Videokurz jak na daně prakticky

Změny v účetnictví v souvislosti s NOZ, ZOK, od 1.1.2014 v kostce - část první

(1) Preambule

~ aneb Počáteční modlitba za (pro) všechny účetní ~
Bez debat jedním z nejžhavějších témat z účetních kuloárů je rekodifikace soukromého práva (vytvoření nového občanského zákoníku a zákona o korporacích), která se dotkne nejen obyčejného lidu, ale i nás – účetních.

Připravte si šálek kávy (či něčeho silnejšího), pohodlně se usaďte a pojďme si ve zkratce říci, co nás od dalšího roku čeká a nemine. Cílem článku není podrobně se pitvat v jednotlivých problémech, ale spíše zeširoka nastínit hlavní změny, které rekodifikace do účetnictví přináší.

Mnoho lidí o tomto „převratu“ mluví jako o události, která bude působit jako síto na účetní v ČR, kde se ukáže, jak rychle se účetní pracovníci dokáží adaptovat změnám, neboť i ve světě účetnictí platí zákon o přežití silnějšího – začne se lámat chleba a řada účetních „odpadne“ . Do toho všeho, do světa účetnictví začíná pronikat nová generace mladších účetních se znalostmi nových legislativních změn, vybaveností s cizími jazyky a znalostmi moderních informačních technologií. Tímto se toto řemeslo posune zase o kus dále. Ale to už by bylo trochu na jiný článek :-)

Ruku na sdrce, změny přicházejíc s rekodifikací jsou vskutku nejzásadnější od dob… no které ani já a ani většina lidí zde nejspíše nepamatuje. Hlavní autor celé rekodifikace- prof. JUDr. Karel Eliáš čerpal jak z historie (což je zejména  vidět po terminologické stránce), tak  se  hlavně  nechal inspirovat právem jiných zemí.

Jak se říká, změna je život, pojďme se tedy podívat, jaký ten život bude.

(2) Změny v terminologii

Společnosti a družstva = obchodní korporace
Sdružení = společnost
Účastníci sdružení = společníci sdružení ve společnosti
Právní subjektivita = právní osobnost
Podnik = obchodní závod
Nájem = nájem nebo pacht
Zálohy = zálohy nebo závdavky (NOZ §1807-1809)
Půjčka = zápůjčka (NOZ §2390-2394)
Závazky = dluhy

„Účastníci sdružení, budou společníci, ale ne ve společnosti, teda abych byl správný ne v obchodní korporaci, což ovšem neznamená, že nemohou mít závod.“ :-)
Od Nového roku bychom měli správně používat správnou terminologii, ale jak to ve skutečnosti bude dlouho trvat než se nám to dostane pod kůži? Těžko říci..

Objasnění vybraných pojmů

Závdavek = NOZ §1808-1809
Odevzdává se nejpozději při uzavření smlouvy
Potvrzuje se jím uzavření smlouvy a strana, která jej dala tím potvrzuje, že dluh splní
Nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana závdavek ponechat

Inzerce ∇

Základní rozdíly v charakteristikách mezi nájmem a pachtem

 

Nájem

Pacht

Cíl

Užívání věci

Užívání a požívání (plodů a užitků)

Doba trvání

Dočasnost

Dočasnost

Úplata

Nájemné

Pachtovné, nebo část výnosu - případně kombinace

Druhy

Nájem bytu, prostory sloužící k podnikání, nájem movitých věcí, dopravních prostředků,..

Zemědělský pacht, pacht obchodního závodu

 

(3) Novela účetních předpisů v důsledku rekodofikace

Zákon o účetnictví


V zákoně o účetnictví dojde k doplnění, respektive k nahrazení pojmů, kterých se NOZ, ZOK týká (viz dále). Navíc dochází ke změnám v položkách účetních výkazů v účetní závěrce. (bude popsáno v dalším článku)

Dochází k úpravě dosavadního vymezení účetních jednotek – nově se účetními jednotkami stávají i nové tzv. non-subjekty (subjekty bez právní subjektivity, tedy nyní bez právní osobnosti)
§1, odst.2 ZOU

Tento zákon se vztahuje na účetní jednotky, kterými jsou:

  1. právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,
  2. zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, = přesnější vymezení zahraničních subjektů
  3. organizační složky státu ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je osobou uvedenou v písmenech a) až f), nebo h) až l)
  4. Svěřenské fondy podle občanského zákoníku = „non subjekty“
  5. fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření
  6. investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, nebo
  7. ty, kterým povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu

Ke konci druhého odstavce se doplňuje věta – „Tento zákon se vztahuje také na osoby odpovědné za vedení účetnictví podle §4a.(čímž se rozšiřuje působnost ZOU) à
§4a

(1)Za vedení účetnictví svěřenských fondů, včetně sestavení účetní závěrky a naplnění ostatních povinností stanovených tímto zákonem, odpovídá správce
Za vedení účetnictví svěřenských fondů, které jsou investičním fondem….odpovídají správce a obhospodařovatel společně a nerozdílně
(2) Za vedení ostatních investičních fondů bez právní osobnosti…odpovídají administrátor a obhospodařovatel společně a nerozdílně.

Předmět účetnictví


ZOU upravuje znění asi té nejdůležitější věty v celém ZOU:
"Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření." - předmět účetnictví §2
Občanský zákoník rozlišuje : Závazek X Dluh

Závazek
NOZ pod pojmem závazku rozumí vztah mezi věřitelem a dlužníkem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou osob v rámci tohoto vztahu
Věřitel je tím, kdo má právo – pohledávku – od dlužníka požadovat, aby pro něj (či pro jiného) např. něco vykonal. Naopak dlužník je k tomuto povinen pouze vůči věřiteli, k němuž jej tíží dluh.
Důvodem vzniku závazku je nejčastěji smlouva

Dluh = finanční povinnost
Povinný audit pro svěřenské fondy (§20)
Aby byl svěřenský fond povinně auditován, bude stačit překročit 1 ze „známých“ kritérií – přičemž v případě svěřenských fondů to bude vpodstatě vždy suma aktiv – více než 40 000 000 Kč.

Pozemky a stavby

§28
Účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, anebo které hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávých celků, není-li dále stanoveno jinak, o něm účtují a odpisují v souladu s účetními metodami.
Majetek nebo jeho části (části – pozemek – obsahuje stavbu apod..) (Pozemky a jiný majetek NE) vymezený zvláštními právními předpisy nebo prováděcími právními předpisy se neodpisuje

Správní delikty

V této sekci se rozšíří zejména sankce pro osoby odpovědné za vedení účetnictví (viz výše)


Použité zkratky
NOZ = Nový občanský zákoník
ZOK = Zákon o korporacích
ZOU = Zákon o účetnictví

PS: Popisovaný stav skutečností se ještě může změnit, aneb nikdy neříkej nikdy, zvlášť pokud jde o legislativu v ČR.

Kategorie

Vyzkoušejte své účetní znalosti v testech

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Daňově neuznatelné náklady = komplexní příklad
Nový 1 příklady
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Dotace ze státního rozpočtu
15 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Účtování přijatých záloh
8 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Přečtěte si také

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

Zatím žádný komentář, buďte první

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/clanek.php?t=Zmeny-v-ucetnictvi-v-souvislosti-s-NOZ-ZOK-od-1-1-2014-v-kostce-cast-prvni&idc=132

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.