Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Pojištění odpovědnosti musí platit zaměstnavatel, který uzavřel pracovněprávní vztah alespoň s jedním zaměstnancem. Platba tohoto pojištění znamená pro zaměstnavatele stejnou povinnost jako odvod dávek sociálního a zdravotního pojištění nebo záloh na daň. Pro rychlou orientaci jsme se rozhodli vás tímto tématem provést opět formou otázek a odpovědí a v závěru si ukážeme praktický výpočet a zaúčtování.

 1) Kdo platí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?

Zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance.

 2) Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je povinné?

V případě, že jste zaměstnavatel zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance, pak ANO, toto pojištění je povinné ze zákona.

 3) Pokud je pojištění povinné ze zákona, kterým právním předpisem je upravené?

Vyhl. 125/1993 Sb.

 4) Před čím toto pojištění chrání zaměstnavatele?

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele chrání před uplatněním nároků zaměstnanců za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

 5) Jak uzavřít smlouvu mezi pojišťovnou a zaměstnavatelem?

Smlouva se neuzavírá. A to z důvodu vzniku pojištění ze zákona.

Pojišťovně je skutečnost o přihlášení se k pojištění nahlášena prostřednictvím formuláře (viz následující otázka).

6) Jak se jako zaměstnavatel k pojištění přihlásím?

Se vznikem prvního pracovněprávního poměru se zaměstnancem lze firmu přihlásit:

a)      elektronicky vyplněním formuláře na internetu u příslušné pojišťovny, která toto pojištění poskytuje (např. Kooperativa nebo Česká pojišťovna).

b)      vyplněním formuláře a odesláním poštou opět na příslušnou pojišťovnu

 7) Jak pojistné vypočítat?

Zaměstnavatel si pojistné vypočítává sám.

Základ pro výpočet = souhrn všech hrubých mezd zaměstnanců za firmu a za předchozí kvartál.

Tento základ vynásobíme sazbou OKEČ (Odvětvové Klasifikace Ekonomických Činností) pro činnost vykonávanou zaměstnavatelem.

 8) Jaké jsou termíny pro platbu pojistného?

Pojistné se platí na kvartál dopředu, s výpočtem základu z kvartálu předchozího.

 

Pojistné na:

 

Úhrada do:

 

I. čtvrtletí

31. 1. 201X

II. čtvrtletí

30. 4. 201X

III. čtvrtletí

31. 7. 201X

IV. čtvrtletí

31.10. 201X

 

Inzerce ∇

9) Jaký přehled musím na pojišťovnu dokládat při platbě?

Na pojišťovnu žádný kvartální ani roční přehled nedokládáte, pokud si ho sama nevyžádá v případě nejasností. V uvedených termínech pouze odešlete platbu.

 10) Lze využít účetní software pro výpočet pojištění, které mám jako zaměstnavatel zaplatit?

Ano.

Tento výpočet naleznete většinou v tiskových sestavách u mezd. Záložka se jmenuje „Zákonné pojištění odpovědnosti.“ Některé programy schovávají tuto záložku pod „Ostatní tiskové sestavy.“  Tam naleznete již programem natažené Základy pro výpočet (hrubé mzdy za jednotlivé měsíce kvartálu). Doplníte sazbu podle OKEČ a program sám vypočítá povinný odvod, který uhradíte vybrané pojišťovně s příslušným variabilním symbolem (většinou IČO firmy).

 

Příklad:

Zubní ordinace zaměstnává jednoho lékaře a jednu zdravotní sestřičku.

 

Měsíc:

Celkem hrubá mzda za lékaře i sestřičku:

07/2013

55 000 Kč

08/2013

60 000 Kč

09/2013

55 000 Kč

Celkem

170 000 Kč

 

Sazba podle OKEČ:

85,13 – Zdravotnictví, zubní péče

4,2 ‰  - Sazba

 

Výpočet pojistného = 170 000 * 0,0042 = 714 Kč

 

Částku 714 Kč poukážeme na účet pojišťovny do 31. 10. 2013.

