Účet 042 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Náklady spojené s pořízením DHM - dodavatelsky nákupem, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím, vkladem od jiné osoby (např, nepeněžní vklad do obchodní činnosti), přeřazením z osobního užívání do podnikání, pořízení vlastní činností (např. stavba budovy vlastními zaměstnanci - vnitropodnikové služby -doprava, montáže), bezúplatné předání po skončení leasingu.Po zařazení do úžívání se převedou investice na vrub účtů 01,02 a 03.

Výběr účetních případů s účtem 042

Fa. za dopravu obráběcího stroje + DPH - PFA   PFA = Přijatá faktura
Fa. za montáž obráběcího automatu + DPH - PFA   PFA = Přijatá faktura
Zařazení automatu do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nákup DHM za hotové od neplátce DPH - VPD   VPD - Výdajový pokladní doklad
Fréza zařazena do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Aktivace vnitropodnikových služeb - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Došlá faktura za obráběcí automa - PFA   PFA = Přijatá faktura
Nákup DHM na fakturu - PFA   PFA = Přijatá faktura
Zařazení kopirovacého stroje užívání - dlouhodobý hmotný majetek - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nákup stroje v pořizovací ceně nad 40 000 Kč - PFA   PFA = Přijatá faktura
Zařazení stroje do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Snižování pořizovací ceny budov, hal a staveb o dobropisy investičních dodavatelů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení nových i opotřebovaných budov, hal a staveb včetně dokončených investičních prací v cizích budovách, halách, stavbách, rekonstrukcí stávajících budov, hal a staveb včetně vlastní výroby do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení důlních děl a důlních staveb pod povrchem, vodních děl - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení bytů a nebytových prostor vymezených jako jednotky - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení nových i opotřebovaných samostatných movitých věcí, včetně montážních prací, rekonstrukcí a modernizace věcí a souborů včetně vlastní výroby do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení pěstitelských celků trvalých porostů do užívání např.ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0.25ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1 000 keřů na ha., trvalý porost vinic, chmelnic bez nosných konstrukcí - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování nákladů vynaložených během roku se zakládáním pěstitelských celků trvalých porostů při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení dospělých zvířat a jejich skupin do užívání např. stáda, hejna, tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení nového i opotřebovaného dlouhodobého majetku včetně montážních prací, rekonstrukcí a modernizací stávajícího ostatního dlouhodobého hmotného majetku do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení pozemků (včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelskými celky trvalých porostů) do užívání - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zvýšení pořizovací ceny pozemku o částku dobropisu dodavatelů vztahujících se k pozemku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazování výtvarných děl a uměleckých předmětů ve smyslu zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých pokud nejsou součástí stavebních objektů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Zařazení sbírek např. souborů předmětů zobrazující historický nebo technický vývoj v podnikatelské činnosti - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Ostatní dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Faktury dodavatelů za dlouhodobý hmotný majetek, montážní práce, projektové práce, rekonstrukce a modernizace, opotřebený - PFA   PFA = Přijatá faktura majetek, náklady na přípravu a zabezpečení výstavby, licence a patenty
Vyúčtování investičních nákladů spojených s pořízením pozemků - PFA   PFA = Přijatá faktura
Vnitropodniková faktura za výrobu dlouhodobého hmotného majetku, montážní práce, projektová práce, provedené ve vlastní režii - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vnitropodniková faktura za výkony související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku např. přepravné ve vlastní režii - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné nabytí neopotřebovaného dlouhodobého majetku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nevyfakturované dodávka dlouhodobého hmotného majetku, montážních prací a pod.vyúčtování koncem roku - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Faktury za dlouhodobý hmotný majetek,který do konce roku nedošly do účetní jednotky, investice na cestě - PFA   PFA = Přijatá faktura
Zvýšení nákladů na nedokončeném dlouhodobém hmotném majetku o vrubopis dodavatelů - PFA   PFA = Přijatá faktura
Předpis odvodu za trvalé odnětí půdy zemědělské výrobě, poplatky za trvalé odnětí lesní půdy a finanční prostředky, poskytované za dočasné odnětí půdy pro zařízení stanoviště - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Výdaje na zabezpečení a konzervační práce v případě zastavení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku - PFA   PFA = Přijatá faktura
Odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě, jakož i průzkumové,geologické, geodetické a projektové práce, umělecká díla tvořící součást stavebních objektů, otvírky nových lomů, pískoven, technickou rekultivaci, technické zhodnocení, dopravné, montáž - PFA   PFA = Přijatá faktura
Jednorázové náhrady za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a plynovodů a náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemníci nemovitostí nebo za omezení v obvyklém užívání nemovitostí jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Úhrada podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojeným s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku nebo která hospodaří s majetkem státu nebo územních samosprávných celků - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, který je trvale zastaven s vlastníkem v něm nebude pokračováno zmařené investice - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Bezplatné předání nepotřebného dlouhodobého hmotného majetku ve výši nákladů vynaložených na jeho pořízení v předávající účetní jednotce - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování nákladů na dlouhodobý hmotný majetek při jeho úplatném převodu-prodeji - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování nákladů vynaložených během roku se zakládáním pěstitelských celků a trvalých porostů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Snížení pořizovací ceny ostatního dlouhodobého majetku o dobropisy investičních dodavatelů - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Vyúčtování faktury za dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek zatím zachycený na účtě 395 po její likvidaci na příslušný účet do období jehož se fakturace týká - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nákup pozemku - VBÚ   VBÚ - výpis z bankovního účtu
Vyměření cla k DHM - VÚD   VÚD = Vnitřní účetní doklad
Nákup DHM

