Výkaz zisků a ztrát - výsledovka ke stažení

Související dokumenty ke stažení v excelu nebo pdf

Výkaz zisků a ztrát - zkrácený rozsah účelové členění Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát - zkrácený rozsah druhové členění Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát - plný rozsah účelové členění Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát - plný rozsah druhové členění Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát - plný rozsah druhové členění Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát - zkrácený rozsah účelové členění Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát - zkrácený rozsah druhové členění Stáhnout
Výkaz zisků a ztrát - plný rozsah účelové členění Stáhnout

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) je povinnou součástí účetní závěrky. Tento výkaz tvoří pouze nákladové a výnosové účty. Členění nákladů a výnosů může být buď druhové nebo účelové. Každá účetní jednotka se sama rozhodne, zda bude sestavovat výsledovku v druhovém nebo účelovém členění.

Druhové členění = jaké náklady byly podnikatelem v podniku vynaloženy na konkrétní účely (spotřeba materiálu, náklady na prodané výrobky, mzdové náklady, odpisy).

Účelové členění = v jakém útvaru podniku byly náklady vynaloženy, znakem je doložení konkrétního účelu, na který byly vynaloženy (náklady na prodané výrobky, náklady na odbyt a náklady na administrativu).

Kromě toho firmy, které nemají zákonem nařízeno ověřování závěrky auditorem, mohou vykázat výsledovku ve zjednodušeném rozsahu. Jinak se sestavuje v plném rozsahu.

 

K jednotlivým položkám výkazu jsme Vám připsali čísla účtů, které se do těchto hodnot zanášejí.

 

Jak vyplnit výkaz zisků a ztrát?

Do příslušných řádků doplňte součet zůstatkových hodnot z jednotlivých účtů

Řádek ve VZZ

Text

 

Používaný účet

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

601 Účet 601 - Tržby za vlastní výrobky (Výnosový - daňový) 601, 602 Účet 602 - Tržby z prodeje služeb (Výnosový - daňový) 602

II.

Tržby za prodej zboží

604 Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

A.

Výkonová spotřeba

 

A.1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

504 Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504

A.2.

Spotřeba materiálu a energie

501 Účet 501 - Spotřeba materiálu (Nákladový - daňový) 501, 502 Účet 502 - Spotřeba energie (Nákladový - daňový) 502, 503 Účet 503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (Nákladový - daňový) 503

A.3.

Služby

511 Účet 511 - Opravy a udržování (Nákladový - daňový) 511, 512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512, 513 Účet 513 - Náklady na reprezentaci (Nákladový - nedaňový) 513, 518 Účet 518 - Ostatní služby (Nákladový - daňový) 518

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

581 Účet 581 - Změna stavu nedokončené výroby (Nákladový - daňový) 581, 582 Účet 582 - Změna stavu polotovarů vlastní výroby (Nákladový - daňový) 582, 583 Účet 583 - Změna stavu výrobků (Nákladový - daňový) 583, 584 Účet 584 - Změna stavu zvířat (Nákladový - daňový) 584

C.

Aktivace

585 Účet 585 - Aktivace materiálu a zboží (Nákladový - daňový) 585, 586 Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586, 587 Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Nákladový - daňový) 587, 588 Účet 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 588

D.

Osobní náklady

 

D.1.

Mzdové náklady

521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521, 522 Účet 522 - Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti (Nákladový - daňový) 522, 523 Účet 523 - Odměny členům orgánů společnosti a družstva (Nákladový - daňový) 523

D.2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

 

D.2.1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

524 Účet 524 - Zákonné sociální pojištění (Nákladový - daňový) 524, 525 Účet 525 - Ostatní sociální pojištění (Nákladový - nedaňový) 525, 526 Účet 526 - Sociální náklady individuálního podnikatele (Nákladový - nedaňový) 526

D.2.2.

