Registrovat se
Maturujete z účetictví? Pomůžeme vám zvládnout tuto zkoušku.
Připravili jsme pro vás 🎦 video kurz odmaturuj z účetnictví.

Ukázat první video »

Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Náklady spojené s pořízením DHM - dodavatelsky nákupem, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím, vkladem od jiné osoby (např, nepeněžní vklad do obchodní činnosti), přeřazením z osobního užívání do podnikání, pořízení vlastní činností (např. stavba budovy vlastními zaměstnanci - vnitropodnikové služby -doprava, montáže), bezúplatné předání po skončení leasingu.Po zařazení do úžívání se převedou investice na vrub účtů 01,02 a 03.

Výběr účetních případů s účtem 042


Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zobrazit detail
Aktivace vnitropodnikových služeb - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 , 131Účet 131 - Pořízení zboží (Aktivní) 131 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
Vnitropodniková faktura za výkony související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku např. přepravné ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 586Účet 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb (Nákladový - daňový) 586
Nákup DHM na fakturu - PFAPFA = Přijatá faktura 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Nákup DHM za hotové od neplátce DPH - VPD VPD - výdajový pokladní doklad 042 / 211Účet 211 - Pokladna (Aktivní) 211
Nákup stroje v pořizovací ceně nad 40 000 Kč - PFAPFA = Přijatá faktura 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Fa. za dopravu obráběcího stroje + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 042 , 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Fa. za montáž obráběcího automatu + DPH - PFAPFA = Přijatá faktura 042 , 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Zařazení automatu do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 042
Fréza zařazena do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 042
Došlá faktura za obráběcí automa - PFAPFA = Přijatá faktura 042 , 343Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktivní i Pasivní) 343 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Zařazení kopirovacého stroje užívání - dlouhodobý hmotný majetek - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 042
Zařazení stroje do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 042
Snižování pořizovací ceny budov, hal a staveb o dobropisy investičních dodavatelů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / -042
Zařazení nových i opotřebovaných budov, hal a staveb včetně dokončených investičních prací v cizích budovách, halách, stavbách, rekonstrukcí stávajících budov, hal a staveb včetně vlastní výroby do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / 042
Zařazení důlních děl a důlních staveb pod povrchem, vodních děl - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / 042
Zařazení bytů a nebytových prostor vymezených jako jednotky - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / 042
Zařazení nových i opotřebovaných samostatných movitých věcí, včetně montážních prací, rekonstrukcí a modernizace věcí a souborů včetně vlastní výroby do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 022Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (Aktivní) 022 / 042
Zařazení pěstitelských celků trvalých porostů do užívání např.ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0.25ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1 000 keřů na ha., trvalý porost vinic, chmelnic bez nosných konstrukcí - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 025Účet 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů (Aktivní) 025 / 042

