Účtování v obchodních společnostech

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI (a. s.)

 •           kapitálová obchodní společnost
 •           právnická osoba
 •           může založit jedna PO (zakladatelská listina) a nebo více PO či FO (zakladatelská smlouva)
 •           min. výše základního kapitálu je alespoň 2.000.000 Kč nebo 80.000 EUR 
Rezervní fond
 •           zákon o obchodních korporacích už neukládá akciovým společnostem  povinnost tvořit rezervní fond
Orgány a. s.
 •           valná hromada společníků – nejvyšším orgánem
 •           představenstvo – statutární orgán, jež řídí společnost
 •           dozorčí rada – dohlíží na činnost představenstva
Odpovědnost za závazky
 •           a. s. odpovídá celým svým majetkem
 •           akcionáři za závazky společnosti neručí ani nejsou povinni uhradit ztrátu
Vznik a zánik a. s.
 •           zápisem do OR, v tento den se sestavuje zahajovací rozvaha a otevírají se účty hlavní           knihy
 •           zaniká dnem výmazu z OR
Podmínky zápisu do OR
 •        upsána celá hodnota ZK
 •        splaceno min. 30 % základního kapitálu tvořeného peněžitými vklady
 •        splaceny všechny nepeněžité vklady (týká se a. s. bez veřejné nabídky akcií)
 •        upsané akcie jsou spláceny ve stanovených lhůtách, nejpozději však do 1 roku od vzniku a. s.
 •        překlenovací dobu, než jsou akcie splaceny tvoří zatímní listy, po splacení se předloží a společnost vydá akcie
Účtování o vzniku a. s.
 1. 1 ID zápis základního kapitálu 
  701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701 / 411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411
  2 VBU, Příjemky, INV karty nesplaceno
  211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, 112 Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) 112, 132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132, 353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353 / 701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

Zvýšení základního kapitálu

Zvýšení ZK veřejným upsáním nových akcií

a) splácení upsaných akcií peněžitými vklady

1 VBÚ složení jistiny (obvykle 10 %) 
221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 379 Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
2 ID upsání (emise) nových akcií ve jmenovité hodnotě 353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353/ 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
3 ID zúčtování zaplacené jistiny
379 Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379/ 353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
4 VBÚ úhrada upsaných akcií peněžitým vkladem 
221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
5 ID zápis ZK do OR    
419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411


Inzerce ∇

b) splácení upsaných akcií nepeněžitými vklady ve společnostech bez veřejné nabídky akcií

1 emitování dluhopisů  
375 Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů (Aktivní) 375/

/ 241 Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241

/ 473 Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473

2 prodej dluhopisů   
  221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 375 Účet 375 - Pohledávky z emitovaných dluhopisů (Aktivní) 375
3 výměna dluhopisů za akcie  
241 Účet 241 - Emitované krátkodobé dluhopisy (Pasivní) 241/

473 Účet 473 - Emitované dluhopisy (Pasivní) 473/

/ 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

                                                                                                      

c) emise akcií s emisním ážiem 

1  

emise akcií

a) nominální hodnota

b) ážio 

c) celková hodnota

 

/ 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

/ 412 Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412

353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353/

2   úhrada           
221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
3   zápis do OR   
419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411
Zvýšení ZK z vlastních zdrojů
 •  je podmíněno:  

              - schválením valnou hromadou

              - schválením účetní závěrky auditorem s výrokem bez výhrad

a) vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře

 •  viz. bod c) emise akcií s emisním ážiem

b) zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií

1 ID zvýšení ZK z vlastních zdrojů (externí vklady)   
412 Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412, 413 Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413/ 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
2 ID zvýšení ZK z vlastních zdrojů (zisk)
428 Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428, 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431/ 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
3 ID

zápis o zvýšení základního kapitálu  :

a) celkem 

b) ze zisku

c) z externích vkladů
 

419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/

  / 411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411.1

  / 411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411.2

Snížení ZK
 •          nemůže být snížen pod zákonem stanovenou minimální hranici (20 mil. nebo 2 mil. Kč)
 •          o snížení rozhoduje valná hromada
 •          dochází:       

                    a) dobrovolně – na základě vlastního rozhodnutí (změna hospodář. činnosti)

                    b) nedobrovolně – dlouhodobá ztrátovost

Snížením jmenovité hodnoty dosavadních

1 ID úhrada ztráty snížením základního kapitálu      
419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 429 Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429, 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431
2 ID zápis o snížení ZK         
411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411/ 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