Ostatní náklady

527 Účet 527 - Zákonné sociální náklady (Nákladový - daňový) 527, 528 Účet 528 - Ostatní sociální náklady (Nákladový - nedaňový) 528

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

 

E.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

 

E.1.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé

551 Účet 551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551, 557 Účet 557 - Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (Nákladový - nedaňový) 557

E.1.2.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

559 Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559

E.2.

Úpravy hodnot zásob

559 Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559

E.3.

Úprav hodnot pohledávek

558 Účet 558 - Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - daňový) 558, 559 Účet 559 - Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (Nákladový - nedaňový) 559

III.

Ostatní provozní výnosy

 

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

641 Účet 641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641

III.2.

Zůstatková cena prodaného materiálu

642 Účet 642 - Tržby z prodeje materiálu (Výnosový - daňový) 642

III.3.

Jiné provozní výnosy

643, 644 Účet 644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Výnosový - daňový) 644, 646 Účet 646 - Výnosy z odepsaných pohledávek (Výnosový - daňový) 646, 647, 648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648, 649

F.

Ostatní provozní náklady

 

F.1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

541 Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541

F.2.

Zůstatková cena prodaného materiálu

542 Účet 542 - Prodaný materiál (Nákladový - daňový) 542

F.3.

Daně a poplatky

531 Účet 531 - Daň silniční (Nákladový - daňový) 531, 532 Účet 532 - Daň z nemovitostí (Nákladový - daňový) 532, 538 Účet 538 - Ostatní daně a poplatky (Nákladový - daňový) 538

F.4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

552 Účet 552 - Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (Nákladový - daňový) 552, 554 Účet 554 - Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (Nákladový - nedaňový) 554, 555 Účet 555 - Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období (Nákladový - daňový) 555

F.5.

Jiné provozní náklady

543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543, 544 Účet 544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení (Nákladový - daňový) 544, 545 Účet 545 - Ostatní pokuty a penále (Nákladový - nedaňový) 545, 546 Účet 546 - Odpis pohledávky (Nákladový - nedaňový) 546, 547, 548 Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548, 549 Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549

*

Provozní výsledek hospodaření

 

IV.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly

 

IV.1.

Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba

661 Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661, 665 Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665

IV.2.

Ostatní výnosy z podílů

661 Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661, 665 Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665

G.

Náklady vynaložené na prodané podíly

561 Účet 561 - Prodané cenné papíry a podíly (Nákladový - daňový) 561

V.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

 

V.1.

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba

661 Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661, 665 Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665

V.2.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

661 Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661, 665 Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665

H.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

561 Účet 561 - Prodané cenné papíry a podíly (Nákladový - daňový) 561

VI.

Výnosové úroky a podobné výnosy

 

VI.1.

Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba

662 Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662, 665 Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665, 666 Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 666

VI.2.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

662 Účet 662 - Úroky (Výnosový - daňový) 662, 665 Účet 665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 665, 666 Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 666

I.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

574 Účet 574 - Tvorba a zúčtování finančních rezerv (Nákladový - nedaňový) 574, 579 Účet 579 - Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti (Nákladový - nedaňový) 579

J.

Nákladové úroky a podobné náklady

 

J.1.

Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba

562 Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562, 566 Účet 566 - Náklady z finančního majetku (Nákladový - daňový) 566, 568 Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568

J.2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

562 Účet 562 - Úroky (Nákladový - daňový) 562, 566 Účet 566 - Náklady z finančního majetku (Nákladový - daňový) 566, 568 Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568

VII.

Ostatní finanční výnosy

661 Účet 661 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (Výnosový - daňový) 661, 663 Účet 663 - Kursové zisky (Výnosový - daňový) 663, 664 Účet 664 - Výnosy z přecenění cenných papírů (Výnosový - daňový) 664, 666 Účet 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku (Výnosový - daňový) 666, 667 Účet 667 - Výnosy z derivátových operací (Výnosový - daňový) 667, 668 Účet 668 - Ostatní finanční výnosy (Výnosový - daňový) 668, 669

K.

