Účtování záloh

Poskytnuté zálohy

Účetní jednotka může platit zálohy svým dodavatelům na dodávky majetku nebo provedení služeb. Dodavatel může vystavit zálohovou fakturu. Účetní jednotka neúčtuje o přijetí této faktury, účtuje až o jejím zaplacení.

Protože jsme dodavateli zaplatili, ale zatím jsme od něj neobdrželi žádnou protihodnotu, vzniká nám u něj pohledávka. Podle důvodu placení zálohy má účetní jednotka na výběr jeden z následujících účtů, který bude zaúčtován na stranu MD:

Na stranu Dal účetní jednotka zaúčtuje zdroj úhrady zálohy (pokladna, bankovní účet) 211 Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221.

Podle Zákona o dani z přidané hodnoty má dodavatel povinnost z přijaté platby přiznat daň na výstupu, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby (k tomu dni, který nastane dříve). Dodavatel vystaví daňový doklad na přijatou zálohu (nejpozději do 15 dnů od přijetí platby). Účetní jednotka má nárok na odpočet DPH ze zaplacené zálohy. Účtuje: 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 314 Účet 314 - Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé (Aktivní) 314 (05x, 15x) – snižuje se pohledávka za dodavatelem a zvyšuje pohledávka za finančním úřadem.

Dodavatel zašle fakturu na pořízení majetku nebo poskytnutí služby. Měla by obsahovat částku za pořízení majetku nebo poskytnutí služby, daň z přidané hodnoty, hodnotu zálohy a daň ze zálohy. Účtování:

Tento způsob účtování není jediný správný, existují i další možné způsoby. Pro kontrolu, zda jsme účtovali správně, bychom si proto měli zkontrolovat konečné zůstatky účtů, které s těmito účetními případy přímo souvisejí.

Příklad:

Účetní jednotka, plátce DPH, zaplatila zálohu dodavateli na pořízení stroje. Záloha činila 24 000 Kč. Účetní jednotka ji zaplatila z bankovního účtu. Dodavatel vystavil daňový doklad k zaplacené záloze (základ daně 20 000 Kč, DPH 4 000 Kč).

Č.

Účetní případ

Částka

Účtování

MD

Dal

1.

Zaplacení přijaté zálohové faktury

24 200,-

052 Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

2.

Přijetí daňového dokladu k zaplacené záloze od dodavatele – DPH 21 %

4 200,-

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

052 Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052

3.

Faktura přijatá od dodavatele za pořízení stroje v celkové částce 181 500 Kč.

 

základ daně

150 000,-

042 Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

 

DPH 21 %

31 500,-

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

 

zúčtování zálohy – bez DPH

20 000,-

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

052 Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052

 

zúčtování DPH

4 200,-

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

4.

Doprava stroje podnikovým automobilem

5 000,-

042 Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

586 Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586

5.

Zařazení stroje do užívání

155 000,-

022 Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022

042 Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042


Inzerce ∇

Kontrola:

Pohledávka za finančním úřadem na účtu 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343: 4 000 + 30 000 – 4 000 = 30 000 Kč (tato částka souhlasí s částkou uvedenou na faktuře přijaté => správné účtování)

Závazek za dodavatelem na účtu 321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321: 150 000 + 30 000 – 20 000 – 4 000 = 156 000 Kč (fakturovaná částka 180 000 – zaplacená záloha 24 000 = 156 000 Kč => správné účtování)

Konečný zůstatek účtu 052 Účet 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 052: 24 000 – 4 000 – 20 000 = 0 Kč => správné účtování

Přijaté zálohy

Účetní jednotka může od svých odběratelů požadovat zálohu na dodání zboží, výrobků nebo poskytnutí služeb. Odběrateli může vystavit zálohovou fakturu, o které ale neúčtuje. O záloze účtuje až v okamžiku jejího uhrazení. Jelikož jsme od odběratele obdrželi platbu, ale ještě jsme mu nic nedodali (resp. neposkytli službu), účtujeme o závazku za odběratelem. Rozlišujeme, zda se jedná o dlouhodobý nebo krátkodobý závazek. Rozhodující je doba mezi poskytnutím zálohy a provedením dodávky (poskytnutí služby). Pokud je tato doba delší než 1 rok, jedná se o dlouhodobý závazek. V opačném případě mluvíme o krátkodobém závazku.

