Zasílání zboží do EU z pohledu DPH

O zasílání zboží hovoříme v případě, že je zboží dodáno do jiného členského státu EU osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně. Nejčastěji jde o případ zasílání zboží do jiného státu EU občanovi tohoto státu pro jeho soukromou spotřebu. Typicky s režimem zasílání zboží pracují e-shopy nebo zásilkové obchody. Tento režim je upraven v § 8 Zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Pojďme se se zasíláním zboží blíže seznámit.


Co je zasílání zboží

Co je zasíláním zboží upravuje § 8 odst. 4:

“(4) Zasíláním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží mezi členskými státy, pokud

a) zboží je odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy

1. osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo

2. jí zmocněnou třetí osobou,

b) zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně, a

c) se nejedná o dodání

1. nového dopravního prostředku,

2. zboží s instalací nebo montáží, nebo

3. použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem zvláštního režimu.”

O zasílání zboží nejde např. v případě, že příjemce je osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (tj. plátcem nebo osobou identifikovanou k dani).

 

Zasílání zboží je charakterizováno těmito znaky:

 • zboží je přepraveno do jiného státu EU - o zasílání zboží nejde v případě, kdy je zboží vyváženo do třetí země (tj. mimo EU)
   
 • zboží dodává osoba povinná k dani - tj. fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti (viz § 5 Zákona o DPH)
   
 • přepravu zboží zajišťuje dodavatel nebo jím zmocněná třetí osoba (např. smluvní dopravce) - tj. přepravu nesmí zajišťovat ani sjednávat zákazník
   
 • dodání zboží je uskutečněno pro osobu, pro kterou pořízení daného zboží není předmětem daně - soukromé osobě nebo jiným osobám nepovinným k dani
   
 • nejedná se o nové dopravní prostředky, dodání zboží s instalací nebo montáží a dodání zboží podléhajícího zvláštnímu režimu dle § 90 - Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi

 

Za zasílání zboží je považována i situace, kdy je zboží dovezeno ze třetí země a propuštěno do celního režimu volný oběh v jednom členském státě a odtud pokračuje přeprava zboží do jiného členského státu - viz § 8 odst. 5:

“(5) Podmínka podle odstavce 4 písm. a) se považuje za splněnou, je-li zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí země a dovezeno osobou, která zboží dodává, do členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém případě se za členský stát zahájení odeslání nebo přepravy zboží považuje členský stát dovozu zboží.

Místo plnění

Místo plnění u zasílání zboží závisí na tom zda hodnota zasílaného zboží v příslušném a předchozím kalendářním roce překročila limit pro zasílání zboží platný pro daný stát EU. Na rozdíl od obratu pro účely registrace k DPH se v případě zasílání zboží sleduje překročení limitu za kalendářní rok tj. od 1.1. do 31.12.

 • pokud došlo k překročení limitu pro zasílání zboží do daného státu nebo u zboží, které je předmětem spotřební daně - místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy (viz § 8 odst. 1)
   
 • pokud nedošlo k překročení limitu pro zasílání zboží do daného státu a zboží není předmětem spotřební daně - místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná (viz § 8 odst. 2)

Osoba povinná k dani se může dobrovolně rozhodnout, že místo plnění je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, i když nedošlo k překročení limitu pro zasílání zboží - viz § 8 odst. 3:

“(3) Osoba povinná k dani, která zboží zasílá, se může v případě splnění podmínek podle odstavce 2 rozhodnout, že místem plnění při zasílání zboží je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. V takovém případě je povinna tak postupovat do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla.” Toto se může hodit v případech, kdy se zasílání již blíží limitu a osoba povinná k dani nechce hlídat konkrétní dodávku, která limit překročí. Může se dobrovolně v daném státě EU registrovat k DPH dříve a začít odvádět DPH daného státu.

 

Limity pro zasílání zboží v jednotlivých státech EU

Aktuální limit pro zasílání zboží do příslušného státu lze nalézt v zákoně o DPH příslušného státu. Český zákon o DPH upravuje limit pro zasílání zboží do České republiky. Informativně lze přehled limitů pro zasílání zboží nalézt v pokynech k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty na poslední straně.