Stavební objekt nebo jeho část likvidovaný v důsledku stavby

Převod nákladů na dokončeném dlouhodobém hmotném majetku při jeho zařazení do majetku

Převod převzatého nakoupeného opotřebeného dlouhodobého hmotného majetku při jeho zařazení do majetku

Použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technické zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny

Likvidace dlouhodobého hmotného majetku(jeho částí) v důsledku zničení živelnými pohromami, v důsledku škod a pod.

Dodávka zásob majetku od podniků ve skupině na dlouhodobý dodavatelský úvěr

Přidat příklad

Znáte příklad který na této stránce chybí? Přidejte ho, děkujeme.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Další účty z účetní skupiny 04

O Účtu 042 píšeme také v tomto článku

Vzdělávejte se s námi ve videokurzech

Zkuste tyto účetní testy, kde se účtuje s účtem 042

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Pořízení dlouhodobého majetku a zálohy na DM - obtížný
23 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.
F  Tento test je Free, můžete si jej zdarma vyplnit kolikrát chcete i bez registrace. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - lehký
12 příkladů
Spustit test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test. Technické zhodnocení
11 příkladů
Po registraci  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrace si budete moci vyzkoušet 3 placené testy zdarma, další jsou zpoplatněné symbolickými 2 Kč za test.

Procvičte si účtování s účetní třídou 04

Dotazy & Diskuze k tomuto účtu (17)

#1  Beranová 26.03.2010, 11:45

Dobrý den, potřebovala bych vědět když koupím DHM 28.12. zda ještě v tom roce mohu začít odepisovat a kde zjistím kreré zařízení jak dlouho odepisuji. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

#2  Ferda Mravenec 04.05.2010, 21:15

http://www.jakpodnikat.cz/ na těchto stránkách se dozvíte vše.

#3  Peťan 17.09.2010, 21:36

VÚD-podnikatel vložil stroj 250 000,-

#4  baja 13.12.2010, 14:01

prosím o odpověď - při koupi nového automobilu nám byla poskytnuta sleva 10 000,-Kč. Snížili by jste o tuto slevu pořizovací cenu DHM? Děkuji

#5  xxxx 10.03.2011, 09:21

ano, snížila bych cenu o 10 000kč, pokud by to bylo uvedeno na faktuře.

#6  Eva Hlochová 10.03.2011, 12:42

Dobrý den, potřebovala bych poradit prosím... Maringotka a cirkus, patří to do hmotného nebo nehmotného majetku? Děkuji za odpověď

#7  Denisa Veselá 15.03.2011, 22:13

Podle mne je to movité. U maringotky nepredpokladam, ze je pevne spjata se zemi, je to spise jako auto.