Účetní jednotka má povinnost přiznat daň k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni zaplacení zálohy (k tomu dni, který nastane dříve). Do 15 dnů od přijetí zálohy má povinnost vystavit daňový doklad, na základě kterého má odběratel nárok na odpočet DPH. Účtování: 324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324, 475 Účet 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy (Pasivní) 475 / 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 (vzniká závazek za finančním úřadem a snižuje se závazek za odběratelem).

Dále účetní jednotka vystaví odběrateli fakturu obsahující částku bez daně, DPH, částku zálohy a DPH ze zálohy. Účtování:

 

Tento způsob účtování není jediný správný, existují i další možné způsoby. Pro kontrolu, zda jsme účtovali správně, bychom si proto měli zkontrolovat konečné zůstatky účtů, které s těmito účetními případy přímo souvisejí.

Příklad:

Účetní jednotka požaduje od svého odběratele zaplacení zálohy 54 000 Kč na dodávku zboží. Odběratel zálohu zaplatil na bankovní účet. Účetní jednotka vystavila daňový doklad na přijatou platbu (45 000 Kč základ daně, 9 000 Kč DPH).

Č.

Účetní případ

Částka

Účtování

MD

Dal

1.

Zaplacení zálohy od odběratele

54 000,-

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324

2.

Vystavení daňového dokladu na přijatou platbu od odběratele

9 000,-

324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

3.

Vystavení faktury na zboží v celkové částce 360 000 Kč.

 

základ daně

300 000,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

 

DPH 20 %

60 000,-

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

 

zúčtování zálohy – bez DPH

45 000,-

324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

 

zúčtování DPH

9 000,-

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311

Kontrola:

Závazek za finančním úřadem na účtu 343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343: 9 000 + 60 000 – 9 000 = 60 000 Kč (tato částka souhlasí s částkou uvedenou na faktuře vystavené => správné účtování)

Pohledávka za odběratelem na účtu 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní) 311: 300 000 + 60 000 – 45 000 – 9 000 = 306 000 Kč (fakturovaná částka 360 000 – přijatá záloha 54 000 = 306 000 Kč => správné účtování)

Konečný zůstatek účtu 324 Účet 324 - Přijaté provozní zálohy (Pasivní) 324: 54 000 – 9 000 – 45 000 = 0 Kč => správné účtování

Kategorie

S tématem 'Účtování záloh' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a zálohy na DM - obtížný
23 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a nedaňové zálohy - lehký
18 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (15)

#1  Jana 20.12.2011, 11:35

Dobrý den, ráda bych se zeptala zda musím vykazovat vydanou zálohovou fakturu v "Přiznání k dani z přidané hodnoty" a když ano tak v jakém řádku. Děkuji

#2  Bujový Vaníček 28.01.2012, 07:42

ř. 1 nebo 2, záleží na tom, o jakou sazbu se jedná.

#3  Blanka Kroupová Špinarová 24.01.2013, 13:40

Dobrý den, máte v článku přijaté zálohy správně toto účtování ? : zúčtování DPH 324, 475 / 343 (zrušení závazku za odběratelem a současně vznik závazku za finančním úřadem) V příkladu je to asi správně 343/311. Děkuji Blanka

#4  David S. 28.04.2013, 23:38

Skvělé stránky, velmi oceňuji Vaši práci. Děkuji

#5  Alena M 07.06.2013, 10:56

Dobrý den. Citace: "Dodavatel vystaví daňový doklad na přijatou zálohu (nejpozději do 15 dnů od přijetí platby). Účetní jednotka má nárok na odpočet DPH ze zaplacené zálohy." - Ale k jakému datu - v jakém zdaň.období máme nárok na odpočet DPH, když je na DD: datum přijetí platby 29.5., ale DD je vystaven až 7.6.2013. Děkuji A.M.