Snížením ZK vykoupením části vlastní akcií

 •  akcie si můžeme ponechat jen na přechodnou dobu
 •  buď jsou vydány do oběhu (prodány) nebo musí být zničeny (fyzicky)

a) pořizovací cena vykoupených akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě

1 VBÚ vykoupení vlastních akcií     
252 Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2 ID zničení vykoupených akcií   
419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 252 Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252
3 ID zápis o změně do OR     
411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411/ 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

b) pořizovací cena vykoupených akcií je nižší než jejich jmenovitá hodnota

1 VBÚ vykoupení vlastních akcií 
252 Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2 ID

zničení vykoupených akcií:

a) jmenovitá hodnota

b) rozdíl   

c) změna ZK

 

/ 252 Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252

/ 412 Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412

  419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/

3 ID zápis o změně do OR      
411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411/ 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

c) pořizovací cena vykoupených akcií je vyšší než jejich jmenovitá hodnota

1 VBÚ vykoupení vlastních akcií  
252 Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2 ID

zničení vykoupených akcií

a) jmenovitá hodnota

b) rozdíl 

c) změna ZK
 

/ 252 Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252

412 Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412/

419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/

3 ID zápis o změně do OR   
  411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411/ 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

*) jsou-li vykoupené vl. akcie vráceny do oběhu, nedojde ke snížení ZK

1 VBÚ vykoupení vlastních akcií  
252 Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2 VBÚ prodej vlastních akcií v tržní hodnotě 
221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 661 Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661
3 ID úbytek akcií v PC   
561 Účet 561 - Prodané cenné papíry a podíly (Nákladový - daňový) 561/ 252 Účet 252 - Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (Aktivní) 252

 

Snížením ZK upuštěním od vydání nesplacených akcií

-          vyzvat upisovatele k vrácení zatímních listů, vrátí jim dosud splacenou část emisního kurzu akcií a upustí od vydání nesplacených akcií

1 1.1.
PZ na účtu 411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411  
701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701/ 411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411
2 ID upsání nových akcií      
419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
3 VBÚ splacená část akcií na BÚ         
221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
4 ID

snížení ZK :     a) nesplacená část akcií 

                          b) splacená část akcií, bude se vracet
 

419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353

419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 379 Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

5 ID zápis o snížení ZK do OR     
  411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411/ 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
6 VBÚ vrácení splacená části akcií bývalým akcionářům 379 Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (s. r. o.)

 •        kapitálová obchodní společnost
 •        právnická osoba
 •        může být založena 1 – 50 společníky (1 – zakladatelská listina; více – zakladatelská smlouva)
 •        společníky mohou být jak PO tak FO
 •        min. výše vkladu společníka je 1 Kč 
Rezervní fond
 •       zákon o obchodních korporacích už neukládá společnostem s ručením omezeným povinnost tvořit rezervní fond

Orgány a. s.
 •       valná hromada společníků – nejvyšším orgánem
 •       jednatel nebo jednatelé – statutární orgán, jež řídí společnost
Odpovědnost za závazky
 •       s. r. o. odpovídá celým svým majetkem
 •       společníci ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků
Vznik a zánik s. r. o.
 •       zápisem do OR, v tento den se sestavuje zahajovací rozvaha a otevírají se účty hlavní knihy
 •       zaniká dnem výmazu z OR

Podmínky zápisu do OR

 •      splaceny všechny nepeněžité vklady
 •      splaceno celé emisní ážio
 •      na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30 %
 •      je-li společnost založena 1 zakladatelem musí být ZK splacen v plné výši
Základní kapitál
Zvýšení ZK
 •      dalšími nepeněžitými a peněžitými vklady
 •      z vlastních zdrojů
1 ID upsané vklady společníků na základní kapitál
353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353/ 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419
2 VBÚ splacení upsaných vkladů peněžitou formou 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
2 různé splacení upsaných vkladů nepeněžitou formou RÚ/ 353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353
3 ID zápis o zvýšení ZK do OR           
419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411
 
