Účtování materiálu

Materiál je součástí oběžného majetku účetní jednotky. Neodepisujeme ho, spotřebovává se jednorázově.

Do materiálu řadíme:

 • suroviny a základní materiál – látky, které tvoří podstatu výrobků
 •  pomocné látky – látky, které netvoří podstatu výrobku, ale jsou jeho součástí
 •  provozovací látky – látky, které jsou nutné k provozu podniku, např. oleje
 •  náhradní díly – bez ohledu na vstupní cenu
 •  obaly
 • drobný hmotný majetek – doba použitelnosti je delší než 1 rok. Pořizovací cena je nižší než limit, který si účetní jednotka stanovila pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku (podle zákona o daních z příjmů je limit pro zařazení majetku do dlouhodobého hmotného majetku 40 000 Kč).

Známe dva způsoby, kterými můžeme o materiálu účtovat –  způsob A a způsob B. Způsob účtování si účetní jednotka stanoví ve vnitropodnikové směrnici.

Účtování způsobem A

 Materiál evidujeme na účtech 11 účtové skupiny. Účetní jednotka vytváří příjemky a výdejky, účtuje o nich a používá kalkulační účet 111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111. Do nákladů na účet 501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 Spotřeba materiálu materiál účtujeme až v okamžiku jeho skutečného úbytku, jeho spotřeby.

Příklad: 

pořízení materiálu

111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

zaplacení dopravy materiálu

111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 / 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

převzetí materiálu na sklad

112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111

spotřeba materiálu

501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112

Účtování způsobem B

Na začátku účetního období zaúčtujeme počáteční stav materiálu na účet 112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 Materiál na skladě. V průběhu roku účtujeme pořízení materiálu rovnou do nákladů na účet 501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 Spotřeba materiálu. Neúčtujeme o příjemkách a výdejkách, ale evidovat je musíme! Zjistíme podle nich množství materiálu na skladě.

Na konci účetního období zaúčtujeme počáteční stav ze začátku účetního období do nákladů. Dále zjistíme skutečný stav materiálu na skladě, odúčtujeme ho z nákladů na účet 112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 a účet uzavřeme pomocí závěrkového účtu.

Příklad:

počáteční stav materiálu na počátku účetního období – např. 5 000,-

112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

pořízení nového materiálu

501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

zaplacení dopravy materiálu

501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211

na konci účetního období:

 

zaúčtování počátečního stavu do nákladů – 5 000,-

501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 / 112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112

zjištění skutečného stavu materiálu, zaúčtování do 1. účtové třídy

112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 / 501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501

uzavření účtu

702 Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112


Inzerce ∇

Analytická evidence

Při účtování o materiálu si můžeme účty 112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 (u způsobu účtování A) nebo 501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 (u způsobu účtování B) analyticky rozlišit podle jednotlivých druhů materiálu, podle místa uskladnění, podle hmotně odpovědných osob apod.

Oceňování materiálu

Při pořízení materiál oceňujeme:

 • pořizovací cenou, tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady (např. doprava, clo)
 • vlastními náklady – v případě, že materiál vyrobila přímo účetní jednotka
 • reprodukční pořizovací cenou – např. materiál nabytý darováním, nově zjištěný při inventarizaci, vložený do podnikání podnikatelem. Oceňuje se cenou, za kterou by byl materiál pořízen v době, kdy o něm účtujeme.

 

Oceňování materiálu při jeho spotřebě

Jednotlivé dodávky materiálu se mohou od sebe lišit cenou za jednotku materiálu. Vyvstává otázka, v jaké ceně budeme oceňovat materiál při jeho spotřebě. Máme na výběr z těchto metod:

 • metoda průměrných cen – vypočítáme vážený aritmetický průměr pořizovacích cen
  • proměnlivý – při každém výdeji ze skladu vypočítáme novou cenu, ve které bude materiál zaúčtován do spotřeby
  • periodický – vypočítáme cenu, ve které bude po určitý čas (např. týden, měsíc) účtován materiál do spotřeby
 • metoda FIFO (First In, First Out – první do skladu, první ze skladu) – při výdeji ze skladu vyskladňujeme materiál, který je na skladu nejdéle (účtujeme do spotřeby v pořizovací ceně). Je nutná evidence množství materiálu a jeho ceny za jednotku.
 • metoda LIFO (Last In, First Out – poslední do skladu, první ze skladu) – tato metoda je v našem právním systému ZAKÁZÁNA!

Inventarizační rozdíly

Při inventarizaci mohou být zjištěny inventarizační rozdíly materiálu.

Ve vnitropodnikové směrnici si může účetní jednotka stanovit pro jednotlivé druhy materiálu přirozené úbytky, neboli úbytky do normy (např. vysychání dřeva, rozprach mouky, …). Tyto úbytky se účtují rovnou do spotřeby.

Úbytky nad normu účtujeme na účet 549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 Manka a škody z provozní činnosti. Přebytky materiálu účtujeme do výnosů na účet 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648 Jiné provozní výnosy.

