Videokurz jak na daně prakticky

Účtování zásob vlastní výroby

Zásoby vlastní výroby

Zásoby vlastní výroby patří do oběžného majetku, účetní jednotka je sama vyrábí. Oceňují se vlastními náklady.
Zásoby vlastní výroby evidujeme na účtech:

Nedokončená výroba
Nedokončenou výrobou rozumíme ještě nehotové výrobky, které prošly určitými výrobními stupni, účetní jednotka již nějakým způsobem zpracovala materiál, ale ještě se nejedná o hotové výrobky.

Polotovary vlastní výroby
Jde stále o nedokončené výrobky, ale prošly už více výrobními stupni a jsou určeny k dohotovení výrobků. Obvykle se mohou také samostatně prodávat (např. náhradní díly - slouží k dohotovení určitého výrobku, ale mohou být rovněž určeny k prodeji zákazníkům).

Výrobky
Předměty, které prošly všemi stupni výroby. Jsou vyráběny za účelem prodeje odběratelům.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
Podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se na účet 124Účet 124 - Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (Aktivní) evidují zvířata a jejich skupiny včetně jatečných zvířat, která nejsou evidována jako materiál (účet 112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní) ), zboží (účet 132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) ) nebo dospělá zvířata a jejich skupiny (účet 026Účet 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny (Aktivní) ).

Oceňování
Zásoby vlastní výroby oceňujeme skutečnými vlastními náklady nebo podle kalkulací (operativní nebo plánované) se stanovením odchylek od skutečných nákladů. Tyto údaje zjistíme z vnitropodnikového účetnictví.
Pokud účetní jednotka není schopná zjistit vlastní náklady na zásoby vlastní výroby, použije reprodukční pořizovací cenu.

Účtování o zásobách vlastní výroby způsobem A

Přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby
Přírůstek zásob vlastní výroby se účtuje na účty 12. účtové skupiny (zásoby vlastní výroby) na stranu MD a na účty 58  účtové skupiny (změna stavu zásob vlastní činnosti) na stranu Dal.

Úbytek zásob vlastní výroby se zaúčtuje obráceným zápisem, tzn. účty 58. účtové skupiny na stranu MD a účty 12. účtové skupiny na stranu Dal (např. úbytek výrobků  583 Účet 583 - Změna stavu výrobků (Výnosový - daňový) / 123Účet 123 - Výrobky (Aktivní) ).

Inventarizační rozdíly
Pokud na základě inventarizace účetní jednotka zjistí inventarizační rozdíly, zaúčtuje je následovně:

Předání výrobků do svých maloobchodních prodejen
Účetní jednotka může své výrobky dodávat do svých maloobchodních prodejen. V okamžiku dodání na prodejnu se z výrobků stává zboží. Účetní jednotka zaúčtuje nejprve vyskladnění výrobků, následně zaúčtuje pořízení zboží na straně MD a aktivaci materiálu a zboží (účet 585 Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Výnosový - daňový) ) na stranu Dal.

Příklad:
Podnik vyrábí výrobky, které oceňuje skutečnými vlastními náklady. O zásobách účtuje způsobem A.


Č.

Účetní případ

Částka (Kč)

MD

Dal

1.

Spotřeba materiálu ve výrobě

150 000,-

501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový)

112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní)

2.

Hrubé mzdy dělníků

50 000,-

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový)

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní)

3.

Zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem z hrubých mezd (34 %)

17 000,-

524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový)

336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní)

4.

FP – spotřeba elektrické energie – částka bez DPH

4 000,-

502Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový)

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

5.

Příjem nedokončené výroby na sklad

221 000,-

121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní)

581 Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový)

6.

Hrubé mzdy dělníků

35 000,-

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový)

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní)

7.

Zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem z hrubých mezd (34 %)

11 900,-

524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový)

336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní)

8.

Úbytek nedokončené výroby

221 000,-

581 Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Výnosový - daňový)

121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní)

9.

Přírůstek polotovarů na sklad (300 ks)

267 900,-

122Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní)

582 Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Výnosový - daňový)

10.

Hrubé mzdy dělníků

30 000,-

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový)

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní)

11.

Zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem z hrubých mezd (34 %)

10 200,-

524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový)

336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní)

12.

Spotřeba materiálu ve výrobě

24 900,-

501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový)

112Účet 112 - Materiál na skladě (Aktivní)

13.

Úbytek polotovarů (300 ks)

267 900,-

582 Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Výnosový - daňový)

122Účet 122 - Polotovary vlastní výroby (Aktivní)

14.

