Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účtování v obchodních společnostech

|

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI (a. s.)

 •           kapitálová obchodní společnost
 •           právnická osoba
 •           může založit jedna PO (zakladatelská listina) a nebo více PO či FO (zakladatelská smlouva)
 •           min. výše základního kapitálu je alespoň 2.000.000 Kč nebo 80.000 EUR 
Rezervní fond
 •           zákon o obchodních korporacích už neukládá akciovým společnostem  povinnost tvořit rezervní fond
Orgány a. s.
 •           valná hromada společníků – nejvyšším orgánem
 •           představenstvo – statutární orgán, jež řídí společnost
 •           dozorčí rada – dohlíží na činnost představenstva
Odpovědnost za závazky
 •           a. s. odpovídá celým svým majetkem
 •           akcionáři za závazky společnosti neručí ani nejsou povinni uhradit ztrátu
Vznik a zánik a. s.
 •           zápisem do OR, v tento den se sestavuje zahajovací rozvaha a otevírají se účty hlavní           knihy
 •           zaniká dnem výmazu z OR
Podmínky zápisu do OR
 •        upsána celá hodnota ZK
 •        splaceno min. 30 % základního kapitálu tvořeného peněžitými vklady
 •        splaceny všechny nepeněžité vklady (týká se a. s. bez veřejné nabídky akcií)
 •        upsané akcie jsou spláceny ve stanovených lhůtách, nejpozději však do 1 roku od vzniku a. s.
 •        překlenovací dobu, než jsou akcie splaceny tvoří zatímní listy, po splacení se předloží a společnost vydá akcie
Účtování o vzniku a. s.
 1. 1 ID zápis základního kapitálu 
  701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411
  2 VBU, Příjemky, INV karty nesplaceno
  211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112, 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132, 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

Zvýšení základního kapitálu

Zvýšení ZK veřejným upsáním nových akcií

a) splácení upsaných akcií peněžitými vklady

1 VBÚ složení jistiny (obvykle 10 %) 
221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
2 ID upsání (emise) nových akcií ve jmenovité hodnotě 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353/ 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
3 ID zúčtování zaplacené jistiny
379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379/ 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
4 VBÚ úhrada upsaných akcií peněžitým vkladem 
221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
5 ID zápis ZK do OR    
419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411


Inzerce ∇

b) splácení upsaných akcií nepeněžitými vklady ve společnostech bez veřejné nabídky akcií

1 emitování dluhopisů  
375Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů (Aktivní) 375/

/ 241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241

/ 473Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473

2 prodej dluhopisů   
  221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 375Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů (Aktivní) 375
3 výměna dluhopisů za akcie  
241Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241/

473Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473/

/ 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

                                                                                                      

c) emise akcií s emisním ážiem 

 •  emisní ážio vzniká při zvyšování ZK v již existujících a. s. při upisování nových akcií
 •  rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412
1  

emise akcií

a) nominální hodnota

b) ážio 

c) celková hodnota

 

/ 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

/ 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412

353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353/

2   úhrada           
221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
3   zápis do OR   
419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411
Zvýšení ZK z vlastních zdrojů
 •  je podmíněno:  

              - schválením valnou hromadou

              - schválením účetní závěrky auditorem s výrokem bez výhrad

a) vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře

 •  viz. bod c) emise akcií s emisním ážiem

b) zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií

1 ID zvýšení ZK z vlastních zdrojů (externí vklady)   
412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412, 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413/ 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
2 ID zvýšení ZK z vlastních zdrojů (zisk)
428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428, 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431/ 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
3 ID

zápis o zvýšení základního kapitálu  :

a) celkem 

b) ze zisku

c) z externích vkladů
 

419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/

  / 411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411.1

  / 411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411.2

Snížení ZK
 •          nemůže být snížen pod zákonem stanovenou minimální hranici (20 mil. nebo 2 mil. Kč)
 •          o snížení rozhoduje valná hromada
 •          dochází:       

                    a) dobrovolně – na základě vlastního rozhodnutí (změna hospodář. činnosti)

                    b) nedobrovolně – dlouhodobá ztrátovost

Snížením jmenovité hodnoty dosavadních

1 ID úhrada ztráty snížením základního kapitálu      
419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429, 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431
2 ID zápis o snížení ZK         
411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411/ 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