Stát

Limit

Belgie

35 000 EUR

Bulharsko

70 000 BGN

Česká republika

1 140 000 CZK

Dánsko

280 000 DKK

Estonsko

35 000 EUR

Finsko

35 000 EUR

Francie

100 000 EUR

Chorvatsko

270 000 HRK

Irsko

35 000 EUR

Itálie

35 000 EUR

Kypr

35 000 EUR

Litva

125 000 LTL

Lucembursko

100 000 EUR

Lotyšsko

35 000 EUR

Maďarsko

35 000 EUR

Malta

35 000 EUR

Německo

100 000 EUR

Nizozemí

100 000 EUR

Polsko

160 000 PLN

Portugalsko

35 000 EUR

Rakousko

35 000 EUR

Rumunsko

118 000 RON

Řecko

35 000 EUR

Slovenské republika

35 000 EUR

Slovinsko

35 000 EUR

Španělsko

35 000 EUR

Švédsko

320 000 SEK

Velká Británie

70 000 GBP


Zasílání zboží a povinnost odvést daň

Každá osoba povinná k dani, ať už plátce, neplátce nebo identifikovaná osoba, která uskutečňuje zasílání zboží do jiného členského státu, musí sledovat limit pro zasílání zboží. Je-li zboží zasíláno z tuzemska do jiného členského státu pod limitem je místo plnění v místě začátku přepravy tj. v tuzemsku. Dodání zboží se zdaňuje jako dodání zboží s místem plnění v tuzemsku. Tzn. neplátce DPH nebo identifikovaná osoba počítá dodání zboží do limitu pro povinnou registraci plátce z důvodu překročení obratu. Plátce DPH vykazuje dodání zboží na ř. 1,2 v daňovém přiznání a v oddílu A.4. resp. A.5. v kontrolním hlášení.

Dojde-li k překročení limitu pro zasílání zboží v daném státě, musí se osoba povinná k dani v daném státě registrovat k DPH. Povinnost registrovat se k DPH v jiném státě může vzniknout i tuzemském neplátci nebo osobě nepovinné k dani. U zasílání zboží nad limit se aplikuje DPH daného státu a odvádí se DPH a podává přiznání podle pravidel v daném státě. V českém přiznání se toto nadlimitní zasílání zboží vykazuje na ř. 24 v přiznání k DPH a v kontrolním hlášení se neuvádí.

Zasílání zboží se v daném státě EU zdaňuje v roce překročení limitu a v roce následujícím. A to již od dodání následujícího plnění po plnění, který byl limit překročen.

 

Zasílání zboží do limitu

Překročení limitu

Zasílání zboží po překročení limitu

Plátce

české DPH, ř. 1,2 přiznání, kontrolní hlášení A.4.,A.5.

Registrace k DPH ve státě překročení limitu

Aplikuje DPH jiného státu. V tuzemském přiznání v ř. 24

Neplátce

počítá do obratu pro povinnou registraci plátce DPH.

Registrace k DPH ve státě překročení limitu

Aplikuje DPH jiného státu. Plátcem v tuzemsku se z tohoto důvodu nestává.

IO

počítá do obratu pro povinnou registraci plátce DPH. V přiznání IO nevykazuje

Registrace k DPH ve státě překročení limitu

Aplikuje DPH jiného státu. Plátcem v tuzemsku se z tohoto důvodu nestává.


Zasílání zboží osobou z jiného státu do tuzemska

Překročí-li osoba neusazená v tuzemsku (se sídlem v jiném státě EU) limit 1 140 000 Kč pro zasílání zboží do tuzemska, stává se v tuzemsku plátcem DPH dle § 6c odst. 2 a to od okamžiku překročení limitu:

“(2) Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, s výjimkou plnění, u kterých je povinna přiznat daň osoba, které jsou tato plnění poskytována, nebo plnění, na která se použije zvláštní režim jednoho správního místa, je plátcem ode dne uskutečnění tohoto zdanitelného plnění.”

Tato osoba má povinnost podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala plátcem (viz § 94 odst. 2).

 

U zasílání zboží do tuzemska bude od okamžiku překročení limitu aplikovat české DPH, podávat české přiznání plátce a platit DPH v tuzemsku ze zasílání zboží.


