Videokurz jak na účtování od základů II.

Účtování zřizovacích výdajů po novele zákona o účetnictví platné od 1. 1. 2016

Před vznikem společnosti (tzn. zápisem společnosti do obchodního rejstříku) může docházet k výdajům, které se vznikem společnosti přímo souvisí (např. poradenské služby, poplatky, odměna notáře apod.).

K 1. 1. 2016 vešla v platnost novela zákona o účetnictví, která oblast zřizovacích výdajů zásadním způsobem upravuje. Jak to bylo se zřizovacími výdaji do konce roku 2 015 Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015? Jestliže náklady na založení a vznik účetní jednotky překročily částku 60 000 Kč, zřizovací výdaje byly evidovány jako položka dlouhodobého nehmotného majetku na účtu 011 Účet 011 - Zřizovací výdaje (Aktivní) 011. Tato částka byla odepisována do nákladů rovnoměrně po dobu 60 měsíců. S tímto souvisí i samozřejmé zrušení účtu 071 Účet 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům (Pasivní) 071, který evidoval oprávky k účtu zřizovacích výdajů.

Jestliže zřizovací výdaje částku 60 tis Kč nepřekročily, byla částka účtována rovnou do nákladů běžného období.

Jak je to se zřizovacími výdaji u společností založenými po 1. 1. 2016?

Výdaje na založení společnosti se již nepovažují za dlouhodobý nehmotný majetek, ani když přesáhnou 60 tis. Kč. To znamená, že u nových obchodních společností zapsaných do obchodního rejstříku od 1. 1. 2016 budou veškeré výdaje související s jejich založením účtovány do daňově uznatelných nákladů nezávisle na jejich výši. Nejčastěji jsou požívány účty 518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518 – odměna advokáta, notářské služby, apod. a 538 Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538 – pro kolky a správní poplatky.

Jak budou postupovat společnosti, které začaly evidovat zřizovací výdaje na účtu 011 Účet 011 - Zřizovací výdaje (Aktivní) 011 do konce roku 2 015 Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015?

V tomto případě společnosti zřizovací výdaje odepíší, tak jak bylo v platnosti do konce roku 2 015 Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015, tedy rovnoměrně po dobu 60 měsíců.

Mezi zřizovací výdaje patří:

 • soudní a správní poplatky
 • odměny za zprostředkování
 • poradenské služby
 • nájemné
 • mzdy
 • výdaje na pracovní cesty

 

 

Mezi zřizovací výdaje nepatří:

 • výdaje na pořízení dlouhodobého majetku
 • výdaje na pořízení zásob
 • výdaje na reprezentaci

 

Účtování o zřizovacích výdajích:

Existují dvě možnosti, jak účtovat o zřizovacích výdajích:

 1. Zřizovací výdaje zaplatil jeden nebo více společníků. V tomto případě se zřizovací výdaje účtují souvztažně se závazkem za společníky na účtu 365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365 Ostatní závazky ke společníkům. Po vzniku společnosti jsou výdaje společníkům proplaceny.
 2. Zřizovací výdaje zaplatil správce vkladu (banka) přímo z poskytnutých vkladů společníků. V tomto případě společnost nemá ke společníkům žádný závazek. Společníci na zřizovací výdaje nemusí platit žádný další příplatek.

1. příklad:

Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou třemi společníky. Každý se zavázal vložit do společnosti peněžitý vklad ve výši 100 000 Kč. Polovina vkladů byla složena na bankovní účet (správci vkladu), polovina bude uhrazena do 1 roku. Společnost měla před zápisem do obchodního rejstříku tyto výdaje, které uhradil jeden ze společníků:

-          nájemné                                   40 000,-

-          soudní poplatek                       5 000,-

-          právní služby                          10 000,-

-          výdaje na reprezentaci             2 000,-

-          výdaje na pracovní cesty          4 000,-

-          nákup zboží                            50 000,-

-          odměna notáři                                      5 000,-

Celkem:                                              116 000,-

„Zřizovací výdaje“ vykazují částku 64 000 Kč, tzn. do konce roku 2 015 Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015 by byly účtována na účet 011 Účet 011 - Zřizovací výdaje (Aktivní) 011 a do nákladů odepisovány po dobu 60 měsíců. Od roku 2016 budou zaúčtovány rovnou na nákladové účty

a)  účtování zřizovacích výdajů ihned při otevření účetních knih

Otevření účetních knih, zaúčtování počátečních zůstatků:

Č.

Účetní případ

Částka

MD

Dal

1.

Základní kapitál

300 000,-

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411

2.

Bankovní účet

150 000,-

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

3.

Závazek za společníkem

116 000,-

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365

4.

Zřizovací výdaje

64 000,-

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

5.

Pohledávky za společníky za upsaný základní kapitál

150 000,-

353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

6.

Zboží

50 000,-

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

7.

Výdaje na reprezentaci – náklady příštích období

2 000,-

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

Zahajovací rozvaha:

Aktiva                                                    Rozvaha (Kč)                                                    Pasiva

Pohledávky za upsaný základní kapitál

150 000,-

Základní kapitál

300 000,-

Náklady příštích období

66 000,-

Závazky za společníky

116 000,-

Bankovní účet

150 000,-

 

 

Zásoby

50 000,-

 

 

Náklady příštích období

2 000,-

 

 

 

 

 

 

Aktiva celkem

416 000,-

Pasiva celkem

416 000,-

Další účtování:

Č.

Účetní případ

Částka

MD

Dal

8.

Uhrazení závazku za společníkem z BÚ

116 000,-

365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

9.

