Účtování neziskových organizací, 2. díl – nestátní neziskové organizace

Související dokumenty ke stažení v excelu nebo pdf

Vzorová účetní osnova pro neziskovky (zdroj: uctujemeneziskovky.cz) Stáhnout

Nestátní (soukromé, nevládní) neziskové organizace jsou zřizovány občany. Účtování je upraveno zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., provádí se také dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Představíme si vybrané druhy nestátních neziskových organizací a podíváme se na účtování dotací.

Činnost neziskových organizací bývá obvykle podporováná různými dárci, dotacemi a příspěvky, případně vedleší podnikatelskou činností. Většina nestátních neziskových organizací může podnikat, ale pouze v rámci vedlejší činnosti. Základní podmínkou vytváření zisku ve vedlejší činnosti NNO je její následné využití ve prospěch hlavní činnosti. Známé jsou následující formy neziskových organizací:

Spolek

Spolek  je založen přijetím stanov a vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Spolek mohou založit nejméně 3 osoby vedené společným zájmem, které se dohodnou na znění stanov (členové mohou být fyzické i právnické osoby). Povinné části stanov nalezeme v § 218 občanského zákoníku. Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Právní úpravu spolků najdeme v občanském zákoníku v § 214 – 302.

Ústav

Ústav se zakládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti a vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Povinné náležitosti zakládací listiny najdeme v § 405 občanského zákoníku. Ústav nemá členy, z tohoto důvodu je více vhodný pro organizace, které se soustřeďují na poskytování služeb. Služby musí být každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek (není možné stanovovat odlišné ceny za stejnou službu pro různé skupiny obyvatel). V ústavech je osobní a majetková složka propojena, tím se odlišuje od spolku, který je založen pouze na osobní složce.

 

Politické strany a politická hnutí

Řídí se zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Politické strany ani politická hnutí nemohou provádět podnikání v hlavní ani ve vedlejší činnosti. Musí se registrovat na Ministerstvě vnitra ČR. Návrh na registraci předkládá nejméně tříčlenný přípravný výbor, je potřebné doložit stanovy a petici alespoň 1 000 občanů, kteří požadují, aby strana a hnutí vznikly.

 

Fundace

Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena. Známé jsou 2 druhy fundací: nadace a nadační fondy.

Nadace

Představují účelová sdružení majetku. Nadace se zakládá nadační listinou, kterou může být zakládací listina (§ 310 občanského zákoníku) nebo pořízení pro případ smrti (§ 311 občanského zákoníku). Zakládací listinu nadace pořizuje jedna osoba nebo více osob, její důležitou podmínkou je, že výše jmění musí odpovídat částce aspoň 500 000 Kč.

Nadační fondy

Nadační fondy se také zakládají nadační listinou. Na rozdíl od nadací, nadační fond nemá stanovenou minimální hodnotu vkladu, nezřizuje nadační jmění. Mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

 

Veřejná vysoká škola

Řídí se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Hlavní činnosti veřejné vysoké školy jsou vzdělávací a tvůrčí činnosti.

 

Mezi nestátní neziskové organizace také dále patří obecně prospěšné společnosti (mohli vznikat pouze do 31. 12. 2013), registrované církve a náboženské společnosti, veřejné výzkumné instituce, veřejné nezisková ústavní zdravotnická zařízení, honební společenstva. České účetní standary č. 401 až 414 jsou klíčové pro všechny neziskové organizace, jejichž hlavním předmětem není podnikání a které účtují dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

 

Co je specifické pro účtování dotací neziskových organizací?