Snížením ZK vykoupením části vlastní akcií

 •  akcie si můžeme ponechat jen na přechodnou dobu
 •  buď jsou vydány do oběhu (prodány) nebo musí být zničeny (fyzicky)

a) pořizovací cena vykoupených akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě

1 VBÚ vykoupení vlastních akcií     
252Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2 ID zničení vykoupených akcií   
419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 252Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252
3 ID zápis o změně do OR     
411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411/ 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

b) pořizovací cena vykoupených akcií je nižší než jejich jmenovitá hodnota

1 VBÚ vykoupení vlastních akcií 
252Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2 ID

zničení vykoupených akcií:

a) jmenovitá hodnota

b) rozdíl   

c) změna ZK

 

/ 252Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252

/ 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412

  419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/

3 ID zápis o změně do OR      
411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411/ 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

c) pořizovací cena vykoupených akcií je vyšší než jejich jmenovitá hodnota

1 VBÚ vykoupení vlastních akcií  
252Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2 ID

zničení vykoupených akcií

a) jmenovitá hodnota

b) rozdíl 

c) změna ZK
 

/ 252Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252

412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412/

419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/

3 ID zápis o změně do OR   
  411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411/ 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

*) jsou-li vykoupené vl. akcie vráceny do oběhu, nedojde ke snížení ZK

1 VBÚ vykoupení vlastních akcií  
252Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2 VBÚ prodej vlastních akcií v tržní hodnotě 
221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 661Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661
3 ID úbytek akcií v PC   
561Účet 561 - Prodané cenné papíry a podíly (Nákladový - daňový) 561/ 252Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252

 

Snížením ZK upuštěním od vydání nesplacených akcií

-          vyzvat upisovatele k vrácení zatímních listů, vrátí jim dosud splacenou část emisního kurzu akcií a upustí od vydání nesplacených akcií

1 1.1.
PZ na účtu 411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411  
701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701/ 411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411
2 ID upsání nových akcií      
419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
3 VBÚ splacená část akcií na BÚ         
221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
4 ID

snížení ZK :     a) nesplacená část akcií 

                          b) splacená část akcií, bude se vracet
 

419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353

419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

5 ID zápis o snížení ZK do OR     
  411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411/ 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
6 VBÚ vrácení splacená části akcií bývalým akcionářům 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (s. r. o.)

 •        kapitálová obchodní společnost
 •        právnická osoba
 •        může být založena 1 – 50 společníky (1 – zakladatelská listina; více – zakladatelská smlouva)
 •        společníky mohou být jak PO tak FO
 •        min. výše vkladu společníka je 1 Kč 
Rezervní fond
 •       zákon o obchodních korporacích už neukládá společnostem s ručením omezeným povinnost tvořit rezervní fond

Orgány a. s.
 •       valná hromada společníků – nejvyšším orgánem
 •       jednatel nebo jednatelé – statutární orgán, jež řídí společnost
Odpovědnost za závazky
 •       s. r. o. odpovídá celým svým majetkem
 •       společníci ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků
Vznik a zánik s. r. o.
 •       zápisem do OR, v tento den se sestavuje zahajovací rozvaha a otevírají se účty hlavní knihy
 •       zaniká dnem výmazu z OR

Podmínky zápisu do OR

 •      splaceny všechny nepeněžité vklady
 •      splaceno celé emisní ážio
 •      na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30 %
 •      je-li společnost založena 1 zakladatelem musí být ZK splacen v plné výši
Základní kapitál
Zvýšení ZK
 •      dalšími nepeněžitými a peněžitými vklady
 •      z vlastních zdrojů
1 ID upsané vklady společníků na základní kapitál
353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353/ 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
2 VBÚ splacení upsaných vkladů peněžitou formou 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
2 různé splacení upsaných vkladů nepeněžitou formou RÚ/ 353Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
3 ID zápis o zvýšení ZK do OR           
419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411
 