#6  J. Navrátil 08.06.2013, 13:08

Dobrý den, nárok na odpočet máte až budete mít k dispozici daný daňový doklad, tudíž to pravděpodobně bude 7.6.2013. Dodavatel však musí DPH odvést ze zálohy už v květnu (v květnu obdržel platbu). V případě, že by Vám dodavatel daňový doklad vystavil ihned po přijetí platby, mohli byste nárokovat DPH už v květnu :-)

#7  JanaC 24.01.2014, 08:44

Dobrý den, firma poskytla zálohu na vozidlo v 10/2013 8264+1736=10000. Zaúčtování PZF bez předkonatce,úhrada 052/221, interní doklad 052,343/321. V 12/2013 došlo ke zrušení(dobropis) na zálohu.zaúčtování 321/052,343 a vyplacení částky 211/052? Je tento postu správně ? Děkuji Jana

#8  Jakub Navrátil 25.01.2014, 11:51

zaplacená záloha na vozidlo: 052/221 , daňový doklad k přijaté platbě:343/052.Zrušení(dobropis):321(325, klidně i přes pohledávky 315)/052,343.vraceni castky:221/321(325 či 315)

#9  PetraMik 25.03.2015, 14:31

Dobrý den, mám výhrady u předposlední tabulky, tam ta pohledávka není 30 tis, ale 26 tis, ty 4 tis, jsem už dostala, ani by Vám to nemohlo vyjít, když máte doplatit 156 tis vč DPH. To by Vám FU vrátil DPH z daň. dokladu k záloze 2x

#10  Lenka S. 28.11.2017, 15:10

Dobrý den, vystavila jsem zálohový list, který mi byl uhrazen ve dvou částkách (dvou různých termínech).Mohu vystavil 2 daňové doklady k jednomu zálohovému listu?Moc děkuji

#11  Lenka Vochozková 29.11.2017, 10:03

Dobrý den, ano. Zdanitelná plnění budou vždy k datu úhradě.

#12  Alena Šibravová 23.11.2018, 11:14

Zálohová faktura 052/221 zaplacená v roce 2016 na stavbu, musí se dělat nějaké časové rozlišení? Stavební povolení bude v roce 2019.

#13  Dagmar Klepišová 15.02.2019, 09:55

Dobrý den, jak mám zaúčtovat DPH u přijaté zálohy z EU? Tam jim přece DPH nebudeme fakturovat? Děkuji

#14  Šárka V. 14.01.2020, 11:32

Dobrý den, mám dotaz, na který jsem nikde nenašla odpověď. Ve své činnosti potřebuji vydávat zálohové faktury, kdy doplatek je až po uplynutí 15 dní (tudíž na přijatou zálohu nemohu rovnou vystavit konečnou fakturu s doplatkem). Měla jsem za to, že když mi dorazí zaplacená záloha na účet, tak i jako neplátce DPH vydávám daňový doklad o přijaté platbě. -> za zálohu a konečnou fakturu (kde zálohy odečítám) vystavuji až po zaplacení obou záloh, resp. celé částky a vystavuji je na 0 (uvádím, že již byla záloha nebo zálohy zaplaceny.) Chci se zeptat, zda správně vystavuji daňový doklad o přijaté platbě (anebo jestli to jako neplátce DPH vystavovat nesmím? -> třeba stejně jako se nesmí faktura uvádět jako daňový doklad?) Popřípadě jakým způsobem pak "vést" v průběhu zaplacené zálohy? Děkuji za odpovědi

#15  ryzskej 28.01.2021, 13:20

Dobrý den, prosím o kontrolu v 1. příkladu - v zadání je záloha 24 000,- Kč, ale v účtování už 24 200 (20 000 + 4 200). V kontrole pak pohledávka za FÚ 30 000,- Kč, ačkoliv v účtování je zůstatek 31 500,- Kč. Prosím tedy o kontrolu, případně polopatistické vysvětlení. Něco podobného se objevuje v účebnici, ze které se učím a lehce je to frustrující :)) Děkuji, r.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-zaloh&idc=53

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.