Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Náklady spojené s pořízením investic - dodavateli nákupem, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím-darováním, po skončení leasingu, vkladem jiné osoby, přeřazením z osobního užívání do podnikání..

Výběr účetních případů s účtem 041


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Instalace účetního programu ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
Faktura za nákup licence od neplátce DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 041 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Fa. za nákup účetního programu - PFAPFA = Přijatá faktura 041 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Faktura za nákup DNM + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 041 , 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Protokol o zařazení nehmot. majetku do užívání- licence - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 014Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014 / 041
Protokol o zařazení - účetní program - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) 013 / 041
Snížení pořizovací ceny ocenitelných práv o částku dobropisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 014Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014 / -041
Snížení pořizovací ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o částku dobropisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 / -041
Snížení pořizovací ceny softwaru o částku dobropisů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 013Účet 013 - Software (Aktivní) 013 / -041
Zařazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 / 041
Zařazení nehmotných výsledků výzkumu a vývoje do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 / 041
Zvýšení pořizovací ceny nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o částku vrubopisů dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 012Účet 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (Aktivní) 012 / 041
Zařazení softwaru jak u nákupu tak z vlastní výroby do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) 013 / 041
Zvýšení pořizovací ceny software o částku dobropisů dodavatelů vztahujících se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 013Účet 013 - Software (Aktivní) 013 / 041
Zařazení ocenitelných práv do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 014Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014 / 041
Zvýšení pořizovací ceny ocenitelných práv o částku vrubopisu dodavatelů vztahujících se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 014Účet 014 - Ocenitelná práva (Aktivní) 014 / 041
Zvýšení pořizovací ceny ostatního dlouhodobého nehmotného majetku o částku vrubopisu dodavatelů vztahující se k tomuto majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 019Účet 019 - Jiný dlouhodobý nehmotný majetek (Aktivní) 019 / 041
Faktury dodavatelů za dlouhodobý nehmotný majetek, včetně výdajů spojených s jeho pořízením - PFAPFA = Přijatá faktura 041 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321

Inzerce ∇

Faktury dodavatelů za práce a služby spojené s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku - PFAPFA = Přijatá faktura 041 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku- nikoli pro budoucí provoz - PFAPFA = Přijatá faktura 041 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Vnitropodniková fa. za dlouhodobý nehmotný majetek, provedený ve vlastní režii např. přepravné - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041 / 587Účet 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (Nákladový - daňový) 587
Bezplatné nabytí dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Nevyfakturované dodávky dlouhodobého nehmotného majetku při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041 / 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389
Faktury za dlouhodobý nehmotný majetek, které do konce roku nedošly do účetní jednotky, majetek na cestě - PFAPFA = Přijatá faktura 041 / 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389
Zvýšení nákladů na nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek s vrubopisy dodavatelů - PFAPFA = Přijatá faktura 041 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 / 041
Bezplatné předání nepotřebného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši nákladů vynaložených na jeho pořízení v předávající účetní jednotce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 041
Vyúčtování nákladů na dlouhodobý nehmotný majetek při jeho prodeji - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 / 041
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, který je trvale zastaven s vlastníkem v něm nebude pokračováno zmařené investice - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 041
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 041

Vyúčtování u nabyvatele ve výši rovnající se rozdílu mezi oceněním nabytého majetku a souhrnem individuálně přeceněných složek souboru majetku na základě posudku znalce.sníženým a převzaté závazky

A)nabývací cena je nižší - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041 / 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015
B)nabývací cena je vyšší - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 015Účet 015 - Goodwill (Aktivní) 015 / 041

Likvidace dlouhodobého nehmotného majetku(jeho částí) v důsledku zničení živelnými pohromami, v důsledku škod a pod.

A)manka a škody - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 041
B)škody - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 041

Použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technické zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny

A)dotace ze státního rozpočtu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 / 041
B)ostatní dotace - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 347Účet 347 - Ostatní dotace (Pasivní) 347 / 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042

Dodávka zásob majetku od podniků ve skupině na dlouhodobý dodavatelský úvěr

A)hmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (Aktivní) 042 / 471Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471
B)nehmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041 / 471Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 041 píšeme také v těchto článcích

 Technické zhodnocení z pohledu účetního a daňového od 1. 1. 2014 Technické zhodnocení z pohledu účetního a daňového od 1. 1. 2014

04. 06. 2014, M. Bohdalová Změny, které nastaly v účetní a daňové oblasti pro technické zhodnocení od roku 2014... celý článek


 Účtování technického zhodnocení vs. účtování opravy Účtování technického zhodnocení vs. účtování opravy

16. 09. 2013, M. Bohdalová Jak poznáme kdy budeme účtovat o technickém zhodnocení a kdy o opravě? Metody účtování technického zhodnocení, praktické příklady... celý článekDalší účty z účetní skupiny 04


Procvičte si účtování s účetní třídou 04 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 041

Pořízení dlouhodobého majetku a daňové zálohy - střední obtížnost, 18 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Pořízení dlouhodobého majetku - střední obtížnost, 19 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (1)

  1. [ 1] Loblová 28.03.2011, 10:23

    Jak zaúčtovat pořízení majetku po skončení leasingu ,(pořízení je 0 Kč ale má pro firmu hodnotu a firma chce dělat účetní odpisy (ne daňové)

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=041&popis=Porizeni-dlouhodobeho-nehmotneho-majetku&i=27

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)