 •  v případě, že s. r. o. hodlá posílit vlastní kapitál a přitom nechce zvyšovat základní kapitál,    umožňuje příplatek mimo základní kapitál
Snížení ZK

a) dlouhodobá ztrátovost společnosti

1 úhrada ztráty snížením základního kapitálů 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429 ( 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431)
2 zápis o snížení ZK do OR         
411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411/ 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

b) změna rozsahu podnikatelské činnosti

 • vzniká přebytek zdrojů, které nemohou být efektivně využity k podnikatelské činnosti
1 snížení základního kapitálů v důsledku změny rozsahu  činnosti
419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365
2 úhrada části obchodní podílu odpovídající snížení ZK    
365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
3 zápis o snížení ZK do OR     
411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411/ 419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

c) ukončení členství společníka ve společnosti

 • dohodou, zrušením účastni společníka soudem nebo vyloučení společníka
Ostatní závazky a pohledávky za společníky
 •      v praxi je běžné, že ocitne-li se společnost v dočasné platební tísni, vypomohou ji        společníci a naopak

a) získání půjčky od společníků

1 PPD, VBÚ získání krátkodobé půjčky 
211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365
2    ID předpis úroku z půjčky   
562Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562/ 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365
3   PPD, VBÚ úhrada 
365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365/ 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

b) poskytnutí půjčky společníkům

1 VPD, VBÚ poskytnutí půjčky společníkovi      
355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355/ 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2 ID předpis úroku z půjčky     
355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355/ 662Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662       
3 PPD, VBÚ úhrada     
  211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355
Závazky ke společníkům ze závislé činnosti           
1 ZVL HM 522Účet 522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti (Nákladový - daňový) 522/ 366Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366
2 ZVL SP a ZP    
366Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366/ 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336.1, 336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336.2
3 ZVL daň z příjmu ze závislá činnosti 
366Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366/ 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342
4 ZVL dávky nemocenského pojištění  
336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336.2/ 366Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366
5 ZVL jiné závazky (nájem, splátka)               
366Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366/ 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
6 ZVL výpata            
366Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Závazky a pohledávky z titulu podílů společníků na zisku či úhradě ztráty

a) podíl na zisku

1 ID zápis PZ zisku    
701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701/ 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431
2 ID přiznané podíly na zisku společníkům
431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431/ 364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364
3 ID zdanění podílů na zisku (srážková daň 15%) 364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364/ 342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342
4 VBÚ výplata podílu      
364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
5 VBÚ úhrada daně    
342Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

b) úhrada ztráty společníkem

1 ID zápis PZ ztráty 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431/ 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
2 ID předpis podílu společníků na úhradě ztráty
354Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktivní) 354/ 431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431
3 VBÚ úhrada ztráty 
221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 354Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktivní) 354
 
Rozdělení VH

ZISK

ZTRÁTA

1.

Převod na počátku období

701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

Převod na počátku období

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

2.

Do zákon. rezerv. fondu

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421

Ze zákon. rezerv. fondu

421Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

3.

Do statut. fondů

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

423Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423(7)

 

 

 

4.

Společníkům

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364

Společníkům

354Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktivní) 354

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

5.

Zvýšení ZK

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

Snížení ZK

419Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

6.

Do dalších let

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

428Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428

Do dalších let

429Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429

431Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

 

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST (v. o. s.)