Inzerce ∇

Vyúčtování nákladů vynaložených během roku se zakládáním pěstitelských celků trvalých porostů při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 025Účet 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů (Aktivní) 025 / 042
Zařazení dospělých zvířat a jejich skupin do užívání např. stáda, hejna, tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 026Účet 026 - Dospělá zvířata a jejich skupiny (Aktivní) 026 / 042
Zařazení nového i opotřebovaného dlouhodobého majetku včetně montážních prací, rekonstrukcí a modernizací stávajícího ostatního dlouhodobého hmotného majetku do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 029Účet 029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 029 / 042
Zařazení pozemků (včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelskými celky trvalých porostů) do užívání - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktivní) 031 / 042
Zvýšení pořizovací ceny pozemku o částku dobropisu dodavatelů vztahujících se k pozemku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktivní) 031 / 042
Zařazování výtvarných děl a uměleckých předmětů ve smyslu zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých pokud nejsou součástí stavebních objektů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 032Účet 032 - Umělecká díla a sbírky (Aktivní) 032 / 042
Zařazení sbírek např. souborů předmětů zobrazující historický nebo technický vývoj v podnikatelské činnosti - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 032Účet 032 - Umělecká díla a sbírky (Aktivní) 032 / 042
Ostatní dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 347Účet 347 - Ostatní dotace (Pasivní) 347 / 042
Faktury dodavatelů za dlouhodobý hmotný majetek, montážní práce, projektové práce, rekonstrukce a modernizace, opotřebený - PFAPFA = Přijatá faktura majetek, náklady na přípravu a zabezpečení výstavby, licence a patenty 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Vyúčtování investičních nákladů spojených s pořízením pozemků - PFAPFA = Přijatá faktura 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Vnitropodniková faktura za výrobu dlouhodobého hmotného majetku, montážní práce, projektová práce, provedené ve vlastní režii - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 588Účet 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 588
Bezplatné nabytí neopotřebovaného dlouhodobého majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 413Účet 413 - Ostatní kapitálové fondy (Pasivní) 413
Nevyfakturované dodávka dlouhodobého hmotného majetku, montážních prací a pod.vyúčtování koncem roku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 389Účet 389 - Dohadné účty pasivní (Pasivní) 389
Faktury za dlouhodobý hmotný majetek,který do konce roku nedošly do účetní jednotky, investice na cestě - PFAPFA = Přijatá faktura 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Zvýšení nákladů na nedokončeném dlouhodobém hmotném majetku o vrubopis dodavatelů - PFAPFA = Přijatá faktura 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Předpis odvodu za trvalé odnětí půdy zemědělské výrobě, poplatky za trvalé odnětí lesní půdy a finanční prostředky, poskytované za dočasné odnětí půdy pro zařízení stanoviště - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 345Účet 345 - Ostatní daně a poplatky (Pasivní) 345
Výdaje na zabezpečení a konzervační práce v případě zastavení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku - PFAPFA = Přijatá faktura 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, jakož i průzkumové,geologické, geodetické a projektové práce, umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, otvírky nových lomů, pískoven, technickou rekultivaci, technické zhodnocení, dopravné, montáž - PFAPFA = Přijatá faktura 042 / 321Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasivní) 321
Jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a plynovodů a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemníci nemovitostí nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitostí jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 325Účet 325 - Ostatní závazky (Pasivní) 325
Úhrada podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojeným s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku nebo která hospodaří s majetkem státu nebo územních samosprávných celků - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 042 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 701Účet 701 - Počáteční účet rozvažný (Aktivní) 701
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, který je trvale zastaven s vlastníkem v něm nebude pokračováno zmařené investice - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 548Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548 / 042
Bezplatné předání nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku ve výši nákladů vynaložených na jeho pořízení v předávající účetní jednotce - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543 / 042
Vyúčtování nákladů na dlouhodobý hmotný majetek při jeho úplatném převodu-prodeji - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 541Účet 541 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541 / 042
Vyúčtování nákladů vynaložených během roku se zakládáním pěstitelských celků a trvalých porostů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 025Účet 025 - Pěstitelské celky trvalých porostů (Aktivní) 025 / 042
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 702Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702 / 042
Snížení pořizovací ceny ostatního dlouhodobého majetku o dobropisy investičních dodavatelů - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad - 029Účet 029 - Jiný dlouhodobý hmotný majetek (Aktivní) 029 / -042
Vyúčtování faktury za dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek zatím zachycený na účtě 395 po její likvidaci na příslušný účet do období jehož se fakturace týká - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 395Účet 395 - Vnitřní zúčtování (Aktivní) 395
Nákup pozemku - VBÚ VBÚ - výpis z bankovního účtu 042 / 221Účet 221 - Bankovní účty (Aktivní) 221
Vyměření cla k DHM - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 379Účet 379 - Jiné závazky (Pasivní) 379

Stavební objekt nebo jeho část likvidovaný v důsledku stavby

A)pořizovací cena Dal b) oprávky MD c)zůstatková cena MD - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 081Účet 081 - Oprávky ke stavbám (Pasivní) 081 , 042 / 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021

Převod nákladů na dokončeném dlouhodobém hmotném majetku při jeho zařazení do majetku

A)pořizovací cena stavby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / 042
B)pořizovací cena pozemků - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 031Účet 031 - Pozemky (Aktivní) 031 / 042

Převod převzatého nakoupeného opotřebeného dlouhodobého hmotného majetku při jeho zařazení do majetku

A)pořizovací cena -stavby - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 021Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021 / 042
B)pořizovací cena umělecká díla - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 032Účet 032 - Umělecká díla a sbírky (Aktivní) 032 / 042

Použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technické zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny

A)dotace ze státního rozpočtu - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 346Účet 346 - Dotace ze státního rozpočtu (Pasivní) 346 / 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041
B)ostatní dotace - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 347Účet 347 - Ostatní dotace (Pasivní) 347 / 042

Likvidace dlouhodobého hmotného majetku(jeho částí) v důsledku zničení živelnými pohromami, v důsledku škod a pod.

A)manka - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 042
B)škody - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 549Účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti (Nákladový - daňový) 549 / 042

Dodávka zásob majetku od podniků ve skupině na dlouhodobý dodavatelský úvěr

A)hmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 042 / 471Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471
B)nehmotného majetku - VÚDVÚD = Vnitřní účetní doklad 041Účet 041 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (Aktivní) 041 / 471Účet 471 - Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba (Pasivní) 471

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzerce ∇

O Účtu 042 píšeme také v tomto článku

 Účtování technického zhodnocení vs. účtování opravy Účtování technického zhodnocení vs. účtování opravy

16. 09. 2013, M. Bohdalová Jak poznáme kdy budeme účtovat o technickém zhodnocení a kdy o opravě? Metody účtování technického zhodnocení, praktické příklady... celý článekDalší účty z účetní skupiny 04


Procvičte si účtování s účetní třídou 04 »

Pomohla vám tato stránka? Doporučte ji dál, děkujeme.