Náklady na reprezentaci

2 000,-

513 Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

10.

Nájemné

40 000,-

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

11.

Soudní poplatek

5 000,-

538 Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

12.

Právní služby

10 000,-

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

13.

Výdaje na pracovní cesty

4 000,-

512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

14.

Odměna notáři

5 000,-

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

15.

Uhrazení pohledávky za upsaný základní kapitál společníky na BÚ

150 000,-

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353

Inzerce ∇

b)  účtování zřizovacích výdajů po otevření účetních knih

Otevření účetních knih, zaúčtování počátečních zůstatků:

Č.

Účetní případ

Částka

MD

Dal

1.

Základní kapitál

300 000,-

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411

2.

Bankovní účet

150 000,-

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

3.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

150 000,-

353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

 

Zahajovací rozvaha:

Aktiva                                                    Rozvaha (Kč)                                                    Pasiva

Pohledávky za upsaný základní kapitál

150 000,-

Základní kapitál

300 000,-

Bankovní účet

150 000,-

 

 

 

 

 

 

Celkem aktiva

300 000,-

Celkem pasiva

300 000,-

 

Další účtování:

Č.

Účetní případ

Částka

MD

Dal

4.

Nájemné

40 000,-

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518

365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365

5.

Soudní poplatek

5 000,-

538 Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538

365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365

6.

Právní služby

10 000,-

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518

365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365

7.

Výdaje na pracovní cesty

4 000,-

512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512

365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365

8.

Odměna notáři

5 000,-

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518

365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365

9.

Zboží

50 000,-

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132

365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365

10.

Náklady na reprezentaci

2 000,-

513 Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513

365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365

11.

Uhrazení závazku za společníkem z BÚ

116 000,-

365 Účet 365 - Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva (Pasivní) 365

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

12.

Uhrazení pohledávky za upsaný základní kapitál společníky na BÚ

150 000,-

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353

 

 

2. příklad:

Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou třemi společníky. Každý se zavázal vložit do společnosti peněžitý vklad ve výši 100 000 Kč. Polovina vkladů byla složena na bankovní účet (správci vkladu), polovina bude uhrazena do 1 roku. Společnost měla před zápisem do obchodního rejstříku tyto výdaje, které uhradil správce vkladu (banka):

 • nájemné 40 000,-
 • soudní poplatek 5 000,-
 • právní služby 10 000,-
 • výdaje na reprezentaci 2 000,-
 • výdaje na pracovní cesty 4 000,-
 • nákup zboží 50 000,-
 • odměna notáři 5 000,-

Celkem: 116 000,-

Kromě výdajů na reprezentaci a nákupu zboží zaúčtujeme všechny ostatní výdaje do zřizovacích výdajů. Zřizovací výdaje tedy činí 64 000 Kč.

 

Otevření účetních knih, zaúčtování počátečních zůstatků:

Č.

Účetní případ

Částka

MD

Dal

1.

Základní kapitál

300 000,-

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

411 Účet 411 - Základní kapitál (Pasivní) 411

2.

Bankovní účet

34 000,-

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

3.

Náklady příštích období

66 000,-

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

4.

Zboží

50 000,-

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktivní) 132

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

5.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

150 000,-

353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

6.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

150 000,-

353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353

701 Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701

 

Zahajovací rozvaha

Aktiva                                                    Rozvaha (Kč)                                                    Pasiva

Pohledávky za upsaný základní kapitál

150 000,-

Základní kapitál

300 000,-

Zřizovací výdaje

64 000,-

 

 

Náklady příštích období

Bankovní účet

34 000,-

66 000,-

 

 

Zásoby

50 000,-

 

 

Náklady příštích období

2 000,-

 

 

 

 

 

 

Aktiva celkem

300 000,-

Pasiva celkem

300 000,-

 

Další účtování:

Č.

Účetní případ

Částka

MD

Dal

7.

Náklady na reprezentaci

2 000,-

513 Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

8.

Nájemné

40 000,-

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

9.

Soudní poplatek

5 000,-

538 Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

10.

Právní služby

10 000,-

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

11.

Výdaje na pracovní cesty

4 000,-

512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

12.

Odměna notáři

5 000,-

518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518

381 Účet 381 - Náklady příštích období (Aktivní) 381

13.

Uhrazení pohledávky za upsaný základní kapitál společníky na BÚ

150 000,-

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221

353 Účet 353 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (Aktivní) 353

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Daň z nemovitých věcí
Nový 13 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Daň srážková
7 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dohadné účty aktivní
6 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (4)

#1  4Alena 21.10.2016, 19:38

Dobrý den, ve druhém příkladu je zmatek v aktivech zahajovací rozvahy a v účetních případech tohoto příkladu je 2x uvedeno "Pohledávky za upsaný základní kapitál". Ať to nemate... :-)

#2  jjarka 21.03.2017, 18:12

Dobrý den, zajímalo by mě, jaký je rozdíl v zaučtování nájemného na 518/365 a 518/381. Děkuji

#3  MMMM 23.03.2019, 09:11

Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, zda lze daňově uplatnit zřizovací náklady z roku 2017 na založení společnosti v roce 2018. Společnost byla zapsána v roce 2017, ale registrace k dani z příjmů až v roce 2018. Děkuji.

#4  Barbora Machackova 17.01.2021, 08:24

Dobry den, prosim jak provedu ucetni zapis zauctovani najemneho 518/381 v programu Pohoda?

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Uctovani-zrizovacich-vydaju-po-novele-zakona-o-ucetnictvi-platne-od-1-1-2016&idc=261

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.