Přírůstek výrobků (300 ks)

333 000,-

123Účet 123 - Výrobky (Aktivní)

583 Účet 583 - Změna stavu výrobků (Výnosový - daňový)

15.

FV – prodej 100 ks výrobků odběrateli

 

 

 

 

- cena bez DPH

150 000,-

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní)

601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový)

 

- DPH 20 %

30 000,-

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní)

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Pasivní)

16.

Vyskladnění výrobků ze skladu (100 ks)

111 000,-

583 Účet 583 - Změna stavu výrobků (Výnosový - daňový)

123Účet 123 - Výrobky (Aktivní)

17.

Vyskladnění výrobků ze skladu (50 ks) za účelem převezení těchto výrobků na podnikovou prodejnu

55 500,-

583 Účet 583 - Změna stavu výrobků (Výnosový - daňový)

123Účet 123 - Výrobky (Aktivní)

18.

Převedení výrobků na prodejnu

55 500,-

131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní)

585 Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Výnosový - daňový)

19.

Převzetí zboží na sklad na prodejně

55 500,-

132Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní)

131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní)


Inzerce ∇

Účtování o zásobách vlastní výroby způsobem B
Při účtování způsobem B se na začátku účetního období zaúčtuje pouze počáteční stav zásob vlastní výroby.

Na konci účetního období účetní jednotka:

  • zaúčtuje počáteční zůstatek zásob vlastní výroby do spotřeby
  • zjistí ze skladových karet konečný zůstatek zásob vlastní výroby, který zaúčtuje na příslušný účet 12. účtové skupiny

 

Přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby
Přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby se u způsobu B neúčtují, ale musí se o nich vést evidence na skladních kartách!

Inventarizační rozdíly
Pokud na základě inventarizace účetní jednotka zjistí na konci účetního období inventarizační rozdíly, zaúčtuje je následujícím způsobem:

Příklad:
Výrobní podnik účtuje o zásobách způsobem B, výrobky oceňuje skutečnými vlastními náklady.


Č.

Účetní případ

Částka (Kč)

MD

Dal

1.

Počáteční stav výrobků (80 ks)

76 000,-

123Účet 123 - Výrobky (Aktivní)

701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní)

2.

FP – nákup materiálu

 

 

 

 

- cena bez DPH

30 000,-

501Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový)

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

 

- DPH 20 %

6 000,-

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Pasivní)

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

3.

Příjem materiálu na sklad

30 000,-

-

-

4.

Hrubé mzdy dělníků

50 000,-

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový)

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní)

5.

Zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem z hrubých mezd (34 %)

17 000,-

524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový)

336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní)

6.

Pronájem výrobní haly

20 000,-

518Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový)

321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní)

7.

Příjem polotovarů na sklad (300 ks)

117 000,-

-

-

8.

Hrubé mzdy dělníků

150 000,-

521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový)

331Účet 331 - Zaměstnanci (Pasivní)

9.

Zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem z hrubých mezd (34 %)

51 000,-

524Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový)

336Účet 336 - Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění (Pasivní)

10.

Odpis strojů

15 000,-

551Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový)

082Účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí (Aktivní)

11.

Prodej výrobků (80 ks)

 

 

 

 

- cena bez daně

100 000,-

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní)

601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový)

 

- DPH 20 %

20 000,-

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní)

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Pasivní)

12.

Vyskladnění výrobků

76 000,-

-

-

13.

Úbytek polotovarů (300 ks)

117 000,-

-

-

14.

Přírůstek výrobků (300 ks)

333 000,-

-

-

15.

FV – prodej 50 ks výrobků

 

 

 

 

- cena bez DPH

70 000,-

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní)

601Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový)

 

- DPH 20 %

14 000,-

311Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktivní)

343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Pasivní)

 

Vyskladnění prodaných výrobků

55 500,-

-

-

16.

Konec účetního období

 

 

 

 

- zaúčtování počátečního stavu výrobků do spotřeby

76 000,-

583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Výnosový - daňový)

123Účet 123 - Výrobky (Aktivní)

 

- zaúčtování konečného stavu výrobků

277 500,-

123Účet 123 - Výrobky (Aktivní)

583Účet 583 - Změna stavu výrobků (Výnosový - daňový)

Kategorie

S tématem 'Účtování zásob vlastní výroby' souvisí následující účetní testy

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Výnosy - souhrnný příklad II.
10 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test. Výnosy - souhrnný příklad I.
7 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickou 1 Kč za test.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-zasob-vlastni-vyroby&idc=56

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.