Účtování daní

Jak účtovat daně?

Následující účty 34. účtové skupiny jsou pasivními účty. Je-li zůstatek na straně Dal, má účetní jednotka závazek za finančním úřadem. V opačném případě – zůstatek na straně MD – se jedná o pohledávku.

341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341 Daň z příjmů

Na tomto účtu je zaznamenána daň z příjmů účetní jednotky, účetní jednotka je zároveň plátcem i poplatníkem daně.

Na tento účet se účtují:

Nikdy se na tomto účtu nesmí objevit daň z příjmů, kterou platí zaměstnanci – jedná se o daň z příjmů ze závislé činnosti, která se účtuje na účet 342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 Ostatní přímé daně, viz níže.

Odložená daň z příjmů

O odložené dani účtují povinně účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek. Je pouze účetní kategorií, nemá žádný vliv na splatnou daň z příjmů.

Odložená daňová povinnost/pohledávka vzniká v důsledku rozdílů v oceňování majetku v účetnictví a v daních z příjmů. Účtování:

342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 Ostatní přímé daně

Na tento účet účtuje účetní jednotka v případě, že je plátcem daně, ale není poplatníkem.

Zde se v průběhu roku např. účtují zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – daně placené zaměstnanci, nebo srážková daň, která se týká např. výplaty dividend, podílů na zisku, dohod o provedení práce, atd.

Na účet 342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 můžeme účtovat souvztažně s účty :

Doměrek této daně se účtuje na nákladový účet 538 Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 Ostatní daně a poplatky na MD a 342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 na Dal   ( 538 Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 / 342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342).

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 Daň z přidané hodnoty

Účetní jednotka může být plátcem DPH, avšak poplatníkem je konečný spotřebitel. Pokud účetní jednotka není plátcem DPH, o dani z přidané hodnoty vůbec neúčtuje, resp. zahrnuje ji do pořizovací ceny nakupovaného majetku a služeb.

Účtování:

345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 Ostatní daně a poplatky

Na tento účet účetní jednotka účtuje daně, které neúčtuje na předcházející účty 341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341, 342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342 a 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343, tzn. daň z nemovitostí, silniční daň, spotřební daň, daň darovací, dědickou a z převodu nemovitostí. Je vhodné vést k účtu 345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 analytické účty pro jednotlivé daně. Doměrky těchto daní se účtují stejně jako předpis daně.

 

Silniční daň – předpis se účtuje na účet 531 Účet 531 - Daň silniční (Nákladový - daňový) 531 Daň silniční na MD a na stranu Dal účet 345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345. Je daňově uznatelným nákladem, i když daň nebyla zaplacena. V průběhu roku se platí zálohy – účtování 345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 / 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211.

Daň z nemovitostí – platí se daň z pozemků a ze staveb. Předpis této daně se účtuje na účty 532 Účet 532 - Daň z nemovitostí (Nákladový - daňový) 532 Daň z nemovitostí na stranu MD a 345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 na stranu Dal. Je daňově uznatelným nákladem jen v případě, že daň byla zaplacena.

Spotřební daň – je uvalena na minerální oleje, líh, pivo, víno a meziprodukty a tabákové výrobky. Účetní jednotka má povinnost odvést tuto daň finančnímu úřadu, pokud je plátcem spotřební daně. Účtuje o ní na stranu Dal účtu 345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345. Pokud účetní jednotka není plátcem spotřební daně, vstupuje tato daň do pořizovací ceny výše vypsaných položek. V některých případech je daňově uznatelným nákladem, který se účtuje na účet 538 Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 Ostatní daně a poplatky.

Daň darovací, dědická, z převodu nemovitosti – předpis těchto daní se účtuje na účty 538 Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 Ostatní daně a poplatky na stranu MD a na účet 345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345 na stranu Dal.

Inzerce ∇

Příklad:

Účetní jednotka (s.r.o.) je plátcem DPH, zabývá se výrobou a prodejem alkoholických nápojů. Zásoby účtuje způsobem A.

Č.