 •           osobní obchodní společnost
 •           právnická osoba
 •           společnot alespoň dvou osob (2 FO nebo 2 PO nebo kombinace)
 •           žádny základní vklad

Rezervní fond

 •           nemá povinnost vytvářet rezervní fond

Orgány

 •           všichni společníci – statutární orgán, jež řídí společnost

Odpovědnost za závazky

 •         v. o. s. odpovídá celým svým majetkem
 •         společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně

Zvláštnost společnosti

 •         nedání se jako právnická osoba, ale společníkům to vytvoří dílčí základ daně
 •         zisk  nebo ztráta se mezi společníky dělí rovným dílem nebo poměrem, který je určen ve společenské smlouvě

Vznik a zánik v. o. s.

 •         zápisem do OR, v tento den se sestavuje zahajovací rozvaha a otevírají se účty hlavní knihy
 •          zaniká dnem výmazu z OR

 •         hlavní rozdíl nalezneme v pasivech společnosti
 1.             a) majetek do společnosti vloží ( 411Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411, 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413, 412Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412)
 2.             b) majetek zapůjčí ( 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365, 479Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479)
 3.             c) majetek získá pro společnost z úvěrů a půjček od jiných subjektů ( 231Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231, 249Účet 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (Pasivní) 249, 461Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461)

Vklady společníků do společnosti, úroky z vkladů, úroky z prodlení

a) úroky z vkladů (pro společnost N)

1 ID předpis nároku na úrok z vkladu 562Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562/ 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365
2 VBÚ výplata úroku společníkovi 365Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

b) úroky z prodlení (pro společnosti V)

1 ID předpis nároku na úrok z prodlení  
355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355/ 662Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662
2 VBU zaplacen úrok společníkem
221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355

 

Odměňování společníků

 •          společníci, kteří ve společnosti pracují, nemají postavení zaměstnanců, ale zákony na ně pohlížejí jako na OSVČ
 •          z tohoto důvodu nepobírají mzdu, ale mají nárok na podíl na zisku
 •         v průběhu účetního období mohou tento podíl čerpat jako zálohu, která představuje pohledávku společnosti za společníkem evidovaným na účtu 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 – vyúčtování na konci roku

 

1 VBÚ výplata záloh na podíly na zisku
355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2 ID přiznané podíly na zisku společníkům 596Účet 596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (Nákladový - nedaňový) 596/ 364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364
3 ID vyúčtování záloh    
364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364/ 355Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355
4 VBÚ doplatek podílu na zisku společníkům 
364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364/ 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
 •        je-li na zálohách vyplaceno více než činí přiznané podíly na zisku, musí společníci zálohami přečerpaný zisk vrátit
 •        zisk se rozdělí mezi společníky podle společenské smlouvy a účetně se společníkovi vyplatí
 •         každý společník poté udělá daňové přiznání a zdaní v daňovém přiznání FO

 

Dosažení zisku

1 ID převod zůstatků nákladových účtů na závěrkový účet 
  710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710/5xx
2 ID převod zůstatků výnosových účtů na závěrkový účet  
 6xx/ 710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710
3 ID přiznané podíly na zisku společníkům 
  596Účet 596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (Nákladový - nedaňový) 596/ 364Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364
4 ID převod podílů na zisku na závěrkový účet 
  710Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710/ 596Účet 596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (Nákladový - nedaňový) 596

DRUŽSTVO


Autor: Petra Holíková

Inzerce ∇Přečtěte si také

 Jak snadno změnit sídlo společnosti Jak snadno změnit sídlo společnosti

27. 03. 2017, Sponzorovaný článek | Office House Každá právnická osoba má povinnost uvádět sídlo společnosti na existující adrese. V případě, že nemáte vlastní nemovitost, můžete si pronajmout sídlo s administrativním servisem. ... celý článek


Kategorie: Maturitní otázky

Rýchly přehled článků z kategorie Maturitní otázky

S tématem 'Účtování v obchodních společnostech' souvisí následující účetní test

Zřizovací výdaje neboli náklady spojené se vznikem společnosti, 15 příkladů spustit test »

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

 1. [ 1] Hasy 23.01.2019, 15:33

  Dobrý den, jsou prosím informace aktualizovány? Děkuji

Vložit komentář:

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:


Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-v-obchodnich-spolecnostech&idc=31

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.