 •  v případě, že s. r. o. hodlá posílit vlastní kapitál a přitom nechce zvyšovat základní kapitál,    umožňuje příplatek mimo základní kapitál
Snížení ZK

a) dlouhodobá ztrátovost společnosti

1 úhrada ztráty snížením základního kapitálů 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 429 Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429 ( 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431)
2 zápis o snížení ZK do OR         
411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411/ 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

b) změna rozsahu podnikatelské činnosti

 • vzniká přebytek zdrojů, které nemohou být efektivně využity k podnikatelské činnosti
1 snížení základního kapitálů v důsledku změny rozsahu  činnosti
419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419/ 365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365
2 úhrada části obchodní podílu odpovídající snížení ZK    
365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221, 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
3 zápis o snížení ZK do OR     
411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411/ 419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

c) ukončení členství společníka ve společnosti

 • dohodou, zrušením účastni společníka soudem nebo vyloučení společníka
Ostatní závazky a pohledávky za společníky
 •      v praxi je běžné, že ocitne-li se společnost v dočasné platební tísni, vypomohou ji        společníci a naopak

a) získání půjčky od společníků

1 PPD, VBÚ získání krátkodobé půjčky 
211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365
2    ID předpis úroku z půjčky   
562 Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562/ 365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365
3   PPD, VBÚ úhrada 
365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365/ 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

b) poskytnutí půjčky společníkům

1 VPD, VBÚ poskytnutí půjčky společníkovi      
355 Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355/ 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2 ID předpis úroku z půjčky     
355 Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355/ 662 Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662       
3 PPD, VBÚ úhrada     
  211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 355 Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355
Závazky ke společníkům ze závislé činnosti           
1 ZVL HM 522 Účet 522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti (Nákladový - daňový) 522/ 366 Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366
2 ZVL SP a ZP    
366 Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366/ 336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336.1, 336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336.2
3 ZVL daň z příjmu ze závislá činnosti 
366 Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366/ 342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342
4 ZVL dávky nemocenského pojištění  
336 Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní) 336.2/ 366 Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366
5 ZVL jiné závazky (nájem, splátka)               
366 Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366/ 379 Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379
6 ZVL výpata            
366 Účet 366 - Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti (Pasivní) 366/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Závazky a pohledávky z titulu podílů společníků na zisku či úhradě ztráty

a) podíl na zisku

1 ID zápis PZ zisku    
701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701/ 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431
2 ID přiznané podíly na zisku společníkům
431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431/ 364 Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364
3 ID zdanění podílů na zisku (srážková daň 15%) 364 Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364/ 342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342
4 VBÚ výplata podílu      
364 Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
5 VBÚ úhrada daně    
342 Účet 342 - Ostatní přímé daně (Pasivní) 342/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

b) úhrada ztráty společníkem

1 ID zápis PZ ztráty 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431/ 701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
2 ID předpis podílu společníků na úhradě ztráty
354 Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktivní) 354/ 431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431
3 VBÚ úhrada ztráty 
221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 354 Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktivní) 354
 
Rozdělení VH

ZISK

ZTRÁTA

1.

Převod na počátku období

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

Převod na počátku období

431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

2.

Do zákon. rezerv. fondu

431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

421 Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421

Ze zákon. rezerv. fondu

421 Účet 421 - Zákonný rezervní fond (Pasivní) 421

431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

3.

Do statut. fondů

431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

423 Účet 423 - Statutární fondy (Pasivní) 423(7)

 

 

 

4.

Společníkům

431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

364 Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364

Společníkům

354 Účet 354 - Pohledávky za společníky při úhradě ztráty (Aktivní) 354

431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

5.

Zvýšení ZK

431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

Snížení ZK

419 Účet 419 - Změny základního kapitálu (Pasivní) 419

431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

6.

Do dalších let

431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

428 Účet 428 - Nerozdělený zisk minulých let (Pasivní) 428

Do dalších let

429 Účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let (Pasivní) 429

431 Účet 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (Pasivní) 431

 

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST (v. o. s.)