 

Zaúčtování:

Text účetního případu

Částka

Účetní předpis

VÚD – pojištění jako náklad

714 Kč

548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní)

VBÚ – úhrada pojistného

714 Kč

325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní)

Sazby OKEČ

OKEČ -kód Ekonomická činnost (OKEČ-název) Z vyměřovacího
základu v ‰
10.1 Dobývání černého uhlí včetně výroby černouhelných briket 50,4
12 Dobývání a úprava uranových a thoriových rud
13 Dobývání rud
15.1 Výroba masa a masných výrobků (vč. drůbeže) 9,8
15.2 Zpracování ryb a rybích výrobků (vč. konzervování)
15.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků
20.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva
24.11 Výroba technických plynů
26.11 Výroba plochého skla
26.7 Zpracování přírodního kamene
27.5 Odlévání kovů (slévárenství)
37.1 Zpracování kovového odpadu a šrotu
45 Stavebnictví
75.25 Protipožární ochrana a ostatní záchranné práce
02 Lesnictví, těžba dřeva a přidružené služby 8,4
10.2 Dobývání hnědého uhlí včetně výroby hnědouhelných briket
11 Dobývání ropy a zemního plynu a související služby
14.1 Dobývání a úprava kameniva
15.5 Úprava a zpracování mléka
15.83 Výroba cukru
15.9 Výroba nápojů
17.14 Úprava a spřádání lnářských vláken
17.25.4 Tkaní jutařských tkanin
17.53 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich (kromě oděvů)
20.2 Výroba dýh, překližkových výrobků a aglomerovaných dřevařských výrobků
20.3 Výroba stavebně truhlářská a tesařská
20.4 Výroba dřevěných obalů
21.1 Výroba vlákniny, papíru a lepenky
24.3 Výroba nátěrových hmot, laků a podobných ochranných vrstev, tiskařských černí a tmelů
24.64 Výroba chemických výrobků pro fotografické účely
24.7 Výroba chemických vláken
25.11 Výroba pryžových pneumatik
24.12 Protektorování a opravy pryžových pneumatik
26.13 Výroba dutého skla
26.26 Výroba žáruvzdorných keramických výrobků
26.3 Výroba keramických obkládaček a dlaždic
26.5 Výroba cementu, vápna a sádry
26.6 Výroba výrobků z betonu, cementu a sádry
26.81 Výroba brusiv
27.1-27.4 Výroba kovů (kromě slévárenství)
28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a nářadí
29 Výroba strojů a přístrojů
31.3 Výroba kabelů a vodičů
35.1 Stavba lodí a člunů (vč. oprav) 8,4
36.1 Výroba nábytku
37.2 Zpracování nekovového starého materiálu a zbytkového materiálu
60.2 Pozemní doprava (mimo potrubní a železniční) vč. MHD
85.2 Veterinární činnosti
90 Odstraňování odpadu a odvod odpadních vod
01 Zemědělství 7
16 Zpracování tabáku 4,2
17.23 Tkaní česaných vlnařských tkanin
17.24 Tkaní hedvábnických tkanin
17.25.3 Tkaní lnářských tkanin
17.25.5 Tkaní vigoňových tkanin
17.4 Výroba konfekčního textilního zboží (kromě oděvů) - koberce, ložní prádlo aj.
17.52.1 Výroba provaznická
17.54.1 Výroba stuh a prýmků
17.54.2 Výroba tylů, krajek, záclon a výšivek
17.6 Výroba pletených materiálů
17.7 Výroba pleteného zboží
18 Oděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin
19 Výroba usní a úprava kůží; výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi
26.21 Výroba keramických a porcelánových výrobků pro domácnost a ozdobných předmětů
26.22 Výroba keramických výrobků pro sanitární účely
30.02 Výroba počítačů aj. přístrojů a zařízení na zpracování dat
32 Výroba rádiových, televizních a spojovacích zařízení a přístrojů
33 Výroba zdravotnických, přesných a optických přístrojů a hodin
35.3 Výroba letadel a kosmických lodí
36.2 Výroba zlatnických a šperkařských předmětů
41 Výroba a rozvod vody
55 Pohostinství a ubytování
60.3 Potrubní doprava
61.11 Námořní doprava
62 Letecká doprava
63.3 Cestovní kanceláře, průvodcovská činnost
64.2 Telekomunikace
70 Činnosti v oblasti nemovitostí (nákup, prodej, pronájem, správa, realitní agentury)
73.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74.1 Právní, daňové a podnikatelské poradenství; Účetnictví a jeho revize; Výzkum trhu a veřejného mínění; Správa cenných papírů
74.2 Architektonické a inženýrské poradenství a podobné technické služby
75 (kromě 75.25) Veřejná správa; Obrana; Povinné sociální pojištění (kromě protipožární ochrany a ostatních záchranářských prací)
80 Školství
85.1 Zdravotnictví
85.3 Sociální činnosti
91 Činnosti organizací společenských
92.2 Provoz rozhlasu a televize
22.1 Vydavatelské činnosti 2,8
65 Peněžnictví
66 Pojišťovnictví kromě povinného sociálního zabezpečení
67 Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím 2
72 Zpracování dat a související činnosti (poradenská činnost, opravy, databanky aj.)
73.2 Výzkum a vývoj v oblasti humanitních, společenských věd a nauk o literatuře
74.4 Reklamní činnosti
74.81 Fotografické služby
92.1 Výroba, půjčování a distribuce filmů a videa
92.5 (kromě 92.53) Činnosti knihoven, veřejných archivů muzeí a jiných kulturních zařízení (kromě činnosti botanických a zoologických zahrad a přírodních rezervací)
93.02 Kadeřnické a jiné služby pro ošetření těla (manikura, pedikura, kosmetické úkony)
  Činnosti nezařazené do jiných sazbových skupin (s výjimkou skupiny „Ostatní ekonomické činnosti“), ve kterých se zejména pracuje s výbušninami, radioaktivními látkami, radonem, infekčním materiálem, jedy, činnosti ve velkých výškách nebo hloubkách 10,5
  Ostatní ekonomické činnosti 5,6

