Účtování zásob vlastní výroby

Zásoby vlastní výroby

Zásoby vlastní výroby patří do oběžného majetku, účetní jednotka je sama vyrábí. Oceňují se vlastními náklady.
Zásoby vlastní výroby evidujeme na účtech:

Nedokončená výroba
Nedokončenou výrobou rozumíme ještě nehotové výrobky, které prošly určitými výrobními stupni, účetní jednotka již nějakým způsobem zpracovala materiál, ale ještě se nejedná o hotové výrobky.

Polotovary vlastní výroby
Jde stále o nedokončené výrobky, ale prošly už více výrobními stupni a jsou určeny k dohotovení výrobků. Obvykle se mohou také samostatně prodávat (např. náhradní díly - slouží k dohotovení určitého výrobku, ale mohou být rovněž určeny k prodeji zákazníkům).

Výrobky
Předměty, které prošly všemi stupni výroby. Jsou vyráběny za účelem prodeje odběratelům.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se na účet 124Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) evidují zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat, která nejsou evidována jako materiál (účet 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) ), zboží (účet 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) ) nebo dospělá zvířata a jejich skupiny (účet 026Účet 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny (Aktivní) ).

Oceňování
Zásoby vlastní výroby oceňujeme skutečnými vlastními náklady nebo podle kalkulací (operativní nebo plánované) se stanovením odchylek od skutečných nákladů. Tyto údaje zjistíme z vnitropodnikového účetnictví.
Pokud účetní jednotka není schopná zjistit vlastní náklady na zásoby vlastní výroby, použije reprodukční pořizovací cenu.

Účtování o zásobách vlastní výroby způsobem A

Přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby
Přírůstek zásob vlastní výroby se účtuje na účty 12. účtové skupiny (zásoby vlastní výroby) na stranu MD a na účty 58  účtové skupiny (změna stavu zásob vlastní činnosti) na stranu Dal.

Úbytek zásob vlastní výroby se zaúčtuje obráceným zápisem, tzn. účty 58. účtové skupiny na stranu MD a účty 12. účtové skupiny na stranu Dal (např. úbytek výrobků  583 Účet 583 - Změna stavu výrobků (Výnosový - daňový) / 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) ).

Inventarizační rozdíly
Pokud na základě inventarizace účetní jednotka zjistí inventarizační rozdíly, zaúčtuje je následovně:

Předání výrobků do svých maloobchodních prodejen
Účetní jednotka může své výrobky dodávat do svých maloobchodních prodejen. V okamžiku dodání na prodejnu se z výrobků stává zboží. Účetní jednotka zaúčtuje nejprve vyskladnění výrobků, následně zaúčtuje pořízení zboží na straně MD a aktivaci materiálu a zboží (účet 585 Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Výnosový - daňový) ) na stranu Dal.

Příklad:
Podnik vyrábí výrobky, které oceňuje skutečnými vlastními náklady. O zásobách účtuje způsobem A.


Č.

Účetní případ

Částka (Kč)

MD

Dal

1.

Spotřeba materiálu ve výrobě

150 000,-

501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový)

112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní)

2.

Hrubé mzdy dělníků

50 000,-

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový)

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní)

3.

Zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem z hrubých mezd (34 %)

17 000,-

524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový)

336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní)

4.

FP – spotřeba elektrické energie – částka bez DPH

4 000,-

502Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový)

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

5.

Příjem nedokončené výroby na sklad

221 000,-

121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní)

581 Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový)

6.

Hrubé mzdy dělníků

35 000,-

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový)

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní)

7.

Zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem z hrubých mezd (34 %)

11 900,-

524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový)

336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní)

8.

Úbytek nedokončené výroby

221 000,-

581 Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový)

121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní)

9.

Přírůstek polotovarů na sklad (300 ks)

267 900,-

122Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní)

582 Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Výnosový - daňový)

10.

Hrubé mzdy dělníků

30 000,-

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový)

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní)

11.

Zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem z hrubých mezd (34 %)

10 200,-

524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový)

336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní)

12.

Spotřeba materiálu ve výrobě

24 900,-

501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový)

112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní)

13.

Úbytek polotovarů (300 ks)

267 900,-

582 Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Výnosový - daňový)

122Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní)

14.