Ostatní finanční náklady

563 Účet 563 - Kurzové ztráty (Nákladový - daňový) 563, 564 Účet 564 - Náklady z přecenění cenných papírů (Nákladový - daňový) 564, 565, 567 Účet 567 - Náklady z derivátových operací (Nákladový - daňový) 567, 568 Účet 568 - Ostatní finanční náklady (Nákladový - daňový) 568, 569 Účet 569 - Manka a škody na finančním majetku (Nákladový - daňový) 569

*

Finanční výsledek hospodaření

 

**

Výsledek hospodaření před zdaněním

 

L.

Daň z příjmů

 

L.1.

Daň z příjmů splatná

591 Účet 591 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (Nákladový - nedaňový) 591, 595 Účet 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů (Nákladový - nedaňový) 595, 599 Účet 599 - Rezerva na daň z příjmu (Nákladový - nedaňový) 599

L.2.

Daň z příjmů odložená

592 Účet 592 - Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená (Nákladový - nedaňový) 592

**

Výsledek hospodaření po zdanění

 

M.

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům

596 Účet 596 - Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (Nákladový - nedaňový) 596

***

Výsledek hospodaření za účetní období

 

*

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

 

 

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Příjmy z kapitálového majetku
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Příjmy a náklady příštích období, vliv na hospodářský výsledek
5 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Záloha na daň z příjmů u zaměstnance
4 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (8)

#1  Rudolfová Hana 10.02.2017, 15:37

vyplnila jsem výkaz zisků ve zkráceném rozsahu F1 až po řádek 25 všechno OK a najednou vidím ještě F2- k čemu slouží tato strana vždyť se to opakuje ??? Rudolfová

#2  Rudolfová Hana 10.02.2017, 15:39

viz nahoře

#3  dadinka15 21.03.2017, 09:08

Dobrý den, velice mi pomohl podrobný přehled jednotlivých řádků nového výkazu zisků a ztrát. Děkuji moc za něj.

#4  Olga Šedivá 22.03.2017, 11:17

pomohly by mi výkazy mikro organizace rok 2016 děkuji Šedivá

#5  Hana Smolková 23.03.2017, 07:25

Dobrý den chtěla jsem se zeptat, když si vytisknu Výsledovku ve zkr., tak ve výnosech mám tržby a účet 611 s mínus.položkou, což je správně. Ale když si vezmu Výkaz zisku a ztráty, tak účet 611 se mi tam nepromítne a nevím proč. Tím se mi změní HV. Účet 611 = -226.872 kč. můžete mi prosím poradit? Děkuji za info..

#6  Tomáš PETR 27.06.2017, 10:49

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na současný stav lokálních představ o povinnosti druhové (POVINNÁ STÁLE) a účelové výsledovky -ÚV (tj. jak upravuje CAS A FÚ AKTUÁLNÍ POVINNOST ČI VOLITELNOST VHODNĚJŠÍ ÚV). DĚKUJI ZA INFO. TP

#7  Czechobal 20.03.2018, 11:18

Dobrý den, stáhla jsem si výkaz zisku a ztráty. Chtěla bych se zeptat vyplňuji to takhle do excelu poprvé. Proč se mi to automaticky nesčítá? Vždycky musím najet na ten součtový řádek, nahoře kouknout, jestli čísla ř. odpovídají a pak ent. První strana výkazu v pořádku, ale druhá mi nejde např součet provozního a fin. výsledku ř.53, a ani čistý obrat ř.56. Co dělám špatně. Moc děkuji.

#8  Martin007 23.07.2020, 16:56

Kde je tam řádek A2, A3 a A1? Je tam řádek A a pod ním hvězdička. Prostě nevím.

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Vykaz-zisku-a-ztrat-vysledovka-ke-stazeni&idc=273

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.