#8  rajan 21.01.2013, 10:08

Dobrý den, chci se zeptat, jestli tech. kontrola + měření emisí patří také do pořizovací ceny majetku,tedy na 042.děkuji

#9  J. Navrátil 21.03.2013, 21:06

V roce 2012 jsme rekonstruovali budovu účtovali jsme předpis 042/321 a úhradu zápočtem pohledávky o proti závazkům. vyrovnání 321/311 7mil./7 mil. v roce 2013 byla podepsána smlouva dohoda o narovnání takto ponechat započtenou pohledávku vůči závazku ve výši 1 mil. a pak dodavatel vystavil dobropis 2 mil. a zbylý zůstatek uhradit na účet dodavatele 4 mil. domnívala jsem se, že vše vyřeším přes účet -042/-321 dobropis 2 mil. a 042/321 úhrada 4 mil. 321/231 ale stále nemohu přijít na to jak znovu nastavit zápočet ve výši 1 mil. Jak nastavit znovu předpis na 6 mil. (tj. částka bez 1 mil. kompenzace) 042/321 6 mil z toho dobropis 042 2 mil./-321 2 mil. a předpis 042/321 4 mil. a úhradu 321/231 Děkuji za odpověď

#10  Lenďa 05.04.2013, 20:44

Má tento účet zůstatky?

#11  František Pce 09.06.2014, 15:07

Projektovou dokumentaci stavby jsme zaúčtovali jako pořízení dlouhodobého majetku, účet 042. Stavba však nebyla realizována. Je možno tento výdaj nějak převést do nákladů? Jak postupovat? Děkuji

#12  Ing. Marie Bohdalová 20.06.2014, 09:34

Dobrý den, jaká byla hodnota projektové dokumentace?

#13  Avaloraj 29.09.2014, 22:31

Dobrý den, prosím Vás patří provize za zprostředkování dotace na nemovitost do hodnoty této nemovitosti? Děkuji. Zouharova

#14  Ing. Marie Bohdalová 13.10.2014, 10:02

Dobrý den, provizi za zprostředkování do hodnoty nemovitosti nezahrnujte

#15  Jana Vašků 30.07.2015, 14:01

Dobrý den, jsme firma, která se zabývá prodejem automobilů. Pokud si chceme pořídit z vlastních zásob automobilů služební automobil, převedeme ho ze zásob 132xx přes 042xx na 022xx.Před převedením jsme obrželi od importéra aut registrační dobropis na toto auto. Z jaké částky provádět odpisy, z ponížené o hodnotu dobropisu?Děkuji za odpověď.Jana Vašků

#16  SIKI 16.05.2016, 09:21

Dobrý den, prosím Vás o radu kam zařadit altán - pergola pevně přidělanou k zemi, ovšem materiál zakoupený z vlastních prostředků, ale stavbu provedl zaměstnanec firmy.

#17  Miska2421 30.11.2017, 21:32

Dobrý den, prosím o radu-s.r.o. koupila loď za 30.000 EUR od fyzicke osoby dne 31.1.2017 a 28.2.2017 ji prodala za 35.000 EUR jine fyzicke osobe. Jakým způsobem zaúčtovat nákup a prodej a co s odpisy? Dekuji

Přidat komentář

Pro upozornění na odpověd Váš email nebude zveřejněn, pouze na něj dostanete zprávu o nové odpovědi v této diskuzi.

Lze se později z emailového upozornění kdykoli odhlásit

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

uctovani.net

ig Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us
logo

uctovani.net

tt Follow us

Stránka vytištěna z url adresy: https://www.uctovani.net/ucet.php?ucet_c=042&popis=Porizeni-dlouhodobeho-hmotneho-majetku&i=28

QR code

Majitel stránek poskytuje informace na tomto webu v dobré víře v jejich pravdivost a aktuálnost, bohužel však nemůže vyloučit chyby nebo nepřesnosti, které se na stránkách mohou objevit. Autor stránek nenese žádnou odpovědnost za vaše činy a rozhodnutí které provedete na základě informací získaných z této stránky.