Při dotacích je důležité znát účel, pro který byla dotace získána. O dotaci se účtuje až v okamžiku, v kterém se proces schvalování dotace dostane do takové fáze, kdy je její poskytnutí nepochybné. Přijatí dotace lze rozlisovat následovně:

  • přijatí dotace na provozní činnost účetní jednotky = účet 691 na straně DAL
  • přijatí dotace na pořízení investičního majetku = účet 901 (vlastní jmění) na straně DAL

 

nárok na dotaci = účtuje se na vrub účtu 346 (Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem) nebo 348 (Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků)

Příjem finančních prostředků na bankovní účet se účtuje současně s předpisem dotace. Kromě toho příjemce dotace má povinnost předkládat přehled o čerpání konkrétní dotace. Pokud peněžní prostředky z poskytnuté dotace nebyly vyčerpány, musí je příjemce vrátit poskytovateli dotace. Můžeme to vidět na následujícím příkladu: 

 

Účetní případ

MD

D

Příjem dotace na účet

221

346 (348)

Předpis nároku na dotaci

346 (348)

691 (901)

Předpis vrácení nespotřebované části dotace

 

691 (901)


346 (348)

Převod nespotřebované části dotace na účet poskytovatele dotace

 

346 (348)

 

221

 

Odpisování majetku financovaného z dotace

V případě nestátních neziskových organizací účetní metody odpisování se stanoví podle § 38 a § 39 vyhlášky č. 504/2002 SbPři odepisování takového majetku se odpis provádí z celkové pořizovací ceny, ale poměrná část odpisů připadající na dotaci současně zvyšuje jiné ostatní výnosy (649). Pokud je majetek financován z dotace v plné výši, tak se odpisy se rovnají výnosem.

Praktický příklad:

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku je 200 000 Kč. Společnost získala dotaci ve výši 150 000 Kč a zbylá část byla uhrazena z vlastních zdrojů společnosti. Životnost majetku je 5 let. Zaúčtujte a stanovte roční odpis a poměrnou část odpisů.

Účetní případ

Částka

MD

D

Předpis nároku dotace na DHM

 

150 000 Kč

 

348

 

901

Příjem dotace na účet

150 000 Kč

221

348

Dodavatelská faktura

200 000 Kč

042

321

Úhrada faktury

200 000 Kč

321

221

Zařazení majetku do užívání

 

200 000 Kč

 

022

 

042

Odpis v 1. roce

40 000 Kč

551

082

Poměrná část odpisů z dotace

 

30 000 Kč

 

901

 

649

 

Odpis v 1. roce se určí: 200 000 Kč/5 let = 40 000 Kč

Poměrná část odpisů z dotace se určí: 0,75 (protože dotace činí 3/4 z celkové ceny) * 40 000 Kč (odpis) = 30 000 Kč

 

Následující díl bude opět zaměřen na nestátní neziskové organizace a jejich specifické účtování.

Kategorie

S tématem 'Účtování neziskových organizací, 2. díl – nestátní neziskové organizace' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Nový 9 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování provozní dotace
Nový 7 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (5)

#1  Martina Pokorná 29.10.2019, 15:48

Dobrý den, členské příspěvky se účtují rovnou v agendě Banka? Děkuji předem za odpověď. MP

#2  Michaela Vetráková 30.10.2019, 20:42

Dobrý den, ano můžete účtovat přes banku. Více informací o členských příspěvcích naleznete v 3. díle seriálu.

#3  Horáček 01.11.2019, 19:56

Z čeho vycházíte, že "o dotaci se účtuje až v okamžiku jejího přijetí" (tj. současně banka a předpis). V ČUS 411 bod 4.4.1 f) se říká, že se účtuje "o nezpochybnitelném nároku".

#4  Michaela Vetráková 11.11.2019, 22:13

Dobrý den p. Horáček, ano máte pravdu. Při účtování dotace je třeba dodržovat akruální princip, důležité je sledovat proces schvalování dotace a okamžik kdy vznikl nepochybný nárok na přijetí dotace. Samotný příslib poskytnutí dotace nemusí hned znamenat, že žádost bude schválena, proto se nedá o dotací účtovat pouze na základě příslibu.

#5  Dana Zvonková, fundraiser 19.10.2021, 10:17

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, kde najdu informace ohledně účetního a právního hlediska vzorků poskytnutých neziskové organizaci? Děkuji za odpověď.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-neziskovych-organizaci-2-dil-nestatni-neziskove-organizace&idc=386

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.