Účtování o dohadných položkách aktivních a pasivních

Při účetní uzávěrce bychom  neměli opomenout závazky a pohledávky, u kterých sice známe účel a čas, ale neznáme jejich přesnou částku. Tyto účetní případy souvisí s běžným účetním obdobím, za které bude sestavena účetní závěrka. Zmiňované závazky a pohledávky nemáme pro zaúčtování doložené externím dokladem (např. fakturou) a účtujeme o nich na základě dokladů interních. Tato skutečnost může být důvodem opomenutí zaúčtování. Abychom si dovedli představit o které účetní případy se jedná, uvedeme si zde příklady: spotřeba energií,  pohledávka za pojišťovnou v případě pojistné události, nevyfakturované dodávky materiálu, zboží nebo služeb, náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou (pokud budeme zaměstnanci v následujícím účetním období tuto dovolenou proplácet - např. z důvodu, že zaměsnanec ukončí v následujícím účetním období pracovní poměr a vím o tom).

U dohadných položek rozlišujeme:

  • Dohadné účty aktivní
    • krátkodobé
    • dlouhodobé
  • Dohadné účty pasivní
    • krátkodobé
    • dlouhodobé

 

Dohadné účty aktivní

V oblasti dohadných účtů aktivních vykazuje účetní jednotka částky pohledávek, které souvisí s běžným účetním obdobím, ale nejsou podloženy potřebným dokladem. K zaúčtování dohadné položky aktivní použijeme účet číslo 388 Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388. Jedná se o účet rozvahový. Podle doby splatnosti rozlišujeme dohadné účty aktivní na krátkodobé (doba splatnosti nepotvrzené pohledávky je rovna nebo kratší jednomu roku) a na dlouhodobé (doba splatnosti nepotvrzené pohledávky je delší než jeden rok). V rozvaze vykazujeme hodnoty pod položkou C.II.6 (dlouhodobé) a C.III.8 (krátkodobé).

 

Dohadné účty pasivní

V rozvahových položkách dohadných účtů pasivních vykazuje účetní jednotka částky závazků. Tyto závazky taktéž souvisí s běžným účetním obdobím, avšak účetní jednotka k nim neobdržela externí doklad. Stejně jako u dohadných účtů aktivních rozlišujeme krátkodobé (doba splatnosti rovna nebo kratší než jeden rok) a dlouhodobé (doba splatnosti delší než jeden rok) dohadné účty pasivní. Nepotvrzené dlouhodobé závazky zachycujeme v rozvaze  na položce B.II.8 (dlouhodobé) a B.III.10 (krátkodobé). Účtujeme o nich na účtu číslo 389 Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389.

 

Proces odhadování částky bez externího dokladu

Představa, že když se jedná o odhad, tak můžeme zvolit částku, která se nám zrovna hodí nebo která nás zrovna napadne, je mylná. Odhad musí být založen na výpočtu podloženém reálným základem. Nejlépe bychom měli využít poslední dostupné spolehlivé informace.

Příklad odhadu elektrické energie na konci roku:

 V průběhu běžného období platíme zálohy. Faktura o skutečné spotřebě  k běžnému období nám přijde až v průběhu roku následujícího.

1)      K poslednímu dni běžného období zapíšeme stav elektroměru;

2)      Částku za jednotku nalezneme ve smlouvě;

3)    Provedeme odhad výpočtem částky za jednotku a spotřebované elektrické energie podle elektroměru.

Dohadné položky ovlivňují výsledek hospodaření, proto musí být odhady reálné, aby výsledek nebyl zkreslen. Na jedné straně účtujeme o dohadné položce a na straně druhé o nákladu nebo o výnosu. Z toho vyplývá, že nám tento účetní případ ovlivňuje základ daně.

Při tvorbě dohadné položky musí mít účetní jednotka jistotu, že na tvorbu nákladů nebo výnosů vznikne v následujícím účetním období skutečný nárok. Například při požadovaném pojistném plnění od pojišťovny za událost, u které není k rozvahovému dni jistota, že je skutečně pojistnou událostí, nemůžeme o předpokládaném výnosu pojistného účtovat jako o dohadné položce.

Inzerce ∇

Následující účetní období

Poté, co účetní jednotka v běžném účetním období zahrnula odhadnutou částku do nákladů nebo výnosů, obdrží v následujícím účetním období doklad o skutečné částce. Tento rozdíl se pak zaúčtuje jako korekce odhadu na skutečnost a ovlivňuje výsledek hospodaření a daňový základ následujícího účetního období.

 

Příklad – dohadné účty aktivní

Firma z oboru strojírenství nechala v běžném období opravit stroj porouchaný v tomto roce . Podle pojistné smlouvy nárokuje náhradu opravy na pojišťovně. Náhrada od pojišťovny nebyla v průběhu běžného období poskytnuta, ani nebyla potvrzena výše této náhrady. Oznámení o výši úhrady pojistného plnění a zaslání finančních prostředků na bankovní účet firmy proběhlo v následujícím účetním období.

 

Účetní případ

Částka

Účetní předpis

Běžné účetní období

FAP za opravu stroje

40.000 Kč

511 Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511/ 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

Dohadná položka k pojistnému plnění

40.000 Kč

388 Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388/ 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

Následující účetní období

Předpis náhrady škody k pojišťovně

35.000 Kč

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315/ 388 Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388

Rozdíl mezi dohadnou položkou a předpisem náhrady

-5.000 Kč

388 Účet 388 - Dohadné účty aktivní (Aktivní) 388/ 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

VBÚ přijaté peníze od pojišťovny

35.000 Kč

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktivní) 315

 

Příklad – dohadné účty pasivní

Dohadná položka na spotřebovanou elektrickou energii za rok 2 013 Účet 013 - Software (Aktivní) 013 byla firmou vytvořena k 31.12.2 013 Účet 013 - Software (Aktivní) 013 na 20.000 Kč. V roce 2 014 Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014 přišla faktura na 25.000 Kč.

 

Účetní případ

Částka

Účetní předpis

Běžné účetní období

VÚD – tvorba dohadné položky k 31.12.2 013 Účet 013 - Software (Aktivní) 013

20.000 Kč

502 Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502/ 389 Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389

Následující účetní období

FAP za elektrickou energii

25.000 Kč

389 Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389/ 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

Rozdíl mezi dohadnou položkou a předpisem náhrady

  5.000 Kč

502 Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502/ 389 Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389

VBÚ zaplacená FAP za elektrickou energii

25.000 Kč

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

Kategorie

S tématem 'Účtování o dohadných položkách aktivních a pasivních' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dohadné účty aktivní
6 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dohadné účty pasivní
3 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (3)

#1  J.C. 14.03.2014, 09:34

Skvělý! Článek dostal podnázvu webu: "jasně a srozumitelně"

#2  Veronika V. 16.01.2018, 19:29

Skvěle vysvětleno

#3  Hana Gráfová 27.01.2021, 08:10

Dohadná položka na spotřebovanou elektrickou energii za rok 2019 byla firmou vytvořena k 31.12.2019 na 17.000 Kč. V roce 2020 přišla faktura na -26 496,90 Kč (Přeplatek) bez DPH. Jak by v tomto případě vypadalo zaúčtování faktury v roce 2020

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-o-dohadnych-polozkach-aktivnich-a-pasivnich&idc=142

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.