem je doba použitelnosti delší než 1 rok. Doba je opět, jako u nehmotného majetku, vnímána jako období, použitelnosti majetku a nikoliv jako doba, po kterou účetní jednotka zamýšlí majetek používat. Podmínkou pro zařazení mezi dlouhodobý hmotný majtek:

 1. fyzická podstata
 2. dlouhodobost používání (delší než 1 rok)
 3. výše ocenění, kterou si účetní jednotky stanoví samy a přihlížejí k principu významnosti a věrného a pocitvého zobrazení účetnictví

K tomu, aby byl majetek zařazen mezi dlouhodobý hmotný, nemusí vyhovovat vždy všem třem kritériím. Do dlouhodobého hmotného majetku se zahrnují vždy nemovitosti.

Mezi dlouhodobý hmotný majetek patří:

Dlouhodbý finanční majetek - účtová skupina 06 - vyhláška § 8

Do této kategorie můžeme zařadit aktiva, která účetní jednotky nakupují, vlastní nebo půjčují za účelem investice volných peněžních prostředků. Účetní jednotky tak očekávají výnos v podobě dividend, úroků nebo jiné zhodnocení. Většinou tato aktiva nejsou určena k používání běžné činnosti podniku. Podmínka pro zařazení mezi dlouhodobý finanční majetek je jen jedna. Tou je doba držby či splatnosti delší než 1 rok.

Do dlouhodobého finančního majetku řadíme:

Ocenění dlouhodobého majetku - vyhláška § 47, 48

Dlouhodobý majetek je pořizován zejména koupí, vkladem, převodem, vytvořením vlastní činností, přeřaením z osobního užívání do podnikání,... K tomu, abychom správně ocenili dlouhodobý majetek při pořízení, musíme správně určit formu pořízení.

Při pořízení dlouhodobého majetku bereme v úvahu tyto způsoby ocenění:

 1. pořizovací cena
 2. vlasní náklady
 3. reprodukční pořizovací cena

Pořizovací cena

Touto cenou se ocení majetek, který byl pořízen za úplatu (nákupní cena). K nákupní ceně je třeba přičíst i náklady spojené s jeho pořízením (vedlejší náklady). Mezi ty patří např. doprava, montáž, clo, průzkumné a projektové práce, atd. U finannčího majetku jsou pak vedlejšími náklady na pořízení poplatky makléřům, burzám apod.

Pořizovací cena dlouhodbého majetku se snižuje o dotaci účelově poskytnutou na pořízení tohoto majetku.

Součet pořizovací ceny a vedlejších nákladů je rozhodující pro to, zda byl splněn limit pro vznik dlouhodobého majetku.

Vlastní náklady

Vlastními náklady se ocení dlouhodobý majetek, který je vytvořen vlastní činností. Vlastní náklady mohou být přímé (materiál), ale i nepřímé (výrobní a správní režie).

Reprodukční pořizovací cena

Tímto oceněním se chápeme cenu, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Jedná se tedy o majetek, který nelze jinak ocenit.  Může to být například majetek nabytý darováním nebo nově zjištěný majetek v účetnictví při inventarizaci (přebytek)

Technické zhodnocení dlouhodobého majetku - ZDP § 33, ČÚS 13

Tímto pojmem se označují výdaje na nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud za účetní období překročí částku 40000,-.

 • Rekonstukce - takový zásah do majetku, který změní jeho účel nebo technické parematry. 
 • Modernizace - představuje rozšíření vybavenosti majetku. Jsou to zásahy, které zvyšují kvalitativní využitelnost budovy.

Technické zhodnocení se zahrne do účtové třídy 0 mezi dlouhodobý majetek. Jeho hodnota buď zvýší pořizovací cenu majetku, na kterém je prováděno technické zhodnocení nebo tvoří samostatnou položku.

Technické zhodnocení vs. opravy

Dlouhodobé užívání majetku vyžaduje určité úpravy. Tyto činnosti by se daly údržbu, opravy a technické zhodnocení.

 • Údržba - činnost, která zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám. Je to tedy preventivní činnost.
 • Oprava - odstranění účinků fyzického opotřebení nebo poškození majetku za účelem uvedení do předchozího provozuschopného stavu.

V praxi je složité odlišit technické zhodnocení od oprav a údržby. Správné odlišení je ale velmi důležité, protože opravy a údržby účtujeme rovnou do nákladů a technické zhodnocení ne, takže rozhodnutí ovlivní i výsledek hospodaření. Lze v podstatě konstatovat, že co není uvedeno do původního stavu, je technické zhodnocení. Když si poplatník není jistý, může podat žádost správci daně (finančnímu úřadu) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je provedený zásah do majetku technickým zhodnocením. 

Kategorie

S tématem 'Účetnictví krok za krokem, 7. díl - Dlouhodobý majetek' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a zálohy na DM - obtížný
23 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - lehký
12 příkladů
Spustit test

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Ucetnictvi-krok-za-krokem-7-dil-Dlouhodoby-majetek&idc=333

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.