Příklad:

Ve vnitropodnikové směrnici je stanoven přirozený úbytek materiálu A 5 %. Při inventarizaci byly zjištěny tyto rozdíly:

Prodej materiálu

V některých případech se může stát, že účetní jednotka materiál prodá (např. z důvodu přechodu na jiný výrobní program – materiál je nepotřebný). Pak ale vyskladnění nesmíme účtovat do spotřeby, ale na účet 542 Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 Prodaný materiál. Výnosy z prodeje účtujeme na výnosový účet 642 Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642 Tržby z prodeje materiálu. Porovnáním těchto dvou účtů ( 542 Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 a 642 Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642) můžeme zjistit, nakolik byl obchod ziskový nebo ztrátový (zda na prodeji materiálu účetní jednotka něco „vydělala“).

Příklad

Účetní jednotka se rozhodla prodat nepotřebný materiál.

642 Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642 > 542 Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 => zisk z prodeje materiálu

642 Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642 < 542 Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542 => ztráta z prodeje materiálu

Účtování na konci účetního období

Na konci účetního období může vzniknout nesoulad mezi příjemkami na materiál a došlými fakturami za materiál, který je nutno zaúčtovat.

Účtování způsobem A:

Protože při uzavírání účetních knih nesmí kalkulační účet 111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 Pořízení materiálu vykazovat jiný než nulový zůstatek, je nutno jeho případný zůstatek „odúčtovat“ na jiné účty.

Mohou nastat dva případy:

1. Nevyfakturovaný materiál - máme přijatý materiál na sklad (vystavenou příjemku), ale chybí nám faktura od dodavatele.

Máme zůstatek na účtu 111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 Pořízení materiálu na straně Dal. Protože tento účet nesmí na konci účetního období vykazovat zůstatek a fakturu nemáme k dispozici, musíme odhadnout cenu faktury (měla by se shodovat s cenou na námi vystavené příjemce) a zaúčtovat ji na účet 389 Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 Dohadné účty pasivní.

(Jinými slovy: Máme závazek za dodavatelem, ale protože fakturu od něj nemáme a nemůžeme tudíž závazek evidovat na účtu 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 Dodavatelé, účtujeme závazek ve prospěch účtu 389 Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 souvztažně s účtem 111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111.)

Nyní již účet 111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 nevykazuje žádný zůstatek a můžeme proto přistoupit k uzavírání účetních knih.

Závazek za dodavatelem účtujeme na účet 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321, účet 389 Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 by nyní neměl vykazovat žádný zůstatek.

2. Materiál na cestě – máme fakturu za materiál od dodavatele, ale materiál jsme ještě fyzicky neobdrželi.

Máme zůstatek na účtu 111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 Pořízení materiálu na straně Má dáti. Protože tento účet nesmí na konci účetního období vykazovat zůstatek, musíme ho zaúčtovat na účet 119 Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119 Materiál na cestě v ceně, která je uvedena na faktuře.

Nyní účet 111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 nevykazuje žádný zůstatek a můžeme přistoupit k uzavírání účetních knih.

Přijmeme materiál na sklad, zaúčtujeme ho na účet 112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112 Materiál na skladě a současně „vynulujeme“ účet 119 Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119.

Účtování způsobem B

I přesto, že účetní jednotka používá způsob účtování B, musí účtovat o nevyfakturovaných dodávkách a materiálu na cestě. Místo kalkulačního účtu 111 Účet 111 - Pořízení materiálu (Aktivní) 111 Materiál na cestě používá nákladový účet 501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 Spotřeba materiálu.

1. Nevyfakturovaný materiál – máme materiál, ale nemáme fakturu

Materiál účtujeme rovnou do spotřeby, odhadujeme závazek za dodavatelem na účtu 389 Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 Dohadné účty pasivní. Nyní můžeme uzavřít účetní knihy.

Zrušíme závazek na účtu 389 Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389 a zároveň nám vzniká závazek na účtu 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321 Dodavatelé.

2. Materiál na cestě – máme fakturu, ale nemáme materiál

Materiál jsme dosud nepřijali na sklad, nemůžeme ho tedy mít zaúčtovaný v nákladech. Nedodaný materiál účtujeme na účet 119 Účet 119 - Materiál na cestě (Aktivní) 119 Materiál na cestě na stranu MD souvztažně s účtem 501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501 Spotřeba materiálu.

Až nyní můžeme uzavřít účetní knihy.

Kategorie

S tématem 'Účtování materiálu' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výnosy - souhrnný příklad II.
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování materiálu způsobem B
14 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady - souhrnný příklad II.
20 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

#1  Pavla K. 24.03.2018, 22:51

Dobrý den potřebuji poradit. Dříve jsme vyráběli pro jednu společnost výrobky z našich surovin a účtovali způsobem A. Potřebuji poradit, jak by se mělo správně účtovat, když tato společnost si dodá všechen materiál a u nás se z něj vyrobí výrobek. Následně fakturujeme pouze službu. Jak účtovat o přijatém materiálu a následné výrobě, firma vystavuje výrobní listy. Prosím o doporučený působ A i B, děkuji

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-materialu&idc=50

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.