Zdroj sazeb OKEČ: Vyhláška MF č. 125/1993 Sb.

Kategorie

S tématem 'Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele' souvisí následující účetní test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Zákonné pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele
7 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Účtování mezd

01. 07. 2017

Jak se účtují mzdy v roce 2017, aktuální výše slev + příklad zaúčtování

Dohoda o provedení práce

29. 10. 2013

Důvody proč je dohoda o provedení práce oblíbená jak u zaměstnavatelů, tak u zaměstnanců. Co je nutné ohlídat u dohody o provedení práce, aby byla takto vý...

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (9)

#1  Habrová 11.10.2013, 14:09

Rozlišuje se jaký je uzavřený pracovně právní vztah (Dohoda o prov.práce, prac.činnosti..) odvádí se i z těchto ? Děkuji

#2  Ing. Marie Bohdalová 15.10.2013, 11:14

Dohoda o provedení práce - nezahrnujeme do základu pro výpočet zákonného pojištění zaměstnavatele. Dohda o pracovní činnosti - zahrnujeme do základu pro výpočet zákonného pojištění zaměstnavatele

#3  Ing. Marie Bohdalová 28.10.2013, 17:11

upřesnění - dohoda o provedení práce do 10 000 kč výdělku se nezahrnuje do základu pro výpočet zákonného pojištění zaměstnavatele. nad tento výdělek se do základu zahrnuje

#4  alik 18.11.2013, 08:29

Dobrý den, zahrnuje se úhrn.vyměř.základu pro výpočet zákonného pojištění zam-tele včetně důchod.spoření nebo bez důchod.spoření? Děkuji

#5  Ing. Marie Bohdalová 18.11.2013, 22:02

Dobrý den, základ pro výpočet zákonného pojištění jsou hrubé mzdy. Důchodové spoření se počítá také z hrubé mzdy, ne do hrubé mzdy.

#6  vostr 29.12.2014, 18:43

Dobrý den, muzete mi prosim poradit, kam patri nakup a prodej naradi, brusiva, zamecnickych nastroju?jde o velko i maloobchod.Dekuji.

#7  Tom01 01.02.2015, 19:23

V případě, že zaměstnavatel má zaměstnance pouze na dohody o provedení práce (nepřekročí vyměřovací základ 10.000 Kč) hradí minimální pojistné ve výši 100 Kč (neomezený počet DPP).

#8  Picková 28.08.2015, 12:53

Jak je to prosím o výkonu funkce jednatele, hradí se za něj také pojistné. Jiné zaměstnance firma nemá. Pouze odměna jednatele. Díky za odpověď

#9  Zdena Stodolova 15.10.2017, 21:53

Dobrý večer.Jsem učitelka v mateřské skole. Minuly týden mi paní ředitelka s účetní oznámily, že paní účetní udělala chybu a místo 2 dětí mi počítaly od ledna 3 děti. Strhly mi z výplaty 14145 Kč s tím, že finanční úřad si to žádá. Poraďte mi prosim jestli mám nějaká práva bránit se. Dekuji

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele&idc=120

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.