Zkuste tyto online účetní testy, kde se účtuje s účtem 042

Pořízení dlouhodobého majetku a daňové zálohy - střední obtížnost, 18 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Účtování poskytnutých záloh, 8 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.
Technické zhodnocení, 11 příkladů po registraci »Pro vyplnění tohoto účetního testu je nutné se registrovat. Poté si můžete test zdarma vyplnit.« Zpět na výpis celé účetní osnovy

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (17)

 1. [ 1] Beranová 26.03.2010, 11:45

  Dobrý den, potřebovala bych vědět když koupím DHM 28.12. zda ještě v tom roce mohu začít odepisovat a kde zjistím kreré zařízení jak dlouho odepisuji. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

 1. [ 2] Ferda Mravenec 04.05.2010, 21:15

  http://www.jakpodnikat.cz/ na těchto stránkách se dozvíte vše.

 1. [ 3] Peťan 17.09.2010, 21:36

  VÚD-podnikatel vložil stroj 250 000,-

 1. [ 4] baja 13.12.2010, 14:01

  prosím o odpověď - při koupi nového automobilu nám byla poskytnuta sleva 10 000,-Kč. Snížili by jste o tuto slevu pořizovací cenu DHM? Děkuji

 1. [ 5] xxxx 10.03.2011, 09:21

  ano, snížila bych cenu o 10 000kč, pokud by to bylo uvedeno na faktuře.

 1. [ 6] Eva Hlochová 10.03.2011, 12:42

  Dobrý den, potřebovala bych poradit prosím... Maringotka a cirkus, patří to do hmotného nebo nehmotného majetku? Děkuji za odpověď

 1. [ 7] Denisa Veselá 15.03.2011, 22:13

  Podle mne je to movité. U maringotky nepredpokladam, ze je pevne spjata se zemi, je to spise jako auto.

 1. [ 8] rajan 21.01.2013, 10:08

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli tech. kontrola + měření emisí patří také do pořizovací ceny majetku,tedy na 042.děkuji

 1. [ 9] J. Navrátil 21.03.2013, 21:06

  V roce 2012 jsme rekonstruovali budovu účtovali jsme předpis 042/321 a úhradu zápočtem pohledávky o proti závazkům. vyrovnání 321/311 7mil./7 mil. v roce 2013 byla podepsána smlouva dohoda o narovnání takto ponechat započtenou pohledávku vůči závazku ve výši 1 mil. a pak dodavatel vystavil dobropis 2 mil. a zbylý zůstatek uhradit na účet dodavatele 4 mil. domnívala jsem se, že vše vyřeším přes účet -042/-321 dobropis 2 mil. a 042/321 úhrada 4 mil. 321/231 ale stále nemohu přijít na to jak znovu nastavit zápočet ve výši 1 mil. Jak nastavit znovu předpis na 6 mil. (tj. částka bez 1 mil. kompenzace) 042/321 6 mil z toho dobropis 042 2 mil./-321 2 mil. a předpis 042/321 4 mil. a úhradu 321/231 Děkuji za odpověď

 1. [ 10] Lenďa 05.04.2013, 20:44

  Má tento účet zůstatky?

 1. [ 11] František Pce 09.06.2014, 15:07

  Projektovou dokumentaci stavby jsme zaúčtovali jako pořízení dlouhodobého majetku, účet 042. Stavba však nebyla realizována. Je možno tento výdaj nějak převést do nákladů? Jak postupovat? Děkuji

 1. [ 12] Ing. Marie Bohdalová 20.06.2014, 09:34

  Dobrý den, jaká byla hodnota projektové dokumentace?

 1. [ 13] Avaloraj 29.09.2014, 22:31

  Dobrý den, prosím Vás patří provize za zprostředkování dotace na nemovitost do hodnoty této nemovitosti? Děkuji. Zouharova

 1. [ 14] Ing. Marie Bohdalová 13.10.2014, 10:02

  Dobrý den, provizi za zprostředkování do hodnoty nemovitosti nezahrnujte

 1. [ 15] Jana Vašků 30.07.2015, 14:01

  Dobrý den, jsme firma, která se zabývá prodejem automobilů. Pokud si chceme pořídit z vlastních zásob automobilů služební automobil, převedeme ho ze zásob 132xx přes 042xx na 022xx.Před převedením jsme obrželi od importéra aut registrační dobropis na toto auto. Z jaké částky provádět odpisy, z ponížené o hodnotu dobropisu?Děkuji za odpověď.Jana Vašků

 1. [ 16] SIKI 16.05.2016, 09:21

  Dobrý den, prosím Vás o radu kam zařadit altán - pergola pevně přidělanou k zemi, ovšem materiál zakoupený z vlastních prostředků, ale stavbu provedl zaměstnanec firmy.

 1. [ 17] Miska2421 30.11.2017, 21:32

  Dobrý den, prosím o radu-s.r.o. koupila loď za 30.000 EUR od fyzicke osoby dne 31.1.2017 a 28.2.2017 ji prodala za 35.000 EUR jine fyzicke osobe. Jakým způsobem zaúčtovat nákup a prodej a co s odpisy? Dekuji

Vložit komentář:


Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo čtrnáct:Instagram Uctovani.netJsme na Instagramu!

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=042&popis=Porizeni-dlouhodobeho-hmotneho-majetku&i=28

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.


Vysvětlení:
MD=Má dáti (dříve se používalo "Na vrub" nebo také Debetní)
D=Dal (dříve se používalo "Ve prospěch" nebo také Kreditní)