 •           osobní obchodní společnost
 •           právnická osoba
 •           společnot alespoň dvou osob (2 FO nebo 2 PO nebo kombinace)
 •           žádny základní vklad

Rezervní fond

 •           nemá povinnost vytvářet rezervní fond

Orgány

 •           všichni společníci – statutární orgán, jež řídí společnost

Odpovědnost za závazky

 •         v. o. s. odpovídá celým svým majetkem
 •         společníci ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem společně a nerozdílně

Zvláštnost společnosti

 •         nedání se jako právnická osoba, ale společníkům to vytvoří dílčí základ daně
 •         zisk  nebo ztráta se mezi společníky dělí rovným dílem nebo poměrem, který je určen ve společenské smlouvě

Vznik a zánik v. o. s.

 •         zápisem do OR, v tento den se sestavuje zahajovací rozvaha a otevírají se účty hlavní knihy
 •          zaniká dnem výmazu z OR

 •         hlavní rozdíl nalezneme v pasivech společnosti
 1.             a) majetek do společnosti vloží ( 411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411, 413 Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413, 412 Účet 412 - Emisní ažio (Pasivní) 412)
 2.             b) majetek zapůjčí ( 365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365, 479 Účet 479 - Jiné dlouhodobé závazky (Pasivní) 479)
 3.             c) majetek získá pro společnost z úvěrů a půjček od jiných subjektů ( 231 Účet 231 - Krátkodobé bankovní úvěry (Pasivní) 231, 249 Účet 249 - Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (Pasivní) 249, 461 Účet 461 - Bankovní úvěry (Pasivní) 461)

Vklady společníků do společnosti, úroky z vkladů, úroky z prodlení

a) úroky z vkladů (pro společnost N)

1 ID předpis nároku na úrok z vkladu 562 Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562/ 365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365
2 VBÚ výplata úroku společníkovi 365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

b) úroky z prodlení (pro společnosti V)

1 ID předpis nároku na úrok z prodlení  
355 Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355/ 662 Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662
2 VBU zaplacen úrok společníkem
221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221/ 355 Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355

 

Odměňování společníků

 •          společníci, kteří ve společnosti pracují, nemají postavení zaměstnanců, ale zákony na ně pohlížejí jako na OSVČ
 •          z tohoto důvodu nepobírají mzdu, ale mají nárok na podíl na zisku
 •         v průběhu účetního období mohou tento podíl čerpat jako zálohu, která představuje pohledávku společnosti za společníkem evidovaným na účtu 355 Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355 – vyúčtování na konci roku

 

1 VBÚ výplata záloh na podíly na zisku
355 Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
2 ID přiznané podíly na zisku společníkům 596 Účet 596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (Nákladový - nedaňový) 596/ 364 Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364
3 ID vyúčtování záloh    
364 Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364/ 355 Účet 355 - Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva (Aktivní) 355
4 VBÚ doplatek podílu na zisku společníkům 
364 Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364/ 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
 •        je-li na zálohách vyplaceno více než činí přiznané podíly na zisku, musí společníci zálohami přečerpaný zisk vrátit
 •        zisk se rozdělí mezi společníky podle společenské smlouvy a účetně se společníkovi vyplatí
 •         každý společník poté udělá daňové přiznání a zdaní v daňovém přiznání FO

 

Dosažení zisku

1 ID převod zůstatků nákladových účtů na závěrkový účet 
  710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710/5xx
2 ID převod zůstatků výnosových účtů na závěrkový účet  
 6xx/ 710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710
3 ID přiznané podíly na zisku společníkům 
  596 Účet 596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (Nákladový - nedaňový) 596/ 364 Účet 364 - Závazky ke společníkům při rozdělování zisku (Pasivní) 364
4 ID převod podílů na zisku na závěrkový účet 
  710 Účet 710 - Účet zisků a ztrát (Aktivní) 710/ 596 Účet 596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (Nákladový - nedaňový) 596

DRUŽSTVO

Kategorie

S tématem 'Účtování v obchodních společnostech' souvisí následující účetní test

F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Zřizovací výdaje neboli náklady spojené se vznikem společnosti
15 příkladů
Spustit test

Přečtěte si také

Jak snadno změnit sídlo společnosti

27. 03. 2017

Každá právnická osoba má povinnost uvádět sídlo společnosti na existující adrese. V případě, že nemáte vlastní nemovitost, můžete si pronajmout sídlo ...

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (1)

#1  Hasy 23.01.2019, 15:33

Dobrý den, jsou prosím informace aktualizovány? Děkuji

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-v-obchodnich-spolecnostech&idc=31

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.