Účtování neziskových organizací, 3. díl - specifické účtování nestátních neziskových organizací

Související dokumenty ke stažení v excelu nebo pdf

Vzorová účetní osnova pro neziskovky (zdroj: uctujemeneziskovky.cz) Stáhnout

Mezi specifické účtování nestátních neziskových organizací můžeme zařadit kromě účtování o dlouhodobém majetku a o dotacích, také účtování o darech, členských příspěvcích a fondech. Třetí díl je zaměřen na dary, členské příspěvky, fondy a účetní závěrku nestátních neziskových organizací, jejichž hlavním předmětem není podnikání a které účtují dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Účtování darů

Dar představuje bezúplatný převod majetku, je realizován na základě darovací smlouvy. Darovací smlouva musí zahrnovat vymezení daru, závazek přenechat věc bezplatně, projev vůle obdarovaného, že dar přijímá. Uzavírá se písemnou nebo ústní formou:

 • ústně: pokud se nejedná o věc zapsanou ve veřejném seznamu
 • písemně: pokud se jedná o věc zapsanou ve veřejném seznamu, nedojde-li k odevzdání věci zároveň s projevem vůle darovat a přijmout dar

 

Účet 546 Dary obsahuje zejména zůstatkovou cenu odpisovaného DHM a DNM, který vlastní účetní jednotka a který darovala jiným osobám.

Účetní případ

MD

D

Darovaný materiál (způsob A)

546

112

Darovaný zboží (způsob B)

546

504


Účet 682 Přijaté příspěvky (dary)
obsahuje dary na provozní činnost účetní jednotky, hodnotu bezúplatně nabytého DHM a DNM, pokud není určen k plnění hlavní činnost účetní jednotky.

Účetní případ

MD

D

Přijetí finančního daru na provoz neziskové organizace

211 (221)

682

Přijetí hmotného daru formou bezplatných služeb

51x

682

Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, který není určen pro hlavní činnost

04x

682


Pokud nejsou darem finanční prostředky, nahradí se účty 211(221) na straně MD jiným účtem. Účet závisí na charakteru, např. dlouhodobý hmotný majetek 042, materiál 112; zboží 132 apod. Totéž platí i u následujícího účtu 901.

 

Účet 901 Vlastní jmění je vlastním zdrojem krytí majetku účetní jednotky. Ve prospěch účtu se zde účtují:

 • účelové dary na pořízení dlouhodobého odpisovaného majetku a technického zhodnocení,
 • bezúplatně nabytý DHM a DNM, pokud slouží pro hlavní činnost účetní jednotky.

Účetní případ

MD

D

Přijatý finanční dar na pořízení DHM

221

901

Bezúplatně nabytý dlouhodobý majetek, který je určen pro hlavní činnost

04x

901

 

Účtování členských příspěvků

Nezisková organizace je přijímá od svých členů na základě stanov, statutu či jiných zřizovacích listin. Patří mezi vlastní zdroje financování neziskových organizací.

Účetní případ

MD

D

Přijetí členského příspěvku

211 (221)

684

Odvod poplatků pro vyšší organizační úrovně

684

221


V případě, že se na členských příspěvcích podílí vyšší organizační jednotka (OJ), tak dochází k odvodu poplatků, tento odvod se účtuje obrácených způsobem jako přijetí členských příspěvků. Členské příspěvky je možné účtovat i tímto druhým způsobem:

Účetní případ

Částka

MD

D

Přijetí členského příspěvku

200

211 (221)

-

Zúčtování části příspěvku (zůstává pře potřeby OJ)

60

-

684

Zúčtování části příspěvku (patří nadřízené OJ)

140

-

379

Odvod poplatků pro vyšší organizační úrovně

140

379

221


Záleží na samostatné účetní jednotce, jakému postupu dá přednost.

 

Účet 911 Fondy

Tvorba a čerpání fondů se řídí interními předpisy neziskové organizace. Fondy se tvoří ze zisku po zdanění, který dosáhla účetní jednotka v předcházejících účetních obdobích, z bezúplatně nabytých prostředků, případně se tvoří převody zdrojů z jiných fondů nebo z vlastního jmění.

 

Účetní případ

MD

D

Tvorba fondu ze zisku po zdanění

931

911

Převod zdrojů z fondů při pořízení DHM

911

901

Použití prostředků z fondu

911

221


Roční účetní závěrka v NNO

Účetní závěrku tvoří: rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha. Účetní jednotky ji mohou sestavovat v plném či zkráceném rozsahu. Účetní závěrku ověřenou auditorem povinně musí mít tyto nestátní neziskové organizace:

 • nadace, jejichž nadační kapitál nebo obrat  > 5 mil. Kč, nebo pokud se podle účetní závěrky rozhoduje o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu nebo o přeměně,
 • ústavy, jejichž čistý obrat > 10 mil. Kč, nebo pokud mu to ukládá zakladatelské právní jednání nebo statut,
 • obecně prospěšné společnosti, jejichž výše čistého obratu > 10 mil. Kč nebo které jsou příjemci dotací nebo jiných příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, případně z rozpočtu jiného územního orgánu nebo od státního fondu, jejichž celkový objem přesáhne v účetním období, za nějž je účetní závěrka sestavována, 1 mil. Kč,
 • účelová zařízení církví, jejichž čistý obrat > 10 mil. Kč,
 • veřejné výzkumné instituce a politické strany, všechny bez ohledu na limity.

Kromě toho zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví stanoví v § 20 kritéria, při jejichž splnění je nutno mít závěrku ověřenou auditorem (dvě po sobě jdoucí účetní období překročí dvě z níže uvedených kritérií):

 1. aktiva vyšší než 40 mil. Kč,
 2. roční úhrn čistého obratu vyšší než 80 mil. Kč,
 3. průměrný počet zaměstnanců vyšší než 50.

 

Následující článek se bude věnovat zdanění u nestátních neziskových organizací.

 

Kategorie

S tématem 'Účtování neziskových organizací, 3. díl - specifické účtování nestátních neziskových organizací ' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování provozní dotace
Nový 7 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Nový 9 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (2)

#1  Martina Pokorná 09.03.2020, 10:49

Dobrý den, jak prosím správně účtovat členské příspěvky -do které agendy účetnictví? Děkuji. MP

#2  Lada Pošmurová 25.02.2021, 15:30

Dobrý den, jak správně ve spolku účtovat v podvojném účetnictví darovaný automobil pro hlavní nevýdělečnou činnost , dle smlouvy v obecné ceně 150000,- Kč. Jedná se mi o zařazení, odepisování, a osvobození v přiznání k dani z příjmů. Děkuji Pošmurová

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-neziskovych-organizaci-3-dil-specificke-uctovani-nestatnich-neziskovych-organizaci&idc=387

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.