Článek napsala: Zuzana Bartůšková, daňová poradkyně

Chcete vědět o účetnictví a daních víc?
Navštivte kurz autorky http://www.ucetnictvibezstarosti.eu/kurzy/

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek
4 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení zásob ze zahraničí (způsob A)
16 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Výsledek hospodaření - zisk
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku (20)

#1  frantisek.jadrny 13.09.2016, 08:37

Dobrý den, děkuji za velmi užitečné informace. Chápu tedy dobře že pokud provozuji eshop a objedná si u mne zákazník ze slovenska, nemusím být plátce DPH ani ohlášený pokud nepřekročím limit 35t € a u nás v ČR obrat pro přihlášení k DPH. Platí to rovněž pokud např. nabízím zboží přes slovenský portál, kterému poté platím provizi např? 11%? Děkuji za vaší odpověď

#2  Zuzana Bartůšková 21.09.2016, 17:24

Dobrý den, ano pochopil jste správně. Pokud nepřekročíte obrat v ČR 1 mil. Kč a limit zasílání zboží na Slovensko 35 tisíc Kč, nemusíte se registrovat jako plátce DPH v ČR ani na Slovensku. U provize od slovenského portálu je situace jiná. Jelikož jde o poskytnutí služby z jiného členského státu, tak se velmi pravděpodobně stáváte osobou identifikovanou k dani a to ke dni přijetí služby z jiného státu. Bez bližších znalostí sitauce to ale nejsem schopná říct určitě.

#3  frantisek.jadrny 26.09.2016, 12:51

Dobrý den, děkuji za vaší odpověď. V současné době prodávám ručně vyráběné výrobky na českém serveru fler.cz, ale rád bych nabídl své zboží i např. na Slovensko kde funguje obdobný portál sashe.sk či do Německa dewanda.com. Za vystavení zboží na portálech se neplatí, platí se pouze provize cca 15% v případě uskutečnění prodeje. (Pochopil jsem, pokud nepřekročím stanovenou částku prodaného zboží zahraničním zákazníkům nemusím se ohlašovat k DPH) Jasné mi však není právě ta provize, jelikož přijmu službu ze zahraničí, ovšem ze služby nemám žádný příjem, ba naopak platím na jejich účet (na Slovensku, v Německu). Pokud by jste byla ochotna mi tuto situaci vyjasnit v těchto konkrétních případech, budu velmi rád. Případně myslím, že by to bylo i užitečné téma na nějaký článek, podobné otázky si myslím kladou i ostatní malí řemeslníci.

#4  Zuzana Bartůšková 26.09.2016, 16:55

Dobrý den, při přijetí služby z EU nebo třetí země se stáváte osobou identifikovanou k dani. V případě placení provize obchodním partnerům půjde pravděpodobně o tento případ. Bez konkrétního seznámení se všemi podmínkami to ale nemohu říct určitě. Pokud byste měl zájem o placenou konzultaci (lze i přes Skype nebo Google hangout) jsem vám k dispozici. Co se týče námětu na článek, děkuji za tip. Proberu váš návrh s redaktorem.

#5  Michaela Hackerová 18.10.2016, 12:42

Zasílání zboží na Slovensko českým plátcem DPH, nemělo by se v českém DPH vykazovat na řádku 24? A vykazuje se zde pouze základ daně nebo včetně slovenské DPH? Děkuji

#6  Zuzana Bartůšková 23.10.2016, 11:41

Pro Michaela Hackerová: ano do ř. 24 pokud je již překročen limit zasílání a zboží se bude zdaňovat na Slovensku. Podle pokynů k přiznání DPH se v ř. 24 uvádí hodnota zaslaného zboží. Z toho mi vyplývá, že se jedná o částku bez DPH. I když jednoznačeně to pokyny k přiznání neuvádějí.

#7  Jana K 27.10.2016, 09:59

Dobrý den, nejsem plátce DPH, a občas dám reklama na FB. Tam mi vystaví fakturu, ale upozorňovali mě, že se musím stát plátcem DPH, pokud si to dám do nákladů

#8  Zuzana Bartůšková 27.10.2016, 20:31

Pro Jana K: Nemusíte se stát plátcem DPH, ale identifikovanou osobou a to od okamžiku prvního přijetí služby z EU nebo třetí země. Článek na téma identifikovaná osoba připravuji.

#9  Radka Maloňová 15.11.2017, 13:48

Dobrý den, společnost, plátce DPH, zasílá zboží soukr.osobám-neplátcům na SK (e-shop). Limit 35€ byl překročený. Jaký je kontrolní mechanismus - kdo a jak kontroluje, zda limity byly překročené a zda jsme splnili podmínku registrace k DPH na SK?

#10  Zuzana Bartůšková 17.11.2017, 11:28

Pro Radka Maloňová: Tyto povinnosti si musí hlídat sám daňový subjekt. Pokud byste se nezaregistrovali a neodvedli DPH na Slovensku, řešil by to slovenský finanční úřad.