Přírůstek výrobků (300 ks)

333 000,-

123Účet 123 - Výrobky (Aktivní)

583 Účet 583 - Změna stavu výrobků (Výnosový - daňový)

15.

FV – prodej 100 ks výrobků odběrateli

 

 

 

 

- cena bez DPH

150 000,-

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní)

601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový)

 

- DPH 20 %

30 000,-

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní)

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Pasivní)

16.

Vyskladnění výrobků ze skladu (100 ks)

111 000,-

583 Účet 583 - Změna stavu výrobků (Výnosový - daňový)

123Účet 123 - Výrobky (Aktivní)

17.

Vyskladnění výrobků ze skladu (50 ks) za účelem převezení těchto výrobků na podnikovou prodejnu

55 500,-

583 Účet 583 - Změna stavu výrobků (Výnosový - daňový)

123Účet 123 - Výrobky (Aktivní)

18.

Převedení výrobků na prodejnu

55 500,-

131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní)

585 Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Výnosový - daňový)

19.

Převzetí zboží na sklad na prodejně

55 500,-

132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní)

131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní)


Inzerce ∇

Účtování o zásobách vlastní výroby způsobem B
Při účtování způsobem B se na začátku účetního období zaúčtuje pouze počáteční stav zásob vlastní výroby.

Na konci účetního období účetní jednotka:

  • zaúčtuje počáteční zůstatek zásob vlastní výroby do spotřeby
  • zjistí ze skladových karet konečný zůstatek zásob vlastní výroby, který zaúčtuje na příslušný účet 12. účtové skupiny

 

Přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby
Přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby se u způsobu B neúčtují, ale musí se o nich vést evidence na skladních kartách!

Inventarizační rozdíly
Pokud na základě inventarizace účetní jednotka zjistí na konci účetního období inventarizační rozdíly, zaúčtuje je následujícím způsobem:

Příklad:
Výrobní podnik účtuje o zásobách způsobem B, výrobky oceňuje skutečnými vlastními náklady.


Č.

Účetní případ

Částka (Kč)

MD

Dal

1.

Počáteční stav výrobků (80 ks)

76 000,-

123Účet 123 - Výrobky (Aktivní)

701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní)

2.

FP – nákup materiálu

 

 

 

 

- cena bez DPH

30 000,-

501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový)

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

 

- DPH 20 %

6 000,-

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Pasivní)

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

3.

Příjem materiálu na sklad

30 000,-

-

-

4.

Hrubé mzdy dělníků

50 000,-

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový)

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní)

5.

Zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem z hrubých mezd (34 %)

17 000,-

524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový)

336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní)

6.

Pronájem výrobní haly

20 000,-

518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový)

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

7.

Příjem polotovarů na sklad (300 ks)

117 000,-

-

-

8.

Hrubé mzdy dělníků

150 000,-

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový)

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní)

9.

Zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem z hrubých mezd (34 %)

51 000,-

524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový)

336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní)

10.

Odpis strojů

15 000,-

551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový)

082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Aktivní)

11.

Prodej výrobků (80 ks)

 

 

 

 

- cena bez daně

100 000,-

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní)

601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový)

 

- DPH 20 %

20 000,-

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní)

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Pasivní)

12.

Vyskladnění výrobků

76 000,-

-

-

13.

Úbytek polotovarů (300 ks)

117 000,-

-

-

14.

Přírůstek výrobků (300 ks)

333 000,-

-

-

15.

FV – prodej 50 ks výrobků

 

 

 

 

- cena bez DPH

70 000,-

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní)

601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový)

 

- DPH 20 %

14 000,-

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní)

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Pasivní)

 

Vyskladnění prodaných výrobků

55 500,-

-

-

16.

Konec účetního období

 

 

 

 

- zaúčtování počátečního stavu výrobků do spotřeby

76 000,-

583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Výnosový - daňový)

123Účet 123 - Výrobky (Aktivní)

 

- zaúčtování konečného stavu výrobků

277 500,-

123Účet 123 - Výrobky (Aktivní)

583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Výnosový - daňový)

Kategorie

S tématem 'Účtování zásob vlastní výroby' souvisí následující účetní testy

F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Zásoby vlastní výroby - způsob A
15 příkladů
Spustit test
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Účtování o zásobách
11 příkladů
Spustit test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Zásoby vlastní výroby - lehký
15 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-zasob-vlastni-vyroby&idc=56

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.