Účetní případ

Částka

MD

Dal

1.

FP za nákup výrobní linky

 

 

 

 

- základ daně

230 000,-

042 Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

 

- DPH 21 %

48 300,-

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

2.

VPD - doprava výrobní linky, dopravce není plátce DPH

10 000,-

042 Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

3.

VÚD - zařazení výrobní linky do užívání

240 000,-

022 Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022

042 Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

4.

VÚD – předpis silniční daně

9 000,-

531 Účet 531 - Daň silniční (Nákladový - daňový) 531

345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345

5.

FV - prodáno 50 lahví alkoholu

 

 

 

 

- cena dodávky bez spotřební daně

10 000,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

601 Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601

 

- spotřební daň

20 000,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345

 

- DPH (cena dodávky + spotřební daň) 21 %

6 300,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

6.

VÚD – hrubé mzdy zaměstnanců

186 000,-

521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521

331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331

 

- sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem

20 460,-

331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331

336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336

 

- sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

63 240,-

524 Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) 524

336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336

 

- záloha na daň ze závislé činnosti

37 500,-

331 Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní) 331

342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342

7.

VBÚ – zaplacení zálohy na daň ze závislé činnosti FÚ

37 500,-

342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

8.

VBÚ – záloha na daň z příjmů právnických osob (účetní jednotky)

45 000,-

341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

9.

VBÚ – zúčtování DPH s FÚ

40 000,-

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

 

- zaplacení silniční daně FÚ

9 000,-

345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

 

- zaplacení spotřební daně FÚ

20 000,-

345 Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

10.

Předpis daně z příjmů právnických osob

 

 

 

 

- běžná činnost

140 000,-

591 Účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 591

341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341

 

- mimořádná činnost

10 000,-

593 Účet 593 - Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 593

341 Účet 341 - Daň z příjmů (Pasivní) 341

Daně se dělí na:

 • přímé
  • daně z příjmů
   • daň z příjmů fyzických osob
   • daň z příjmů právnických osob
  • daně majetkové
   • z nemovitostí
    • ze staveb
    • z pozemků
   • darovací
   • dědická
   • z převodu nemovitosti
   • silniční
 • nepřímé
  • spotřební daně
  • daň z přidané hodnoty (DPH)

 Účtovní daní právně upravují tyto zákony:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Pojmy:

 • daň – povinná, zákonná, nenávratná platba do státního (veřejného) rozpočtu
 • plátce – odvádí daň finančnímu úřadu
 • poplatník – nese daňové břemeno, daň mu krátí příjem
 • správce daně – příslušný finanční úřad, kterému plátce daně daň platí

 

Kategorie

S tématem 'Účtování daní' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad I.
19 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad III.
13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (4)

#1  xxxx 07.08.2012, 13:14

dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaký je rozdíll mezi daň z převodu nemovitosti 538/345 a daň z nemovitosti 532/345.děkuji

#2  Marie 10.08.2012, 23:02

Daň z převodu nemovitostí je daň jednorázová hrazená při prodeji nemovitostí, při přechodu vlastnictví ze společného jmění manželů a pod.Platí se vždy z vyšší částky při prodeji nemovitosti buď z ceny sjednané(kup.smlouva), nebo z ceny zjištěné(odhadem). Daň z nemovitostí se platí na základě přiznání k dani z nemovitostí, pozemků každý rok do konce května

#3  lilian 06.12.2012, 12:23

Dobrý den,převzala jsem účto od s.r.o. při kontrole účtů a FÚ jsem zjistila přeplatek na účtu u FÚ na dani ze záv.činnosti, který eviduje FÚ na svémúčtě. Jak prosím toto zaúčtovat, jelikož došlo k zápočtu s daní z nem. Děkuji

#4  lydo 22.01.2013, 14:34

chtěla bych se zeptat, jaké novinky jsou u Dani z příjmů právnických osob pro rok 2013, nemyslím DPH, ale jiné daně, a taky sociální a zdravotní moc děkuji

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-dani&idc=63

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.