#11  Marta Papežová 02.01.2018, 09:19

Dobrý den, chápu správně povinnost registrace při zasílání do SR? Obrat jsme překročili v prosinci 2017. Budeme sledovat obrat od 1.1.2018 a až se budeme blížit k 35000 Eur, raději se dobrovolně přihlásíme např. v dubnu 2018?

#12  Lenka Vochozková 05.01.2018, 12:59

Pro Martu Papežovou. Pokud jste obrat překročili v prosince 2017, musíte se již registrovat k DPH na Slovensku. Tam musíte podávat přiznání dle slovenských pravidel a zákonů a již od dodání následujícího plnění po plnění, kterým byl limit překročen.

#13  Eva Janová 03.07.2018, 11:52

Dobrý den, jak dobropisovat reklamované zboží (zasílané do překročení limitu pro povinnou registraci, účtované s českou DPH) po překročení limitu a registraci na Slovensku?

#14  Pavell 03.09.2018, 06:44

Jem registrovaný platce v ČR. Pokud se zaregistruji jako platce v SK, AT,DE kdo provádí kontrlolu DPH jež budu povinen odvést na SK, AT, DE - český fin. urad nebo cizí? V případě pochybení je lhůta doplacení 3 roky jako v ČR nebo 5 let jako např. v SK.

#15  Zuzana Bartůšková 03.09.2018, 15:34

Pavell: odvod DPH v jiném členském státě se plně řídí legislativou daného státu a to včetně otázek správy daně. Tj daňová kontrola, lhůty, sankce apod. se vždy řídí zákonem daného státu. Co se týče cizí DPH může český DPH kontrolovat to, jestli jde skutečně o plnění jiného státu a neměla tam být česká DPH.

#16  Ivana777 05.09.2018, 11:35

Dobrý den, jak správně zaúčtovat platbu, která se strhla on-line od Amazonu. Amazon má české DIČ, účtuje nám zboží s DPH. My jsme plátci v ČR.Děkuji

#17  Lenka Vochozková 11.09.2018, 08:41

Dobrý den, je třeba upřesnit, co to je za platbu. Nejspíše se jedná o úhradu faktury - fakturu od Amazonu za zboží evidujete ve fakturách.

#18  Martin Kašík 29.10.2018, 14:11

Dobrý den, měl bych k problematice 2 otázky: 1. Když já jako OSVČ neplátce DHP ani IO dodám na Sovensko zboží v hodnotě do 35 000 Eur také neplátci DPH avšak firmě (má své IČ ale nemá DIČ) musím automaticky připočíst Slovenské DPH? Vyřešil by se tento problém tím když budu fakturu vystavovat na fyzickou osobou na Slovensku (co nemá IČ). 2. Pokud své zboží já jako prodejce naložím do svého automobilu a převezu koncovému zákazníkovi fyzické osobě na Slovensko osobně, považuje se toto již za dodání služby a stávám se automaticky Identifikovanou osobou od první koruny anebo je to stále prodej zboží a do limitu 35 000 Eur se nemusím stávat Identifikovanou osobou.? Děkuji

#19  Zuzana Bartůšková 30.10.2018, 20:02

Martin Kašík: dodání zboží do limitu 35000 Kč s dopravou z ČR na Slovensko se považuje za české plnění. Takže jako neplátce počítáte do obratu pro registraci plátce v ČR. V tomto případě nehraje roli jestli příjemce má nebo nemá IČ (tj. jestli jde o podnikatele nebo nepodnikatele), pokud příjemce zboží není na Slovensku registrován k dani (jako plátce nebo identifikovaná osoba). Za dodání s dopravou se považuje i doprava ve vlastí režii tj. vlastním autem nejen prostřednictvím přepravní firmy.

#20  anavi68 20.09.2019, 19:58

Dobrý den, prosím o radu při výše uvedeném tématu - jsme plátci DPH v ČR, provozujeme E-shop v SK, v nejbližší době proběhne registrace k DPH na Slovensku - 1) momentálně přijmeme od zákazníka platbu v Eur(např. 10,- Eur) přepočtem kurzem a odvedeme z této částky DPH 2) jak to bude po registraci? Jaká částka se uvede do našeho přiznání (ř.24, jak jsem vyčetla) 3) a jak budu účtovat tržbu do výnosů (vůbec nevím) Můžete mi prosím poradit, ať to máme v pořádku hned od začátku. Děkuji

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Zasilani-zbozi-do-EU-z-pohledu-DPH&idc=271

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.